:

Är det värt att köpa Kinnevik?

Innehållsförteckning:

 1. Är det värt att köpa Kinnevik?
 2. Hur deklarera Kinnevik inlösen?
 3. Har Kinnevik utdelning?
 4. När kommer utdelningen från Kinnevik?
 5. Får man använda schablonmetoden på inlösenaktier?
 6. Hur deklarerar man inlösenaktier?
 7. Varför faller Kinnevik aktien?
 8. Vilka investmentbolag ska man köpa 2023?
 9. Varför sjunker Kinnevik?
 10. Hur mycket sjunker en aktie efter utdelning?
 11. Hur deklarerar jag inlösen aktier?
 12. Vad gör man med inlösenaktier?
 13. Kan man använda schablonmetoden på inlösenaktier?
 14. Varför har Kinnevik rasat?
 15. Vad händer när en aktie kraschar?

Är det värt att köpa Kinnevik?

Det som vi tycker är huvudpunkterna i dagens avsnitt är följande för- och nackdelar med investmentbolag:

Denna artikel berör eller kan beröra information om att placera pengar i finansiella instrument. Historiskt har ett långsiktigt sparande enligt forskningen varit ett bra sätt att få sina pengar att växa. Det finns mycket som talar för att det kommer vara så även i framtiden, men ingen kan förutsäga framtiden och det finns tyvärr inga garantier.

Allt sparande innebär en risk och du kan både tjäna och förlora pengar. I värsta fall är det inte ens säkert att du får tillbaka pengarna du satt in. Därför vill vi, för undvikande av missförstånd, påminna om att:

 • investeringar kan och kommer i perioder att både öka och minska i värde,
 • i värsta fall kan du förlora det hela placerade kapitalet,
 • investera därför aldrig mer än du har råd att förlora,
 • historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning,
 • det är viktigt att själv sätter dig in i det som du investerar i och inte investerar i något du inte förstår, och
 • ta kontakt med en oberoende finansiell rådgivare (lista här) om du är osäker och vill ha tips kring din egen personliga situation.

Precis som vanligt så kan du lyssna på hela den här artikeln som ett poddavsnitt via din poddspelare. Avsnittet finns där poddar finns t.ex. iTunes, Acast, Spotify eller SoundCloud. Du kan även titta på den tillhörande videon via Youtube.

Jan: Varmt välkommen, idag är det dags för avsnitt 214. Det är en fortsättning på vår serie om att investera i investmentbolag.

Caroline: Detta är del 2. Kan man lyssna på avsnitten fristående?

Jan: Absolut. Förra avsnittet var mer en introduktion och historik kring de svenska investmentbolagen.

Caroline: Kan vi inte bara säga snabbt vad ett investmentbolag är?

Jan: Ett investmentbolag är ett bolag vars affärsidé är att äga andra bolag och många gånger även utveckla andra bolag. Det som är speciellt med investmentbolag är att många har en väldigt lång tidshorisont. Investor har ägt samma bolag i snart 100 år.

Caroline: Men när du säger att de äger andra bolag så har jag förvirrat mig kring detta, det betyder alltså att de äger andelar eller att de äger hela bolaget.

Hur deklarera Kinnevik inlösen?

”Clearstream” avser den tyska värdepapperscentralen Clearstream Banking Aktiengesellschaft

”Direktregistrerad Aktieägare” avser en aktieägare som har sina Kinnevikaktier på ett VP-konto direktregistrerade hos Euroclear

Har Kinnevik utdelning?

Kinneviks mål är att generera en långsiktig totalavkastning till våra aktieägare som överstiger vår kapitalkostnad. Vi eftersträvar en årlig totalavkastning om 12-15% över konjunkturcykeln.

Kommentar till utfall 2022Kinneviks totalavkastning för 2022 uppgick till -56%. Per den 31 december 2022 var den genomsnittliga årliga totalavkastningen över fem år 5% och den genomsnittliga årliga avkastningen över tio år 13%.

När kommer utdelningen från Kinnevik?

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget har beslutat att föreslå en utdelning av hela sitt innehav i Millicom International Cellular S.A. ("Millicom") till Kinneviks aktieägare. Kinnevik har även beslutat att ändra sin utdelningspolicy och upphöra att betala ordinarie kontantutdelningar för att istället betala ut överskottskapital som genereras från investeringsverksamheten i form av extra utdelningar.

