:

Vad är pågående arbete för annans räkning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är pågående arbete för annans räkning?
 2. Hur ska man hantera inkomster från avtal med löpande räkning?
 3. Hur beräknas pågående arbeten?
 4. Vad är Alternativregeln?
 5. Vad menas med aktiverat arbete för egen räkning?
 6. Hur bokföra man upparbetad ej fakturerad intäkt?
 7. Vad gäller för löpande räkning?
 8. Vad är skillnaden mellan fast pris och löpande räkning?
 9. Vad menas med löpande räkning?
 10. Hur räknar man färdigställandegraden?
 11. När får man aktivera kostnader?
 12. Hur bokföra aktiverat arbete för egen räkning?
 13. Vad är skillnad mellan upplupen intäkt och upparbetad ej fakturerad?
 14. Hur bokför man en obetald faktura?
 15. Hur mycket får hantverkare lägga på?

Vad är pågående arbete för annans räkning?

Inom redovisning innebär pågående arbeten påbörjade, men vid räkenskapsårets utgång inte avslutade och slutfakturerade uppdrag.

Pågående arbeten ska värderas enligt lägsta värdets princip. Detta gäller redovisningsmässigt. Varje pågående projekt ska värderas för sig. Som alternativ till huvudregeln får pågående arbeten skattemässigt värderas till lägst 97% av summan av de pågående arbetenas anskaffningsvärde. Detta gäller inte värdering av pågående arbeten i konsultrörelse.

Hur ska man hantera inkomster från avtal med löpande räkning?

Huvudregeln vid värdering av omsättningstillgångar att de ska tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen (4 kap. 9 § ÅRL). För tjänsteuppdrag och entreprenadavtal, som i ÅRL benämns pågående arbeten, ger detta uttryck för den s.k. färdigställandemetoden. Ett undantag finns dock i 4 kap. 10 § ÅRL som anger att pågående arbeten för någon annans räkning får värderas till belopp som överstiger anskaffningsvärdet, om det finns särskilda skäl och det står i överensstämmelse med 2 kap. 2 och 3 §§ ÅRL. Regeln möjliggör en redovisning av pågående arbeten med successiv vinstavräkning. Successiv resultatavräkning, d.v.s. intäktsföring av pågående arbeten till en andel som inte överstiger projektets färdigställandegrad, är tillåten under förutsättning att försiktighetsprincipen beaktas (prop. 1995/96:10 del 2 sid. 207).

Det finns inga särskilda regler om tjänste- och entreprenadavtal i de allmänna råden om förenklat årsbokslut, utan alla uppdrag ska redovisas som uppdrag på löpande räkning. Intäkten ska tas upp i takt med att arbetet faktureras eller av affärsmässiga skäl borde ha fakturerats (BFNAR 2006:1 punkt 7.1 respektive BFNAR 2010:1 punkt 7.5).

Hur beräknas pågående arbeten?

En fråga som uppkommer är vad som gäller för företag som har pågående uppdrag för någon annans räkning som inte omfattas av de skattemässiga reglerna om pågående arbeten i 17 kap. 23 § IL, d.v.s. när ett uppdrag inte kan hänföras till verksamhet inom byggnads-, hantverks- eller anläggningsrörelse eller konsultrörelse. Vid beskattningen av sådana uppdrag tillämpas god redovisningssed enligt huvudregeln i 14 kap. 2 § IL. Det innebär att tidpunkten för intäktsredovisning blir beroende av vilken redovisningsnormgivning företaget använder. Företag som bedriver bägge slagen av verksamhet, d.v.s. verksamhet som såväl omfattas respektive inte omfattas av bestämmelserna om pågående arbeten, bör redovisa de olika slagen av verksamhet var för sig.

Vad är Alternativregeln?

En värdering av varulager enligt den s.k. alternativregeln, dvs. till lägst 97 procent av lagertillgångarnas sammanlagda anskaffningsvärde, förutsätter att lagret tagits upp till samma värde i räkenskaperna. En värdering till 97 procent kan därför inte göras enbart i deklarationen, dvs. i form av ett avdrag på 3 procent.

Vad menas med aktiverat arbete för egen räkning?

I ett tidigare inlägg lyfte jag fram en bokföringsmässig konsekvens för mjukvarubolag (Software as a Service) där kunden ofta betalar i förskott och där förskottsbetalningarna (framtida intäkter) gömmer sig bland de kortsiktiga skulderna. I detta inlägg tänkte jag lite kort behandla en annan bokföringsmässig konsekvens som är aktuell för den här typen av bolag – nämligen aktivering av utgifter kopplade till utvecklingsarbete för egen räkning. Innan vi sätter igång kommer här en kort disclaimer: Jag har visserligen läst redovisning på universitetsnivå, men har inte varit yrkesverksam inom området.

Att utveckla egen mjukvara är en kostsam historia Ett bolag kan ha betydande utgifter för vidareutveckling av befintliga och nya tjänster. En egenutvecklad tjänsteplattform innebär 1000-tals utvecklingstimmar och det kan ta år innan intäkterna matchar tagna kostnader. Om samtliga utgifter kopplade till utvecklingen skulle tas upp som kostnader direkt (under innevarande period) skulle det innebära att utgifterna väsentligt överstiger intäkterna för framförallt nystartade mjukvarubolag.

