:

Kan man göra en framtidsfullmakt själv?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man göra en framtidsfullmakt själv?
 2. Måste en framtidsfullmakt registreras någonstans?
 3. Var lämnar man in en framtidsfullmakt?
 4. Hur mycket kostar det att skriva framtidsfullmakt?
 5. Kan banken neka någon vara framtidsfullmakt?
 6. Vad händer med framtidsfullmakt vid dödsfall?
 7. Vem ska förvara framtidsfullmakt?
 8. Vad händer om man inte har en framtidsfullmakt?
 9. Får familjemedlem bevittna fullmakt?
 10. När gäller inte en framtidsfullmakt?
 11. Är framtidsfullmakt gratis?
 12. Får barnbarn bevittna en framtidsfullmakt?

Kan man göra en framtidsfullmakt själv?

En fram­tids­full­makt är ett sätt att pla­ne­ra och ge trygg­het för fram­ti­den. Det är näm­li­gen inte säkert att dina an­hö­ri­ga får hjälpa dig. Men det kan du ändra på och då be­hö­ver du en fram­tids­full­makt. 

Med en full­makt kan du be­stäm­ma vem som får hjälpa dig med per­son­li­ga och eko­no­mis­ka ären­den. Du be­stäm­mer också vad per­so­nen får och inte får göra. Du kan göra en full­makt själv med en gratis mall eller färdig blan­kett som be­vitt­nas av två per­so­ner. 

För att fram­tids­full­mak­ten ska vara giltig kräver det att den följer lagens form­krav, att per­so­nen för­står hand­ling­ens in­ne­håll och vad det rent prak­tiskt in­ne­bär. För att vara ju­ri­diskt bin­dan­de ska full­mak­ten också un­der­teck­nas av två god­kän­da vitt­nen.

Det är vik­tigt att göra en fram­tids­full­makt i förväg och inte vänta för länge. Det kan rent av bli för sent. Till ex­em­pel kan min­nes­för­lust göra att full­mak­ten inte anses gäl­lan­de även om ni skri­ver en. 

Full­mak­ten ak­ti­ve­ras bara om full­makts­gi­va­ren inte längre klarar av att själv sköta sina eko­no­mis­ka och per­son­li­ga ären­den. Det kan vara på grund av min­nes­för­lust eller ned­satt hälsa på annat sätt. 

Det van­li­gas­te är att den som får hjälpa dig be­stäm­mer när full­mak­ten ska träda in. Per­so­nen kan då re­pre­sen­te­ra dig med en gång utan dröjs­mål. Det är därför vik­tigt att full­makts­ha­va­ren har till­gång till full­mak­ten i ori­gi­nal. 

Full­mak­ten kan vara enkla­re att förstå genom att se ex­em­pel. Nedan finns mall för två olika va­ri­an­ter av fram­tids­full­makt.

I den första mallen har en full­makts­ha­va­re ut­setts och i den andra mallen har flera sub­si­diä­ra full­makts­ha­va­re ut­nämnts.

⚠️ Använd alltid en ju­ri­disk tjänst när du gör en fram­tids­full­makt. I Aatos on­li­ne­tjänst kan du få en kva­li­tets­säk­rad full­makt till ett rim­ligt pris. Se nedan mall på fram­tids­full­makt bara som ett ex­em­pel. Den är inte an­pas­sad efter din livs­si­tu­a­tion. 

Måste en framtidsfullmakt registreras någonstans?

Fremtidsfullmakten må være skriftlig, og det må gå klart frem at fullmakten er ment å ha en fremtidsvirkning. Det betyr at fullmakten må være tydelig på at den skal gjelde etter at du har blitt så fysisk og/eller mentalt svekket at du ikke lenger selv greier å ivareta interessene dine innen de områdene fullmakten regulerer.

Fremtidsfullmakten skal undertegnes av to vitner som du (fullmaktsgiveren) har godtatt. Følgende krav stilles til vitnene:

Det er du selv som bestemmer hva fremtidsfullmakten skal regulere. Fullmakten kan omfatte både økonomiske og personlige forhold, eller den kan begrenses til nærmere angitte forhold, slik som for eksempel salg av bolig og betaling av regninger. En fremtidsfullmakt gir gode muligheter for å skreddersy gode løsninger. For å unngå tolkningstvil er det viktig å angi så presist som mulig hvilke disposisjoner fullmektigen skal ha rett til å foreta. Et viktig råd er å skrive fremtidsfullmakt mens du fremdeles er frisk nok til å tenke gjennom hvordan du ønsker å ha det. Vi fraråder at du skriver fremtidsfullmakt utelukkende av hensyn til pårørende, eller at du skriver fremtidsfullmakt etter påtrykk fra pårørende eller andre.

