:

Hur skriver man över aktier?

Innehållsförteckning:

 1. Hur skriver man över aktier?
 2. Hur beskattas gåva av aktier?
 3. Kan man ge bort en aktie?
 4. Hur mycket betalar man i gåvoskatt?
 5. Får man ge bort aktier gratis?
 6. Hur mycket pengar kan man få i gåva utan att skatta?
 7. Kan barn äga aktier?
 8. Kan man köpa aktier och ge bort?
 9. Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?
 10. Måste man ta upp en gåva i deklarationen?
 11. Hur gör man med aktier vid dödsfall?
 12. Hur mycket pengar kan man ge skattefritt per år till sina barn?
 13. Kan barn vara delägare i aktiebolag?
 14. Får föräldrar bestämma över barns pengar?
 15. Kan man köpa aktier till barn?

Hur skriver man över aktier?

styrelse ändras måste du göra en ändringsanmälan till Bolagsverket. Du behöver tillgång till aktiebolagets aktiebrev och aktiebok för att ändra aktieinnehavet. Du kan göra ändringsanmälan i våra e-tjänster.

Hur beskattas gåva av aktier?

A: Du kör din privata bil i jobbet och ditt företag använder Skatteverkets standardbelopp för milersättning för att räkna ut hur mycket du ska få i ersättning.

Du har registrerat dina resor under den senaste år (2022) och protokollet visar att du har kört 175 mil i jobbet. Standardbeloppet är 18,50 kronor per mil. För att räkna ut din ersättning multiplicerar du antalet mil med beloppet:

Kan man ge bort en aktie?

Begreppen milersättning och bilersättning betyder samma sak och innebär att när du reser med egen bil i tjänsten kan din arbetsgivare betala ut en skattefri milersättning till dig genom ett traktamente eller kostnadsersättning. Om du inte har fått ersättning från arbetsgivaren kan du göra avdrag i din deklaration.

Bilersättning är skattefri upp till vissa schablonvärden som är fastställda av Skatteverket. Tanken är att bilersättningen ska stå för den förslitning och förbrukning av drivmedel som uppkommer vid körning i tjänsten.

Utgifter för parkering, vägavgifter, broavgifter, färjeavgifter och trängselskatt osv. omfattas inte av bilersättningen utan ersätts separat.

Skattefri bilersättning och maxavdrag betalas per mil, förutsatt att den anställde betalar drivmedlet. Ersättningens storlek beror på om du äger bilen själv eller om det är en förmånsbil.

Hur mycket betalar man i gåvoskatt?

Hur det än ligger till så kan det vara på sin plats att ta en titt i back­spe­geln för att förstå varför saker och ting numera är som de är. Men vi börjar med idag.

Som en liten kvar­le­va av gå­voskat­ten är det fort­fa­ran­de möj­li­gt att bli skat­te­plik­tig på grund av en gåva som du får av din ar­bets­gi­va­re. När du får något av din ar­bets­gi­va­re så ska det enligt re­gel­ver­ket räknas som en förmån. Det in­ne­bär att du som mot­ta­ga­re blir skat­te­skyl­dig för ett belopp som mot­sva­rar gåvans mark­nads­värde.

Det finns där­e­mot tre typer av gåvor som det inte är skatt på: 

 • En jul­gå­va med ett värde upp till 500 kronor.
 • En ju­bi­le­ums­gå­va med ett värde upp till 1 500 kronor. En sådan gåva kan ar­bets­gi­va­ren bara ge när fö­re­ta­get firar 25-, 50-, 75- eller 100-års­ju­bi­le­um.
 • En min­nes­gå­va med ett värde upp till 15 000 kronor som ges till en person som varit an­ställd minst sex år. Som an­ställd kan du få som mest två skat­te­fria min­nes­gå­vor. Det gäller även vid jämna fö­del­se­da­gar från och med 50 års ålder, efter 20 års an­ställ­ningstid eller då en an­ställ­ning upphör.

Får man ge bort aktier gratis?

Övrigt/annat

Min partner och jag har några funderingar angående efternamn. Vi planerar att försöka få barn inom en snar framtid. Som jag har tolkat det kan jag inte byta till hans efternamn utan att vi gifter oss först, och om vi är ogifta när barnet kommer så får barnet automatiskt mitt efternamn, stämmer de två påståenden? Och om det stämmer kan jag och barnet ändra till min partners efternamn efter ett giftermål? Vi vill alla gärna bära samma namn men vi vill veta hur vi ska gå till väga. Om giftermål inte blir aktuellt kan barnet ändå få pappans efternamn även om jag inte kan byta ifrån mitt?

Hur mycket pengar kan man få i gåva utan att skatta?

Enligt 1982 års namnlag kan ett barn senare i livet byta sitt genom födelsen förvärvade efternamn till ett annat efternamn som någon av föräldrarna bär. Byte kan också ske till ett efternamn som en förälder senast bar som ogift. Om föräldern har förvärvat sitt nuvarande namn genom äktenskap med någon annan än den andra föräldern, krävs samtycke från den berörda maken. Reglerna gäller också om ett adoptivbarn vill byta ett efternamn som barnet har förvärvat genom adoptionen eller som barnet har behållit från tiden före adoptionen.

