:

Har inte fått tillbaka på skatten?

Innehållsförteckning:

 1. Har inte fått tillbaka på skatten?
 2. När får man skatteåterbäring 2023 ändringar?
 3. När får man pengar tillbaka på skatten?
 4. Varför har jag inte fått skatteåterbäringen 2023?
 5. Får man ränta på skatteåterbäringen?
 6. Varför har jag inte fått min deklaration i kivra?
 7. Varför står det 0 kr på mitt Skattekonto?
 8. Hur vet jag om min deklaration är godkänd?
 9. Var kan jag se mitt slutskattebesked?
 10. När får jag min deklaration?
 11. När besked om slutlig skatt?
 12. Varför har jag inte fått min deklaration?
 13. Hur vet jag när min deklaration är godkänd?
 14. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 15. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Har inte fått tillbaka på skatten?

Patientdatalagen anger att all legitimerad personal och den personal som har särskilt förordnande att utöva visst yrke har skyldighet att föra journalanteckningar för varje patient och vid varje kontakt som gäller vård, både avseende utredning och behandling. Med det avses, det som den ansvariga vårdpersonalen har bedömt som väsentligt. Journalföringsplikten följer med professionen (och oftast, men inte alltid en legitimation) oavsett typ av arbetsgivare. Även om det är viss hälso- och sjukvårdspersonal som har skyldighet att föra patientjournal så bör även annan vårdpersonal registrera åtgärder de utfört.

När får man skatteåterbäring 2023 ändringar?

SFS nr: 2008:355 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 2008-05-29 Ändrad: t.o.m. SFS 2023:167 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna lag tillämpas vid vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. I lagen finns också bestämmelser om skyldighet att föra patientjournal.

När får man pengar tillbaka på skatten?

Det finns många situationer där det finns risk för att elektrisk fara uppstår. Det kan vara vid arbete på en elanläggning eller elektrisk utrustning. Det kan också handla om byggnads- eller anläggningsarbeten i närheten av till exempel kontaktledningar, transformatorstationer eller markförlagda kablar. Även service, reparation och rengöringsarbeten i närheten av ställverk, elcentraler eller annan elektrisk utrustning kan medföra risker. Som arbetsgivare är det viktigt att du fångar upp de situationer som kan medföra elektriska risker redan innan något har hänt.

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att se till att arbetstagaren inte utsätts för ohälsa eller olycksfall orsakade av el. Men innehavare av en elanläggning har också en viktig roll i säkerhetsarbetet eftersom anläggningen måste vara säker och korrekt dokumenterad med mera. Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket har gjort en handbok tillsammans som förtydligar vilket ansvar arbetsgivaren har för att skapa en säker arbetsmiljö. Även innehavarens ansvar för anläggningen beskrivs. Handboken innehåller dessutom tips, checklistor och exempel.

Arbete vid risk för elektrisk fara, Elsäkerhetsverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Varför har jag inte fått skatteåterbäringen 2023?

All vård- och omsorgsplanering ska dokumenteras i journalen både inom den slutna vården och öppna vården (HSFL-FS 2016:40, lagändring HSLF-FS 2020:56, SFS 2008:355, lagändring SFS 2023:167). Även socialtjänstlagen (SFS 2001:453, lagändring SFS 2023:313) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (SFS 1993:387, lagändring SFS 2022:1253) kräver att social dokumentation utförs. Den dokumentation som ska överföras mellan olika enheter ska ske enligt gällande lagar och föreskrifter (SFS 2009:400, lagändring SFS 2023:561, HSLF-FS 2016:40, lagändring HSLF-FS 2020:56).

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Får man ränta på skatteåterbäringen?

Tänk på att det är du som ansvarar för bokföringen! Även om du anlitar någon för att sköta din bokföring är det du som ansvarar för att bokföringen blir riktig. Detta ansvar kan du aldrig lämna ifrån dig. Så ställ krav på din bokförare att han eller hon förklarar om du inte förstår.

Några tips innan du lägger upp din bokföring!

 • Planera din bokföring. Tänk igenom innan hur den ska vara upplagd, så att den passar dina syften bäst.
 • Ta råd. Fråga vänner och bekanta som driver rörelse hur de gör med sina papper och sin bokföring.
 • Enkelhet. Gör din bokföring så enkel som möjligt när du startar upp, särskilt om du är lite osäker på dina kunskaper i bokföring.
 • Om du lämnar bort din bokföring. Sätt in underlagen varje dag i en pärm, där du har en flik för varje dag. Då är det lättare för den som sköter bokföringen att bokföra alla transaktioner på rätt dag.

För din egen skull är det viktigt att du har ordning på dina papper. Varje minut som behöver tas i anspråk för dig eller en redovisningskonsult kostar pengar. Sköter du din bokföring kan du spara pengar och undvika onödigt tidsspill.

Varför har jag inte fått min deklaration i kivra?

En verifikation är ett underlag i bokföringen ämnat för poster.

Ett företag måste alltid kunna redovisa för sina olika affärshändelser i bokföringen. För att kunna redovisa måste man ha olika underlag, eller bevis, för affärshändelser. Det är dessa underlag som kallas för verifikationer. Med andra ord kan en verifikation vara allt från ett kvitto till en faktura och dessutom både fysiska och elektroniska handlingar. Bokföringslagen säger att företag måste spara sina verifikationer i fysisk form i sju år innan de får elimineras.

Varför står det 0 kr på mitt Skattekonto?

