:

Hur beskattas ett kommanditbolag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beskattas ett kommanditbolag?
 2. Vad är fördelen med kommanditbolag?
 3. Hur deklarera kommanditbolag?
 4. Är kommanditbolag en form av aktiebolag?
 5. Måste kommanditbolag registreras?
 6. Vad gäller i kommanditbolag?
 7. Kan man ha anställda i kommanditbolag?
 8. Måste kommanditbolag lämna årsredovisning?
 9. Måste man ha revisor i kommanditbolag?
 10. Vart registrerar man kommanditbolag?
 11. Vem är ansvarig i kommanditbolag?
 12. Vem skriver under årsredovisning kommanditbolag?

Hur beskattas ett kommanditbolag?

Trots att ett handelsbolag är juridisk person har bolagsmännen (delägarna) ett personligt och solidariskt ansvar för bolagets ­skulder.

Med det menas att en långivare kan kräva vilken som helst av bolags­männen på hela skuldbeloppet. Sedan är det upp till den krävde att i sin tur kräva sina (före detta) kompan­joner på deras del av skulden.

Vad är fördelen med kommanditbolag?

Kommanditbolag kan sägas vara en variant av handelsbolag. Det är ett företag som ägs av två eller flera delägare  – bolagsmän – som kan vara juridiska eller fysiska.

En juridisk bolagsman kan till exempel vara ett aktiebolag eller organisation som har samma rättigheter och skyldigheter som en fysisk person. En juridisk  -‘låtsasperson’ kan även vara kärande och svarande i domstol. Ett kommanditbolag i sig är en juridisk person i ett handelsbolag har samtliga bolagsmän ansvar för bolaget och är solidariskt ansvariga för eventuella skulder.

I ett kommanditbolag är ansvaret fördelat så att minst en deltagare, en komplementär, har obegränsat ansvar för bolaget. Övriga delägare, kommanditdelägare har ett begränsat ansvar motsvarande den insats de bidraget med i bolaget. De har normalt ingen rätt att bestämma om hur företaget ska styras.

Hur deklarera kommanditbolag?

Våra konsulter kan hjälpa dig som företagare med din privata deklaration (dvs. inkomstdeklaration 1) och alla eventuella bilagor. De vanligaste bilagorna för företagare är K10, NE och N3A. Deklarationstidpunkt för privatdeklaration och bilagor är den 4 maj.

Är kommanditbolag en form av aktiebolag?

I ett kommanditbolag skiljer sig däremot ansvaret åt mellan bolagsmännen. Minst en bolagsman i ett kommanditbolag ska vara komplementär och minst en bolagsman ska vara kommanditdelägare.

En komplementär är obegränsad ansvarig för bolagets ingångna avtal och skulder. Om komplementären är en fysisk person är denne alltså personligen solidariskt ansvarig för bolagets skulder.

Kommanditdelägare är endast begränsat ansvarig. Det betyder att hen endast riskerar det kapital som hen har satsat i bolaget.

Måste kommanditbolag registreras?

Kommanditbolag är en form av handelsbolag. Det innebär att bolaget ska ha två eller flera bolagsmän, även kallat delägare. Skillnaden från ett vanligt handelsbolag är att det i ett kommanditbolag finns två olika typer av bolagsmän:

 • Kommanditdelägare: Bolagsmän vars ansvar är begränsat till vad de satsat i bolaget (likt aktieägare i ett aktiebolag). Kommanditdelägare ansvarar alltså inte för mer av finansieringen av bolaget än vad som framgår av avtalet.
 • Komplementärer: Bolagsmän som har ett personligt betalningsansvar för företagets eventuella skulder. 
 • Vad gäller i kommanditbolag?

  är bolagsmännen alltid personligt och solidariskt ansvariga gentemot utomstående och det kan aldrig avtalas bort. Det personliga ansvaret innebär att bolagsmännen ansvarar med sin privata ekonomi för företagets skulder och ingångna avtal. Det solidariska ansvaret innebär att var och en av bolagsmännen personligen kan tvingas betala företagets alla skulder. Den som har betalat får i sin tur kräva de andra bolagsmännen på deras andel i skulden.

  Även om ni är muntligt överens är det bra att skriva ett kompanjonavtal

  . I kompanjonavtalet skriver ni ned allt det ni har kommit överens om. Kompanjonavtalet kan till exempel reglera hur ni ska fördela vinsten eller hur ni ska göra om en bolagsman vill gå ur bolaget. Bestämmelser i avtalet och ömsesidiga försäkringar kan bidra till att ge er som kompanjoner ett ekonomiskt skydd.

