:

Hur många år skriver man av en byggnad på?

Innehållsförteckning:

 1. Hur många år skriver man av en byggnad på?
 2. Vad gäller för avskrivning på fastigheter?
 3. Hur bokföra avskrivning byggnad?
 4. Måste man skriva av byggnader?
 5. Hur avskrivs byggnader?
 6. Måste man göra avskrivningar varje år?
 7. Vad är avskrivning byggnad?
 8. Hur räknar man ut en avskrivning?
 9. Hur mycket får man skriva av?
 10. Är det bra att göra avskrivningar?
 11. Hur funkar det med avskrivningar?
 12. Hur skrivs byggnadsinventarier av?
 13. Hur påverkar avskrivningar skatten?
 14. Vad är fördelen med avskrivningar?
 15. Hur gör man en avskrivning?

Hur många år skriver man av en byggnad på?

Nyttjandeperioden för byggnader får bestämmas enligt Skatteverkets allmänna råd om värdeminskningsavdrag (se tabellen). 

1Enligt Skatteverket räknas vindkraftverk som inventarier.

Vad gäller för avskrivning på fastigheter?

Nyttjandeperioden för byggnader får bestämmas enligt Skatteverkets allmänna råd om värdeminskningsavdrag (se tabellen). 

1Enligt Skatteverket räknas vindkraftverk som inventarier.

Hur bokföra avskrivning byggnad?

Avskrivningsbara inventarier bokförs som tillgångar vid inköpstillfället i kontogrupp 10–12 och vid den löpande bokföringen görs avskrivningar på ett kostnadskonto i kontogrupp 78.

Ett företag gör avskrivningar för att fördela kostnaden för en tillgång över de år som den genererar intäkter eller över dess nyttjandeperiod. Man brukar tala om den ekonomiska livslängden. Tillgångar kan vara allt från möbler och datorer till byggnader, verktyg och maskiner. Genom att göra avskrivningar sprider företaget ut kostnaden för tillgången över flera år och på så sätt kommer den inte att – felaktigt –  bara belasta inköpsåret. Man gör en systematisk periodisering. Utgiften uppkommer vid köpet medan kostnaden fördelas på tillgångens ekonomiska livslängd. En avskrivning kommer på så sätt att spegla verkligheten på ett mer rättvist sätt. Hur lång avskrivningstiden är beror på tillgångens ekonomiska livslängd. En dator kan till exempel skrivas av på tre år medan en bil kan skrivas av på tio år.

Måste man skriva av byggnader?

Anskaffningsutgiften för egendom är vanligtvis det värde som du har betalat för att anskaffa egendomen. Till anskaffningsutgiften räknas även ombyggnadskostnaderna om du låter utföra ombyggnad under din ägartid.

Du får dra av anskaffningsutgiften för en uthyrd byggnad från hyresinkomster i form av årliga avskrivningar. Med avskrivningar avses att anskaffningsutgiften delas upp som kostnad på ett flertal år.

Om byggnaderna har varit i eget bruk under en dela av året, dvs. eller uthyrningen börjar eller slutar under året, beräknas avdraget för hyrestiden. Du får inte dra av en avskrivning under det år då du säljer byggnaden.

Hur avskrivs byggnader?

Utgifter för att anskaffa en byggnad dras av genom årliga värdeminskningsavdrag (19 kap. 4 § IL).

Värdeminskningsavdrag beräknas enligt en avskrivningsplan efter en viss procentsats per år på byggnadens anskaffningsvärde. Procentsatsen ska bestämmas med hänsyn till byggnadens ekonomiska livslängd. Beräkningen ska göras från den tidpunkt då byggnaden färdigställs eller förvärvas eller, när det handlar om en förbättring, från den tidpunkt den färdigställs (19 kap. 5 § IL).

