:

Vad menas med offentlig myndighet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med offentlig myndighet?
 2. Är kommunen en offentlig myndighet?
 3. Vilka olika typer av myndigheter finns det?
 4. Vilka organisationer är offentliga?
 5. Vad räknas som offentligt?
 6. Vad räknas som en myndighet?
 7. Vilka statliga myndigheter finns det?
 8. Är Försäkringskassan en myndighet?
 9. Vilka myndigheter har vi i Sverige?
 10. Vad är skillnaden mellan privat och offentlig organisation?
 11. Vad är skillnaden mellan offentligt och privat?
 12. Vad är skillnaden mellan privat och offentlig verksamhet?
 13. Är en skola en myndighet?
 14. Är Försäkringskassan en offentlig förvaltning?
 15. Vem står över Försäkringskassan?

Vad menas med offentlig myndighet?

LOU gäller för all offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader som inte omfattas av någon annan upphandlingslag eller av något specifikt undantag som gäller i den enskilda upphandlingen.

Är kommunen en offentlig myndighet?

En myndighet är ett organ som är vald av en församling som är tillsatt genom allmänna val. För kommunal verksamhet är det kommunfullmäktige som utser ledamöter i nämnderna och styrelserna. Varje nämnd och styrelse är en myndighet. En myndighet kännetecknas av att den bestämmer ensidigt över invånarna i enlighet med lag och bestämmelser.

Vilka olika typer av myndigheter finns det?

Information om aktuella kriser finns på webbplatsen krisinformation.se. Det är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga om hur de hanterar olika kriser – före, under och efter krisen. Webbplatsen riktar sig till allmänhet och media och ska underlätta för dig att hitta den information du söker.

PTS är en sektorsmyndighet med särskilt ansvar för krisberedskap och civilt försvar (beredskapsmyndighet). Detta innebär att PTS ska vidta de förberedelser som krävs, och arbeta för att stärka krisberedskapen inom myndighetens ansvarsområden, post och elektroniska kommunikationer.

Det innebär att vi arbetar med åtgärder före, under och efter en kris.

PTS och myndighetens ansvarsområden kan beröras av olika typer av kriser. Det kan handla om störningar och avbrott inom elektronisk kommunikation eller post, samt händelser som påverkar myndighetens interna verksamhet.

Vilka organisationer är offentliga?

Denna del innehåller slutsatser och rekommendationer riktade till offentliga organisationer. Utgångspunkten är de grundläggande principerna för digital samverkan.

Rekommendationerna visar på riktning för vad offentliga organisationer behöver göra för att kunna samverka på ett mer effektivt sätt. Vissa rekommendationer kan motsvara redan befintliga krav i författning som offentliga organisationer behöver förhålla sig till.

Vad räknas som offentligt?

Som huvudregel i EU-rätten gäller att när personer rör sig över gränserna inom EU, EES eller Schweiz ska de tillhöra det sociala trygghetssystemet i det land de arbetar, arbetslandets lag. Ett av undantagen från denna regel gäller för offentligt anställda. De ska i stället tillhöra lagstiftningen i den medlemsstat som gäller för den förvaltning som sysselsätter dem (artikel 11.3 b förordning 883/2004). Någon tidsgräns finns inte för hur länge arbetet i det aktuella landet kan pågå.

Det innebär exempelvis att om en anställd på en svensk statlig myndighet sänds till Paris för att arbeta där i fyra år åt myndigheten ska personen vara omfattad av det svenska sociala trygghetssystemet under hela perioden. Den svenska myndigheten ska betala arbetsgivaravgifter i Sverige.

Vad räknas som en myndighet?

I Sverige finns det cirka 340 myndigheter som hjälper regeringen att genomföra det som har bestämts. Antalet myndigheter förändras över tid, det exakta antalet myndigheter finns på www.statskontoret.se. Några exempel på svenska myndigheter är Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Pensionsmyndigheten.

Det är regeringen som är ansvarig för det myndigheterna gör och regeringen styr myndigheterna genom att fatta olika beslut. Det kan till exempel vara beslut om vad myndigheten ska arbeta med, hur mycket pengar den får använda, eller vem som ska vara myndighetschef.

Vilka statliga myndigheter finns det?

 • Riksdagens ombudsmän (JO)
 • Riksrevisionen
 • Sveriges riksbank
 • Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn
 • Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner (Karensnämnden)
 • Partibidragsnämnden
 • Riksdagens ansvarsnämnd
 • Riksdagens arvodesnämnd
 • Riksdagens överklagandenämnd
 • Statsrådsarvodesnämnden
 • Valprövningsnämnden
 • Utrikesnämnden
 • Krigsdelegationen
 • Riksdagens ombudsmän (JO)
 • Riksrevisionen
 • Sveriges riksbank
 • Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn
 • Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner (Karensnämnden)
 • Partibidragsnämnden
 • Riksdagens ansvarsnämnd
 • Riksdagens arvodesnämnd
 • Riksdagens överklagandenämnd
 • Statsrådsarvodesnämnden
 • Valprövningsnämnden
 • Utrikesnämnden
 • Krigsdelegationen

Är Försäkringskassan en myndighet?