Økonomiske forhold kan for eksempel være å betale regninger, håndtere løpende inntekter og utgifter, håndtere ulike gjeldsforhold, kjøpe og selge verdipapirer, opprette eller avslutte bankkontoer, drift eller utleie av fast eiendom eller drift av næringsvirksomhet.

Personlige forhold omfatter i utgangspunktet alle former for representasjon og ivaretakelse av rettigheter utover det rent økonomiske. Du kan for eksempel velge hvem som skal representere deg overfor Nav, kommune og sykehjem. Da vil fullmektigen din kunne søke om tjenester og ytelser fra det offentlige og klage på vedtak. Personlige forhold kan for eksempel være at man vil bo lengst mulig hjemme, at man vil ha med bestemte eiendeler til sykehjemmet eller at det skal brukes penger på sydenturer eller kulturelle arrangementer som man pleier å ha glede av. Fullmakt til å rydde opp i digitale tilganger vil også være et personlig forhold.

Var lämnar man in en framtidsfullmakt?

Det finns ingen särskild blankett för att ansöka om att en framtidsfullmakt ska träda i kraft, utan du skriver själv till domstolen. Det kostar inget att göra en ansökan.

Du kan söka på fullmaktgivarens postnummer för att hitta rätt domstol att skicka ansökan till. 

Hur mycket kostar det att skriva framtidsfullmakt?

Fullmakten får omfatta de personliga eller ekonomiska angelägenheter som fullmaktsgivaren själv bestämmer, till exempel skötsel av löpande ekonomiska angelägenheter såsom att betala räkningar, hantera avtal om hyra, el, och andra abonnemang. Den kan även omfatta förvaltning av tillgångar såsom tillgångar i bank.

Fullmakten får inte omfatta åtgärder inom hälso- och sjukvård, eller tandvård, till exempel att bestämma viss vård. Fullmakten får inte heller omfatta frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente och liknande frågor av personlig karaktär.

Kan banken neka någon vara framtidsfullmakt?

För att fullmakten ska godkännas måste den uppfylla en rad formella krav. Den ska bland annat vara bevittnad och det ska tydligt framgå att det handlar om en framtidsfullmakt.

– Om den inte uppfyller formkraven eller om det finns tveksamheter om fullmaktsgivaren var beslutsförmögen när fullmakten upprättades så blir det problematiskt. Om man ska representera någon som har blivit dement och fullmakten exempelvis inte är bevittnad så går den inte att använda. I det läget finns inte så mycket att göra.

Men om fullmakten är helt korrekt och det lokala bankkontoret ändå vägrar acceptera den är rekommendationen att vända sig till bankens kundombudsman eller klagomålsansvariga.

Vad händer med framtidsfullmakt vid dödsfall?

Med stöd av en fullmakt har fullmaktshavaren, efter fullmaktsgivarens död, instruerat en bank att betala fakturor med medel från den avlidnes bankkonto. Fullmaktshavaren har ansetts behörig att göra detta. Banken har därför inte blivit ersättningsskyldig mot dödsboet.

Kort före sin död hade en person utfärdat en generalfullmakt till en vän. Vännen (fullmaktshavaren) hade sedan beställt vissa tjänster, bl.a. städning av den avlidnes bostad och bevakning av mycket värdefulla veteranbilar, som fakturerats den avlidnes dödsbo. Boet väckte talan mot den avlidnes bank och hävdade bl.a. att fullmaktshavaren inte hade rätt att instruera banken att betala fakturorna och att banken därför inte skulle ha betalat dessa.

Vem ska förvara framtidsfullmakt?

En fram­tids­full­makt ska inte re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket. Där­e­mot finns det andra fa­mil­je­rätts­li­ga do­ku­ment som måste skic­kas till Skat­te­ver­ket. Ex­em­pel på det är äk­ten­skaps­för­ord och boupp­teck­ning. 

Varken Skat­te­ver­ket eller någon annan myn­dig­het har ansvar för fram­tids­full­mak­ter. Det finns heller inte något re­gis­ter över om någon har en fram­tids­full­makt eller inte. Du som skri­ver full­mak­ten är an­sva­rig för att se till an­hö­ri­ga vet att den finns och var den för­va­ras. 

Så finns det någon kopp­ling mellan Skat­te­ver­ket och fram­tids­full­makt?

Det finns ingen of­fi­ci­ell kopp­ling mellan Skat­te­ver­ket och fram­tids­full­makt. Skat­te­ver­ket om­nämns inte heller i lagen om fram­tids­full­mak­ter. Där­e­mot finns ge­ne­rell in­for­ma­tion om fram­tids­full­makt på Skat­te­ver­kets hem­si­da. 

