:

Vad gör lager?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gör lager?
 2. Är lager en tillgång?
 3. Är lager en kostnad?
 4. Varför finns det lager?
 5. Vad får man för lön på lager?
 6. Vad gör man på ett lager jobb?
 7. Hur räknar man ut lager?
 8. Hur beskattas lager?
 9. Hur bokför jag lager?
 10. Vad finns det för olika lager?
 11. Hur många lager finns det?
 12. Vad tjänar en 18 åring på lager?
 13. Vad krävs för att jobba i lager?
 14. Hur mycket tjänar i lager?
 15. Hur påverkar lager resultat?

Vad gör lager?

Rullningslager är ett samlingsbegrepp för lager baserade på rullningsprincipen såsom kullager och rullager. Detta står i motsats till glidlager, där de roterande delarna glider mot varandra.

Är lager en tillgång?

Om du driver en butik eller säljer varor i någon form har du som regel ett lager av produkter. En eller ett par gånger per år brukar en inventering av lagret göras. Detta för att bokföra upp värdet av de produkter man har i lagret som en tillgång i företaget. Lagret måste redovisas i ditt bokslut/deklaration.

Har du däremot lager under 5000kr och bokför enligt K1-regelverket behöver det inte finnas med i ditt bokslut. 

Är lager en kostnad?

Varulager är en omsättningstillgång, vilket innebär att avsikten är att det ska omsättas i verksamheten. För att det ska vara varulager krävs även att något av kriterierna nedan är uppfyllt;

 • Det är färdiga varor där avsikten är en försäljning inom den normala verksamheten
 • Omsättningstillgången är under tillverkning för att bli en färdig vara
 • Omsättningstillgången används vid tillverkningen av en färdig vara eller vid tillhandahållandet av en tjänst

Det finns ett antal rubriker som är vanliga i en balansräkning vad gäller varulager. Det handlar främst om råvaror och förnödenheter, varor under tillverkning, färdiga varor och handelsvaror, pågående arbete för annans räkning samt förskott till leverantörer.

Det finns ett flertal frågor att tänka på vid värdering av varulager. En fråga är om post-för-post-värdering eller kollektiv värdering ska användas. Det är även viktigt att ta hänsyn till lägsta värdets princip. Dessa värderingsfrågor beskrivs närmare nedan.

Huvudregeln är att värdering ska ske post för post - att varje vara i varulagret ska värderas för sig.

Varför finns det lager?

Lager på lager-principen fungerar bäst om du klär dig i rätt material. Ull är ett utmärkt val när du vandrar, då materialets funktion inte påverkas om plagget används länge utan tvätt. Ull värmer även när det är fuktigt, har god andningsförmåga och luktar sällan illa. Mjuk och klifri merinoull kan du ha på dig även närmast kroppen.

Bomull är ett exempel på ett material som inte passar för friluftskläder. Materialet drar åt sig fukt, men både kyler och skaver i blött tillstånd. Därför är det bra om du försöker undvika bomull, särskilt i underställ.

Fleece är en syntetfiber som konstruerats poröst för att vara luftigt. Luften i materialet värms av din kroppsvärme, men materialet har ingen värmeförmåga i sig. Fleecekläder passar därför när du växlar mellan att röra dig och sitta stilla, men mindre lämpligt vid en längre rast. Vädra hellre än att tvätta dina fleece-plagg, eftersom fleece kan släppa från sig mikroplaster i tvättmaskinen.

Lager på lager-principen börjar med understället. Grundfunktionen för detta klädlager närmast kroppen är att släppa ut fukt och överskottsvärme till ett absorberande skikt längre ut.

Understället ska hålla dig torr inifrån, även vid tuff ansträngning. Merinoull, vanlig fårull och ullfrotté, som är ett blandmaterial, värmer även när de är fuktiga. Även syntetunderställ, så kallade superunderställ, är bra alternativ att ha närmast huden. För att behålla funktionen och slippa dålig lukt måste syntetiska plagg sköljas ur eller tvättas ofta.

Vad får man för lön på lager?

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 29300 kronor i yrket medan männen har en lön på 30000 kronor.

