:

Hur får man reda på de fyra sista siffrorna?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man reda på de fyra sista siffrorna?
 2. Kan man få fram personnummer?
 3. Kan man se någon annans personnummer?
 4. Är personnummer en offentlig handling?
 5. Kan man hitta fyra sista siffrorna i personnumret?
 6. Vad avgör sista siffrorna i personnumret?
 7. Hur kan man få information om en person?
 8. Är personnummer sekretessbelagda?
 9. Är de fyra sista siffrorna i personnumret offentliga?
 10. Hur lätt är det att få tag på personnummer?
 11. Är de fyra sista siffrorna i personnumret hemligt?
 12. Är de fyra sista siffrorna i personnumret unika?
 13. Kan man söka i folkbokföringen?
 14. Kan man se vem som sökt på mig på Ratsit?
 15. Får Skatteverket lämna ut personnummer?

Hur får man reda på de fyra sista siffrorna?

Du använder ditt personnummer i kontakt med myndigheter och privata företag eftersom det numret är din identitetsbeteckning i Sverige.

Skatteverket har uppdrag från regeringen att tillhandahålla aktuella och korrekta uppgifter om de som bor i Sverige så att andra myndigheter har underlag för planering och beslut. Det sker genom att folkbokföringen aviserar ut uppgifter om dig till andra myndigheter. De får rätt uppgifter om dig när det sker förändringar i folkbokföringen, till exempel om din adress när du anmäler flyttning. Privata företag kan få sina kundregister uppdaterade via Statens personadressregister (SPAR).

Kan man få fram personnummer?

Innan du bokar tid fyller du i vad du ska göra på ditt besök. Läs sedan igenom vad som gäller för ditt ärende. Fyll i vilken ort du vill besöka och hur många personer besöket gäller. Läs och godkänn Migrationsverkets användarvillkor och klicka sedan på Fortsätt till tidsbokningen.

Kan man se någon annans personnummer?

Om du är medborgare i ett EU/EES-land, eller i Schweiz, behöver du inte ansöka om tillstånd för att arbeta i Sverige, och kan sätta igång med att söka jobb direkt. Du har även rätt att starta och driva eget företag. Om du är medborgare i Schweiz och vill arbeta längre än tre månader behöver du ansöka om uppehållstillstånd.

Är personnummer en offentlig handling?

Om du är medborgare i ett EU/EES-land, eller i Schweiz, behöver du inte ansöka om tillstånd för att arbeta i Sverige, och kan sätta igång med att söka jobb direkt. Du har även rätt att starta och driva eget företag. Om du är medborgare i Schweiz och vill arbeta längre än tre månader behöver du ansöka om uppehållstillstånd.

Kan man hitta fyra sista siffrorna i personnumret?

Det är svårt att beräkna hur många papperslösa och gömda människor som finns i Sverige. Enligt ungefärliga beräkningar från 2010 uppehåller sig mellan 10 000 och 35 000 papperslösa personer i Sverige och av dessa är uppskattningsvis 2 000–3 000 barn. Inom EU beräknar man att det finns cirka 2,8–6 miljoner papperslösa.4 Anledningen till att det är så svårt att beräkna antalet papperslösa är att de inte finns registrerade någonstans i landet de uppehåller sig och deras rädsla för att bli utvisade gör att de oftast håller sig på avstånd från myndigheterna.

2017 uppgav gränspolisen att antal avvikna personer efter avslagen asylansökan har ökat och man befarade ett växande skuggsamhälle där en del av dessa personer förväntas gå under jorden.5 Enligt Migrationsverket bedöms antalet före detta asylsökande överlämnade till polis och avvikna efter avslag på asylansökan uppgå till 12 100 år 2018.6 När det gäller antalet EU-medborgare som har stannat över tre månader eller ekonomiska migranter som jobbar svart finns är det svårt att säga hur många det rör sig om då det saknas tillförlitlig statistik.

Vad avgör sista siffrorna i personnumret?

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din maka är EU-medborgare som har rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan uppehållstillstånd. Hon har även rätt att starta och driva eget företag. Rätten för EU-medborgare att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd kallas uppehållsrätt. Hon har uppehållsrätt om hon till exempel är arbetstagare, egen företagare, studerar eller har tillräckliga medel för hennes försörjning. Om din maka har uppehållsrätt i Sverige behöver ni inte kontakta Migrationsverket.

Hur kan man få information om en person?

Huvudregeln är att ni behöver de registrerades samtycke för att få behandla deras personnummer eller samordningsnummer. Utan samtycke får ni bara behandla personnummer om det är klart motiverat med hänsyn till

 • ändamålet med behandlingen
 • vikten av en säker identifiering
 • något annat beaktansvärt skäl.

Huvudregeln är att ni behöver de registrerades samtycke för att få behandla deras personnummer eller samordningsnummer. Utan samtycke får ni bara behandla personnummer om det är klart motiverat med hänsyn till

 • ändamålet med behandlingen
 • vikten av en säker identifiering
 • något annat beaktansvärt skäl.

Det kan också finnas särskilda lagar som medger att ni får behandla personnummer och samordningsnummer.