Kinnevik äger för närvarande 37.835.438 aktier i Millicom, motsvarande 37,2 procent av Millicoms utestående aktier. Kinneviks styrelse avser föreslå utdelningen till en extra bolagsstämma i tid för att utdelningen ska verkställas under 2019. Genom att dela ut hela sitt innehav i Millicom (i form av svenska depåbevis (”SDBs”) noterade på Nasdaq Stockholm), kommer Kinnevik genomföra en värdeöverföring till sina aktieägare om totalt cirka 19,0 MdSEK, motsvarande 69 kr per Kinnevik-aktie (baserat på stängningskursen för Millicoms SDBs den 16 september 2019). Fullständiga villkor för utdelningen kommer att meddelas i kallelsen till den extra bolagsstämman.

Får man använda schablonmetoden på inlösenaktier?

Banker och kreditinstitut lämnar kontrolluppgift när du sålt sälj-, inlösen-, tecknings- eller uniträtter. På kontrolluppgiften får du information om ersättningen för rätterna efter avdrag för försäljningsprovision (courtage), hur många sälj-, inlösen-, tecknings- eller uniträtter du sålt och namnet på rätterna.

Hur deklarerar man inlösenaktier?

Split med  inlösen innebär att bolaget delar upp sin aktie i en ordinarie aktie och en obligatorisk inlösenaktie (IL), där den senare per automatik löses in till en förutbestämd kurs. När ett bolag genomför en split med inlösen så behöver anskaffningsvärdet i regel justeras. Hur det ska justeras kan man utläsa på Skatteverkets hemsida genom att söka upp aktien.

På Skatteverkets hemsida går det att utläsa följande om Bolidens split med inlösen år  2022:

Varför faller Kinnevik aktien?

För prenumerationsärenden, ring 08-573 651 00 · Tillhandahållare av innehåll: Dagens industri, 105 16 Stockholm, org.nr: 556221-8494 · Ansvarig utgivare:

Peter Fellman

Vilka investmentbolag ska man köpa 2023?

Ett investmentbolag är ett företag som har ett huvudsakligt mål – att investera i andra företag och vara en aktiv ägare i dessa för att uppnå ett så bra aktieägarvärde som möjligt för oss som vill investera i investmentbolaget.

Ett investmentbolags affärsidé är helt enkelt att investera i andra företag med mål att skapa värde för oss aktieägare.

Att köpa aktier i ett investmentbolag kan jämföras med att investera i en aktiefond, fast investmentbolagen oftast har mindre antal företag i sin portfölj till skillnad från en aktiefond.

Jag förespråkar ofta att man ska köpa aktier i investmentbolag eftersom det ger en väldigt bra spridning av din portfölj, till billigare avgift än fonder om du är långsiktig.

Här är en lista på de 5 investmentbolag som gett bäst avkastning under 2021.

Lite förenklat kan man säga att det finns två olika syften för investmentbolag:

 • Agera maktbolagDet betyder i kort att de vill vara med och hjälpa till så att företagen som de äger går bättre. Investmentbolaget kontrollerar andra företag, exempelvis svenska Investor som är storägare i ABB, EQT, Astra Zeneca, SEB, Ericsson, med flera. Sen även Industrivärden som är storägare i Volvo, Sandvik, Essity, Handelsbanken, med flera.
 • Öka värdet för sina aktieägare.Investmentbolaget syftar till att långsiktigt öka värdet av sina innehav för oss aktieägare. Det här går även hand i hand med punkten ovan då de genom att agera maktbolag skapar mer värde för företagen de äger, så att värdet på deras bolagsportfölj ökar och då ökar värdet på sina egna aktier som gynnar oss aktieägare.
 • Varför sjunker Kinnevik?

  Kinnevik är ett investmentbolag. Bolaget innehar idag fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter. Affärsidén är att långsiktiga äga sina innehav genom aktiv delaktighet i den globala diversifierade portföljen av bolag. Kinneviks innehav är uppdelade i affärssegmenten e-handel & marknadsplatser, Kommunikation, underhållning och finansiella tjänster. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

  Som alltid när det kommer till investeringar finns det inget givet rätt eller fel, utan det beror helt på vad du är för typ av investerare, om du investerar på lång sikt eller handlar aktivt (trading), vad du har för risktolerans osv. På denna sida vill vi ge dig som är intresserad av att köpa aktier i Kinnevik en bättre möjlighet att lära dig mer om bolaget, följa nyhetsflödet samt tipsa om aktörer som vi själva gillar för att fortsätta analysera och handla aktier i Kinnevik.

