:

Vad är skillnad på intäkt och inkomst?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är skillnad på intäkt och inkomst?
 2. Är inkomst och intäkt alltid lika stora?
 3. Vad räknas som en intäkt?
 4. Är intäkt vinst?
 5. Är intäkt en kostnad?
 6. Är ett lån en intäkt?
 7. Är intäkter inkomst?
 8. Vad är motsatsen till inkomster och intäkter?
 9. Är intäkter samma som omsättning?
 10. Hur beskattas intäkter?
 11. När tar man upp en intäkt?
 12. Är omsättning och intäkter samma?
 13. Är omsättning och vinst samma sak?
 14. Är omsättning samma som vinst?
 15. Är omsättning med eller utan moms?

Vad är skillnad på intäkt och inkomst?

Att det finns skillnad mellan inkomst och intäkt är inte fullständigt klart alla gånger, men det är inte så klurigt som det kan verka. Vanliga uttryck som brukar användas synonymt är inkomst, inbetalning och intäkt. Inom företagsekonomin gör man dock skillnad på de tre begreppen och de är helt enkelt olika uttryck för att man fått betalt för någon vara eller prestation.

En systemvetare blir anställd för att programmera för ett företag. Han programmerar 100h under 2018 men blir inte riktigt klar, för att slutföra jobbet behöver han också arbeta 10h under 2019. Priset som avtalats för dataspelet är 100,000 kr och det ska betalas ut när jobbet är klart. Systemvetare skickar ut fakturan när arbetet är klart till företaget och daterar den 15 januari 2019. Kunden betalar in hela beloppet till systemvetaren den 1 februari 2019.

Är inkomst och intäkt alltid lika stora?

Att det finns skillnad mellan inkomst och intäkt är inte fullständigt klart alla gånger, men det är inte så klurigt som det kan verka. Vanliga uttryck som brukar användas synonymt är inkomst, inbetalning och intäkt. Inom företagsekonomin gör man dock skillnad på de tre begreppen och de är helt enkelt olika uttryck för att man fått betalt för någon vara eller prestation.

En systemvetare blir anställd för att programmera för ett företag. Han programmerar 100h under 2018 men blir inte riktigt klar, för att slutföra jobbet behöver han också arbeta 10h under 2019. Priset som avtalats för dataspelet är 100,000 kr och det ska betalas ut när jobbet är klart. Systemvetare skickar ut fakturan när arbetet är klart till företaget och daterar den 15 januari 2019. Kunden betalar in hela beloppet till systemvetaren den 1 februari 2019.

Vad räknas som en intäkt?

Till skillnad från inkomster och inbetalningar som är kopplade till ett visst belopp och tidpunkt, är en intäkt en periodiserad inkomst.

Inkomsten redovisas som en intäkt då arbetet utförts eller när produkterna som en faktura avser har levererats. En inkomst redovisas därmed inte vid själva faktureringstillfället.

Inkomster uppstår på det datum som angivs på en faktura för sålda varor och tjänster. En intäkt är däremot värdet i pengar av de prestationer som utförts under en tidsperiod, alltså värdet av periodens försäljning. Därför kan intäkter sägas vara periodiserade inkomster.

Är intäkt vinst?

Mattecentrum och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet och samla in besöks­statistik. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik

Är intäkt en kostnad?

En intäkt är en inkomst som är periodiserad. Att en intäkt är en periodiserad inkomst innebär att den blivit bokförd vid “rätt” tidpunkt, vanligtvis den period där arbetet blivit utfört eller försäljningen skett. Det innebär i sin tur att själva inkomsten, det vill säga betalningen med likvida medel inte behöver redovisas när man redovisar intäkten. 

En inkomst är de faktiska likvida medel du får in till bankkontot. Ofta redovisas inkomsten efter det att intäkten har redovisats, men detta kan variera beroende på om du bokför med kontantmetoden eller faktureringsmetoden. 

Är ett lån en intäkt?

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ifall ni inte har avtalat om någon ränta på lånet så ska inte transaktionen tas upp som intäkt, ingen skatt blir aktuell här.

Är intäkter inkomst?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Vad är motsatsen till inkomster och intäkter?

Följande ord betyder ungefär det samma som ordet intäkt och kan ofta användas istället.

Motstatsord kallas även för antonymer och är ord med just motsatta betydelser.

Är intäkter samma som omsättning?

Omsättning är inte detsamma som vinst (resultat). Bolagets resultat beräknas genom att ta intäkter minus kostnader, och därmed är omsättning enbart en del i beräkningen av vinsten. Intäkterna säger alltså ingenting om hur lönsamt bolaget är, utan för det kan man använda andra nyckeltal som visar detta.

Det är dock viktigt att man har god koll på bolagets omsättning och vilka faktorer som påverkar dess utveckling (såväl positivt som negativt). Omsättningen är ju det som så småningom förhoppningvis blir till vinst. Efter att alla kostnader har belastat företaget.

Hur beskattas intäkter?

ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt. Driver du ett företag av säsongskaraktär betalar du F-skatt bara under de månader som du har en inkomst. I tjänsten kan du också registrera företaget för moms och som arbetsgivare.

Om du ska sälja varor eller tjänster i ditt företag behöver du anmäla dig för momsregistrering. Det gör du på samma sida som du ansöker om att bli godkänd för F-skatt.

När tar man upp en intäkt?