Med färdigställs avses vanligen den tidpunkt då en byggnad tas i bruk för sitt ändamål. Denna tidpunkt sammanfaller normalt med tidpunkten för slutbesked. Byggnadsnämndens slutbesked är dels en förklaring att nämnden anser att åtgärderna är slutförda och dels ett ställningstagande om att byggnadsverket får tas i bruk (prop. 2009/10:170 s. 326). Begreppet byggnaden uttrycks i singular, vilket innebär att kravet tar sikte på hela den nyuppförda byggnaden. Värdeminskningsavdrag beräknas därefter enligt en avskrivningsplan beräknat utifrån den färdigställda byggnadens anskaffningsvärde. Det är därmed inte möjligt att t.ex. erhålla värdeminskningsavdrag vid ett successivt färdigställande av olika etapper inom ramen för flera parallellt löpande avskrivningsplaner.

För en byggnad som indelas som hyreshus ska värdeminskningsavdrag även göras med tolv procent av utgifterna för ny-, till- eller ombyggnad (primäravdrag).

Primäravdrag ska göras inom avskrivningsplanen och beräknas från den tidpunkt då hyreshuset eller den till- eller ombyggda delen av hyreshuset färdigställs. Avdragen ska fördelas med två procentenheter per år under sex år från färdigställandet.

Om ett hyreshus förvärvas genom köp, byte eller på liknande sätt inom sex år från det att hyreshuset färdigställts, ska primäravdrag göras för den delen av sexårsperioden från färdigställandet som återstår vid förvärvet. Ett sådant avdrag beräknas från den tidpunkt då hyreshuset förvärvas och på förvärvarens anskaffningsvärde (19 kap. 5 a § IL).

Måste man göra avskrivningar varje år?

Om du ska använda den här metoden ska det skattemässiga avdraget (värdeminskningsavdraget) motsvara avskrivningen i bokslutet. Värdet i balansräkningen ska också överensstämma med det skattemässiga värdet. Om du upprättar ett förenklat årsbokslut ska avskrivningen följa beskattningen, vilket innebär att du följer reglerna för räkenskapsenlig avskrivning.

Du har två alternativ att välja på när du använder räkenskapsenlig avskrivning, huvudregel och kompletteringsregel.

Vad är avskrivning byggnad?

När du köper inventarier eller maskiner bokförs de som tillgångar, anläggningstillgångar närmare bestämt. Det innebär att det inte uppstår någon kostnad vid köpet. Men de flesta inventarier och maskiner minskar i värde, vilket innebär en kostnad i företaget. Den kostnaden redovisar du genom att göra avskrivningar på inventarier och maskiner.

Avskrivningar är alltså kort och gott när du delar upp kostnaden för en tillgång över en längre tid. Anledningen att vi gör det är att redovisningen ska ge en bättre bild av verkligheten. När man beräknar tiden pratar man om ekonomisk livslängd, vilket betyder den tiden du beräknar att använda tillgången i verksamheten.

Exempel: Du äger en entreprenad och köper en asfaltsläggare som du kommer använda under fem år. Eftersom det är en materiell tillgång som används över en tid så bokförs den som en tillgång i verksamheten, köpet innebär därigenom inte en kostnad i sig.

Hur räknar man ut en avskrivning?

Något förenklat kan man säga att en avskrivning är ett sätt att dela upp utgiften för en ny tillgång på hela den tid som den ska användas/nyttjas i bolaget.

Tänk dig ett åkeri som köper en ny lastbil för en miljon kronor (utgift)  som de planerar att använda i fem år. Om de skulle ta upp hela kostnaden för lastbilen i bokföringen det första året skulle vinsten minska ordentligt, de kanske till och med skulle göra en förlust. Nästkommande fyra år skulle de istället inte ha någon kostnad alls för sin lastbil.

Det här är inte skattemässigt tillåtet, och för att få en jämnare och mer rättvisande fördelning av kostnaden gör man avskrivningar på sina inventarier. I exemplet med lastbilen skulle det innebära att man istället bokför 200 000 kronor som kostnad varje år, det vill säga en miljon kronor fördelat på 5 år.

Det vill säga även om företaget betalar hela lastbilen på en gång så sprider man i bokföringen ut kostnaden över flera år. På så vis speglar resultaträkningen hur företaget nyttjar resursen.

Hur mycket får man skriva av?

Något förenklat kan man säga att en avskrivning är ett sätt att dela upp utgiften för en ny tillgång på hela den tid som den ska användas/nyttjas i bolaget.