En verifikation innehåller uppgifter som dokumenterar en affärshändelse eller en justering i bokföringen (5 kap. 6 och 10 §§ BFL). Verifikationen ska säkerställa att det finns bevis för att affärshändelsen har inträffat och ska dokumentera dess innebörd. Verifikationer ska även finnas för andra bokföringsposter, t.ex. rättelser och bokslutstransaktioner (5 kap. 10 § BFL).

En verifikation kan vara uppgifter som finns i en faktura, följesedel eller andra handlingar som upprättas i samband med en affärshändelse. En verifikation kan antingen tas emot av företaget eller upprättas inom företaget.

Hur vet jag om min deklaration är godkänd?

Visst går det att arbeta digitalt och följa bokföringslagen men i vissa fall behöver vi höja blicken och se vilka andra saker som påverkas förutom hanteringen av till exempel fotade kvitton och skannade leverantörsfakturor. Vi ska i den här artikeln berätta om några saker som kan vara bra att tänka på.

När det gäller frågan om vad som är räkenskapsinformation och i vilken form den ska sparas skiljer bokföringslagen på räkenskapsinformation som företaget har tagit emot från någon annan och den som företaget har upprättat självt. När det gäller till exempel fakturor och kvitton som företaget tar emot från någon annan ska dessa alltid sparas i den form som de togs emot. Det innebär att om fakturan tas emot på papper ska den sparas på papper och om den tas emot i elektronisk form ska den sparas i elektronisk form. Enligt 7 kap. 6 § bokföringslagen får företaget efter tre år dock kasta pappersfakturan om den skannats in. Regeln i bokföringslagen som innebär att pappersfakturan eller papperskvittot inte kan kastas direkt kritiseras ofta eftersom många företag arbetar med att skanna fakturor eller med appar där anställda enkelt kan fota sina kvitton och lämna in dem tillsammans med reseräkningen. Det är också en fråga som regeringen genom Justitiedepartementet lyft för diskussion och har för avsikt att se över.

Var kan jag se mitt slutskattebesked?

När bokföring görs ska det finnas underlag för alla affärshändelser. Dessa underlag kallas för verifikationer och kan vara en faktura, kvitto eller annat både fysiskt och elektroniskt dokument. Varje affärshändelse ska ha en egen verifikation. En verifikation kan också vara en justering i bokföringen när en bokföringspost behöver justeras eller rättas.

Enligt lag ska alla verifikationer sparas i sju år i vanlig läsbar form, som mikroskrift som kan läsas med förstoringshjälpmedel eller som kan läsas eller avlyssnas med hjälp av andra medier.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

När får jag min deklaration?

För frågor om vilket konto du ska använda hänvisar vi till vårt supportforum för direkta frågor. Du kan också läsa och få mer information i avsnittet Registrera leverantörsfaktura.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan? Behöver du hjälp i programmet, vänligen kontakta vår support.Läs hur vi hanterar personuppgifter

När besked om slutlig skatt?

Den som beslutet om den slutliga skatten gäller ska få ett besked om den slutliga skatten och om resultatet av de beräkningar som Skatteverket gör med anledning av beslutet om slutlig skatt (56 kap. 10 § SFL).

Skatteverkets beräkningar ska finnas med på beskedet och beräkningsbilagan visar om den det gäller ska betala eller eller få tillbaka skatt.

Varför har jag inte fått min deklaration?

Om du har deklarerat senast den 2 maj och har skatt att få tillbaka men ändå inte fått någon utbetalning i juni så kan din deklaration ha tagits ut för granskning eller för annan åtgärd och inte blivit klar. Du får då dina skattepengar i augusti eller december.

De flesta löntagare, pensionärer och företagare får sina skattepengar i juni. Pengarna betalas ut från ditt skattekonto under vecka 23 och slutskattebeskedet kommer runt en vecka senare.

Hur vet jag när min deklaration är godkänd?

För att kunna bokföra privata utlägg behöver det finnas ett avräkningskonto inlagt på varje användare. Som standard är detta konto satt till 2820, men det är redigerbart ifall ni använder ett annat avräkningskonto idag. (Avräkningskontot ska vara det samma konto som det som motbokas vid löneutbetalning, vid osäkerhet kontakta den som sköter er bokföring/lön.)

För att redigera kontot går du till Inställningar (Kugghjulet) > Licenser och användare, klicka dig in på respektive användare och ändra värdet i rutan avräkningskonto utlägg vid lön. 

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Med Swish kan du snabbt och säkert skicka och ta emot pengar med mobilen. När du skaffar Swish är beloppsgränsen 3000 kronor per vecka. Du kan enkelt ändra gränsen i internetbanken eller i vår app. 

När du skaffar Swish får du som är 18 år eller äldre automatiskt en beloppsgräns på 3000 kronor per rullande 7 dagar.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

För att kunna skapa kontoattribut måste du markera kryssrutan Använd förändringskonton i Allmän konfigurering. Endast de baskonton som har exakt den angivna baskontolängden kan användas till förändringskonton. Ett kontoattribut kan bestå av högst tre tecken. Kontoattribut och baskonto kan tillsammans bestå av högst 13 tecken. Detta innebär att baskontot kan bestå av högst 10 tecken om du ska använda kontoattribut.

Mer information finns i Definiera allmän konfigurering - fliken Allmänt 2.

Om du vill arbeta med integrerade konton, påverkar detta definitionen av kontoattribut. Om du arbetar med integrerade konton innebär detta att värden registreras i en specifikation, där den utgående balansen är kopplad till balanskontot.