:

Vad är skattepliktigt traktamente?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är skattepliktigt traktamente?
 2. Hur mycket traktamente Skatteverket?
 3. Hur mycket får jag i traktamente?
 4. Hur räknar man ut skattefritt traktamente?
 5. Hur deklarerar jag traktamente?
 6. Hur tar man ut traktamente?
 7. Måste man betala skatt på traktamente?
 8. Är arbetsgivaren skyldig att betala traktamente?
 9. Hur redovisar man traktamente?
 10. Vem avgör skattefritt traktamente?
 11. Vilka förutsättningar ska vara uppfyllda för att en skattskyldig ska ha rätt till avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa?
 12. När får man skattefritt traktamente?
 13. Måste arbetsgivaren betala ut traktamente?
 14. Vilket typ av skatteavdrag ska göras på traktamente enligt schablon?
 15. Hur vet jag om jag har rätt till traktamente?

Vad är skattepliktigt traktamente?

Rent tekniskt är egentligen alla traktamenten skattepliktiga från första kronan. Samtidigt har arbetstagare rätt till att göra schablonavdrag för ökade levnadskostnader i samband med tjänsteresor. Och ur denna “intressekonflikt” går alltid arbetstagarens rätt till avdrag vinnande. Detta betyder alltså att arbetsgivare kan betala ut skattefria traktamenten.

Men för att arbetsgivare ska kunna betala ut skattefria traktamenten måste följande tre krav vara uppfyllda: 

 • Resan måste omfatta minst en övernattning
 • Resan måste gå till en plats som ligger minst 50 kilometer från både arbetsplatsen och den anställdes bostad.
 • Resan måste vara en tjänsteresa, vilket behöver styrkas med underlag där det framgår vem som har rest, till vart och när resan påbörjades och avslutades.

Hur mycket traktamente Skatteverket?

Ett traktamente är den kostnadsersättning som en arbetsgivare betalar ut för att täcka en anställds ökade levnadskostnader under en tjänsteresa. Det gäller ökade kostnader för mat, övernattning och småutgifter. Den anställda kompenseras därmed för den ökning av levnadskostnader som uppkommer under en tjänsteresa. Traktamentet är alltså inte avsett att täcka alla måltidskostnader utan enbart den fördyring som tjänsteresan medför.

Hur mycket får jag i traktamente?

Exempel på ökade levnadskostnader som kan uppkomma under en tjänsteresa är utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter som telefonsamtal till familjen.

Hur räknar man ut skattefritt traktamente?

Reser du i tjänsten? Då kan du få traktamente av din arbetsgivare. Traktamente är en ersättning som ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan – utgifter som högre måltidskostnader, boende och diverse småutgifter. Så här funkar det.

Tre punkter måste uppfyllas för att din arbetsgivare ska kunna betala ut schablonbeloppen, skattefritt traktamente, till dig:

Hur deklarerar jag traktamente?

Arbetsgivaren kan betala dagtraktamenten för den tid arbetsresan varar om destinationen ligger på mer än 15 kilometers avstånd från antingen din bostad eller din egentliga arbetsplats. Även arbetsresans längd påverkar beloppet på dagtraktamentet.

 • De skattefria beloppen år 2023 framgår av Skatteförvaltningens årliga beslut
 • De skattefria beloppen år 2022 framgår av Skatteförvaltningens årliga beslut

Hur tar man ut traktamente?

En tjänsteresa som omfattar max tre månader ger dig rätt till ett schablonbelopp som är 240 kronor (inkomståret 2021) i dagtraktamente utan att din arbetsgivare måste betala några arbetsgivaravgifter. 

För tjänsteresa utomlands finns det i stället bestämda normalbelopp per land. Det bör noteras att när en tjänsteresa pågått i mer än tre månader gäller ytterligare reducerade belopp.

Om du ordnar med eget boende under en tjänsteresa kan din arbetsgivare betala ut ett skattefritt nattraktamente istället för att betala logikostnaderna. Med natt menas kl 00.00–06.00. Det högsta skattefria nattraktamente vid tjänsteresor inom Sverige är 120 kr per natt (inkomståret 2021). Och för nattraktamente utomlands gäller hälften av schablonbeloppet för respektive land.