Regeringen anser, i likhet med kommittén, att möjligheterna att byta till en förälders efternamn bör utökas och i huvudsak motsvara de möjligheter ett barn har att förvärva efternamn genom födelsen eller adoption. Detta innebär att en person bör kunna byta till ett efternamn som någon av föräldrarna bär, ett efternamn som någon av föräldrarna har burit eller ett dubbelt efternamn som är bildat av efternamn som föräldrarna bär eller har burit.

Kan barn äga aktier?

Bestämmelserna i personnamnlagen ger stort utrymme för olika valmöjligheter (4 § PNL). En ansökan om efternamn vid barnets födelse kan avse:

 • ett efternamn som båda föräldrarna eller någon av dem bär
 • ett efternamn som någon av föräldrarna har burit tidigare (som inte förvärvats genom äktenskap)
 • ett dubbelt efternamn bildat av efternamn som föräldrarna bär
 • ett efternamn som är bildat av något av föräldrarnas förnamn med tillägg av ändelserna -son eller -dotter
 • ett efternamn som ett helsyskon bär.

Kan man köpa aktier och ge bort?

Övrigt/annat

Hej, min situation är den att jag och min fru är skilda. Vi har fortfarande dom 6 mån betänketid kvar. Vi har även två barn tillsammans. 2 och 5 år gamla.

Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

Övrigt/annat

Min partner och jag har några funderingar angående efternamn. Vi planerar att försöka få barn inom en snar framtid. Som jag har tolkat det kan jag inte byta till hans efternamn utan att vi gifter oss först, och om vi är ogifta när barnet kommer så får barnet automatiskt mitt efternamn, stämmer de två påståenden? Och om det stämmer kan jag och barnet ändra till min partners efternamn efter ett giftermål? Vi vill alla gärna bära samma namn men vi vill veta hur vi ska gå till väga. Om giftermål inte blir aktuellt kan barnet ändå få pappans efternamn även om jag inte kan byta ifrån mitt?

Måste man ta upp en gåva i deklarationen?

Enligt 1982 års namnlag kan ett barn senare i livet byta sitt genom födelsen förvärvade efternamn till ett annat efternamn som någon av föräldrarna bär. Byte kan också ske till ett efternamn som en förälder senast bar som ogift. Om föräldern har förvärvat sitt nuvarande namn genom äktenskap med någon annan än den andra föräldern, krävs samtycke från den berörda maken. Reglerna gäller också om ett adoptivbarn vill byta ett efternamn som barnet har förvärvat genom adoptionen eller som barnet har behållit från tiden före adoptionen.

Regeringen anser, i likhet med kommittén, att möjligheterna att byta till en förälders efternamn bör utökas och i huvudsak motsvara de möjligheter ett barn har att förvärva efternamn genom födelsen eller adoption. Detta innebär att en person bör kunna byta till ett efternamn som någon av föräldrarna bär, ett efternamn som någon av föräldrarna har burit eller ett dubbelt efternamn som är bildat av efternamn som föräldrarna bär eller har burit.

Hur gör man med aktier vid dödsfall?

"5 § En ansökan om förvärv av det efternamn ett barn ska ges enligt 4 § ska göras inom tre månader från barnets födelse. Det är förhållandena vid ansökningstillfället som är avgörande för bedömningen av om ett namn får förvärvas. Om det inte görs någon ansökan inom den tid som anges i första stycket, förvärvar barnet det efternamn som den förälder som har fött barnet bär eller, om den föräldern har avlidit, det efternamn som den föräldern bar vid sin död."

Hur mycket pengar kan man ge skattefritt per år till sina barn?

 • den ska vara överlämnad, eller traderad som det heter på juristspråk.
 • det ska finnas en gåvoavsikt, alltså att man ger utan att kräva något tillbaka. 
 • det ska vara en förmögenhetsöverföring från givaren, det vill säga gåvotagaren ska bli berikad. 

Kan barn vara delägare i aktiebolag?

Övrigt/annat

Hej! Ska i slutet av sommaren gifta mig. Jag vill ta min blivande makes efternamn men även behålla mitt egna. Tidigare var jag informerad att jag endast kan ha ett efternamn och därmed måste ha det andra som ett mellannamn. Läste en artikel att så inte är fallet längre? Vad gäller nu?

Får föräldrar bestämma över barns pengar?

Du behåller ditt efternamn när du gifter dig om du inte inför vigseln eller senare ansöker hos Skatteverket om att byta det. Du kan byta till din makas eller makes efternamn eller till ett dubbelt efternamn som är bildat av era efternamn. Din maka eller make behöver inte samtycka till bytet. Det finns inga hinder mot upprepade byten under äktenskapet.

Vigselförrättare är inte längre behöriga mottagare av namnansökningar. Du ska därför själv skicka in din namnansökan till Skatteverket.

Kan man köpa aktier till barn?

Via ansökningsblanketter hos Skatteverket byter du efternamn. Beroende på om du vill byta eller ändra ett dubbelt efternamn, byte till ett annat efternamn eller om du vill ändra ett efternamn som du redan har finns det olika blanketter att använda sig av. Beroende på detta blir också handläggningstider för namnbyte olika. Vill du byta förnamn eller efternamn utan avgift är handläggningstiden ungefär en månad och vid byte av efternamn med avgift är tiden mellan en till två månader. För nybildade efternamn är handläggningstiden längst och tar ungefär två till tre månader.