:

Vad är okvalificerade andelar i onoterade företag?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är okvalificerade andelar i onoterade företag?
 2. Vad är okvalificerade andelar i fåmansföretag?
 3. När är en andel okvalificerad?
 4. Vad är skillnad mellan kvalificerade och okvalificerade andelar?
 5. Hur säljer jag aktier som är Avnoterade onoterade?
 6. När slutar en andel vara kvalificerad?
 7. Kan en andel upphöra att vara kvalificerad?
 8. Vad innebär det att man innehar en kvalificerad andel?
 9. Vad händer med mina aktier om ett bolag avnoteras?
 10. Vad händer vid en avnotering på börsen?
 11. Varför finns kvalificerade andelar?
 12. Hur beskattas kvalificerade andelar?
 13. Vad menas med 3 12 regeln?
 14. Hur säljer jag aktier som är onoterade Avanza?
 15. Kan ett aktiebolag äga sina egna aktier?

Vad är okvalificerade andelar i onoterade företag?

I ärendet har i huvudsak uppgivits följande. A bildade X, vari han är VD och styrelseledamot, i ... ... och han har sedan dess ägt samtliga aktier i bolaget. Vidare är han verksam på heltid som VD och styrelseledamot i Y AB (Y), vars aktier börsnoterades i ... ... . Han har ägt aktier i Y sedan (flera år tillbaka). Hans innehav är i sin helhet ägt genom X. Som mest har X ägt ca (under 70) procent av aktierna. Sedan börsnoteringen av Y är ägarandelen ca (mindre än 70) procent.

Den arbetsinsats A utfört i X har i huvudsak bestått i att han beslutat om förvärv och avyttring av aktierna i Y och i ett tidigare holdingbolag till Y samt om köp och försäljningar av börsnoterade aktier i viss omfattning. För (beskattningsåret) ... redovisade X avyttringar av noterade aktier med ca ... miljoner kronor och ett innehav av sådana med ca ... miljoner kronor. Under perioden ... avyttrades noterade aktier för sammanlagt ca ... miljoner kr, med vinster om sammanlagt ca ... miljoner kronor men med orealiserade förluster vid utgången av perioden om ca ... miljoner kr. Vinsterna av denna verksamhet är obetydliga i förhållande till X:s hela resultat och innehav i Y. Därutöver har X under andra halvåret ... förvärvat en post aktier i ett börsnoterat ... bolag från A, vilka aktier sedan sålts vidare, samt i ... ... öppnat ... depåer hos en bank för diskretionär förvaltning.

Vad är okvalificerade andelar i fåmansföretag?

K10-blanketten är en bilaga du som ägare till kvalificerade andelar i ett fåmansbolag lämnar in till Skatteverket tillsammans med din inkomstdeklaration. Ett fåmansbolag är (bland annat) ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre personer äger mer än 50% av rösterna för samtliga andelar i bolaget.

K10-blanketten kan i vissa situationer vara extra komplicerad och kräva att du tar hjälp av experter för att blanketten ska bli rätt ifylld. Exempelvis kan det röra sig om att det har kommit in nya delägare, att någon delägare har lösts ut eller att bolaget har förvärvat ett annat bolag.

Låt våra experter hjälpa dig med din deklaration!

Du som ska fylla i K10-blanketten är ägare till kvalificerade andelar i fåmansbolag. Att det ska vara ”kvalificerade” andelar innebär att du själv, eller närstående, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren, ska ha varit ”verksam i betydande omfattning” i bolaget.

En person ska alltid anses verksam i betydande omfattning om hans eller hennes arbetsinsatser har stor betydelse för vinstgenereringen i företaget.

Om du INTE är verksam i betydande omfattning i bolaget (och inte heller någon närstående) är andelarna du äger “okvalificerade”.

Utdelning och vinst vid försäljning av okvalificerade andelar beskattas då med 25%. Observera att det kan finnas situationer då andelarna i bolaget ändå är kvalificerade om du eller närstående är verksam i betydande omfattning i ett annat bolag. 

När är en andel okvalificerad?

K10-blanketten är en bilaga du som ägare till kvalificerade andelar i ett fåmansbolag lämnar in till Skatteverket tillsammans med din inkomstdeklaration. Ett fåmansbolag är (bland annat) ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre personer äger mer än 50% av rösterna för samtliga andelar i bolaget.

