:

Vad är Restvärdesavskrivning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Restvärdesavskrivning?
 2. När används Restvärdesavskrivning?
 3. Hur beräknar man skattemässigt restvärde?
 4. Vad är Restvärdemetoden?
 5. Hur bokför man restvärde?
 6. Vad är skattemässigt restvärde fastighet?
 7. Hur mycket överavskrivningar får man föra tillbaka?
 8. Vad menas med bokfört restvärde?
 9. Hur bokför jag en avskrivning?
 10. Hur mycket betalar man i skatt om man säljer huset och går i vinst?
 11. När är det bra att göra överavskrivningar?
 12. Kan man återföra överavskrivningar?
 13. Är restvärde bra?
 14. Är avskrivning avdragsgill?
 15. Kan man slippa betala vinstskatt?

Vad är Restvärdesavskrivning?

Här förklarar vi akronymer och ord som API, ESTA, eTA, Schengen, etc.

Links for further information or applications are included in blue where needed. For information on destinations entry requirements check out our Travel document guide.

När används Restvärdesavskrivning?

Om du behöver skapa en API-nyckel i Visma.net Project Management för att kunna använda API:et och få tillgång till dataöverföring mellan olika system - exempelvis Visma Administration Integration - förklarar vi nedan hur du navigerar i systemet för att skapa en sådan.

För att kunna skapa en nyckel behöver du först rätt behörigheter.

Hur beräknar man skattemässigt restvärde?

API-nycklarna, eller client ID och client secret som de ofta kallas, fungerar som en unik identifikation och ett lösenord för just din programvara. Du får dem oftast i två uppsättningar och du använder dem i olika delar av autentiseringsflödet:

OAuth Client ID och Client Secret Nycklarna används i den första delen av autentiseringsflödet, mot auktorisationsservern.

APIgw Client ID och Client SecretNycklarna används i ett senare skede av autentiseringsflödet då du ska anropa API:et via Skatteverkets API-gateway.

Vad är Restvärdemetoden?

Avdragen under »inkomst av tjänst« sker normalt enligt kontantprincipen – man drar av för de omkostnader man haft under inkomståret. I undantagsfall och för dyrbarare inventarier kan utgiften delas upp på ett visst antal år och dras sedan av med lika stort belopp per år. Men det är inte heller säkert att värdeminskningsavdrag alltid godtas för kapitalvaror – trots att det som köpts är nödvändigt för tjänsten. Musikinstrument kan t ex vara av sådan kvalitet att de snarare ökar än minskar i värde. Läs mer om avdrag för musikinstrument för musiker.

Hur bokför man restvärde?

Försäljning av inventarie innebär ingen ”vanlig” intäkt. Istället skall man först räkna ut om försäljningen innebär en vinst eller en förlust jämfört med det bokförda värdet. Det gör man genom att jämföra försäljningspriset (exklusive moms) med det bokförda värdet (det vill säga anskaffningsvärdet minus ackumulerade avskrivningar). Om försäljningspriset är högre än det bokförda värdet är det en vinst som skall bokföras på konto 3973 ”Vinst vid avyttring maskiner och inventarier”.

Om försäljningspriset istället är lägre är det en förlust som skall bokföras på konto 7973 ”Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier”. Den sålda inventarien skall bokas bort ur balansräkningen. Det gör man genom att kreditera till exempel 1210 ”Maskiner och andra tekniska anläggningar” med inventariens anskaffningskostnad och debitera konto 1219 ”Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar” med inventariens ackumulerade avskrivningar. Observera att om man har gjort avskrivningar löpande under året på den sålda inventarien bör man boka bort dessa först, det vill säga se till så att det bokförda värdet för inventarien blir det som det var vid årets början. Detta gör man genom att debitera konto 1219 ”Ackumulerade avskrivningar på maskiner…” och kreditera konto 7831 ”Avskrivningar på maskiner…” med årets avskrivningar. Ev. överavskrivningar på inventarien skall också bokas bort. Detta görs genom att debitera konto 2153 ”Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier” och kreditera konto 8853 ”Förändring av skillnad mellan bokförd och planenlig avskrivning, maskiner och inventarier”.