Det finns ingen definition av begreppet inkomst eller intäkt i bokföringslagen eller årsredovisningslagarna. Däremot anges i ÅRL att endast konstaterade intäkter under räkenskapsåret ska tas med i resultaträkningen oavsett tidpunkten för betalningen (2 kap. 4 § ÅRL).

I normgivningen finns på olika sätt definierat vad som är inkomst respektive intäkt. Rent principiellt kan man säga att definitionerna utgår från att det som ett företag tar emot eller kommer att ta emot för egen räkning och som ökar eget kapital är en inkomst, med undantag för tillskott från ägare. Inkomster är det som löpande tas emot under året. När inkomsten hänförs till rätt redovisningsperiod, blir det en intäkt. En intäkt är alltså en periodiserad inkomst.

En inkomst är endast det som företaget tar emot för egen räkning. Belopp som tas ut för någon annans räkning, t.ex. mervärdesskatt (pengar som ska vidareförmedlas till staten), är inte en inkomst (BFNAR 2006:1 punkt 3.16 respektive BFNAR 2010:1 punkt 3.5).

I det allmänna rådet om förenklat årsbokslut för enskilda näringsidkare anges specifikt vilka inkomster som ska bokföras i företaget nämligen inkomst vid försäljning, inkomst av offentliga stöd, skadeståndsersättningar, försäkringsersättningar m.m., uttag samt ränteinkomster. Andra inkomster än de angivna är privata inkomster som inte ska bokföras i företaget (BFNAR 2006:1 punkt 3.17).

En inkomst som kan hänföras till företagarens uttag av varor eller tjänster i företaget ska redovisas som intäkt för det år företagaren gjort uttaget av varan eller tjänsten (BFNAR 2006:1 punkt 7.5).

Är omsättning och intäkter samma?

För att ge en definition för nettoomsättning måste vi först förklara begreppen omsättning och bruttoomsättning.

När man pratar om företagets omsättning syftar man på den totala summan intäkter från försäljningen av varor och tjänster under en viss period (månad, kvartal eller år), det vill säga bruttoomsättningen. Med andra ord är bruttoomsättning och omsättning samma sak.

Vad gäller nettoomsättning är den lika med bruttoomsättningen minus moms, skatter och andra avdrag (som vi beskriver i detalj längre ner). Intäkterna ska komma från den normala verksamheten som bedrivs i Sverige.

Som tidigare nämnt är nettoomsättningen summan av intäkterna från sålda varor och utförda tjänster från företagets normala verksamhet minus moms, skatt och andra avdrag. Det är bara intäkterna från näringsverksamhet som ingår i begreppet.

För att du ska få en sann bild av nettoomsättningen ska du bokföra alla intäkter på rätt period, det vill säga de ska periodiseras. På så sätt inkluderar perioden för all aktuell försäljning även, om betalningen kommer senare.

Är omsättning och vinst samma sak?

Omsättning är inte detsamma som vinst (resultat). Bolagets resultat beräknas genom att ta intäkter minus kostnader, och därmed är omsättning enbart en del i beräkningen av vinsten. Intäkterna säger alltså ingenting om hur lönsamt bolaget är, utan för det kan man använda andra nyckeltal som visar detta.

Det är dock viktigt att man har god koll på bolagets omsättning och vilka faktorer som påverkar dess utveckling (såväl positivt som negativt). Omsättningen är ju det som så småningom förhoppningvis blir till vinst. Efter att alla kostnader har belastat företaget.

Är omsättning samma som vinst?

Ett företags omsättning är likvärdigt dess sammanlagda intäkter från sålda varor och utförda tjänster under en viss period. Förändringar i omsättningen jämfört med föregående period indikerar företagets tillväxt.

För verksamheter som är bokföringsskyldiga enligt svensk lagstiftning ska omsättningen i redovisningssammanhang presentera omsättningen i företagets redovisningsvaluta, det vill säga svenska kronor (för vissa bolagsformer godtas även euro).

Det är företagets nettoomsättning som ska anges i bokföringen. Nettoomsättningen definieras som företagets omsättning härrörande från den primära verksamheten, med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt (moms) och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.

Genom att summera samtliga konton som avser försäljning av varor och tjänster får man fram företagets nettoomsättning. Det är som regel nettoomsättningen som avses när det talas om ett företags omsättning.

 Lästips: Bokföring – allt du behöver veta om att bokföra

Är omsättning med eller utan moms?

För att ge en definition för nettoomsättning måste vi först förklara begreppen omsättning och bruttoomsättning.

När man pratar om företagets omsättning syftar man på den totala summan intäkter från försäljningen av varor och tjänster under en viss period (månad, kvartal eller år), det vill säga bruttoomsättningen. Med andra ord är bruttoomsättning och omsättning samma sak.

Vad gäller nettoomsättning är den lika med bruttoomsättningen minus moms, skatter och andra avdrag (som vi beskriver i detalj längre ner). Intäkterna ska komma från den normala verksamheten som bedrivs i Sverige.

Som tidigare nämnt är nettoomsättningen summan av intäkterna från sålda varor och utförda tjänster från företagets normala verksamhet minus moms, skatt och andra avdrag. Det är bara intäkterna från näringsverksamhet som ingår i begreppet.

För att du ska få en sann bild av nettoomsättningen ska du bokföra alla intäkter på rätt period, det vill säga de ska periodiseras. På så sätt inkluderar perioden för all aktuell försäljning även, om betalningen kommer senare.