K10-blanketten kan i vissa situationer vara extra komplicerad och kräva att du tar hjälp av experter för att blanketten ska bli rätt ifylld. Exempelvis kan det röra sig om att det har kommit in nya delägare, att någon delägare har lösts ut eller att bolaget har förvärvat ett annat bolag.

Låt våra experter hjälpa dig med din deklaration!

Du som ska fylla i K10-blanketten är ägare till kvalificerade andelar i fåmansbolag. Att det ska vara ”kvalificerade” andelar innebär att du själv, eller närstående, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren, ska ha varit ”verksam i betydande omfattning” i bolaget.

En person ska alltid anses verksam i betydande omfattning om hans eller hennes arbetsinsatser har stor betydelse för vinstgenereringen i företaget.

Om du INTE är verksam i betydande omfattning i bolaget (och inte heller någon närstående) är andelarna du äger “okvalificerade”.

Utdelning och vinst vid försäljning av okvalificerade andelar beskattas då med 25%. Observera att det kan finnas situationer då andelarna i bolaget ändå är kvalificerade om du eller närstående är verksam i betydande omfattning i ett annat bolag. 

Vad är skillnad mellan kvalificerade och okvalificerade andelar?

K10-blanketten är en bilaga du som ägare till kvalificerade andelar i ett fåmansbolag lämnar in till Skatteverket tillsammans med din inkomstdeklaration. Ett fåmansbolag är (bland annat) ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre personer äger mer än 50% av rösterna för samtliga andelar i bolaget.

K10-blanketten kan i vissa situationer vara extra komplicerad och kräva att du tar hjälp av experter för att blanketten ska bli rätt ifylld. Exempelvis kan det röra sig om att det har kommit in nya delägare, att någon delägare har lösts ut eller att bolaget har förvärvat ett annat bolag.

Låt våra experter hjälpa dig med din deklaration!

Du som ska fylla i K10-blanketten är ägare till kvalificerade andelar i fåmansbolag. Att det ska vara ”kvalificerade” andelar innebär att du själv, eller närstående, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren, ska ha varit ”verksam i betydande omfattning” i bolaget.

En person ska alltid anses verksam i betydande omfattning om hans eller hennes arbetsinsatser har stor betydelse för vinstgenereringen i företaget.

Om du INTE är verksam i betydande omfattning i bolaget (och inte heller någon närstående) är andelarna du äger “okvalificerade”.

Utdelning och vinst vid försäljning av okvalificerade andelar beskattas då med 25%. Observera att det kan finnas situationer då andelarna i bolaget ändå är kvalificerade om du eller närstående är verksam i betydande omfattning i ett annat bolag. 

Hur säljer jag aktier som är Avnoterade onoterade?

Onoterade aktier är aktier som inte handlas på en börs och alltså inte finns på någon av de stora handelsplatserna, till exempel OMX eller Dow Jones. Vi erbjuder inte handel i onoterade aktier online, men du är välkommen att kontakta en rådgivare på något av våra kontor eller Kundcenter om du vill handla. Läs mer om onoterade aktier och hur de skiljer sig från noterade aktier!

Att handla med onoterade aktier kan vara en bra affär. Men det finns flera faktorer som gör att risken att investera i ett onoterat bolag är väsentligt högre än om du placerar i ett bolag noterat på en börs- eller marknadsplats. Detta behöver du ta hänsyn till innan du köper aktier i ett onoterat bolag.

När slutar en andel vara kvalificerad?

a)Hur många ägare kan ett fåmansföretag ha? Hur många som helst

b)Vad är en kvalificerad andel?

Kan en andel upphöra att vara kvalificerad?

I propositionen föreslås tre ändringar i de särskilda skatteregler som gäller för vissa andelsägare i fåmansföretag, de s.k. 3:12-reglerna, samt en ändring i reglerna om beskattningen i inkomstslaget tjänst vid underprisöverlåtelser.

Två av förslagen innebär att det inte genom olika bolagskonstruktioner skall vara möjligt att kringgå 3:12-reglerna. Det ena förslaget innebär att regelsystemet görs tillämpligt dels om andelsägaren själv eller genom någon närstående är eller har varit verksam i ett fåmanshandelsbolag i vilket fåmansföretaget äger andelar, dels i de fall en andelsägare i ett fåmansföretag är eller har varit verksam i betydande omfattning i ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet som fåmansföretaget. Vid bedömningen av om ett handelsbolag är fåmansägt skall delägarna anses som en enda delägare om de själva eller genom någon närstående är eller under något av de fem föregående beskattningsåren har varit verksamma i företaget i betydande omfattning.