Är personnummer sekretessbelagda?

I Sverige finns två identitetsbeteckningar som administreras av Skatteverket: personnummer och samordningsnummer. Om du flyttar till Sverige och planerar att bo här i ett år eller mer, ska du normalt vara folkbokförd här. Genom att bli folkbokförd i Sverige får du ett personnummer som identitetsbeteckning. Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Statliga myndigheter och vissa privata högskolor har rätt att begära att en person ska få ett samordningsnummer. Information om personnummer hos Skatteverket

Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Du kan få olika typer av samordningsnummer beroende på om du ska arbeta som anställd, bedriva näringsverksamhet eller studera. Du kan även få ett samordningsnummer efter begäran av en myndighet, eller om du har anknytning till Sverige.  Om du är i behov av ett samordningsnummer av andra skäl och uppfyller vissa villkor kan du själv ansöka om ett. Information om samordningsnummer hos Skatteverket

Som EU-medborgare kan du ha rätt till utbildningen Svenska för invandrare (sfi) om du har uppehållsrätt och bedöms vara bosatt i Sverige, trots att du inte är folkbokförd och därmed inte har personnummer. Som bosatt i Sverige har du rätt till utbildning till följd av EU-rätten, enligt 29 kap. 2-3 §§ skollagen. Sfi-utbildningen anordnas av kommunen där du är bosatt.Information om SFI hos Skolverket

Är de fyra sista siffrorna i personnumret offentliga?

Publicerad: 27 mar 2019, kl 15:24

Regeringens utredare anser att körkortet har för låg säkerhet som id-handling och vill därför att det inte längre ska vara giltigt som dokument för fastställande av identitet.

Hur lätt är det att få tag på personnummer?

För att vi ska kunna ge dig rätt service och bästa möjliga vägledning så behöver vi veta vad ditt ärende gäller. Var god välj ur listan nedan och gå vidare för att fortsätta

Är de fyra sista siffrorna i personnumret hemligt?

För att arbetsgivare ska kunna betala ut lön krävs att det finns ett personnummer alternativt samordningsnummer. Handläggningstiden hos Skatteverket kan vara lång. För att säkerställa att nyanställda får sin lön i rätt tid är det viktigt att ansöka om samordningsnummer i god tid, gärna två månader innan ankomst till Sverige.

Anställda 0-6 månader hanteras enligt befintliga rutiner med SINK-ansökan. Läs mer i Lön och ersättning > Skatteregler för personer som bor utomlands ”SINK-skatt”.

Är de fyra sista siffrorna i personnumret unika?

Personnummer är en unik identifikation på fysiska personer. Systemet med personnummer infördes 1947 i Sverige. Personer födda före 1947 erhöll då ett personnummer i det län de då bodde i. År 1967 tillkom en kontrollsiffra till personnumret. Alla personer som finns i den svenska folkbokföringen har ett personnummer. Personnumret är personligt och följer personen genom hela livet. Det är Skattemyndigheten som delar ut personnummer i samband med registreringen i folkbokföringen. Detta gäller även för personer som inte är födda i Sverige.

Kan man söka i folkbokföringen?

Med ett investeringssparkonto betalar du ingen skatt på de vinster du gör när du säljer aktier, fonder och andra tillgångar, och inte heller på räntor och utdelningar. Du kan inte heller göra avdrag i deklarationen om du gör förlust när du säljer värdepapper. Istället betalar du en schablonskatt på hela kapitalet varje år. Schablonskatten baseras på statslåneräntan och för 2023 är schablonskatten 0,882 %. 

Skatten på ISK baseras på en så kallad schablonintäkt. Det är en tänkt årlig avkastning som redovisas med automatik i deklarationen. Schablonintäkten beräknas genom att ett kapitalunderlag räknas fram (läs mer nedan) som sedan multipliceras med statslåneräntan den 30 november året innan, plus ett tillägg. Schablonintäkten får inte vara lägre än 1,25 % av kapitalunderlaget.

Kan man se vem som sökt på mig på Ratsit?

Du kan ta bort dina uppgifter på Eniro genom att kontakta kundservice via mail till [email protected] alternativt via brev till:

Använd länken under, sök upp dina uppgifter och välj sedan “ta bort”. Du behöver Bank-ID-inloggning.

Får Skatteverket lämna ut personnummer?

Att lämna ut personuppgifter och andra uppgifter kan bli aktuellt i olika situationer, t.ex. för att

 • kommunicera uppgifter med en part i ett ärende
 • ge en part insyn i ett ärende
 • lämna ut uppgifter med anledning av en begäran om att ta del av en allmän handling
 • lämna information till en annan myndighet
 • lämna ut uppgifter för outsourcing av behandling av uppgifterna.

Att lämna ut personuppgifter och andra uppgifter som behandlas elektroniskt innebär i sig ytterligare en behandling av uppgifterna. Skatteverket får bara lämna ut personuppgifter elektroniskt om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Det finns rättsligt stöd för den behandling som utlämnandet innebär.
 • Utlämnandet hindras inte av sekretess eller användarbegränsning.
 • Utlämnandet kan ske på ett säkert sätt.