:

Vad är ett optionsprogram?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett optionsprogram?
 2. Hur mycket kan man tjäna på personaloptioner?
 3. Är optionsprogram bra?
 4. Hur fungerar personaloptioner?
 5. Hur mycket kan man förlora på optioner?
 6. Hur länge gäller en option?
 7. Kan man förlora mer än insatsen i optioner?
 8. Hur räknar man ut optioner?
 9. Hur tjänar man pengar på optioner?
 10. Hur löser man in optioner?

Vad är ett optionsprogram?

En option är ett finansiellt instrument som fördelar värdeutvecklingen på en underliggande tillgång mellan utställaren och innehavaren, det vill säga köparen av instrumentet. I incitamentsprogram används optioner som ger innehavaren rätten till värdet ovanför en tröskel, ”lösenpriset” eller ”strike”.

Fördelen med optioner i stället för aktier i incitamentsprogram är att optionen kan frikoppla ägandet från ersättningen. Det innebär att man kan utforma ett optionsprogram så att deltagarna får ta del av värdeutvecklingen utan att i slutänden bli aktieägare. I företag med hög personalomsättning möjliggör optionsprogram handlingsfrihet för ursprungliga ägare.

Hur mycket kan man tjäna på personaloptioner?

Affärsjuristen Roger Cohen har många års erfarenhet av att hjälpa ägarledda bolag med olika typer av incitamentsprogram. Det här är hans råd om hur du kan använda optioner för att attrahera medarbetare.

Ta reda på vilka möjligheter som står till buds. Kan du använda kvalificerade personaloptioner? Det finns vissa begränsningar. Ett alternativ är teckningsoptioner, men de är i regel dyrare och mer komplicerade än kvalificerade personaloptioner. Ytterligare ett alternativ är att de anställda får köpa aktier, antingen via befintliga ägare eller genom en nyemission.

Är optionsprogram bra?

Om man har optioner som kvalificerar sig som värdepapper beskattas förmånen det år förvärvet sker. Förmånsvärdet är skillnaden mellan optionens marknadsvärde vid förvärvet och vad den anställde har betalat för optionen (optionspremien). En värdeökning som uppstått därefter beskattas som kapitalvinst, och en eventuell förlust dras av i inkomstslaget kapital när optionen avyttras (säljs eller utnyttjas genom kontantavräkning). Förmånsvärdet som den anställda beskattas för i tjänsten får tas med som anskaffningskostnad vid kapitalvinstberäkningen.

Det finns ingen skatterättslig definition av vad som är värdepapper, utan det får bedömas med hänsyn till optionsvillkoren i det enskilda fallet. Av avgörande betydelse vid bedömningen är inskränkningar i den anställdas (innehavarens) möjlighet att förfoga över optionen. Optionen är normalt ett värdepapper om den kan överlåtas fritt och inte har någon koppling till fortsatt anställning.

Hur fungerar personaloptioner?

En option är ett finansiellt instrument som fördelar värdeutvecklingen på en underliggande tillgång mellan utställaren och innehavaren, det vill säga köparen av instrumentet. I incitamentsprogram används optioner som ger innehavaren rätten till värdet ovanför en tröskel, ”lösenpriset” eller ”strike”.

Fördelen med optioner i stället för aktier i incitamentsprogram är att optionen kan frikoppla ägandet från ersättningen. Det innebär att man kan utforma ett optionsprogram så att deltagarna får ta del av värdeutvecklingen utan att i slutänden bli aktieägare. I företag med hög personalomsättning möjliggör optionsprogram handlingsfrihet för ursprungliga ägare.

Hur mycket kan man förlora på optioner?

Hör du till dem som inte tittat närmare på optioner ännu – eller som omedelbart associerar optioner med något riskfyllt och komplicerat? I så fall har du all anledning att läsa vidare, för min erfarenhet säger mig att det är få som känner till helheten och möjligheterna som faktiskt finns med dessa instrument – eller vad sägs om att exempelvis kunna:

 • Skapa en avkastning inte bara i en uppåtgående marknad utan även att ha möjlighet att göra det i en nedåtgående eller i en stillastående marknad.
 • Skydda ett innehav, det vill säga att minska sin risk och försäkra sig mot nedgångar.
 • Skapa smarta kombinationer av optioner som passar just din uppfattning och därigenom ha möjlighet att maximera avkastningen vid rätt marknadstro.
 • Skapa en hävstångseffekt, som innebär att en liten insats kan leda till en mycket hög procentuell avkastning.
 • Planera aktieköp eller aktieförsäljningar med hjälp av optioner och därigenom ha en möjlighet till mer fördelaktiga priser eller till en extra avkastning.

