:

Är brf ekonomisk förening?

Innehållsförteckning:

 1. Är brf ekonomisk förening?
 2. Är en bostadsrättsförening en ideell förening?
 3. Hur bokföra bostadsrättsförening?
 4. Vad är en ekonomisk förening?
 5. Vad är en ekonomisk plan i en brf?
 6. Hur vet man om en bostadsrättsförening har god ekonomi?
 7. Vad är skillnaden mellan en ideell förening och en ekonomisk förening?
 8. Måste en ekonomisk förening ha f skatt?
 9. Kan en bostadsrättsförening ha negativt eget kapital?
 10. Får en bostadsrättsförening gå med vinst?
 11. Hur vet man om en förening är ideell eller ekonomisk?
 12. Vad är skillnad på en ekonomisk och en ideell förening?
 13. Måste en brf ha en ekonomisk plan?
 14. Vem har ekonomiskt ansvar i en ekonomisk förening?
 15. Hur mycket pengar bör en bostadsrättsförening ha?

Är brf ekonomisk förening?

I bostadsrättslagens första paragraf står att ”En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt”. Det omfattar såväl bostadslägenheter som lokaler och ändamålet ska framgå av föreningens stadgar. Den kooperativa grundsynen präglar tankarna bakom bostadsrättens ändamål. Syftet med bostadsrätt är att genom samverkan skapa ett fördelaktigt boende såväl ekonomiskt som praktiskt.

En bostadsrättsförening är en självständig juridisk person, som bildas av minst tre fysiska eller juridiska personer och det måste finnas minst tre lägenheter som kan upplåtas med bostadsrätt. En upplåtelse kan enkelt förklaras som när bostadsrätterna skapas. Föreningen måste även ha en styrelse med minst tre personer, en revisor och anta stadgar för föreningen. Innan bostadsrätterna får upplåtas måste det finns en ekonomisk plan registrerad hos Bolagsverket.

Är en bostadsrättsförening en ideell förening?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Ekonomiska föreningar är bokföringsskyldiga och en bostadsrättsförening ska därför följa bokföringslagen, årsredovisningslagen och BFN:s normgivning. Det innebär bl.a. att

Regler om löpande bokföring, verifikationer och arkivering m.m.  finns i BFN:s vägledning Bokföring.

Hur bokföra bostadsrättsförening?

Du måste ha föreningens stadgar och protokollet från föreningsstämman klara innan du börjar med din anmälan. 

Vad är en ekonomisk förening?

Du måste ha föreningens stadgar och protokollet från föreningsstämman klara innan du börjar med din anmälan. 

Vad är en ekonomisk plan i en brf?

 • Intygsgivare ska granska planen
 • Registrera planen hos Bolagsverket
 • Ny plan om förutsättningarna ändras
 • Detta gör Boverket
 • Relaterad information

En förening som inte har en godkänd och registrerad ekonomisk plan får inte upplåta bostadsrätter.

Den ekonomiska planen är en teknisk och ekonomisk beskrivning av föreningens verksamhet. Planen ska bland annat beskriva föreningens byggnader och de kostnader föreningen har för drift och underhåll samt för eventuella lån. 

Hur vet man om en bostadsrättsförening har god ekonomi?

Det är inget hokuspokus. A och O är att förstå resultat- och balansräkningen i årsredovisningen.

Resultaträkningen visar föreningens intäkter och kostnader under året. Om intäkterna är större än kostnaderna har föreningen gått med vinst. Men målet är bara att gå runt. Balansräkningen visar föreningens ekonomiska kondition vid årets slut. Tillgångarna är hur mycket pengar föreningen har - skulderna och det som kallas eget kapital talar om hur föreningen finansierat fastigheten. Källa: GP Bostad

Vad är skillnaden mellan en ideell förening och en ekonomisk förening?

Om en ideell förening främjar medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva näringsverksamhet, blir föreningen en oregistrerad ekonomisk förening utan rättskapacitet. Det betyder att medlemmarna, eller de som agerar i föreningens namn, blir personligt betalningsskyldiga för föreningens skulder.

Skillnaden mellan en ideell förening och en ekonomisk förening är att en ekonomisk förening har syftet att arbeta för sina medlemmars ekonomiska intressen genom en ekonomiskt inriktad verksamhet. En ideell förening kan arbeta för sina medlemmars ekonomiska intressen, men gör det genom ideell verksamhet.

Om dartklubben uppfyller kraven i lagen om ekonomiska föreningar (se här) och har registrerats som en ekonomisk förening så är det själva föreningen som blir ekonomiskt ansvarig för skulder.

Måste en ekonomisk förening ha f skatt?

Exempel på ekonomiska föreningar är bland annat bostadsrättsföreningar och arbetskooperativ. En ekonomisk förening fungerar som ett alternativ till aktiebolag och andra företagsformer. Om du däremot har tankar på att starta en ideell förening finns andra regler att ta hänsyn till.

Kan en bostadsrättsförening ha negativt eget kapital?