Det andra förslaget i denna del innebär att den särskilda definitionen av fåmansföretag som gäller i 3:12-systemet, dvs. att delägare och närstående till delägare som varit verksamma i betydande omfattning i företaget anses som en enda delägare, skall tillämpas även på andelsägarna respektive deras närstående i exempelvis ett moderföretag i de fall verksamheten helt eller delvis bedrivs i ett eller flera dotterföretag.

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

Inom Finansdepartementet har utarbetats en promemoria med förslag till ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag (Fi2001/438) och en promemoria med förslag till ändring i reglerna om beskattningen vid underprisöverlåtelser (Fi2001/437). Promemoriornas lagförslag finns i bilagorna 1 och 2. Promemoriorna har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilagorna 3 och 4. Sammanställningar av remissyttrandena finns tillgängliga i lagstiftningsärendena (dnr Fi2001/437 respektive Fi2001/438).

Regeringen lämnade den 1 februari 2001 en skrivelse (Skr. 2000/01:64) till riksdagen med meddelande om kommande förslag om ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag samt i reglerna om underprisöverlåtelser. I skrivelsen aviserades tre ändringar i de särskilda skatteregler som gäller för vissa andelsägare i fåmansföretag, de s.k. 3:12-reglerna, samt en ändring i reglerna om beskattning i inkomstslaget tjänst vid underprisöverlåtelser. Regeringen föreslog med stöd av 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen att de kommande förslagen tillämpas på utdelningar på och avyttringar av andelar i fåmansföretag samt på underprisöverlåtelser fr.o.m. dagen efter avlämnande av skrivelsen, dvs. fr.o.m. den 2 februari 2001. I denna proposition lämnas förslag till en lagreglering med utgångspunkt i skrivelsen och promemoriorna.

Riksskatteverket har i januari 2001 hos Finansdepartementet begärt vissa ändringar i skattereglerna om försäljning av värdepapper. Förslagen har utarbetats av en arbetsgrupp inom verket. Denna arbetsgrupp har haft Riksskatteverkets uppdrag att föreslå förändringar av de materiella reglerna för beräkning av kapitalvinst och kapitalförlust. Syftet är att det skall bli enklare för småsparare att deklarera försäljningar av värdepapper. Arbetsgruppen lämnade i januari 2001 en slutrapport (dnr 362–01/100). I detta ärende behandlas ett av förslagen, nämligen att det enhetliga uppskovssystemet vid andelsbyten frångås och ersätts med två parallella regelsystem. Projektets lagförslag i denna del finns i bilaga 5. Förslaget har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 6. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i lagstiftningsärendet (dnr Fi2001/208). Synpunkter har härefter under hand inhämtats från Riksskatteverket.

Vad innebär det att man innehar en kvalificerad andel?

En andel på vilken utdelning och kapitalvinst ska beskattas enligt de särskilda reglerna för beskattning av delägare i fåmansföretag och fåmansägda handelsbolag.

Vad händer med mina aktier om ett bolag avnoteras?

Ett förslag ges till dig via den bank eller aktiedepå där dina aktier förvaras. Dessvärre kan du som aktieägare vid ett senare tillfälle falla offer för en tvångsinlösen. Det innebär att majoritetsägaren har köpt 90% av aktierna i bolaget eller mer och har således rätt att köpa ut  de resterande ägarna.  Om du istället väljer att tacka ja till budet placeras något som benämns som acceptansaktier på din aktiedepå. Det sker efter att den sista anmälningsdagen har passerats. Lite drygt en vecka efter den sista svarsdagen konverteras dessa aktier till likvida medel. 

När majoritetsägaren vill köpa ut ett bolag från börsen får du som aktieägare ett erbjudande att ta ställning till. Väljer du att acceptera budet får du en acceptansaktie placerad på din aktiedepå. Den stannar där tills ett par dagar efter sista svarsdag när den konverteras till likvida medel.

Företag blir uppköpta av flera olika anledningar. Det kan vara ett konkurrerande företag som vill köpa upp företaget. Det kan vara gynnsamt eftersom man genom att driva företagen tillsammans kan uppnå synergier och tydliggöra dolda värden. Men det kan också bero på att majoritetsägare vill minska kostnaderna i bolaget. Att vara börsnoterat är inte gratis och genom att köpa ut småspararna och avnotera företaget kan signifikanta besparingar genomföras.

Vad händer vid en avnotering på börsen?