Måste man betala skatt på traktamente?

Traktamente betalas ut i samband med tjänsteresor för att täcka de ökade kostnaderna som tjänsteresor innebär för anställda. Traktamente är en ekonomisk ersättning som gäller kostnader för mat, övernattning och mindre reseutgifter. Traktamente kan betalas ut vid tjänsteresor som görs både i Sverige och utomlands. Storleken på traktamentet beror på resans omfattning.

I många fall kan du göra avdrag för traktamente. Tjänsteresan måste uppfylla tre krav för att arbetsgivaren ska kunna betala ut det skattefritt:

 • Minst en övernattning ingår i tjänsteresan. Resan ska pågå mellan klockslagen 00.00 och 06:00.
 • Tjänsteresan ska vara förlagd på en ort som ligger längre än 50 kilometer från verksamhetsorten.
 • Du måste styrka tjänsteresan med ett underlag, såsom en reseräkning. I reseräkningen ska det framgår vem som var på tjänsteresan, vart den gick samt när den började och slutade.

Om du uppfyller kraven ovan är det skattefritt att betala ut traktamente.

Är arbetsgivaren skyldig att betala traktamente?

Traktamente är en kostnadsersättning som din arbetsgivare är skyldig att betala till dig när du är på tjänsteresa. Ersättningen ska täcka dina extrakostnader som kan knytas till resan.

Som extrakostnader godkänns måltider, andra småutgifter (dagtraktamente) och utgifter för logi (nattraktamente). Använder du din egen bil för resan ska du även få skattefri bilersättning med 18,50 kr/mil.

Traktamente är en kostnadsersättning som din arbetsgivare är skyldig att betala till dig när du är på tjänsteresa. Ersättningen ska täcka dina extrakostnader som kan knytas till resan.

Som extrakostnader godkänns måltider, andra småutgifter (dagtraktamente) och utgifter för logi (nattraktamente). Använder du din egen bil för resan ska du även få skattefri bilersättning med 18,50 kr/mil.

Ha i åtanke att traktamentet enbart täcker själva fördyrningen som beror på tjänsteresan. Om en ”normal” dag till exempel kostar 200 kronor och en resedag kostar 300 kronor får du ersättningen för mellanskillnaden, det vill säga 100 kronor.

Hur redovisar man traktamente?

Aktiebolag kan bokföra traktamente på kontona 7321 Skattefria traktamenten Sverige, 7322 Skattepliktiga traktamenten Sverige, 7323 Skattefria traktamenten utland och 7324 Skattepliktiga traktamenten utland.

Traktamente är en ekonomisk ersättning för ökade kostnader i samband med tjänsteresor. Det ska kompensera för ökade privata levnadskostnader, till exempel mat, dryck och logi, som kan uppstå under resan. Det finns olika typer av traktamenten: skattefria och skattepliktiga inrikes- och utrikestraktamenten samt helt eller halvt traktamente och nattraktamente. Traktamenten är skattefria upp till ett schablonbelopp som fastställs av Skatteverket. Överskrids detta värde bokförs traktamentet som vanlig lön. Den del som överstiger schablonbeloppet kallas ofta för resetillägg. För att en anställd ska kunna få traktamente måste vissa faktorer vara uppfyllda. Bland annat måste resan inkludera minst en övernattning och tjänsteresans mål ligga minst 50 kilometer från den vanliga arbetsplatsen eller bostaden. Verifikation för traktamente är normalt en reseräkning där resans datum, plats och syfte finns preciserat. 

Vem avgör skattefritt traktamente?

Exempel på ökade levnadskostnader som kan uppkomma under en tjänsteresa är utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter som telefonsamtal till familjen.

Vilka förutsättningar ska vara uppfyllda för att en skattskyldig ska ha rätt till avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa?

Om en person under en tjänsteresa har övernattat utanför den vanliga verksamhetsorten medges avdrag inte bara för själva resekostnaden utan även för den ökning av levnadskostnaderna som hen har haft. Det kan vara utgifter för logi, merkostnad för måltider samt diverse småutgifter (t.ex. tidningar och telefonsamtal) (12 kap. 6 § första stycket IL).