I de delar av socialförsäkringen som Försäkringskassan administrerar ingår främst försäkringar och bidrag som betalas ut till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning.

Försäkringskassan hade tidigare sitt huvudkontor i en värdefull trettiotalsbyggnad vid Adolf Fredriks kyrka ritad av den Svenska arkitekten Sigurd Lewerentz. Byggnaden användes tidigare av de forna myndigheterna Riksförsäkringsanstalten och Riksförsäkringsverket. Under många år fanns huvudkontoret på Vasagatan 16, allmänt kallat Esselte-huset.[9] En flyttning av huvudkontoret till gamla LM Ericssons fabrik, Telefonplan genomfördes årsskiftet 2013-14.

Vilka myndigheter har vi i Sverige?

Ett samverkansområde består av ett antal myndigheter som av regeringen har fått ett särskilt ansvar för samhällets krisberedskap och där samverkan mellan flera myndigheter är särskilt viktig.Myndigheterna inom ett samverkansområde träffas med jämna mellanrum för att planera olika åtgärder som stärker krisberedskapen inom till exempel transportsektorn, el- och teleförsörjningen eller inom bank- och finanssektorn.

Varje samverkansområde ska i sin tur samverka med näringsliv, kommuner och länsstyrelser.

Vad är skillnaden mellan privat och offentlig organisation?

Den största skillnaden mellan offentlig och privat förvaltning är att den, när det gäller den förra, består av de olika offentliga organisationer som administrerar det gemensamma. Medan det i den andra hänvisar till de enheter som administrerar privat.

Därför är allmänheten det som berör alla i en kommun, region, land och även internationellt. Detta regleras av regeringarna, och är således en beståndsdel av en stat, tillsammans med dess folk, som väljer regeringen, och det territorium där de utvecklas.

Vad är skillnaden mellan offentligt och privat?

Den största skillnaden mellan offentlig och privat förvaltning är att den, när det gäller den förra, består av de olika offentliga organisationer som administrerar det gemensamma. Medan det i den andra hänvisar till de enheter som administrerar privat.

Därför är allmänheten det som berör alla i en kommun, region, land och även internationellt. Detta regleras av regeringarna, och är således en beståndsdel av en stat, tillsammans med dess folk, som väljer regeringen, och det territorium där de utvecklas.

Vad är skillnaden mellan privat och offentlig verksamhet?

Publicerad 26 november 2019

Kommuner och landsting har ett ansvar för att insatser inom vård, skola och omsorg genomförs i den omfattning och till den kvalitet som förutsätts i gällande lagstiftning. Ansvaret omfattar inte endast den verksamhet som bedrivs i egen regi och med egen personal. Även sådan verksamhet som utförs på uppdrag av entreprenörer eller med bidrag från kommunen eller landstinget är ett ansvar för det allmänna. Thomas Hallgren, Kommunakuten AB, har haft i uppdrag att utreda vilka legala skillnader som finns mellan privat och offentlig verksamhet.

Är en skola en myndighet?

Många myndigheter arbetar på olika sätt för att se till att barns rättigheter tillvaratas. Här har vi samlat andra myndigheter som jobbar inom liknande eller andra områden än Skolinspektionen som rör förskola eller skola.

SkolverketSkolverkets upplysningstjänst kan svara på frågor om skollagen och andra bestämmelser som gäller för skolan.Skolverket

Är Försäkringskassan en offentlig förvaltning?

EFOS erbjuder en säker metod för autentisering och signering godkänd av DIGG för tillitsnivå 3 och 4 och riktar sig mot svenska myndigheter. IT-tjänsten genomgår årligen oberoende revision enligt WebTrust och kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.Mer information om vårt erbjudande Länk till annan webbplats.

Styrande dokument, certifikatspecifikationer m.m. för EFOS.E-identitet för offentlig sektor - Repository (repository.efos.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem står över Försäkringskassan?

I de delar av socialförsäkringen som Försäkringskassan administrerar ingår främst försäkringar och bidrag som betalas ut till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning.

Försäkringskassan hade tidigare sitt huvudkontor i en värdefull trettiotalsbyggnad vid Adolf Fredriks kyrka ritad av den Svenska arkitekten Sigurd Lewerentz. Byggnaden användes tidigare av de forna myndigheterna Riksförsäkringsanstalten och Riksförsäkringsverket. Under många år fanns huvudkontoret på Vasagatan 16, allmänt kallat Esselte-huset.[9] En flyttning av huvudkontoret till gamla LM Ericssons fabrik, Telefonplan genomfördes årsskiftet 2013-14.