Tänk dig ett åkeri som köper en ny lastbil för en miljon kronor (utgift)  som de planerar att använda i fem år. Om de skulle ta upp hela kostnaden för lastbilen i bokföringen det första året skulle vinsten minska ordentligt, de kanske till och med skulle göra en förlust. Nästkommande fyra år skulle de istället inte ha någon kostnad alls för sin lastbil.

Det här är inte skattemässigt tillåtet, och för att få en jämnare och mer rättvisande fördelning av kostnaden gör man avskrivningar på sina inventarier. I exemplet med lastbilen skulle det innebära att man istället bokför 200 000 kronor som kostnad varje år, det vill säga en miljon kronor fördelat på 5 år.

Det vill säga även om företaget betalar hela lastbilen på en gång så sprider man i bokföringen ut kostnaden över flera år. På så vis speglar resultaträkningen hur företaget nyttjar resursen.

Är det bra att göra avskrivningar?

När du köper inventarier eller maskiner bokförs de som tillgångar, anläggningstillgångar närmare bestämt. Det innebär att det inte uppstår någon kostnad vid köpet. Men de flesta inventarier och maskiner minskar i värde, vilket innebär en kostnad i företaget. Den kostnaden redovisar du genom att göra avskrivningar på inventarier och maskiner.

Avskrivningar är alltså kort och gott när du delar upp kostnaden för en tillgång över en längre tid. Anledningen att vi gör det är att redovisningen ska ge en bättre bild av verkligheten. När man beräknar tiden pratar man om ekonomisk livslängd, vilket betyder den tiden du beräknar att använda tillgången i verksamheten.

Exempel: Du äger en entreprenad och köper en asfaltsläggare som du kommer använda under fem år. Eftersom det är en materiell tillgång som används över en tid så bokförs den som en tillgång i verksamheten, köpet innebär därigenom inte en kostnad i sig.

Hur funkar det med avskrivningar?

Avskrivning är ett begrepp inom bokföring som används för att fördela kostnaden för en anläggningstillgång över antalet år som tillgången genererar intäkter. På så vis är det möjligt att sprida utgiften över flera år och inte enbart belasta inköpsåret.

Här är det emellertid viktigt att förstå skillnaden mellan utgift och kostnad. Utgiften uppkommer när du köper in en tillgång medan kostnaden är förknippad med förbrukningen av tillgången. Det är därmed kostnaden som påverkar resultaträkningen.

Genom att göra avskrivningar drar du av lika belopp varje år som motsvarar tillgångens värdeminskning. Avskrivningstiden varierar beroende på den ekonomiska livslängden på tillgången och kan vara 5 år för en dator, 10 år för en lastbil eller 33 år för en byggnad.

Det finns vissa krav företaget måste uppfylla för att kunna göra avskrivningar:

 • Företaget äger tillgången.
 • Tillgången är levererad till företaget.
 • Tillgången ingår i verksamheten som företaget bedriver.

Avskrivning går att göra från och med dagen då tillgången är tillgänglig för användning.  

Hur skrivs byggnadsinventarier av?

De regler om värdeminskningsavdrag som gäller för inventarier ska även tillämpas för bygg­nads­inventarier (19 kap. 19 § IL).

Som byggnadsinventarier räknas sådana delar och tillbehör i en byggnad som är avsedda att direkt tjäna den näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden. Hit räknas inte sådana anordningar som är nödvändiga för byggnadens allmänna användning (19 kap. 19 § första stycket IL).

Tillbehör till byggnad som allmänt sett är nödvändiga för en byggnads funktion såsom sådan och för att den ska vara lämplig såsom uppehållsplats för människor ska i stället räknas in i anskaffnings­värdet för byggna­den (SOU 1968:26 s. 54).

I anskaffningsvärdet för en byggnad, som är avsedd för annat ändamål än bostadsändamål, ska inte utgifter för byggnads­inventa­rier räknas in (19 kap. 10 § IL). Byggnadsinventarier kan därmed inte finnas i en bostadsbyggnad eller del av byggnad som används för bostä­der.

Hur påverkar avskrivningar skatten?

