:

Hur beräknas Kapitalunderlaget för ISK?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beräknas Kapitalunderlaget för ISK?
 2. Varför ska man inte ha pengar på ISK konto?
 3. Hur beräknar du Kapitalunderlaget som utgör grunden för schablonbeskattning på ett investeringssparkonto?
 4. Hur många har en miljon på ISK?
 5. Hur räknar man ut Kapitalunderlag?
 6. Hur beräknas Kapitalunderlag?
 7. När ska man inte spara på ISK?
 8. När lönar det sig inte att ha ISK?
 9. Hur många har 100 000 på banken?
 10. Hur många svenskar har 2 miljoner på banken?
 11. Vad är Kapitalunderlag?
 12. Hur räknar man ut Kapitalunderlag Expansionsfond?
 13. När slutar ISK vara lönsamt?
 14. Vad är nackdelen med ISK?
 15. När är kapitalförsäkring bättre än ISK?

Hur beräknas Kapitalunderlaget för ISK?

Som gifta ska värdet av alla era tillgångar delas lika mellan dig och din partner vid en separation, om det inte avtalats om enskild egendom i ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev. Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni själva bestämma hur fördelningen ska vara och vad som känns rättvist för just er. Här informerar vi om när ett äktenskapsförord kan vara bra att skriva.

Efter vigseln äger ni liksom tidigare era egna tillgångar och ni ansvarar var och en för era egna skulder. Men om ni skulle skilja er har ni däremot rätt till hälften av det totala värdet av allt ni äger. Det spelar ingen roll att du köpte huset eller startade företaget innan du gifte dig, värdet av all egendom som inte är reglerad som enskild egendom genom ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev delas lika mellan dig och din partner vid en skilsmässa.

Exempel: Makarna Per och Frida har bestämt sig för att skiljas. De har inte skrivit något äktenskapsförord. De bor i en villa som Frida betalat och äger. Villan är värd en miljon kronor. För att Frida ska få behålla villan efter skilsmässan måste hon betala en halv miljon till Per, alltså halva värdet av villan, om Per begär det.

Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni bestämma att vissa tillgångar inte ska ingå i den gemensamma potten vid en eventuell skilsmässa. I stället för giftorättsgods utgör då dessa enskild egendom och får behållas av var och en av er.

Varför ska man inte ha pengar på ISK konto?

Du kan när som helst välja att ta ut pengar från ditt ISK konto.  Du betalar ingen skatt när du tar ut pengar och det är vanligen gratis att ta ut pengar från din ISK.  Alla banker som vi har granskat erbjuder gratis uttag från ditt ISK konto.

Hur beräknar du Kapitalunderlaget som utgör grunden för schablonbeskattning på ett investeringssparkonto?

Att skriva ett äktenskapsförord betyder inte att ni inte tror att ert äktenskap ska hålla – men livet innebär ibland överraskningar som gör att saker förändras, och med ett äktenskapsförord minskar ni risken att bli ovänner om ni skulle behöva gå skilda vägar.

Hur många har en miljon på ISK?

Äktenskapsförord är ett avtal som skrivs mellan två makar eller blivande makar. I äktenskapsförordet bestämmer ni vilken egendom som ska vara enskild egendom och giftorättsgods. Hur egendom “klassas” är viktigt för hur egendomen kommer fördelas vid en eventuell framtida skilsmässa.

Utan ett äktenskapsförord ska ni nämligen dela på allt ni äger om ni skiljer er. Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni istället bestämma en annan fördelning av era tillgångar.

Hur räknar man ut Kapitalunderlag?

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga innehåller flera olika frågeställningar och jag tänker dela upp dem så du enkelt kan hitta ett svar på respektive. Lagstiftningen på området är i huvudsak äktenskapsbalken (ÄktB).

Hur beräknas Kapitalunderlag?

Flytta isär, skilja sig & separera

Min mor och hennes make har ett äktenskapsförord registrerat hos skatteverket. Men det visar sig att hennes make har ett avtal med sina två bröder om att aktier som han äger ska vara en enskild egendom och då hållas borta från giftemål. Detta blev min mor orienterad om efter de ingått det giltiga äktenskapsförordet. Avtalet bröderna emellan är skrivet för längesedan dvs före de gifte seg efter 22 år tillsammans. De tvingar nu min mor att skriva på ett nytt, ett väldigt försämrat äktenskapsförord som hon absolut inte vill gå med på. Maken har inte krävt någonting men eftersom han är sjuk så får hon heller inte mycket till stöd. Vad gäller här?