Du kan som full­makts­gi­va­re ge din full­makts­ha­va­re rätt att ta hand om ären­den kopp­la­de till Skat­te­ver­ket. Om fram­tids­full­mak­ten gäller för att sköta alla eko­no­mis­ka an­ge­lä­gen­he­ter avser det också de­kla­ra­tion. Du kan också välja att skriva i fram­tids­full­mak­ten att din fö­re­trä­da­re får ta hand om samt­li­ga ären­den hos Skat­te­ver­ket och kanske också hos andra myn­dig­he­ter. 

Vad händer om man inte har en framtidsfullmakt?

Vill du själv bestämma vem eller vilka som ska ta hand om dina angelägenheter den dag du inte längre klarar av det? Då kan du skriva en framtidsfullmakt.

En framtidsfullmakt kan inte börja gälla direkt när den undertecknas. I stället träder den i kraft från den tidpunkt om eller när du förlorar beslutsförmågan. Den eller de person(er) som du har utsett till fullmaktshavare kan då företräda dig i sådana ärenden som du har bestämt att framtidsfullmakten ska omfatta. Då många komplicerade juridiska spörsmål kan aktualiseras vid upprättandet och användandet av en framtidsfullmakt så rekommenderar Demensförbundet att ta hjälp av en jurist när ni upprättar en framtidsfullmakt.

Får familjemedlem bevittna fullmakt?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

När gäller inte en framtidsfullmakt?

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre klarar av det själv.

Tanken med en framtidsfullmakt är att den ska vara ett alternativ till god man eller förvaltare. Fullmakten börjar gälla om och när du blir beslutsoförmögen. Det betyder att du på grund av fysisk sjukdom, psykisk störning eller liknande inte kan ta hand om dina angelägenheter själv. Då blir den person som du utsett till fullmaktshavare din ställföreträdare i de angelägenheter som du bestämt att fullmakten ska omfatta.

Är framtidsfullmakt gratis?

Framtidsfullmakta må vere skriftleg, og det må gå klart fram at fullmakta er meint å ha en framtidsverknad. Det betyr at fullmakta må vere tydeleg på at ho skal gjelde etter at du har vorte så fysisk og/eller mentalt svekka at du ikkje lenger sjølv greier å ta hand om dine eigne interesser på dei områda som fullmakta regulerer.

Framtidsfullmakta skal vere underteikna av to vitne som du (fullmaktsgivaren) har godtatt. Desse krava blir stilte til vitna:

Det er du sjølv som bestemmer kva framtidsfullmakta skal regulere. Fullmakta kan omfatte både økonomiske og personlege forhold, eller ho kan vere avgrensa til å gjelde nokre få forhold, som til dømes sal av bustad og betaling av rekningar. Ei framtidsfullmakt gir gode høve til å lage gode løysingar for akkurat deg. For å unngå tolkingstvil er det viktig å skrive så presist som mogleg kva disposisjonar fullmektigen skal ha rett til å gjere. Eit viktig råd er å skrive framtidsfullmakt medan du framleis er frisk nok til å tenkje gjennom korleis du ønskjer å ha det. Vi rår deg frå å skrive framtidsfullmakt berre av omsyn til pårørande, eller at du skriv framtidsfullmakt etter påtrykk frå pårørande eller andre.

Økonomiske forhold kan til dømes vere å betale rekningar, handtere løpande inntekter og utgifter, handtere ulike gjeldsforhold, kjøpe og selje verdipapir, opprette eller avslutte bankkontoar, drift eller utleige av fast eigedom eller drift av næringsverksemd.

Personlege forhold omfattar i utgangspunktet det å representere deg på alle vis og å sikre at du får dei rettane du har krav på. Du kan til dømes velje kven som skal representere deg overfor Nav, kommune og sjukeheim. Da vil fullmektigen kunne søkje om tenester og ytingar frå det offentlege og klage på vedtak. Personlege forhold kan til dømes vere at du vil du lengst mogleg heime, at du vil ha med bestemte gjenstandar til sjukeheimen eller at det skal brukast pengar på sydenturar eller kulturelle arrangement som du pleier å ha glede av. Fullmakt til å rydde opp i digitale tilgangar vil også vere eit personleg forhold.

Får barnbarn bevittna en framtidsfullmakt?

Två personer ska vittna när framtidsfullmakten skrivs under. Vittnet måste förstå vad de vittnar till och att det handlar om en framtidsfullmakt. Vittnet ska vara över 15 år och får ej lida av en psykisk störning som leder till att personen ej förstår vad den vittnar till. Fullmaktstagaren får inte vittna. Make/maka, sambo, föräldrar, syskon eller barn till fullmaktsgivaren får inte vara vittnen. Likaså gäller svåger/svägerska till fullmaktsgivaren eller dylikt får inte heller vara vittne.