Att styrelsen beslutar att företaget ska avnoteras beror främst på:

 • Det finns inte längre ekonomiska incitament till att finnas kvar på den börsen.
 • Styrelsen anser att de inom kort inte kommer kunna uppfylla de krav som finns på alla börsnoterade bolag.

Varför finns kvalificerade andelar?

Ett fåmansföretags förvärv av aktier genom en nyemission i ett annat fåmansföretag har vid tillämpningen av utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen inte ansetts innebära att företagen ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet.

För att motverka att arbetsinkomster omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomster i företag med ett fåtal delägare finns särskilda bestämmelser om beskattning av utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar i fåmansföretag. Enligt den s.k. utomståenderegeln gäller att en andel inte ska anses kvalificerad om utomstående i betydande omfattning äger andelar i företaget. Fysiska personer som indirekt äger andelar som skulle ha varit kvalificerade om de hade ägts direkt är inte att anse som utomstående. En andel är kvalificerad bl.a. om delägaren är verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Hur beskattas kvalificerade andelar?

I kalkylen Fåmansbolag i skatteplaneringsdelen av programmet kan du göra beräkningar av utdelningsutrymmen liksom skatt på utdelningar och vid försäljning.

Vad menas med 3 12 regeln?

 • HuvudregelDina aktier är kvalificerade om du eller någon närstående äger aktier i bolaget samt har varit verksam i företaget i betydande omfattning under den senaste femårsperioden.
 • SpecialregelDina aktier anses även vara kvalificerade om du eller någon närstående under femårsperioden före försäljningen varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag i vilket bolaget äger aktier.
 • Undantag Dina aktier är inte kvalificerade om det finns ägare som varken är närstående eller verksamma i företaget, med innehav uppgående till minst 30 procent (utomståenderegeln). Aktierna är heller inte kvalificerade om du kan åberopa särskilda omständigheter eller att vare sig du eller någon närstående har haft sådana uppgifter att det har haft betydelse för vinstgenereringen för företaget och att marknadsmässig lön har betalts.

Hur säljer jag aktier som är onoterade Avanza?

Vi använder cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Kan ett aktiebolag äga sina egna aktier?

Ett företag har ett börsvärde på 1 miljard kronor och 100 miljoner utestående aktier. En aktie kostar alltså 10 kr (börsvärdet, 1 miljard kronor, delat med antalet utestående aktier, 100 miljoner st). Företaget använder 100 miljoner kronor för att köpa tillbaka 10 miljoner av sina egna aktier, vilket betyder att antalet utestående aktier sjunker till 90 miljoner st samtidigt som företagets värde sjunker med 100 miljoner kronor (pengar som nu finns hos de som sålde aktierna). Aktiepriset förblir detsamma eftersom företagets värde sjunker i samma takt som antalet utestående aktier - 900 miljoner kronor delat på 90 miljoner aktier är lika med 10 kr per aktie.

Ett vanligt missförstånd[2] är att aktiepriset stiger i och med att antalet aktier minskar, och att det är så aktieägare får ta del av "utdelningen". Så är inte fallet, eftersom bolagets värde sjunker i och med att pengar flyter ut ur bolaget (till aktiesäljarna).

Den som vill ta del av "utdelningen" i rena pengar kan göra en "hemmagjord utdelning" genom att sälja en del av sina aktier. Säg att en storägare i företaget i exemplet ovan äger 10 % av aktierna och vill få 10 % av de 100 miljoner kr som företaget använder för aktieåterköpet. Då säljer storägaren helt enkelt 10 % av sina aktier, det vill säga 1 miljon aktier. När det hela är klart har storägaren 9 miljoner aktier och 10 miljoner kronor - men denne äger fortfarande 10 % av företaget, som nu bara har 90 miljoner aktier totalt. Nettoeffekten blir densamma som om företaget hade beslutat om aktieutdelning om 100 miljoner kr: då hade storägaren haft 10 miljoner aktier och 10 miljoner kronor, men hen hade fortfarande bara haft 10 % av företaget och aktiepriset hade sjunkit från 10 kr till 9 kr (eftersom 10 % av bolagets värde hade använts till utdelning).[3]

Det yttersta syftet med ett aktieåterköp, liksom med traditionell aktieutdelning, är för det mesta att flytta tillgångar från företaget till företagets ägare (aktieägarna). Vilket av de två företaget väljer och hur det sedan genomförs beror på företagets utdelningspolitik. Här listas några möjliga skäl till att välja aktieåterköp framför aktieutdelning.