När ska man inte spara på ISK?

Som gifta ska värdet av alla era tillgångar delas lika mellan dig och din partner vid en separation, om det inte avtalats om enskild egendom i ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev. Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni själva bestämma hur fördelningen ska vara och vad som känns rättvist för just er. Här informerar vi om när ett äktenskapsförord kan vara bra att skriva.

Efter vigseln äger ni liksom tidigare era egna tillgångar och ni ansvarar var och en för era egna skulder. Men om ni skulle skilja er har ni däremot rätt till hälften av det totala värdet av allt ni äger. Det spelar ingen roll att du köpte huset eller startade företaget innan du gifte dig, värdet av all egendom som inte är reglerad som enskild egendom genom ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev delas lika mellan dig och din partner vid en skilsmässa.

Exempel: Makarna Per och Frida har bestämt sig för att skiljas. De har inte skrivit något äktenskapsförord. De bor i en villa som Frida betalat och äger. Villan är värd en miljon kronor. För att Frida ska få behålla villan efter skilsmässan måste hon betala en halv miljon till Per, alltså halva värdet av villan, om Per begär det.

Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni bestämma att vissa tillgångar inte ska ingå i den gemensamma potten vid en eventuell skilsmässa. I stället för giftorättsgods utgör då dessa enskild egendom och får behållas av var och en av er.

När lönar det sig inte att ha ISK?

En aktiedepå och ett ISK har gemensamt att det är investeraren som står som ägare för depån/kontot, till skillnad från en kapitalförsäkring, där man enbart är förmånstagare. Däremot har å andra sidan ett ISK och en kapitalförsäkring gemensamt hur de beskattas och detta är var dessa kontotyper skiljer sig ifrån aktiedepån.

Skillnaden i beskattningen är att i en depå, beskattas alla utdelningar och vinster vid försäljning av innehav med 30 procent. För ett ISK, å andra sidan, beräknas en schablonvinst per år, vilken beskattas med 30 procent. Denna schablonvinsten beräknas som statslåneräntan + 1 procentenhet, vilket för 2019 är 1,51 procent.

Skatten på ett ISK för 2019 är således 30 % * 1,51 % * genomsnittligt värde på kontot.

Hur många har 100 000 på banken?

Kyrklig vigsel förrättas inom ett trossamfund som har fått Kammarkollegiets tillstånd till detta. Omkring 40 olika trossamfund har ett sådant tillstånd. Kyrklig vigsel sker enligt den ordning som gäller inom trossamfundet. Kontakta aktuellt trossamfund för mer information.

Borgerlig vigsel förrättas av särskilda borgerliga vigselförrättare som utses av länsstyrelsen. Det finns två formulär för borgerlig vigsel. Det ena har en mera högtidlig form, medan det andra bara innehåller de grundläggande momenten i vigseln. Paret väljer själva vilket vigselformulär som ska användas. Kontakta kommunen för mer information.

Ett äktenskap innebär inte någon automatisk ändring av makarnas efternamn. Utgångspunkten är alltså att makarna behåller sina efternamn när de gifter sig. Den som vill kan dock byta till sin makes efternamn. Ena eller båda makarna kan också välja att ha bådas efternamn, alltså dubbelt efternamn. Ansökan om namnbyte görs hos Skatteverket. Om ansökan görs senast samma dag som vigseln anses efternamnet vara förvärvat vid vigseln. Vidare kan makarna ansöka hos Skatteverket om att byta till ett gemensamt nytt efternamn.

Det är möjligt att byta efternamn flera gånger under äktenskapet.

Tidigare fanns regler om mellannamn, en make kunde till exempel bära den andras efternamn som mellannamn. Sedan den 1 juli 2017 är det inte längre möjligt att ta nya mellannamn, men den som redan har ett mellannamn får behålla det.

Hur många svenskar har 2 miljoner på banken?

Gör så här för att registrera ett äktenskapsförord hos Skatteverket:

 • Skriv äktenskapsförordet. Eftersom det kan se ut på olika sätt finns ingen särskild blankett. Det kan därför vara bra att kontakta en jurist för att få hjälp att formulera äktenskapsförordet.
 • Ange era personnummer i äktenskapsförordet, så att Skatteverket kan kontrollera era folkbokföringsuppgifter.
 • Vad är Kapitalunderlag?