  Vi understryker att alla investeringar är förenade med risk och att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Gör alltid din egen analys!

  Hur mycket sjunker en aktie efter utdelning?

  Att köpa och sälja aktier är ofta förknippat med transaktionskostnader. En aktiesparare som gärna vill ha utdelning för att spendera på annat tvingas sälja aktier om företaget inte ger någon utdelning. Att sälja aktier är vanligtvis förknippat med en kostnad i form av ett courtage. En sparare som vill få ut kontanter varje år väljer då hellre ett bolag med utdelning för att slippa denna transaktionskostnad.

  Hur deklarerar jag inlösen aktier?

  Om ett bolag har en stark finansiell ställning kan det vara en idé att anpassa balansräkningen till en mer effektiv kapitalstruktur, vilket kan göras genom att köpa tillbaka sina egna aktier.

  En inlösen av aktier kan ses som en typ av utdelning till aktieägarna. Anledningen till att man vill göra en inlösen av aktier istället för, eller utöver, en vanlig kontant utdelning är att det kan vara skattemässigt mer fördelaktigt för vissa aktieägare. Det gynnar framförallt utländska investerare givet att de säljer inlösenaktierna på marknaden i stället för att låta dem gå till inlösen. Att låta dem gå till inlösen innebär annars att de måste betala svensk kupongskatt på hela inlösenbeloppet, alltså att den beskattas som en svensk utdelning.

  Skillnaden mellan att göra inlösen av aktier och återköp av aktier är att vid det senare är det enbart de aktieägare som säljer sina aktier som deltar, medan en inlösen innebär att samtliga aktieägare deltar. Om syftet är att bolagets aktieägare ska få sin andel av det likvida belopp som skiftas ut, är det viktigt att alla deltar.

  Vad gör man med inlösenaktier?

  Hur gör jag för att beräkna vinst eller förlust på de aktier som haft inlösenprogram med split och inlösenaktier?

  Det är vanligt att börsbolag genomför inlösenprogram (inlösen eller återköp av aktier). När du löser in aktier i ett bolag anses du ha sålt aktierna. Därför behöver du lämna bilaga K4 och göra en beräkning av vinst eller förlust.

  Kan man använda schablonmetoden på inlösenaktier?

  Linköping – 19 december, 2022 – Årsstämman i medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) beslutade om ett inlösenprogram som innebar att 1 krona per aktie överfördes till aktieägarna under oktober 2022. När en aktieägare löser in inlösenaktier i ett bolag anses aktieägaren ha sålt aktierna. Därför behöver kapitalvinst och anskaffningsutgiften för inlösenaktiernas beräknas vid den årliga skattedeklarationen. Förvaltas aktierna på ett investeringssparkonto gäller andra regler.

  Anskaffningsutgiften för inlösenaktierna kan beräknas på något av följande sätt:

  Varför har Kinnevik rasat?

  Kinnevik är ett investmentbolag. Bolaget innehar idag fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter. Affärsidén är att långsiktiga äga sina innehav genom aktiv delaktighet i den globala diversifierade portföljen av bolag. Kinneviks innehav är uppdelade i affärssegmenten e-handel & marknadsplatser, Kommunikation, underhållning och finansiella tjänster. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

  Som alltid när det kommer till investeringar finns det inget givet rätt eller fel, utan det beror helt på vad du är för typ av investerare, om du investerar på lång sikt eller handlar aktivt (trading), vad du har för risktolerans osv. På denna sida vill vi ge dig som är intresserad av att köpa aktier i Kinnevik en bättre möjlighet att lära dig mer om bolaget, följa nyhetsflödet samt tipsa om aktörer som vi själva gillar för att fortsätta analysera och handla aktier i Kinnevik.

  Vi understryker att alla investeringar är förenade med risk och att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Gör alltid din egen analys!

  Vad händer när en aktie kraschar?

  Att se värdet på sina investerade pengar försvinna är en av sparares största rädslor.

  När en större korrektion, eller rent ut sagt en krasch, blir ett faktum går det att hantera utvecklingen på olika sätt.