Vad är skattemässigt restvärde fastighet?

Näringslivets skattedelegation, NSD, har beretts tillfälle att avge yttrande över angiven promemoriaoch får anföra följande.

InställningNSD avstyrker Finansdepartementets förslag till ändringar av 15 och 44 kap. inkomstskattelagen (IL). Detta då lagförslaget på ett allvarligt sätt träffar andra situationer än sådana som anges som motiv för lagändringen, samt då den underliggande utredningen är allt för bristfällig för att läggas till grund för lagstiftning. Enligt NSD:s uppfattning är det inte befogat att lagstiftningen ges retroaktiv effekt med stöd av 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen. NSD föreslår istället att förslaget utreds på nytt, lämpligen inom ramen för det arbete som pågår inom den s.k. fastighetspaketeringsutredningen - Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet, direktiv 2015:62. Såsom regeringen framhåller i sin promemoria är det ifrågasatta förfarandet (kattrumpan) nära kopplat till en sådan efterföljande extern skattefri aktieöverlåtelse som fastighetspaketeringsutredningen har att utreda och ta ställning till. De möjligheter som i promemorian redovisas som skäl till föreslagna ändringar kan således förväntas påverkas av förslag som utarbetas av fastighetspaketeringsutredningen. I andra hand anser NSD att Finansdepartementet bör omarbeta föreslaget i syfte att begränsa lagstiftningen så att den inte försvårar överlåtelser som sker i syfte att åstadkomma ett generationsskifte.

Hur mycket överavskrivningar får man föra tillbaka?

API-nyckeln är till för utvecklare att bygga integrationer mellan Pipedrive och andra tjänster. Den kräver en viss teknisk kunskap för att användas, så den bör endast användas av utvecklare eller ingenjörer i ditt team.

Observera också att all data är åtkomlig från ditt Pipedrive-konto genom API:n (genom att använda API-nyckeln). Det innebär att du inte bör dela nyckeln med någon du inte är bekväm med att dela data med.

Vad menas med bokfört restvärde?

Skatteåterbäring är den summa pengar som man får tillbaka på skatten om man under föregående år betalat in för mycket i skatt. Både privatpersoner och företag kan få skatteåterbäring.

Hur bokför jag en avskrivning?

Skatteåterbäring är de pengar du får tillbaka av staten om du har betalat in för mycket skatt under året. Om du har betalat mer skatt än vad du är skyldig att betala, får du helt enkelt tillbaka den överskjutande summan som skatteåterbäring.

Hur mycket betalar man i skatt om man säljer huset och går i vinst?

1. Logga in på skatteverket.se och se till så du står på startsidan

2. Välj ditt bolag (om det inte redan är förvalt)

När är det bra att göra överavskrivningar?

För att få skatteåterbäringen utbetald behöver du anmäla ett konto. Det kan du göra samtidigt som du deklarerar, på Mina sidor eller i e-tjänsten Skattekonto.

Kan man återföra överavskrivningar?

Om du eller din make inte gjorde några ändringar i skattedeklarationen förblir det beskattningsbeslut, det beskattningsintyg och de giroblanketter för kvarskatt som du fick i våras i kraft. Då får du inte ett nytt beskattningsbeslut per post på hösten.

Är restvärde bra?

Restvärdet är bilens förväntade marknadsvärde vid lånets slutdatum. Restvärdet är alltså en sorts prognos, dvs en gissning på ett framtida marknadsvärde. Det är bilhandlaren som gör denna kvalificerade gissning och räknar fram ett lämpligt restvärde.

Om ditt billån med restvärde löper på i 5 år görs alltså en bedömning/prognos över vilket marknadsvärde bilen kommer att ha om 5 år. Det är däremot inte säkert att prognosen stämmer överens med verkligheten när lånet väl löper ut. Då kan marknadsvärdet vara högre eller lägre än restvärdet. Läs mer om det längre ner i artikeln.

