:

Vad gäller vid tjänsteresor?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gäller vid tjänsteresor?
 2. Hur mycket får man i traktamente utomlands?
 3. Hur beskattas tjänsteresor?
 4. Kan företaget betala resa?
 5. Måste man åka på tjänsteresa?
 6. Hur länge kan man vara på tjänsteresa?
 7. Vad krävs för att få Utlandstraktamente?
 8. Vad gäller för Utlandstraktamente?
 9. Kan man sälja tjänster utan f skatt?
 10. Vad är 183 dagars regeln?
 11. Kan företaget betala middag?
 12. Är det lagligt att jobba utan lön?
 13. Är tjänsteresa arbetstid?
 14. Kan man bli tvingad till tjänsteresa?
 15. Vem betalar Utlandstraktamente?

Vad gäller vid tjänsteresor?

En anställd har rätt till avdrag för resekostnader och ökade levnadskostnader vid tjänsteresor, d.v.s. resor som arbetsgivaren har beordrat den anställda att göra för att arbeta för arbetsgivarens räkning på annan plats än den ordinarie arbetsplatsen.

Om en resa inte anses utgöra tjänsteresa kan avdrag ändå medges på samma sätt som för tjänsteresor vid tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort i högst en månad.

Hur mycket får man i traktamente utomlands?

En tjänsteresa som omfattar max tre månader ger dig rätt till ett schablonbelopp som är 240 kronor (inkomståret 2021) i dagtraktamente utan att din arbetsgivare måste betala några arbetsgivaravgifter. 

För tjänsteresa utomlands finns det i stället bestämda normalbelopp per land. Det bör noteras att när en tjänsteresa pågått i mer än tre månader gäller ytterligare reducerade belopp.

Om du ordnar med eget boende under en tjänsteresa kan din arbetsgivare betala ut ett skattefritt nattraktamente istället för att betala logikostnaderna. Med natt menas kl 00.00–06.00. Det högsta skattefria nattraktamente vid tjänsteresor inom Sverige är 120 kr per natt (inkomståret 2021). Och för nattraktamente utomlands gäller hälften av schablonbeloppet för respektive land.

Hur beskattas tjänsteresor?

Bakgrund

I början av september lämnade Finansdepartementet en lagrådsremiss med förslag att tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort i vissa fall ska jämställas med tjänsteresor när det gäller möjligheten att göra avdrag för ökade levnadskostnader, så kallad kostnadsersättning. Begreppet kostnadsersättning omfattar bland annat traktamentsersättning och ersättning för resa och boende. Enligt nuvarande regler redovisas kostnadsersättning på olika sätt beroende på om mottagaren är på tjänsteresa eller om det är fråga om en tillfällig anställning eller uppdrag på annan ort. Hur kostnadsersättning ska beskattas och redovisas beror på var arbets- eller uppdragstagaren har sitt tjänsteställe.

Kan företaget betala resa?

I denna anvisning behandlas ersättningar för resekostnader i arbetet och skattebehandlingen av dessa ersättningar.

I anvisningen går man först igenom de alternativa sätten med vilka arbetsgivaren kan beakta kostnader för en resa som löntagaren gjort. Därefter behandlas olika resor som har samband med arbetet i mer detalj.

Arbetsresor ger ofta upphov till olika kostnader, såsom färdkostnader, logikostnader och ökade levnadskostnader. Arbetsgivaren kan betala kostnader som orsakats av arbetsresor antingen till löntagaren (se kapitel 2.3) eller direkt till tjänsteleverantören, t.ex. ett hotell (se kapitel 2.2).  Det är även möjligt att arbetsgivaren inte ersätter kostnaderna till löntagaren, varmed kostnaderna helt eller delvis belastar löntagaren (se kapitel 2.4).

Begreppet egentlig arbetsplats har definierats i 72 b § i ISkL. Med egentlig arbetsplats avses den plats där den skattskyldige stadigvarande utför sitt arbete. Den kan vara till exempel arbetsgivarens kontor, en affärslokal, en industrihall eller ett byggarbetsplatsområde.

Exempel 7: En konsult arbetar dagligen på sin arbetsgivares kontor i Helsingfors centrum och sporadiskt på arbetsgivarens kunders verksamhetsställen. Kontoret är hens egentliga arbetsplats.

Måste man åka på tjänsteresa?

En resa som en anställd gör direkt mellan bostaden och tjänstestället är aldrig en tjänsteresa utan en arbetsresa, d.v.s. en privat resa. Det gäller även om resan beror på ett oplanerat och hastigt uppkommit tjänsteärende eller liknande. Skatteverket anser att det även gäller om man arbetar på en annan ort än bostadsorten och även om man gör resan i samband med arbete på hemorten.

Om en anställd gör ett kundbesök eller annat längre tjänsteärende utanför tjänstestället på vägen till eller från arbetet medför det normalt att resan i sin helhet anses som tjänsteresa.

Men om den anställda bara uträttar ett enklare tjänsteärende, som inte innebär något längre stopp eller längre omväg, är huvuddelen av resan fortfarande en arbetsresa. Det är bara den eventuella förlängningen av resan, som är tjänsteresa.

Hur länge kan man vara på tjänsteresa?

