:

Hur går ett Förrättningsmöte till?

Innehållsförteckning:

 1. Hur går ett Förrättningsmöte till?
 2. Vad gör en Förrättningsman vid bouppteckning?
 3. Hur upprättas ett dödsbo?
 4. Vem kan vara Förrättningsman i bouppteckning?
 5. Vad gör man på en förrättning?
 6. Hur lång tid tar en förrättning bouppteckning?
 7. Måste det vara två Förrättningsmän vid bouppteckning?
 8. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 9. Hur lång tid tar det mellan bouppteckning och arvskifte?
 10. Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?
 11. Vem betalar en förrättning?
 12. Måste alla Dödsbodelägare skriva på bouppteckning?
 13. Vad får man inte göra innan bouppteckning?
 14. Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?
 15. Hur lång tid tar det för banken att göra arvskifte?

Hur går ett Förrättningsmöte till?

 • En bouppteckningsförrättning ska hållas inom tre månader efter inträffat dödsfall.
 • Syftet och avsikten med bouppteckningsförrättningen är att gå igenom dödsboets tillgångar och skulder. Det görs för att de närvarande ska få information av vad som ingår i den avlidnes dödsbo.
 • En förutsättning för att bouppteckningsförrättning ska kunna ske är att en kallelse skickas inom god tid innan tillfället för bouppteckningsförrättningen.
 • Vad gör en Förrättningsman vid bouppteckning?

  Den person som gör bouppteckningen kallas förrättningsman. Under bouppteckningsförrättningen behövs enligt svensk lag två förrättningsmän. Bara den ena av dem behöver vara på plats under själva förrättningsmötet. Dock ska bägge förrättningsmännen skriva under bouppteckningen och därmed intyga att allt gått rätt och riktigt till.

  Det är vanligt att man låter jurister förrätta bouppteckningen, och detta för att det är viktigt att det hela sköts på ett juridiskt korrekt sätt. Privatpersoner kan däremot vara just förrättningsmän. Då ska man inte vara dödsbodelägare, det vill säga direkt arvtagare eller efterarvinge till kvarlåtenskapen.

  Hur upprättas ett dödsbo?

  När någon avlidit måste alltid en bouppteckning upprättas. Det innebär att man skriftligen sammanställer den avlidnes (och eventuell efterlevande maka/makes) tillgångar och skulder i ett dokument. Bouppteckningen ska även visa vilka som är den avlidnes dödsbodelägare och som därmed har rätt att företräda dödsboet. Dödsbodelägare är den eller de som har laglig rätt till arv. Oftast är dödsbodelägarna släktingar till den avlidne eller personer som tilldelats arv genom testamente. En bouppteckning kan upprättas privat eller av en professionell firma, exempelvis en begravningsbyrå eller jurist. Vår rekommendation är att alltid ta professionell hjälp för att undvika felaktigheter. Via Fastighetsbyrån kan du anlita Familjens Jurist eller Lexly till ett rabatterat pris.

  Eftersom bouppteckningen är en legitimationshandling som visar vilka som har rätt att företräda dödsboet så måste en bouppteckning vara upprättad. Med en upprättad bouppteckning kan man ingå köpeavtal. För att kunna avsluta försäljningen, genom tillträdet, krävs att bouppteckningen också är registrerad hos Skatteverket. Detta brukar framgå av ett villkor i köpeavtalet.

  • En upprättad bouppteckning är en sammanställd och klar bouppteckning, signerad av bouppgivaren (sammanställaren) samt två förrättningsmän, redo att inges till Skatteverket.

  • En registrerad bouppteckning är granskad, stämplad och godkänd av Skatteverket.

  Vem kan vara Förrättningsman i bouppteckning?

  När någon går bort, ska en boutredning göras. Då tar man reda på den avlidnes alla tillgångar och skulder. Vid förrättningsmötet gås bouppteckningen igenom. Förutom skulder och tillgångar kan det även finnas:

  • testamente
  • äktenskapsförord
  • laglottsyrkanden
  • arvsavstående
  • bodelning
  • jämkning
  • arvsöverlåtelser

  Dessa gås då också igenom på förrättningsmötet.

  Förrättningsmöte ska hållas inom tre månader efter dödsfallet. Kallelsen ska ha skickats i ”god tid” före förrättningen. I praktiken innebär det att boende i Sverige ska ha fått kallelsen 14 dagar och boende utomlands 30 dagar innan mötet. Kallelsen kan skickas via e-post eller på papper.

  Den som har mest insyn i dödsboets ekonomi ska kalla till mötet. Det är ofta efterlevande partner (make/maka/sambo).

  Vad gör man på en förrättning?

  I ansökan beskriver du vad du vill göra och vilken, eller vilka, fastigheter ansökan gäller.

  Vi på lantmäterimyndigheten utreder om det går att genomföra förändringen du ansökt om. Vi tar hänsyn till gällande planer och andra bestämmelser som till exempel strandskydd. Om det behövs samråder vi med andra myndigheter. Vi kontrollerar också om andra berörs av din förändring, genom att servitut eller nyttjanderätter påverkas. Vi bevakar också kreditgivares intressen.