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 29800 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 29800 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

Hur mycket får en lagerarbetare kvar i lön efter skatt? En lagerarbetare får ut 19 994 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

Vad gör man på ett lager jobb?

En lagermedarbetare är inblandad i alla möjliga arbetsuppgifter som sker på ett lager, från att kontrollera inventarier och ta emot leveranser, till att paketera artiklar för utskick. Både som lagermedarbetare, eller som lagerarbetare, arbetar du i ett företags lagerlokal.

lagermedarbetare jobb

Hur räknar man ut lager?

En lagermedarbetare är inblandad i alla möjliga arbetsuppgifter som sker på ett lager, från att kontrollera inventarier och ta emot leveranser, till att paketera artiklar för utskick. Både som lagermedarbetare, eller som lagerarbetare, arbetar du i ett företags lagerlokal.

lagermedarbetare jobb

Hur beskattas lager?

Propositionen är en konsekvens av regeringens förslag till nya redovisningsregler för finansiella instrument (prop. 2002/03:121) men syftar även till att stoppa vissa möjligheter till skatteplanering. Förslaget innebär att skattereglerna om värdering av lager av finansiella instrument skall vara frikopplade från bokföringsreglerna. Den skattskyldige får välja mellan att ta upp sådant lager till det verkliga värdet eller det samlade anskaffningsvärdet. Samtliga företag som ingår i en intressegemenskap (i detta sammanhang företag som har möjlighet att utväxla koncernbidrag och handelsbolag) skall dock tillämpa samma metod. Om lagret värderas till det samlade anskaffningsvärdet skall detta fastställas utan hänsyn till överlåtelser som har gjorts mellan företag i intressegemenskapen.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas första gången på det beskattningsår som börjar efter den 31 december 2003. Kreditinstitut och värdepappersbolag får tillämpa de äldre redovisningsreglerna till och med det beskattningsår som avslutas senast den 31 december 2004. Som en konsekvens av detta föreslås att dessa företag under samma tid skall få använda nettoförsäljningsvärdet i stället för det verkliga värdet vid beskattningen. Eftersom det ännu inte föreligger något förslag om att försäkringsbolag skall få tillämpa de nya redovisningsreglerna skall dessa företag använda nettoförsäljningsvärdet i stället för det verkliga värdet.

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229) dels att 14 kap. 8 §, 17 kap. 1–3, 5, 17, 19, 20, 21 och 27 §§, 37 kap. 2 § samt rubrikerna närmast före 17 kap. 2 och 17 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 17 kap. 19 a och 20 a–20 c §§, samt närmast före 17 kap. 19 och 21 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Hur bokför jag lager?

Ett varulager utgörs av varor som skall omsättas i en redovisningsenhets normala rörelseverksamhet som innehas utan syfte att stadigvarande brukas under en längre tid.

Vilka varor som ingår i ett varulager beror på en redovisningsenhets verksamhetsbeskrivning och syftet med innehavet av varorna. Syftet med varor som klassificeras som varulager är att de skall omsättas i den normala rörelseverksamheten och därmed inte stadigvarande brukas i rörelseverksamheten. Värdepapper, fastigheter, djur, personbilar och maskiner kan vara varor i lager om syftet med varorna är att de skall omsättas i den normala rörelseverksamheten.

Vad finns det för olika lager?

Rullningslager är ett samlingsbegrepp för lager baserade på rullningsprincipen såsom kullager och rullager. Detta står i motsats till glidlager, där de roterande delarna glider mot varandra.

Hur många lager finns det?

Lager på lager-principen fungerar bäst om du klär dig i rätt material. Ull är ett utmärkt val när du vandrar, då materialets funktion inte påverkas om plagget används länge utan tvätt. Ull värmer även när det är fuktigt, har god andningsförmåga och luktar sällan illa. Mjuk och klifri merinoull kan du ha på dig även närmast kroppen.

Bomull är ett exempel på ett material som inte passar för friluftskläder. Materialet drar åt sig fukt, men både kyler och skaver i blött tillstånd. Därför är det bra om du försöker undvika bomull, särskilt i underställ.

