:

Hur beskattas försäljning av hus på ofri grund?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beskattas försäljning av hus på ofri grund?
 2. Vad gäller för hus på ofri grund?
 3. Hur värderar man ett hus på ofri grund?
 4. Vem äger en byggnad på ofri grund?
 5. Hur undviker man vinstskatt?
 6. Hur mycket betalar man i skatt när man säljer sitt hus?
 7. Vad händer med ett arrende vid försäljning?
 8. Är hus på ofri grund fast egendom?
 9. Hur vet man marknadsvärdet på ett hus?
 10. Vad händer med huset om arrendet sägs upp?
 11. Hur mycket skatt ska jag betala när jag säljer mitt hus?
 12. Får man dra av Mäklararvodet på vinstskatten?
 13. Måste jag betala skatt när jag säljer mitt hus?
 14. Kan man bli av med ett arrende?
 15. Vem betalar fastighetsskatt vid arrende?

Hur beskattas försäljning av hus på ofri grund?

Bostad & Fastighet

Min dotter har köpt ett hus på ofri grund, men hon kände inte till att det måste anmälas till skatteverket. Hon köpte det för 12 år sedan. Hon tänker nu sälja huset. Vad kan hon göra för att det ska bli rätt?

Vad gäller för hus på ofri grund?

Bostadsarrende är en nyttjanderätt och föreligger när mark upplåts till annan med syfte att denne, arrendatorn, har rätt att uppföra och/eller bibehålla en egen byggnad med bostadsändamål på arrendestället. Den byggnaden benämns då som byggnad på ofri grund men är inte synonymt. När en byggnad, bostads eller annan, uppförs på mark av någon annan än markägaren och således inte ägs av markägaren, är det en byggnad på ofri grund.

Att uppföra byggnad på ofri grund kräver mellan privatpersoner alltid någon form av överenskommelse med markägaren. Vid bostadsarrende ska avtalet normalt vara skriftligt och det ska utgå ersättning för nyttjanderätten –en arrendeavgift. Ersättningen behöver inte regleras i vare sig pengar eller en årlig ersättning, den kan mycket väl avse tjänster eller engångsbelopp, men vanligtvis erläggs en årlig arrendeavgift.

Hur värderar man ett hus på ofri grund?

Bostad & Fastighet

Hej! Jag äger 2/3 av en stuga inklusive lösöre, men stugan står på "ofri grund". Min kusin som äger 1/3 av stugan och hela tomten hotar med att sälja. Vad har jag för rättigheter?

Vem äger en byggnad på ofri grund?

Om du säljer en kolonistuga eller en byggnad på en arrendetomt gäller samma regler som när du säljer ett småhus. Det innebär att byggnaden i vissa fall kan räknas som en näringsfastighet.

Hur undviker man vinstskatt?

Om du säljer en bostad med vinst måste du betala skatt på hela vinsten. Om du köper en ny bostad har du dock möjlighet att skjuta upp beskattningen. Men hur funkar det egentligen och vad är bra att tänka på?

När du säljer en bostad måste du deklarera försäljningen senast året efter du och köparen kom överens och skrev under ett bindande avtal. Säljer du bostaden med vinst ska du betala så kallad reavinstskatt. Något förenklat kan man säga att reavinstskatten är 22 % på vinsten.

Vill du inte betala skatten på en gång och om du köper en ny bostad går det att skjuta upp beskattningen av hela eller delar av vinsten. Det kallas för att göra uppskov.

Hur mycket betalar man i skatt när man säljer sitt hus?

Att sälja ditt hus är ett stort beslut som kan ha en rad olika skattekonsekvenser. Det är viktigt att du är medveten om dessa konsekvenser innan du går vidare med försäljningen, så att du kan planera och agera på rätt sätt. I denna artikel kommer vi att gå igenom de potentiella skattekonsekvenserna av att sälja ditt hus och ge dig en grundläggande förståelse för hur dessa påverkar din situation.

En av de viktigaste skattekonsekvenserna att känna till när du säljer ditt hus är reavinstskatten. Reavinstskatten är den skatt du betalar på den vinst som du gör vid försäljningen av din bostad. Skatten beräknas på skillnaden mellan ditt anskaffningsvärde (det du betalade för bostaden när du köpte den) och det pris du får när du säljer den, minus avdragsgilla poster som mäklararvode och renoveringskostnader.

Vad händer med ett arrende vid försäljning?

Arrendetiden för bostadsarrenden är minst fem år. I undantagsfall kan dispens ges för kortare tid. Jordbruksarrenden kan inte vara bindande i mer än 25 år. Om det har gått mer än 25 år sedan avtalet skrevs under är det fritt fram för båda parterna att säga upp avtalet.

Av 10 kap. 2 § jordabalken framgår att avtal om bostadsarrende skall träffas för viss tid, minst fem år, eller för arrendatorns livstid. Om arrendetiden är icke bestämd enligt vad som sagts nu, gäller avtalet för fem år. Har avtal träffats för kortare tid, gäller det dock för den överenskomna tiden, om arrendenämnden godkänt avtalet i denna del.

Arrendatorn har normalt besittningsskydd och rätt till förlängning av avtalet då avtalstiden löpt ut enligt jordabalken. Besittningsskyddet är dock inte absolut, och undantagen från besittningsskyddet för bostadsarrenden framgår av 10 kap. 5 § jordabalken.

Är hus på ofri grund fast egendom?

Hej och tack för att ni vänder er till oss här på Lawline med er fråga.

Tillämpliga lagrumBestämmelser som är tillämpliga på er fråga hittar vi i Jordabalken (JB) som reglerar fastigheter.

Hur vet man marknadsvärdet på ett hus?

Marknadsvärde är det pris som din bostad för tillfället förväntas kunna säljas för. Det finns flera gratis värderingsverktyg online men för att få en mer pålitlig bedömning av marknadsvärdet behöver värdering göras av en fastighetsmäklare. 

Genom att följa marknadsvärdet går det att se hur mycket din bostad är värd samt när det är gynnsamt att lägga om bolånet.

Det finns flera vägar för att se marknadsvärdet på din bostad. Här presenteras digitala tjänster som kan användas samt hur värdering sker av mäklare. 

Vad händer med huset om arrendet sägs upp?

Du ska säga upp arrendeavtalet skriftligt. Om arrendeavtalet inte sägs upp i tid fortsätter det att gälla med samma villkor för ytterligare en period.

Hur mycket skatt ska jag betala när jag säljer mitt hus?

När du ska sälja ditt hus eller din bostadsrätt tillkommer skatt på vinsten. Har du koll på hur mycket du ska betala i skatt när du ska sälja hus eller bostadsrätt? Eller hur det fungerar att sälja hus med förlust? Här har vi tagit fram en guide som svarar på just dessa frågor och lite till.

Får man dra av Mäklararvodet på vinstskatten?

Det finns fem stycken olika kategorier som man kan dela upp avdragen inom:

Du får göra avdrag för de renoveringar som du utfört under försäljningsåret och de senaste 5 kalenderåren innan försäljningsåret (om du sålt bostaden under år 2023 kan du alltså dra av för renoveringar från och med 2018).

Utöver att renoveringen är max 5 kalenderår gammal krävs det även att dina kostnader uppgår till minst 5 000 kr under ett och samma år för att de skall vara avdragsgilla. Du får alltså inte dra av beloppet om du tex målat om hallen och kostnaden inte uppgick till 5 000 kr eller mer. MEN om du under samma år byter toalettstol och den totala kostnaden för dessa två förbättringar uppgår till över 5 000 kr så får du dra av totalkostnaden.

För att du skall få dra av en vanlig renovering krävs det att åtgärden är ”förbättrande”. Det kan man dock nästan alltid hävda att den är (om inte bostaden var ny när du köpte den). Skatteverket nekar väldigt sällan ett sådant påstående.

Om du under din boendetid bygger om och/eller lägger till något som tidigare inte fanns i bostaden så är detta avdragsgillt oavsett ålder så länge kostnaderna för åtgärderna totalt uppgår till minst 5 000 kr under ett och samma kalenderår. Dvs om du bygger en altan och det inte fanns någon altan där tidigare så får du dra av denna kostnad oavsett om altanen är 5, 10 eller 15 år gammal.

För att få göra avdrag i denna kategori krävs det att åtgärden är en grundförbättring för bostaden. Det kan vara ny-, till- och ombyggnad samt nytillskott av utrustning som inte funnits tidigare i bostaden.

Många gör en ”fuling” och drar av sådant som egentligen borde ligga under renoveringar/förbättringar som ny- till- och ombyggnad. Om man exempelvis köpt en ny tvättmaskin som vid försäljningen är över 5 år gammal så kan man ju egentligen inte dra av den kostnaden. Då kan man ju dock köra en ”fuling” och hävda att det inte fanns någon tvättmaskin i bostaden när man köpte den. Då räknas ju tvättmaskinen som ett tillägg till bostaden.

Måste jag betala skatt när jag säljer mitt hus?

När du har sålt en bostad ska du deklarera försäljningen. Det gäller alla sorters bostäder, till exempel bostadsrätt, villa, radhus och fritidshus. Här är en guide som innehåller det du behöver veta och göra när du säljer en bostad.

Räkna ut om försäljningen gick med vinst eller förlust genom att använda beräkningshjälpen. Ju fler uppgifter du har om din försäljning, desto mer exakt kommer din beräkning att bli. Du behöver veta vad du köpte din bostad för och vad du sålde den för.

Kan man bli av med ett arrende?

En nyttjanderätt att bruka viss mark för arrendatorn uppstår när jordägaren genom avtal upplåter mark till arrendatorn. Nyttjanderätten innebär att arrendatorn har rätt att använda en eller ett flertal fastigheter. 

De fyra olika typerna av arrende behandlas i jordabalken och det är hur jorden ska användas som avgör vilken typ av arrende det är fråga om. 

Det finns två typer av nyttjanderätt – total samt partiell. Total nyttjanderätt innebär att arrendatorn har rätt till all sorts användning av fastigheten. Partiell nyttjanderätt innebär att arrendatorn endast har möjlighet att använda fastigheten på ett visst sätt, till exempel för att bedriva jordbruk. 

Vem betalar fastighetsskatt vid arrende?

Den 1 januari 2008 ersattes den statliga fastighetsskatten för bostäder av en kommunal fastighetsavgift. Många har svårt att skilja mellan fastighetsskatt och fastighetsavgift, och begreppen blandas ofta ihop. Mattias Larsson, VD på Bjurfors i Skåne, förklarar skillnaden:  

– Vi vet att det finns en förvirring kring fastighetsavgift och fastighetsskatt, men regelverket är tydligt. Kommunal fastighetsavgift betalas för fastighet med bostäder och statlig fastighetsskatt betalas för fastighet som inte är bostäder, förklarar Mattias Larsson.