:

Vad händer med enskild egendom vid arv?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer med enskild egendom vid arv?
 2. Kan ärvda pengar vara enskild egendom?
 3. Kan jag testamentera bort min enskilda egendom?
 4. Hur bevisar man enskild egendom?
 5. Hur hanteras enskild egendom vid dödsfall?
 6. Vem ärver enskild egendom om det finns särkullbarn?
 7. Vad gäller vid enskild egendom vid dödsfall?
 8. Kan man göra allt till enskild egendom?
 9. Kan efterlevande make ärva den avlidna makens enskilda egendom?
 10. Vad menas med enskild egendom i bouppteckning?
 11. Vad är inte enskild egendom?

Vad händer med enskild egendom vid arv?

Det enklaste sättet att försäkra sig om att den egendom som tillfaller gåvotagaren eller arvtagaren ska bli enskild egendom är att skriva det som ett villkor i gåvobrev eller testamente. Detta innebär att egendomen hålls utanför bodelning i samband med skilsmässa och bortgång. Huvudregeln är annars att gåvan eller arvet blir mottagarens giftorättsgods om denne är gift och delas därmed lika vid en framtida separation.

Du bör vara uppmärksam på att egendom som är enskild genom föreskrift i gåvobrev och testamente inte direkt tillfaller dina bröstarvingar vid din bortgång om du är gift med gemensamma barn. Då tillfaller egendomen din make med fri förfoganderätt* för att först vid din makes bortgång tillfalla era gemensamma barn. Om du däremot vill att dina barn ska ärva den enskilda egendomen direkt vid din bortgång bör du skriva in detta i ditt testamente.

Kan ärvda pengar vara enskild egendom?

Enskild egendom är egendom som ska hållas utanför en bodelning. En bodelning ska alltid ske när en make eller maka dör eller när man skiljer sig. Om man inte kan visa att viss egendom är enskild kommer den inte att betraktas som enskild vid bodelningen.

Kan jag testamentera bort min enskilda egendom?

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att din fastighet faktiskt är enskild egendom, och därmed uppfyller något av kraven ur lagen äktenskapsbalken(ÄktB) 7:2. Exempelvis att du har ärvt den och i testamentet har det stått att fastigheten ska vara enskild egendom, eller att du och din make har exempelvis i ett äktenskapsförord stadgat att fastigheten är enskild egendom.

Hur bevisar man enskild egendom?

Makars egendom delas in i giftorättsgods och enskild egendom. Allt som tillhör en make är dennes giftorättsgods om det inte har gjorts till enskild egendom. Indelningen gäller så länge äktenskapet varar eller till man ändrar det.

Indelningen i giftorättsgods och enskild egendom har betydelse när makarna ska bodela. I bodelningen ingår allt som är en makes giftorättsgods men däremot inte makens enskilda egendom. Under tiden äktenskapet består, saknar normalt indelningen i giftorättsgods och enskild egendom betydelse.

Hur hanteras enskild egendom vid dödsfall?

När en maka eller make går bort gör man en bodelning. En bodelning innebär att man delar upp den gemensamma egendomen mellan den kvarlevande makan och den avlidne makans dödsbo.

Det är faktiskt ingen direkt skillnad på bodelning vid dödsfall och skilsmässa. Den enda formella skillnaden är att vid dödsfall görs bodelningen mellan den kvarlevande maken och dödsboet, jämfört vid en skilsmässa då bodelningen görs mellan de två makarna.I båda fallen ska allt giftorättsgods delas lika.

Förenklat sagt innebär det att makarnas giftorättsgods ska delas mellan den kvarlevande maken och den avlidnes makens arvtagare.

Vem ärver enskild egendom om det finns särkullbarn?

I ett äktenskap skiljer man mellan två sorters egendom, giftorättsgods och enskild egendom. När vi talar om egendom menas allt som makarna äger, oavsett om ägandet är gemensamt eller ensamt. När egendom är enskild innebär det att egendomen inte kommer att ingå i en eventuell bodelning. Om egendomen är giftorättsgods räknas egendomen med i en bodelning.