När personen beräknar de ökade levnadskostnaderna ska i princip utgifter under en tjänsteresa jämföras med motsvarande utgifter om tjänsteresan inte hade gjorts. Skillnaden mellan dessa utgifter är ökningen av levnadskostnaderna. Som regel görs dock avdrag med schablonbelopp.

Skatteverket har utfärdat allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa m.m. (SKV A 2022:32).

I varje enskilt fall måste man fastställa var personen har den vanliga verksamhetsorten.

Den vanliga verksamhetsorten omfattar ett område vars yttre gräns ligger 50 km från både personens tjänsteställe och personens bostad (12 kap. 7 § IL). Avståndet bör beräknas för närmaste färdväg. Avståndsgränsen på 50 km gäller även för den som har sitt arbete förlagt till sjöss.

En anställd har normalt två vanliga verksamhetsorter. Den ena har utgångspunkten i tjänstestället och den andra i bostaden. För de flesta sammanfaller dessa områden delvis.

När får man skattefritt traktamente?

För att arbetsgivaren ska kunna betala ut skattefritt traktamente behöver tre krav uppfyllas:

 • Minst en övernattning måste ske, vilket innebär att resan sträcker sig mellan kl. 00.00 till 06.00. Om tjänsteresan inte innebär en övernattning räknas den som ett så kallad endagstraktamente.

 • Tjänsteresan är förlagd till en ort som ligger mer än 50 kilometer från den ordinarie arbetsplatsen eller bostaden (även kallat verksamhetsorten).

 • Tjänsteresan behöver styrkas med ett underlag, till exempel en reseräkning. Där framgår vem som har rest, vart den anställde har rest samt när resan påbörjades och avslutades.

Traktamentet för en hel dag inom Sverige under inkomstår 2023 är 260 kronor. Schablonbeloppen för skattefritt traktamente varierar, beroende på resans omfattning. Efter tre månader med traktamente på samma ort får den anställde 70 procent av normalbeloppet per hel dag, och efter två år 50 procent per hel dag.

Det finns brytpunkter som styr om det är ett helt eller halvt traktamente den anställde har rätt till.

 • Hel dag: Avresa före klockan 12.00 och hemkomst efter klockan 19.00

 • Halv dag: Avresa efter klockan 12.00 eller hemkomst före klockan 19.00

Måste arbetsgivaren betala ut traktamente?

Traktamente är formellt sett skattepliktigt från första kronan. Men eftersom den anställde har rätt till schablonavdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor görs en tyst kvittning, vilket innebär att arbetsgivaren kan betala ut skattefritt traktamente, förutsatt att tjänsteresan:

Observera att 50-kilometerskravet även gäller övernattningen!

Vilket typ av skatteavdrag ska göras på traktamente enligt schablon?

Traktamente är formellt sett skattepliktigt från första kronan. Men eftersom den anställde har rätt till schablonavdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor görs en tyst kvittning, vilket innebär att arbetsgivaren kan betala ut skattefritt traktamente, förutsatt att tjänsteresan:

Observera att 50-kilometerskravet även gäller övernattningen!

Hur vet jag om jag har rätt till traktamente?

En arbetsgivare kan ersätta de kostnader som en anställd har för sina resor i tjänsten. Det kan till exempel röra sig om ökade levnadskostnader, utlägg eller kostnader för färdmedel i samband med tjänsteresa. Dessa kostnader som arbetsgivaren ersätter kallas reseersättningar.

Reseersättningarna är vanligen skattefria. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan en tjänsteresa och en privat resa. En anställds resa till och från jobbet räknas som en privat resa och inte en tjänsteresa. En anställd kan bara ha ett arbetsställe. Arbetsställe syftar på den plats där en anställd normalt utför sitt arbete eller sin tjänst. Detta innebär att resor mellan olika arbetsställen räknas som tjänsteresor. Detta kan vara viktigt att förstå när man bedömer vilka resor som är privata och vilka som är tjänsteresor, och därmed vilka resor som kan omfattas av reseersättning.