Med traktamente menas kostnadsersättning för att täcka ökade levnadskostnader under en tjänsteresa eller tillfälligt arbete på annan ort. Det skattefria beloppet reduceras vid längre tjänsteresor, 3 månader och längre, detta eftersom man antas anpassa sig efter kostnadsnivån på tjänsteorten. Men hur beräknas 3-månadersperioden? När anses tjänsteresan avbruten respektive när förlängs 3-månadersperioden?

Traktamente är formellt sett skattepliktigt från första kronan. Men eftersom den anställde har rätt till schablonavdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor görs en tyst kvittning, vilket innebär att arbetsgivaren kan betala ut skattefritt traktamente, förutsatt att tjänsteresan:

Vad krävs för att få Utlandstraktamente?

Traktamente är en ersättning som arbetsgivare betalar ut till sina anställda vid tjänsteresor. Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, dvs. utgifter för logi, ökade utgifter för måltider samt diverse småutgifter.

Traktamente som inte är högre än vissa avdragsgilla schablonbelopp brukar kallas för "skattefritt traktamente". Det krävs alltid minst en övernattning för att arbetsgivaren ska kunna betala ut skattefritt traktamente. Det krävs också att den anställde reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från hans eller hennes vanliga arbetsplats och mer än 50 kilometer från bostaden.

Lönetillägg utbetalas enligt högskolans lokala reseavtal. Beloppen som utbetalas är skattepliktiga. För inrikes endagsförrättningar utgår ett särskilt belopp om man är borta över sex timmar. För flerdygnsförrättningar utgår ett och samma belopp för avrese- och hemkomstdagen och ytterligare ett belopp för mellanliggande dagar. Observera att om samtliga måltider ingått, utgår inte dessa lönetillägg.

Vad gäller för Utlandstraktamente?

Exempel på ökade levnadskostnader som kan uppkomma under en tjänsteresa är utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter som telefonsamtal till familjen.

Kan man sälja tjänster utan f skatt?

Om du har en hobby som kan ge dig pengar finns det inget som hindrar att du tjänar en hacka på det du kan. Det kan till exempel handla om hemslöjd, biodling – eller något helt annat.

För att det du gör ska räknas som en hobby ska det vara:

Vad är 183 dagars regeln?

Publicerad 19 november, 2021 av .

Bara arbetsdagar räknas när arbete i Sveriges ska räknas som uthyrning. Det framgår av ett förtydligande hos Skatteverket. Förtydligandet har bäring på 183-dagarsregeln.

Kan företaget betala middag?

– Det måste finnas en direkt anknytning mellan representationen och din verksamhet. För att du ska kunna dra av momsen måste ditt företag ha rätt till att få tillbaka eller vara skyldigt att betala moms.

Är det lagligt att jobba utan lön?

Hej!

En konstig fråga. Om jag blir permitterad 80% från mitt jobb, behöver jag ju i praktiken endast vara ca 1 dag/veckan på jobbet (är anställd 100% och tillsvidare). Men om jag VILL jobba mer, och min arbetsgivare godkänner det, är det lagligt?

Är tjänsteresa arbetstid?

info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedanVar uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Kan man bli tvingad till tjänsteresa?

TL:DR; Vi slutade med en förlikning, som resulterade i att kunder mindre än 30 minuter från hemmet får vi räkna som obetald körtid, över det så fick vi ordinarie timlön för körning utöver det. ------------------------- Hade precis samma dilemma på mitt gamla jobb, ett industriserviceföretag.

Körde hem med servicebilen, och för det mesta körde man hemifrån och direkt till kund på morgonen, och sen hem igen på kvällen.

Vem betalar Utlandstraktamente?

För att få traktamente ska det vara mer än 70 km mellan din bostad och arbetsplatsen (förrättningen) och du ska övernatta. Traktamentet är 390 kr/dygn, beloppet är skattefritt. När din arbetsgivare ordnar och betalar ditt boende reduceras traktamentet med 35%. Under pågående förrättning har du också rätt till två extra traktamenten/vecka för mellanliggande ledighet, dessa är skattepliktiga.

Bor du och arbetar på annan ort ska arbetsgivaren ta hänsyn till dina önskemål innan hen ordnar boendet. Boendet ska vara av god standard och du ska inte behöva dela rum om du inte vill. Du och din arbetsgivare ska i förväg ha kommit överens om hur och var du ska bo.

 • Enkelrum bör vara minst 8,5 kvadratmeter. En säng på minst 80 × 200 cm är önskvärd. Dessutom bör det finnas sänglampa, nattduksbord, garderob för förvaring av kläder och ett skrivbord.
 • Matplatsen ska vara minst 1,2 kvadratmeter per person.
 • Det ska finnas tillgång till kyl, frys, mikro samt skåp för förvaring av livsmedel.
 • Toalett, tvättställ och dusch.
 • Tvättmaskiner och möjlighet att torka kläder.
 • Ett gemensamhetsutrymme på minst 68 kvadratmeter vid inkvartering av 40 personer och 34 kvadratmeter vid inkvartering av 40 personer bör vara tillgängligt möblerat med soffa, fåtöljer och ett lågt bord. Vid färre antal kan ytan reduceras.
 • Tillgängligt utrymme för bastu och motion.
 • Brandlarm och god ventilation ska vara installerat.
 • Tillgång till internetanslutning.
 • Städning av gemensamma utrymmen ombesörjs av företaget.