Med avskrivningar avses att anskaffningsutgiften för förslitning underkastade anläggningstillgångar och andra tillgångar som används för att förvärva inkomst samt långfristiga utgifter periodiseras till en kostnad för olika år. Avskrivningarna i bokföringen utgör grunden för avskrivningarna i beskattningen, eftersom det belopp som dragits av i bokföringen påverkar hur mycket avskrivningar som kan dras av i beskattningen.

I näringsskattelagen finns bestämmelser om periodisering av anskaffningsutgifterna för anläggningstillgångar och övriga tillgångar som kostnad för olika skatteår i NärSkL 30–45 a §.  Dessutom finns bestämmelser om periodisering av vissa utgifter som medför inkomst under flera skatteår i NärSkL 24 och 25 §. NärSkL fastställer avskrivningsmetoden för varje tillgångsgrupp och den årliga maximiavskrivningen. I beskattning enligt ISkL tillämpas på periodisering av anskaffningsutgiften för nyttigheter som används för att förvärva inkomst i enlighet med ISkL 114 § i tillämpliga delar bestämmelserna i näringsskattelagen, med undantag för små anskaffningar som avses i NärSkL 33 § 1 mom. 2 punkten. Anskaffningsutgifterna inom skogsbruk periodiseras dock i den personliga förvärvskällan i enlighet med ISkL 115 §.

NärSkL medför inte någon skyldighet att göra ordinarie avskrivningar i beskattningen. Detta innebär att det i beskattningen är möjligt att låta bli att dra av avskrivningar som gjorts i bokföringen eller så kan avskrivningar dras av till ett belopp som understiger maximibeloppet enligt NärSkL. En avskrivning till ett för lågt belopp vilken gjorts under ett visst skatteår ökar dock inte maximiavskrivningen under senare skatteår.

I NärSkL 53 § finns det bestämmelser om när en nyttighet hör till näringsförvärvskällan. I NärSkL 53 § 1 mom. föreskrivs det att om en fastighet uteslutande eller huvudsakligen används för ändamål som direkt eller indirekt främjar näringsverksamheten, såsom för fabriks-, verkstads-, affärs- eller förvaltningsändamål eller för personalbostäder eller personalsociala ändamål, hör fastigheten till näringsverksamhetens förvärvskälla. Också andra nyttigheter än fastigheter hör enligt NärSkL 53 § 2 mom. till näringsförvärvskällan, om de uteslutande eller i huvudsak används för syften som direkt eller indirekt främjar näringsverksamheten.

Enligt NärSkL 12 § omfattar anläggningstillgångar för bestående bruk i näringsverksamheten avsedda jordområden, värdepapper, byggnader, maskiner, inventarier och övriga föremål, patent och andra immateriella rättigheter, som kunna särskilt överlåtas, samt grus- och sandtäkter, gruvor, stenbrott, torvmossar och andra sådana nyttigheter.

Vad är fördelen med avskrivningar?

Som företagare kan du göra avskrivningar för att fördela utgifterna för inköp av tillgångar över en lägre period. På så sätt kan du undvika att större kostnader försämrar inköpsårets resultat.  

I den här artikeln får du lära dig mer om avskrivningar. Vi går bland annat igenom vad som krävs för att få göra avskrivningar för inventarier, varför man gör dem och när.

Avskrivning är en bokföringslösning som kortfattat innebär att företaget fördelar kostnaden för större inköp över den tid som inköpen genererar intäkter. På så sätt redovisar du bara en del av summan på inköpsårets resultaträkning och resterande belopp fördelas ut på resultatet för kommande år.

Många företag behöver göra större inköp för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Det kan till exempel handla om fordon, maskiner eller annan nödvändig utrustning. Samtidigt kan stora inköp ha en negativ påverkan på årets resultat.

Många företagare gör därför avskrivningar för att minska belastningen på företagets ekonomi. Eftersom inköpen avser så kallade anläggningstillgångar är det möjligt att skriva av kostnaderna i bokföringen.

Hur gör man en avskrivning?

Förbrukningsinventarier är direkt avdragsgilla och kan vara av två slag:

Enligt Skatteverket får beloppsgränsen för inventarier av mindre värde höjas med momsbeloppet i de fall ett företag varken har rätt att lyfta moms eller har rätt till återbetalning av moms (enligt 8 och 10 kap momslagen, ML).