Fleece är en syntetfiber som konstruerats poröst för att vara luftigt. Luften i materialet värms av din kroppsvärme, men materialet har ingen värmeförmåga i sig. Fleecekläder passar därför när du växlar mellan att röra dig och sitta stilla, men mindre lämpligt vid en längre rast. Vädra hellre än att tvätta dina fleece-plagg, eftersom fleece kan släppa från sig mikroplaster i tvättmaskinen.

Lager på lager-principen börjar med understället. Grundfunktionen för detta klädlager närmast kroppen är att släppa ut fukt och överskottsvärme till ett absorberande skikt längre ut.

Understället ska hålla dig torr inifrån, även vid tuff ansträngning. Merinoull, vanlig fårull och ullfrotté, som är ett blandmaterial, värmer även när de är fuktiga. Även syntetunderställ, så kallade superunderställ, är bra alternativ att ha närmast huden. För att behålla funktionen och slippa dålig lukt måste syntetiska plagg sköljas ur eller tvättas ofta.

Vad tjänar en 18 åring på lager?

Uttryckt som månadslön för heltidsanställda är höjningen 580 kronor för både butiksanställda och lagerarbetare. Varje anställd är garanterad 464 kronor medan 116 kronor kan fördelas i en lokal pott på arbetsplatsen. Om inte facket eller arbetsgivaren begär lokal pottförhandling höjs lönen lika mycket för alla.

Vad krävs för att jobba i lager?

Arbete på terminal och lager är en viktig länk mellan avsändare och mottagare. Gods som ankommer ska omhändertas och kontrolleras så att rätt varor stämmer överens med bifogad dokumentation. Inga artiklar får vara skadade och antalet ska vara korrekt innan varan får registreras in och tilldelas angiven plats för lagring.

Innan varan kan lämna lager skall den hämtas från sin tillfälliga adress, kanske sampackas och emballeras med andra varor innan utlastning sker och varan fortsätter sin resa mot slutdestination. Yrket kräver ofta en god fysik men erbjuder flera olika varierande arbetsmoment.

Hur mycket tjänar i lager?

Som med många yrken kan erfarenhet spela en stor roll i hur mycket en lagerarbetare tjänar. Ju mer erfarenhet en lagerarbetare har, desto mer kunskap har de i lagerhantering och desto mer eftertraktade kan de bli av arbetsgivare. Erfarenhet kan också leda till befordringar och högre lön.

Precis som i många andra yrken i denna yrkeskategori, som t.ex. truckförare, finns det dessvärre skillnader i lönen även för lagerarbetare. Könsskillnader i lön kan bero på en mängd olika faktorer, inklusive utbildning, erfarenhet, geografisk plats och mer. Nedan följer en tabell som visar medellönen för manliga och kvinnliga lagerarbetare i Sverige:

Som du kan se så tjänar kvinnliga lagerarbetare i snitt 3000 kronor mindre än manliga, vilket innebär ett lönegap på 11,45%.

Hur påverkar lager resultat?

Varulager är en omsättningstillgång, vilket innebär att avsikten är att det ska omsättas i verksamheten. För att det ska vara varulager krävs även att något av kriterierna nedan är uppfyllt;

 • Det är färdiga varor där avsikten är en försäljning inom den normala verksamheten
 • Omsättningstillgången är under tillverkning för att bli en färdig vara
 • Omsättningstillgången används vid tillverkningen av en färdig vara eller vid tillhandahållandet av en tjänst

Det finns ett antal rubriker som är vanliga i en balansräkning vad gäller varulager. Det handlar främst om råvaror och förnödenheter, varor under tillverkning, färdiga varor och handelsvaror, pågående arbete för annans räkning samt förskott till leverantörer.

Det finns ett flertal frågor att tänka på vid värdering av varulager. En fråga är om post-för-post-värdering eller kollektiv värdering ska användas. Det är även viktigt att ta hänsyn till lägsta värdets princip. Dessa värderingsfrågor beskrivs närmare nedan.

Huvudregeln är att värdering ska ske post för post - att varje vara i varulagret ska värderas för sig.