Förenklat kan man säga att giftorättsgods är makarnas gemensamma egendom och att hälftendelningen är deras giftorätt. Genom krav om att egendom ska vara enskild ”skyddas” egendomen vid en skilsmässa eller dödsfall och stannar på så vis inom familjen.

Vad gäller vid enskild egendom vid dödsfall?

Juridik vid dödsfall

Hej, Jag äger ett fritidshus som enskild egendom. I familjen finns 2 gemensamma barn samt 3 särkullbarn på min makes sida. Vem ärver min enskilda egendom om jag dör före min man ? Jag vill att våra gemensamma barn ska ärva mej.

Kan man göra allt till enskild egendom?

Makars egendom delas in i giftorättsgods och enskild egendom. Allt som tillhör en make är dennes giftorättsgods om det inte har gjorts till enskild egendom. Indelningen gäller så länge äktenskapet varar eller till man ändrar det.

Indelningen i giftorättsgods och enskild egendom har betydelse när makarna ska bodela. I bodelningen ingår allt som är en makes giftorättsgods men däremot inte makens enskilda egendom. Under tiden äktenskapet består, saknar normalt indelningen i giftorättsgods och enskild egendom betydelse.

Kan efterlevande make ärva den avlidna makens enskilda egendom?

Din make kommer att ärva även din enskilda egendom om han/hon har rätt att ärva dina tillgångar i övrigt. Att egendomen är enskild påverkar alltså inte din makes arvsrätt. Däremot kan den enskilda egendomen påverka fördelningen när din make sedan avlider.

Här nedan kan du läsa ett mer utförligt svar om hur enskild egendom påverkar arvet.

När ett äktenskap tar slut ska tillgångarna fördelas mellan makarna genom bodelning. Det sker även när äktenskapet tar slut på grund av att den ena maken avlider. I bodelningen ska makarna, som huvudregel, erhålla hälften vardera av alla tillgångar som är giftorättsgods, medan var och en behåller sin enskilda egendom.

Den efterlevande maken har alltså inte rätt att erhålla den avlidnes enskilda egendom genom bodelning, istället kommer all den avlidnes enskilda egendom att ingå i den kvarlåtenskap som ska tillfalla den avlidens arvingar. Arvinge kan t.ex. vara den efterlevande maken.

Vad menas med enskild egendom i bouppteckning?

Det finns en vanlig missuppfattning att man inte ärver en make eller makas enskilda egendom. Men vad enskild egendom egentligen innebär är att den inte ska tas upp i en eventuell bodelning. Det är vid en skilsmässa som enskild egendom inte kan tillfalla den andre partnern, då all egendom som är enskild behålls i orört skick av den som äger den.

Man skiljer mellan giftorättsgods och enskild egendom. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom.

När någon som är gift avlider ska bådas egendom antecknas i bouppteckningen som följer. Därefter sker vanligen en bodelning mellan den efterlevande maken och dödsboet. I bodelningen ingår endast giftorättsgodset. Men den enskilda egendomen är fortfarande en del av arvet efter den avlidne.

Har paret bara gemensamma barn ärver den efterlevande maken hela kvarlåtenskapen efter den avlidne. Parets barn är så kallade bröstarvingar och har alltså rätt till arvet efter föräldern. Men de får inte ut sitt arv förrän även den andre föräldern går bort. Det krävs att den avlidne har testamenterat egendom till barnen för att maken inte ska ärva alla makens tillgångar direkt.

Vad är inte enskild egendom?

Våra medarbetare på Advokathuset Actus får ofta frågor om vad enskild egendom innebär och hur man gör en egendom enskild. Det är inte ovanligt att makar först i efterhand önskar att de gjort viss egendom enskild. Syftet med detta inlägg är att klargöra begreppet enskild egendom vid bodelning mellan makar under pågående äktenskapsskillnad. 

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelningen görs med utgångspunkt i makarnas egendomsförhållanden den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes.