:

Hur mycket höjs tobaksskatten 2023?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket höjs tobaksskatten 2023?
 2. Hur mycket är skatten på tobak?
 3. Vad är tobaksskatten i Sverige?
 4. Hur hög är skatten på snus?
 5. Vem betalar tobaksskatt?
 6. Hur mycket moms är det på tobak?
 7. Hur mycket dyrare blir snus 2023?
 8. Hur mycket tjänar staten på tobak?
 9. Varför finns tobaksskatt?
 10. Varför höjs tobaksskatten?
 11. Vad kostar ett kilo tobak?
 12. Hur mycket kostar tobak i Sverige?
 13. Vad kostade snus på 70 talet?
 14. Hur mycket kostade snus på 1980?
 15. Hur mycket kostar tobak samhället?

Hur mycket höjs tobaksskatten 2023?

Skatten på alkohol och tobak höjs från 2023. Effekten av de senaste skattehöjningarna har minskat och därför föreslår regeringspartierna i en överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna att skatterna nu ska höjas igen.

Regeringen offentliggjorde i ett pressmeddelande den 17 september att alkohol- och tobaksskatten ska höjas från 2023. Den svenska tobaksskatten har inte höjts sedan 2015 och enligt en rapport från Europeiska kommissionen är Sveriges cigarettpriser bland de lägsta i EU vid hänsyn till invånarnas köpkraft. Regeringen anser därför att det är motiverat att höja tobaksskatten och höjningen uppskattas preliminärt resultera i ökade nettointäkter på 0,41 miljarder.

Hur mycket är skatten på tobak?

Tobaksskatt är en så kallad punktskatt. Punktskatter ger staten inkomster, men används också för att styra konsumtionen i en för samhället önskvärd riktning.

Tobaksskatten följer konsumentprisindex och omräknas varje år. Skatten för 2021 kommer att framgå i en förordning i november i år och beräknas ge statskassan 12,62 miljarder kronor 2021. Från 1 juli 2021 föreslås även att det införs en skatt på tobak som idag inte beskattas (övrig tobak) och att den ska vara samma som för röktobak.

Vad är tobaksskatten i Sverige?

 • Snusskatt - hur påverkar tobaksskatten snuset?
 • Sammanfattning av tobaksskatt
 • Vad är tobaksskatt?
 • Varför beskattas tobak?
 • Vilka produkter påverkas av tobaksskatt?
 • Hur beräknas tobaksskatt?
 • Hur beskattas snus?
 • Vad gäller för tobaksfria nikotinpåsar?
 • Vilken skatt gäller för hemgjort snus?
 • Vad för effekt har skatt på snus?
 • Tobaksskatt är en punktskatt som syftar till att ge staten inkomst och styra konsumtion
 • Skattesatserna definieras utifrån varans potentiella samhällsskada
 • Det ingår ett tillägg på 1% av priset i detaljhandeln

Tobaksskatt i Sverige är en så kallad punktskatt, vilket är en extra skatt på varugrupper som exempelvis; alkohol eller tobak. Det innebär ett påslag som betalas per styck eller per kilo av en tobaksvara. Den svenska punktskatten gäller när produkterna importeras till Sverige eller produceras i Sverige.

Hur hög är skatten på snus?

Formen för beskattning av cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak är den samma i hela EU. I direktivet från EU regleras: 

1.  Vilka produkter som ska beskattas 2.  Hur skatten ska vara uppbyggd 3.  Miniminivån för hur stor skatten ska vara

Skatten på cigaretter, cigariller och cigarrer baseras på antal, det vill säga per styck.   För att få fram skatten på cigaretter 2017 lägger man först på 1,52 kr per styck, plus 1% av priset i butik. För cigariller och cigarrer är skatten 1,34 kronor per styck. 

Vem betalar tobaksskatt?

Skatt ska betalas för cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak. För beskattningen gäller 1 a-34 §§.

Skatt ska betalas även för snus och tuggtobak som hänförs till nr 2403 i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan samt för övrig tobak. För beskattningen av snus, tuggtobak och övrig tobak gäller 35-40 a §§.

2 §  Skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 78 öre per styck och 1 procent av detaljhandelspriset. Tillverkaren eller hans representant eller, i fråga om cigaretter som importeras från tredjeland, importören ska senast den 31 januari varje år till Skatteverket lämna uppgifter om försäljningen av cigaretter i de olika priskategorierna för det föregående kalenderåret. Senast den 15 februari samma år som Skatteverket mottagit uppgifterna ska verket lämna dessa till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger 8 centimeter men inte 11 centimeter anses som två cigaretter. Är cigaretten längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 3 centimeter som en cigarett.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska den i första stycket angivna styckeskatten räknas om enligt 42 §. Lag (2022:1785).

4 §  Cigaretter får inte tillhandahållas för försäljning annat än i originalförpackning försedd med särskild märkning med uppgift om detaljhandelspriset. Detta gäller dock inte cigaretter som upplagshavare tillhandahåller för försäljning i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker. Lag (2000:480).

8 §  Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 56 öre per styck. Skatt på röktobak tas ut med 2 166 kronor per kilogram.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 42 §. Lag (2022:1785).

uppskovsförfarande: att skattskyldighetens inträde skjuts upp vid tillverkning, bearbetning, förvaring eller flyttning inom EU av skattepliktiga tobaksvaror,

Hur mycket moms är det på tobak?

Behöver du snabbt och enkelt räkna ut moms baklänges på ett kvitto som skall redovisas vill vi rekommendera vår momskalkylator.

När du skall göra en snabb & enkel momsberäkning, använd vår momskalkylator, välj momssats som du vill räkna ut och fyll i priset inklusive eller exklusive moms. Klart!

Hur mycket dyrare blir snus 2023?

Att höja skatten på snus för att på så sätt maximera statens intäkter är enbart en kortsiktig lösning och något som drabbar inte bara Sveriges 1,2 miljoner röstberättigade snusare. Om skatten på snus höjs ytterligare finns risken att snusare kommer att betala ännu större andel av skattebördan, medan punktskatten på cigaretter långt ifrån täcker samhällskostnaderna.

– Fakta som regeringen inte verkar ha tagit till sig är att snus har en positiv effekt på folkhälsan, när rökare går över till snus. Cigaretter täcker inte sina samhällskostnader och ett paket i Sverige är billigast i Norden. Att med den jämförelsen beskatta snus är att gå emot vetenskapen, säger Patrik Strömer.

Hur mycket tjänar staten på tobak?

Cancerfonden och våra samarbetspartners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöksstatistik och möjliggöra personaliserad marknadsföring. Du väljer vilka typer av cookies du tillåter utöver de som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Varför finns tobaksskatt?

SFS nr: 2022:155 Departement/myndighet: Finansdepartementet Utfärdad: 2022-03-03 Ändrad: t.o.m. SFS 2023:213 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna lag finns bestämmelser om beskattning av tobaksvaror.

Varför höjs tobaksskatten?

Den 1 januari 2023 höjs skatten på alkohol och tobak.

I början på september 2022 presenterades regeringen sin budget för 2023. I den ingick höjningar av skatt på alkohol och tobak.

Vad kostar ett kilo tobak?

De kraftiga skattehöjningarna på snus har inte lett till minskad snuskonsumtion i någon högre utsträckning – snarare motsatsen (se bilden nedan).

Som David Sundén beskriver det i en färsk ESO-rapport: ”Fortsatt stigande priser efter 2008 medförde dock inte att snusandet minskade, tvärtom ökade snusningen, och andelen snusare ökade tillbaka till de nivåer som gällde innan skattehöjningarna.”

Sannolikt hade en större relativ prisskillnad mellan snus och cigaretter kunnat leda till att fler svenskar valde snus framför cigaretter.

Antalet som röker i Sverige är rekordlågt jämfört med övriga EU-länder. År 2017 rökte sju procent av den vuxna befolkningen i Sverige medan rökningen i övriga EU-länder varierade mellan 17 och 37 procent. Genomsnittet i EU är 26 procent. År 2017 rökte fem procent av den manliga befolkningen i Sverige dagligen, jämfört med 18 procent som snusade. Bland de svenska kvinnorna rökte 9 procent dagligen medan 4 procent snusade.

Som en följd av den låga andelen rökare i Sverige är den tobaksrelaterade dödligheten lägre i Sverige än i andra länder. År 2000 var 10 procent av dödsfallen bland svenska män i Sverige rökningsrelaterade, vilket var den lägsta andelen i Europa. Den genomsnittliga siffran för EU:s 25 medlemsstater var 23 procent. Kvinnorna i Sverige låg på samma nivå som den genomsnittliga nivån i EU år 2000; 7 procent av dödsfallen var rökningsrelaterade.

Hur mycket kostar tobak i Sverige?

Cancerfonden och våra samarbetspartners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöksstatistik och möjliggöra personaliserad marknadsföring. Du väljer vilka typer av cookies du tillåter utöver de som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Vad kostade snus på 70 talet?

Västerlandets möte med snuset började med Christofer Columbus resa över Atlanten till den nya världen, dagens Bahamas år 1492. Med detta upptäcks många nya produkter, bland annat Tobak. Sjömännen förde med sig tobaksplantan över Atlanten till sina hemländer.[6]

Jean Nicot, Frankrikes ambassadör i Lissabon under senare delen av 1500-talet skulle få stor betydelse för tobakens spridning. Efter honom fick plantan sitt latinska namn, Nicotiana. Det sägs att den franska drottningen Catharina led av svår migrän och rekommenderades prova luktsnus av Jean Nicot, vilket fick migränen att försvinna mirakulöst. På grund av detta blev produkten populär vid det franska hovet.[6]

Bruket av tobak sprider sig genom Europa och når Sveriges gränser i slutet av 1500-talet. 1601 återfinns den första anteckning av tullen i Stockholm att tobak och pipor förs in i landet. Under 1700-talet är det mycket populärt bland adeln att snusa. Snuset vid denna tid var torrt, finmalet och aromatiskt tobakspulver som drogs in i näsan. Vid denna tid var snus en lyxprodukt som bara de rikaste hade råd med. Det var en social markör att ha en fin snusdosa, många hade matchande dosor till olika kläder. Ägarens position, makt och karaktär förstärktes med dosan. Inom adeln var sättet att snusa lika viktigt som hur man dansade och fäktades.[6][7]

Svenskt snus tillverkas av tobak från olika delar av världen och lufttorkas. Förr i tiden odlades mycket tobak i Skåne och i Mälardalen för användning till snus. Därefter användes röktorkad så kallad Kentuckytobak. Den malda tobaken blandas med vatten, salt, natriumkarbonat och aromämnen. Före 1970-talet använde man pottaska eller kaliumkarbonat istället för natriumkarbonat[10]. Svenskt snus fermenteras inte, då denna process kan efterlämna skadliga ämnen.[11]

Hur mycket kostade snus på 1980?

På ön Hispaniola (nuvarande Haiti) i Västindien kom européer för första gången i kontakt med tobak. Det var i oktober 1492 när Columbus och hans män steg i land på ön. På stranden blev de mottagna av infödingar som kom med gåvor. De fick bland annat några torra blad som infödingarna betraktade som mycket värdefulla.

Munken Ramon Pane kom 1497 i kontakt med föregångaren till snuset, när han följde med på Columbus andra resa till Amerika. Han såg då indianska präster dra upp ett pulver i näsan genom ett gaffelformat rör. Enligt forskare bestod pulvret förmodligen inte enbart av tobak, men själva snusandet fick betydelse för tobaksbruket när det infördes i Europa.

Spanska och portugisiska sjömän förde med sig tobaksplantan till Europa. Läkarna i Lissabon började i mitten av 1500-talet att använda örten i medicinska syften. De trodde att den bland annat kunde bota syfilis och cancer. Tobaken odlade de i sina trädgårdar.

Jean Nicot, fransk ambassadör i Lissabon och vars namn Linné använt för tobaksväxtens latinska namn, Nicotiana tabacum, har stor betydelse för snusbrukets utveckling.

Nicot kom på 1560-talet i kontakt med tobaksplantan, som då odlades i Lissabons trädgårdar, och blev så begeistrad att han tog med sig några tobaksplantor hem till Paris. Det sägs att Nicot, när han fick reda på att den franska drottningen Katarina de Medici plågades av kronisk huvudvärk, gav henne rådet att smula sönder tobaksblad och dra upp pulvret i näsan. Drottningen följde ordinationen och huvudvärken försvann. Mirakelkuren gjorde snabbt snuset populärt i franska hovkretsar.

Hur mycket kostar tobak samhället?

Rökning kostar den globala ekonomin över 1 000 miljarder dollar varje år, visar en studie som Världshälsoorganisationen WHO har gjort i samarbete med USA:s Nationella cancerinstitut.

Bakom den astronomiska siffran finns tokabsrelaterade dödsfall, sjukvårdskostnader och förluster i produktivitet. Varje år dödar tobak sex miljoner människor.