En option är synonymt med en rättighet, så den som äger en aktieoption har en rättighet som är knuten till en speciell aktie. Det finns två typer av optioner, köpoptioner och säljoptioner, så det handlar alltså om rättigheten att få köpa – eller att få sälja – en underliggande aktie till ett förutbestämt pris och under en förutbestämd tidsperiod.

Det här förutbestämda priset kallas för lösenpris (det finns många olika lösenpriser att välja bland) och den förutbestämda tiden kallas för optionens löptid. Även här finns det mycket att välja bland, allt ifrån en vecka till upp till flera år.

En option är med andra ord ett avtal mellan två parter om en framtida affär. Denna affär görs upp idag där priset bestäms men bytet av aktier (affären) görs i framtiden. Detta påminner mycket om terminer, med skillnaden att i optioner så finns det en premie. Köparen (den som köper en köpoption eller köper en säljoption) betalar en premie och har därmed en rättighet att eventuellt nyttja optionens villkor.

Hur länge gäller en option?

Martin Vildhede och Johanna Hamrefält, Setterwalls advokatbyrå.

En inte ovanlig situation är att ett upphandlat kontrakt eller ramavtal av någon anledning behöver ändras under dess löptid. Det kan handla om prisjusteringar, olika kravanpassningar eller oförutsebara omständigheter som behöver regleras.

Kan man förlora mer än insatsen i optioner?

 • Priset på optionen / premien = det pris köparen betalar till utfärdaren för optionen
 • Lösendatum = det datum då optionen går till lösen
 • Lösenpris = det pris som som köparen har rätt att köpa eller sälja den underliggande tillgången till

Exempel 1: Köpa en köpoptionVolvos aktie står i 115 kr i detta exempel. Du köper 1 st köpoption med Volvo-aktien som underliggande tillgång. – Optionens pris (premien) är 6 kr – Optionen har ett lösenpris 120 kr – Optionens lösendatum är om 1 månad

När du köper optionen dras premien (6 kr x 100 st = 600) kr från ditt konto. Du har alltså satsat totalt 600 kr på denna affär. Du kan inte förlora mer än så, oavsett utfall.

Att köpa optioner är inte särskilt riskfyllt, du vet då exakt hur mycket du kan förlora. Att utfärda optioner är däremot väldigt riskfyllt eftersom förlusterna kan bli oändligt stora. Du riskerar till och med att bli skuldsatt om förlusterna blir så stora så att de överstiger pengarna du har på ditt konto.

Hur räknar man ut optioner?

En option är ett finansiellt instrument där utfärdaren åtagit sig att vid en bestämd framtida tidpunkt (slutdagen) till ett bestämt pris (lösenpriset) köpa något från, eller sälja något till, den som innehar optionen (innehavaren).

Det som kännetecknar ett optionsavtal är att det endast är optionsinnehavaren som kan kräva att avtalet fullföljs. Om innehavaren inte utnyttjar sin rättighet före avtalstidens utgång upphör avtalet att gälla. Om innehavaren vill fullfölja optionsavtalet är utfärdaren förpliktigad att fullfölja avtalet. 

Hur tjänar man pengar på optioner?

 • Priset på optionen / premien = det pris köparen betalar till utfärdaren för optionen
 • Lösendatum = det datum då optionen går till lösen
 • Lösenpris = det pris som som köparen har rätt att köpa eller sälja den underliggande tillgången till

Exempel 1: Köpa en köpoptionVolvos aktie står i 115 kr i detta exempel. Du köper 1 st köpoption med Volvo-aktien som underliggande tillgång. – Optionens pris (premien) är 6 kr – Optionen har ett lösenpris 120 kr – Optionens lösendatum är om 1 månad

När du köper optionen dras premien (6 kr x 100 st = 600) kr från ditt konto. Du har alltså satsat totalt 600 kr på denna affär. Du kan inte förlora mer än så, oavsett utfall.

Att köpa optioner är inte särskilt riskfyllt, du vet då exakt hur mycket du kan förlora. Att utfärda optioner är däremot väldigt riskfyllt eftersom förlusterna kan bli oändligt stora. Du riskerar till och med att bli skuldsatt om förlusterna blir så stora så att de överstiger pengarna du har på ditt konto.

Hur löser man in optioner?

En option är ett finansiellt instrument där utfärdaren åtagit sig att vid en bestämd framtida tidpunkt (slutdagen) till ett bestämt pris (lösenpriset) köpa något från, eller sälja något till, den som innehar optionen (innehavaren).

Det som kännetecknar ett optionsavtal är att det endast är optionsinnehavaren som kan kräva att avtalet fullföljs. Om innehavaren inte utnyttjar sin rättighet före avtalstidens utgång upphör avtalet att gälla. Om innehavaren vill fullfölja optionsavtalet är utfärdaren förpliktigad att fullfölja avtalet.