  Det finns inga formella krav på kompanjonavtalet. Här nedan finns exempel på sådant som är vanligt att ha med. Ni har troligen fler punkter för just er verksamhet. Diskutera gärna med en utomstående rådgivare.

  Kan man ha anställda i kommanditbolag?

  är bolagsmännen alltid personligt och solidariskt ansvariga gentemot utomstående och det kan aldrig avtalas bort. Det personliga ansvaret innebär att bolagsmännen ansvarar med sin privata ekonomi för företagets skulder och ingångna avtal. Det solidariska ansvaret innebär att var och en av bolagsmännen personligen kan tvingas betala företagets alla skulder. Den som har betalat får i sin tur kräva de andra bolagsmännen på deras andel i skulden.

  Även om ni är muntligt överens är det bra att skriva ett kompanjonavtal

  . I kompanjonavtalet skriver ni ned allt det ni har kommit överens om. Kompanjonavtalet kan till exempel reglera hur ni ska fördela vinsten eller hur ni ska göra om en bolagsman vill gå ur bolaget. Bestämmelser i avtalet och ömsesidiga försäkringar kan bidra till att ge er som kompanjoner ett ekonomiskt skydd.

  Det finns inga formella krav på kompanjonavtalet. Här nedan finns exempel på sådant som är vanligt att ha med. Ni har troligen fler punkter för just er verksamhet. Diskutera gärna med en utomstående rådgivare.

  Måste kommanditbolag lämna årsredovisning?

  Kommanditbolag (KB) är en form av handelsbolag och har därför alltid två eller flera delägare (bolagsmän). Ett kommanditbolag kännetecknas av att en eller flera av delägarna enbart ansvarar för ett begränsat kapital som de har satt in i bolaget. Dessa bolagsmän kallas kommanditdelägare och har normalt ingen rätt att bestämma om hur bolaget ska styras.

  I ett kommanditbolag måste det finnas minst en delägare med obegränsat ekonomiskt ansvar, en så kallad komplementär. Komplementären är personligt ansvarlig för företagets avtal och skulder. En delägare som går in som ny komplementär i ett kommanditbolag ansvarar för alla tidigare skulder.

   Relaterad läsning: Företagsform – vilken passar bäst för ditt företag?

  Ett kommanditbolag ska registreras hos Bolagsverket och vid registreringen får bolaget sitt organisationsnummer. I ett kommanditbolag finns inget krav på startkapital. Bland annat lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (handelsbolagslagen) reglerar kommanditbolags verksamhet.

  Den som vill registrera ett kommanditbolag får inte vara försatt i konkurs, ha näringsförbud eller ha förvaltare enligt föräldrabalken. Företagsnamnet måste innehålla tillägget ”kommanditbolag” och detta, eller förkortningen KB, ska alltid anges på handlingar där bolagets namn framgår, till exempel på fakturor.

  Måste man ha revisor i kommanditbolag?

  Trots att ett handelsbolag är juridisk person har bolagsmännen (delägarna) ett personligt och solidariskt ansvar för bolagets ­skulder.

  Med det menas att en långivare kan kräva vilken som helst av bolags­männen på hela skuldbeloppet. Sedan är det upp till den krävde att i sin tur kräva sina (före detta) kompan­joner på deras del av skulden.

  Vart registrerar man kommanditbolag?

  We process your data to deliver content or advertisements and measure the delivery of such content or advertisements to extract insights about our website. We share this information with our partners on the basis of consent and legitimate interest. You may exercise your right to consent or object to a legitimate interest, based on a specific purpose below or at a partner level in the link under each purpose. These choices will be signaled to our vendors participating in the Transparency and Consent Framework. More information

  Always Active

  Vem är ansvarig i kommanditbolag?

  Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

  Regler om både handelsbolag och kommanditbolag finns i Handelsbolagslagen (HBL).

  Vem skriver under årsredovisning kommanditbolag?

  Ett handels- eller kommanditbolag ska avsluta den löpande bokföringen med antingen ett årsbokslut eller en årsredovisning.

  Olika regler gäller beroende på bolagets storlek och om bolaget har fysiska eller juridiska delägare.

  Med större företag menas sådana företag som uppfyller mer än ett de följande villkor två år i rad (samma villkor):

  • Mer än 50 anställda i medeltal Mer än 40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning. 
  • Nettoomsättningen i företaget har för vart och ett av de senaste två räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.