  Hur lång tid tar en förrättning bouppteckning?

  En förrättning är ett sammanträde (möte) där man bl.a. går igenom den avlidnas tillgångar och skulder, och i förekommande fall den efterlevande makens eller makans tillgångar och skulder. Alla berörda ska vara kallade till eller närvarande vid förrättningen. Ibland är ett dödsbo så omfattande att det behövs flera förrättningar.

  Om man har antecknat flera förrättningar men inte har kallat alla till samtliga datum anser Skatteverket att det är den sista och avslutande förrättningsdagen som ska antecknas som förrättningsdag i bouppteckningen. Det är den förrättningen som alla ska ha kallats till eller varit närvarande vid (Skatteverkets ställningstagande Kallelser till och godkännande av bouppteckning). Det betyder att om det förekommit flera förrättningsdagar i ett ärende ska samtliga som ska vara kallade till dessa förrättningar ha varit kallade till eller ha varit närvarande vid den sista och avslutande förrättningsdagen.

  Måste det vara två Förrättningsmän vid bouppteckning?

  Senast tre må­na­der efter ett döds­fall ska ett för­rätt­nings­mö­te hållas. Det kallas också ibland för boupp­teck­nings­för­rätt­ning.

  När en någon har gått bort måste alltid en boupp­teck­ning göras. Det är döds­bo­de­lä­gar­na som ge­men­samt har ansvar för att den kommer till stånd. Döds­bo­de­lä­ga­re är ofta ef­ter­le­van­de make, bröstar­vinge eller annan nära familj som ärver.

  Döds­bo­de­lä­gar­na be­stäm­mer vem som tar hu­vud­an­sva­ret för boupp­teck­ning, när möte ska hållas och utser obe­ro­en­de för­rätt­nings­män. Bo­upp­gi­va­re är ofta den person som bäst känner till boet, till ex­em­pel en make om per­so­nen var gift, sambo eller någon annan med in­blick. 

  💡Obs! Boupp­teck­ning ska alltid re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket. An­vän­der du Aatos tjänst be­hö­ver du inte Skat­te­ver­kets blan­kett för boupp­teck­ning och skic­kar då bara in un­der­la­get du får av oss. 

  Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Regler om bouppteckning och arvsskifte finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

  Hur lång tid tar det mellan bouppteckning och arvskifte?

  När en person bosatt i Sverige avlider ska en bouppteckning upprättas. En bouppteckning är en ekonomisk förteckning över vilka tillgångar och skulder som den avlidne hade den dag hen gick bort. Bouppteckningen fastställer dessutom vilka som är dödsbodelägare och utgör en legitimitetshandling i hanteringen av dödsboet.

  Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?

  Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Närvara på bouppteckningen:

  Vem betalar en förrättning?

  Hej och tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

  Jag tolkar din beskrivning som att dina föräldrar gav dig och din syster fastigheterna samt att avstyckningen genomfördes för 18 år sedan. Det är dock något oklart om du nu i dagsläget har skickat in något till Lantmäteriet och fått veta att du måste betala något, eller om detta också skedde för 18 år sedan men att du frågar om detta nu. Jag är heller inte helt säker på vad du menar med "officialavtal" men i sammanhanget tolkar jag det som att du menar officialservitut.

  Måste alla Dödsbodelägare skriva på bouppteckning?

  Den person som vårdar den avlidnas egendom, eller i övrigt bäst känner till dödsboets egendom, utses till bouppgivare. Bouppgivaren ska lämna uppgifter om dödsboet inför bouppteckningen.

  Bouppgivaren ska även utse två utomstående förrättningsmän. Förrättningsmännen ska vara personer som inte på grund av lag eller testamente har rätt att ärva den avlidne. Förrättningsmännen ska intyga att det som har antecknats i bouppteckningen är riktigt och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd.

  En boutredningsman eller en testamentsexekutor kan inte vara förrättningsman.

  Vad får man inte göra innan bouppteckning?

  Hej, tack för att du valde att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

  För att kunna besvara din fråga kommer vi behöva använda oss av ärvdabalken (ÄB). Där framgår det att en bouppteckning ska förrättas senast tre månader efter dödsfallet (20 kap. 1 § ÄB). Det är vidare dödsbodelägare som förvaltar och företräder dödsboet (18 kap. 1 § ÄB). Dödsbodelägare är exempelvis efterlevande make, legala arvingar och universella testamentstagare.

  Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

  Vid ett dödsfall måste man inom 3 månader skapa en redovisning av den avlidnes tillgångar, skulder och kostnad som kallas för bouppteckning. När den är klar måste den lämnas till Skatteverket inom en månad.

  Vem får upprätta en bouppteckning?

  Hur lång tid tar det för banken att göra arvskifte?

  Är det dags för arvskiftet att verkställas?

  Här är en lista på vanligt förekommande handlingar som ska tas med till mötet med banken. Notera att vissa handlingar bara ska tas med om de är relevanta.