  Gör så här för att registrera ett äktenskapsförord hos Skatteverket:

 • Skriv äktenskapsförordet. Eftersom det kan se ut på olika sätt finns ingen särskild blankett. Det kan därför vara bra att kontakta en jurist för att få hjälp att formulera äktenskapsförordet.
 • Ange era personnummer i äktenskapsförordet, så att Skatteverket kan kontrollera era folkbokföringsuppgifter.
 • Hur räknar man ut Kapitalunderlag Expansionsfond?

  Trygga min framtid

  Hej! Min far och hans fru upprättade ett äktenskapsförord om enskild egendom som av någon anledning beslutades i Tingsrätten. Det gick ut på att hans fru äger lägenheten de bor i. Nu har det gått upp för dom att om hon dör före min far kommer han gå lottlös ur det hela och även förlora bostaden, för hon har tre barn som ärver lägenheten.

  När slutar ISK vara lönsamt?

  Sambor har inte au­to­ma­tiskt arvs­rätt. Om ni är sambo och vill ärva varand­ra måste ni skriva ett tes­ta­men­te. Det har ingen be­ty­del­se hur länge ni har bott till­sam­mans, om ni har ge­men­sam­ma barn eller om ni lever som ett gift par. 

  Om ni inte har ett tes­ta­men­te ärver ni alltså inte varand­ra och den van­li­ga arvs­ord­ning­en gäller. Det be­ty­der att barn ärver i första hand, och om barn inte finns ärver sam­bons för­äld­rar eller syskon.

  Sambo ärver endast om det finns ett tes­ta­men­te. Den ef­ter­le­van­de sambon kan ärva allt om den av­lid­ne sambon inte har barn eller barn­barn.

  Om den av­lid­ne har barn eller barn­barn kan dock sambon bara ärva hälf­ten. Den andra hälf­ten är bar­nens lag­lott som de alltid har rätt till enligt lag.  

  Vad är nackdelen med ISK?

  Organisationsnummer tilldelas av den myndighet som registrerar den juridiska personen när den bildas eller när det annars finns anledning att införa organisationen i myndighetens register. De nummertilldelande myndigheterna framgår av följande uppställning.

  • Aktiebolag
  • Bostadsrättsföreningar
  • Ekonomiska föreningar
  • Europeisk ekonomisk intressegruppering – EEIG
  • Europeisk gruppering för territoriellt samarbete – EGTS
  • Europabolag
  • Europakooperativ
  • Kooperativa Hyresrättsföreningar
  • Handelsbolag
  • Kommanditbolag
  • Utländska företags filialer
  • Bankaktiebolag
  • Försäkringsaktiebolag
  • Försäkringsföreningar
  • Sparbanker
  • Medlemsbanker
  • Bankfilial
  • Utländska bankers filialer
  • Ömsesidiga försäkringsbolag

  När är kapitalförsäkring bättre än ISK?

  Vilken kontoform som blir mest förmånlig för just dig kan bero på hur dina investeringar ser ut, men även på ränteläget och hur börsen går. Efter den kraftiga höjningen av räntan som har skett under 2022/2023 undrar dessutom många huruvida ISK/KF fortfarande är ett bra alternativ eller inte.

  Här tittar vi på det, och mycket mer, så att du får hjälp med att bedöma vilket handelskonto som är det bästa valet. Oavsett om du redan har ett eller flera konton öppnade, eller planerar att öppna ett nytt för dig själv eller ett barn.

  Vi börjar med en snabb introduktion till de olika formerna av konton. Genom att ha koll på vad ISK, KF samt AF innebär blir det mycket lättare att jämföra dem och förstå hur de passar ditt sparande.

  Valet som man oftast pratar om när det gäller konton just nu är: ISK eller AF? Men det finns en tredje kontoform som är värd att känna till och som ibland passar ens sparande, nämligen kapitalförsäkring. Kapitalförsäkring, förkortat KF, är en försäkring som du använder för att handla aktier, fonder eller andra värdepapper. Även om det alltså handlar om en försäkring så finns många likheter med ett investeringssparkonto, ISK.