Hellström/Carlsson/Fagerberg tillför relevant information rörande regelverk som gäller och i övrigt relevanta synpunkter och förslag. Särskilt att ansvar av rekryteringsskäl inte bör läggas på styrelser och att större ansvar i stället kan läggas på revisorer behöver dock bemötas. Ytterst få bostadsrättsföreningar har krav på sig att utse en auktoriserad eller godkänd revisor. Ökade krav och ett utökat ansvar på en förtroenderevisor som ofta valts bland medlemmarna slår då tillbaka på rekryteringsargumentet.

Att det redan finns goda möjligheter till en seriös och hållbar förvaltning och redovisning med gällande lagstiftning och övriga regelverk är tveklöst. Goda exempel saknas inte. Lagstiftningen tillåter likväl långsiktig utarmning av föreningarna och det är sanktionslöst.

Får en bostadsrättsförening gå med vinst?

När du köper en bostadsrätt köper du också in dig i en bostadsrättsförening. Eftersom föreningens ekonomi kommer att påverka din ekonomi är det extra viktigt att kolla upp hur den ser ut innan en bostadsaffär. Svaret hittar du i den berömda årsredovisningen. Bara ordet kan göra många stressade, och vi förstår varför – det är inte det lättaste att hitta och tolka all information. Här har vi därför samlat info kring vad en årsredovisning innehåller, var du hittar svaren och vad du borde kolla lite extra noga efter.

Förvaltningsberättelse 

Hur vet man om en förening är ideell eller ekonomisk?

Det finns två huvudtyper av föreningar: ekonomiska och ideella föreningar. En ekonomisk förening ska ha till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet (1 kap. 4 § EFL).

En ideell förening kännetecknas av att den har ett ideellt ändamål eller bedriver ideell verksamhet. Den kan alltså främja medlemmarnas ekonomiska intressen så länge det inte sker genom ekonomisk verksamhet.

En annan skillnad mellan ekonomiska och ideella föreningar är att en ekonomisk förening, till skillnad mot en ideell förening, blir en juridisk person först när den registrerats hos bolagsverket.

Vad är skillnad på en ekonomisk och en ideell förening?

Det finns två huvudtyper av föreningar: ekonomiska och ideella föreningar. En ekonomisk förening ska ha till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet (1 kap. 4 § EFL).

En ideell förening kännetecknas av att den har ett ideellt ändamål eller bedriver ideell verksamhet. Den kan alltså främja medlemmarnas ekonomiska intressen så länge det inte sker genom ekonomisk verksamhet.

En annan skillnad mellan ekonomiska och ideella föreningar är att en ekonomisk förening, till skillnad mot en ideell förening, blir en juridisk person först när den registrerats hos bolagsverket.

Måste en brf ha en ekonomisk plan?

Föreningen har dock möjlighet att upplåta enstaka bostadsrätter utan att de finns upptagna i den ekonomiska planen. Sådant kan ske om upplåtelserna inte är av väsentlig betydelse för föreningens verksamhet. Det betyder att det kan vara möjligt för en förening att upplåta någon eller några lägenheter som tidigare varit hyresrätter utan att en ny ekonomisk plan behöver upprättas.

Om det är möjligt måste dock avgöras från fall till fall med hänsyn till hur upplåtelsen påverkar föreningens ekonomi. Påverkas ekonomin negativt finns det i allmänhet större anledning att överväga upprättande av en ny ekonomisk plan än om ekonomin i stället förbättras.

Vem har ekonomiskt ansvar i en ekonomisk förening?

Det krävs minst tre medlemmar i föreningen. Både juridiska och fysiska personer kan vara medlemmar. Alla medlemmar betalar medlemsinsats och har rätt att vara med och besluta om grundläggande regler som ska gälla för föreningen. Medlemsinsatsen kan vara från 1 krona och uppåt. 

En ekonomisk förening måste ha stadgar. Stadgarna är föreningens grundläggande regler. Stadgarna ska bland annat innehålla information om föreningens namn och verksamhet. Stadgarna innehåller också regler om föreningsstämman, när den ska hållas och vilka ärenden som ska tas upp på stämman. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna. 

Varje år ska ni hålla en föreningsstämma där medlemmarna fattar beslut om föreningen. Varje medlem har en röst. Föreningen kan göra undantag i stadgarna som begränsar vem som får rösta, till exempel att medlemmar måste ha betalat sina avgifter till föreningen för att få rösta. På stämman utser medlemmarna också styrelse

Hur mycket pengar bör en bostadsrättsförening ha?

Låg avgift beror i idealfall på att fastigheten har låga driftskostnader, är lågt belånad och att en tilltagen reparationsfond redan finns på plats. Men, det kan också bero på att föreningen valt att inte amortera, att man underskattar kommande renoveringsbehov och inte heller tagit höjd för ett högre ränteläge. Är fastigheten högt belånad men har en låg avgift kan avgiften komma att höjas rejält om räntorna höjs.