Hur bokföra man upparbetad ej fakturerad intäkt?

En redovisningsenhet som utför tjänsteuppdrag eller entreprenaduppdrag måste per balansdagen periodisera pågående arbeten för att matcha intäkter och kostnader i resultaträkningen.

Pågående arbeten är tjänsteuppdrag och entreprenaduppdrag enligt avtal som är påbörjade men inte avslutade per balansdagen. Ett tjänsteuppdrag innebär ett avtal om att utföra tjänster under en tidsperiod och ett entreprenaduppdrag innebär ett avtal om att uppföra ett eller flera objekt hos en kund.

Vad gäller för löpande räkning?

Läs den i Byggfakta här.

De vanligast förekommande ersättningsformerna för entreprenader är fast pris eller löpande räkning enligt självkostnadsprincipen. Även i entreprenader på fast pris är det vanligt förekommande att ÄTA-arbeten ersätts på löpande räkning när parterna inte har kommit överens om särskilda debiteringsnormer.

Vad är skillnaden mellan fast pris och löpande räkning?

När du är beställare av en entreprenad, är det bra att det framgår av avtalet mellan dig och din anlitade entreprenör hur betalningen ska ske. De två vanliga ersättningsformerna som du kan välja mellan är fast pris eller löpande räkning. Fast pris är förenklat en förbestämd klumpsumma som du betalar entreprenören för samtliga arbeten som entreprenören utför. Den andra ersättningsformen benämns löpande räkning, vilket är den ersättningsform som vi kommer redogöra för i den här artikeln.

Löpande räkning kan man säga är en ersättningsform som är motsatsen till fast pris. Om du och entreprenören avtalar om att arbetet ska ske på löpande räkning, kommer du som beställare att betala allt eftersom. Historiskt har ersättningsformen benämnts som ”bok och räkning”. För det fall att löpanderäkningsavtalet skulle vara av traditionell karaktär brukar det finnas inslag av ett halvfast pris. Detta eftersom din entreprenörs räntor, risk och vinst tas upp som en fastslagen procentsats av andra kostnader.

Vad menas med löpande räkning?

Vid upphandlingar av framförallt mindre entreprenader förordar ofta entreprenören löpande räkning framför fast pris. Motivet till detta är inte sällan att entreprenören menar att ”om fast pris ska offereras måste vi lägga på ett belopp som säkerhetsmarginal och det blir dyrare”. Ligger det något i detta synsätt eller är fast pris alltid bättre?

Utgångspunkten för de standardavtal som förekommer i byggindustrin är bland annat att de ska främja konkurrensen och medverka till att utveckla industrin.

Hur räknar man färdigställandegraden?

Enligt punkt 23.22 ska ett företag fastställa färdigställandegraden för ett uppdrag genom att tillämpa den metod som mest tillförlitligt mäter det utförda arbetet.

När får man aktivera kostnader?

Kontogrupp 38 Aktiverat arbete för egen räkning krediteras med värdet av nedlagda utgifter avseende material, omkostnader och personalkostnader. Aktuellt tillgångskonto - immateriella anläggningstillgångar, byggnader och mark, maskiner och inventarier - i kontogrupp 10, 11 och 12 debiteras (se respektive tillgångsslag). Vid behov av särredovisning kan i stället för konto 3800 följande underkonton användas:

Hur bokföra aktiverat arbete för egen räkning?

Kontogrupp 38 Aktiverat arbete för egen räkning krediteras med värdet av nedlagda utgifter avseende material, omkostnader och personalkostnader. Aktuellt tillgångskonto - immateriella anläggningstillgångar, byggnader och mark, maskiner och inventarier - i kontogrupp 10, 11 och 12 debiteras (se respektive tillgångsslag). Vid behov av särredovisning kan i stället för konto 3800 följande underkonton användas:

Vad är skillnad mellan upplupen intäkt och upparbetad ej fakturerad?

Kontogrupp 38 Aktiverat arbete för egen räkning krediteras med värdet av nedlagda utgifter avseende material, omkostnader och personalkostnader. Aktuellt tillgångskonto - immateriella anläggningstillgångar, byggnader och mark, maskiner och inventarier - i kontogrupp 10, 11 och 12 debiteras (se respektive tillgångsslag). Vid behov av särredovisning kan i stället för konto 3800 följande underkonton användas:

Hur bokför man en obetald faktura?

Hur ska jag hantera kundfakturor som vid årsskiftet ej är betalda och som vi inte kommer driva in? Inga likviditetsproblem hos kund finns.

Jag har en faktura som vi definitivt inte kommer få betald. Kunden har ej gått i konkurs. Men vi kommer ändå inte bestrida att fakturan ska betalas. Då kan jag väl inte bokföra fakturan som kundförlust? Ska jag skriva ut kreditfaktura då? Fakturan är från början utskriven i januari 2013.

Hur mycket får hantverkare lägga på?

– Vad som är ett skäligt påslag måste bedömas i varje enskilt fall. Man måste titta på priset i dess helhet, inklusive arbetstimmar och andra eventuella avgifter. Många kunder stirrar sig blinda på materialpriserna isolerat, men man måste alltså se till helheten. Man kan säga att det blir oskäligt när helhetspriset skiljer sig omotiverat mycket från motsvarande tjänster som är sålda vid samma tid under samma förutsättningar.