När du tar ett billån har långivaren bilen registrerad som säkerhet för lånet. Det krävs då att du har en egen kontantinsats och att du köper bilen av en bilhandlare.

Om du istället vill köpa bil och inte har tillräckligt med pengar till kontantinsatsen eller om du vill köpa bilen av en privatperson är privatlån det bästa alternativet. Jämför privatlån på Lendo.se och hitta bästa möjliga ränta och villkor.

 • Bilen köps – Bilen köps hos en auktoriserad bilhandlare. Kontantinsatsen betalas på 20 % och resten finansieras med billån med restvärde. I detta exempel har lånet en löptid på tre år. Detta utifrån att en ny bil förväntas köpas efter denna tid.
 • Amortering under löptiden – Under de kommande tre åren amorteras lånet ner till bilens restvärde. Den summa som amorteras under denna period räknas ut på följande sätt:

  Amorteringssumma = Bilens pris – kontantinsats – restvärdet

  Eftersom det är ett lägre amorteringsbelopp än bilens ursprungliga försäljningspris kommer månadskostnaden bli betydligt lägre än vid andra finansieringsalternativ. 

 • Bilen säljs – Efter dessa tre år kan bilen säljas om så önskas. Pengarna från försäljningen av bilen används därmed för att slutbetala lånet. Det finns även möjlighet att förlänga lånet eller betala av det utan att sälja bilen. Läs mer om detta längre ner i artikeln. 
 • Är avskrivning avdragsgill?

  En avskrivning är en bokföringsmässig åtgärd som i praktiken innebär att man redogör för värdeminskningen av en anläggningstillgång, till exempel på en kopieringsmaskin. En kopieringsmaskin som man köper idag är inte lika mycket värd om fem år, utan värdet minskar under tiden som den förbrukas. Att avskriva kopieringsmaskinen är alltså ett sätt att fördela kostnaderna av kopieringsmaskinen under de åren som maskinen kommer att användas. 

  Avskrivningar minskar resultatet i resultaträkningen och då blir också den beskattningsbara vinsten för räkenskapsåret mindre. Man kan också tänka sig att kostnaden för ”investeringen” fördelas på de åren som den bidrar till intäkter. Avskrivningarna görs för varje år i praktiken så länge som maskinen har kvar av sin ekonomiska livslängd, så istället för att avdra hela utgiften ”direkt” fördelas den alltså på flera år.

  Alla inventarier eller anläggningstillgångar med begränsad livslängd och substantiellt värde ska avskrivas. Med begränsad livslängd menas över 3 år, och med substantiellt värde menas ett anskaffningsvärde som överstiger ett halvt prisbasbelopp. För räkenskapsår som påbörjas under 2020 innebär detta minsta anskaffningsvärde på 23 649 kr (föregående år 23 249 kr), exklusive moms.

  Maskiner och inventarier som inte omsätts i verksamheten men som används för att driva affärsverksamhet räknas till företagets anläggningstillgångar (ÅRL 4 kap 1§). Skatteverkets exempel på inventarier: ”t.ex. maskiner som tillverkar olika produkter, verktyg, möbler, bilar, instrument, datorer eller en affärsinredning.”

  Kan man slippa betala vinstskatt?

  För att få skatteåterbäringen utbetald behöver du anmäla ett konto. Det kan du göra samtidigt som du deklarerar, på Mina sidor eller i e-tjänsten Skattekonto.

  Om du gör ändringar eller lägger till något i din deklaration behöver vi granska den igen innan du kan få din eventuella skatteåterbäring. När vi är klara får du ett slutskattebesked. I tabellen ser du när de flesta får sitt slutskattebesked och sin skatteåterbäring. Du kan få slutskattebeskedet senare om vi behöver ställa frågor till dig om din deklaration, till exempel om dina ändringar eller om vi har fått in nya uppgifter sedan deklarationen skickades ut.