:

Måste man göra en Tilläggsbouppteckning?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man göra en Tilläggsbouppteckning?
 2. Vad är en Tilläggsbouppteckning?
 3. Vem kan begära Tilläggsbouppteckning?
 4. Vad kontrollerar Skatteverket i en bouppteckning?
 5. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 6. Vad händer om man inte gör en bouppteckning?
 7. Vad händer om man missar något i bouppteckning?
 8. Vilka problem kan uppstå vid bouppteckning?
 9. Får man sälja saker från ett dödsbo innan bouppteckning?
 10. Är man skyldig att städa ett dödsbo?
 11. Måste alla Dödsbodelägare skriva på bouppteckning?
 12. Får man köra en bil som tillhör ett dödsbo?
 13. Hur lång tid tar det mellan bouppteckning och arvskifte?
 14. Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?
 15. Vad sätter man för värde på bohag vid bouppteckning?

Måste man göra en Tilläggsbouppteckning?

Om en ny tillgång eller skuld blir känd efter det att bouppteckning har förrättats eller om det upptäcks en felaktighet i bouppteckningen, måste en s.k. tilläggsbouppteckning förrättas.

Det är inte alla felaktigheter som innebär att en tilläggsbouppteckning måste göras. Det förhållandet att ett testamente efter förrättningen har fått laga kraft eller bedömts vara ogiltigt, ger inte anledning att göra en tilläggsbouppteckning; inte ens om det skulle påverka dödsbodelägarkretsen. Det behövs inte heller någon tilläggsbouppteckning för att en efterlevande make begär jämkning enligt 12 kap. 2 § första stycket äktenskapsbalken. Att en tillgång har värderats för lågt innebär normalt sett inte att det finns skäl för en tilläggsbouppteckning.

Vad är en Tilläggsbouppteckning?

Tilläggsbouppteckning behöver göras i följande situationer:

Exempel på fel som kan uppkomma som inte utgör grund för att en tilläggsbouppteckning ska göras:

Vem kan begära Tilläggsbouppteckning?

Tilläggsbouppteckning behöver göras i följande situationer:

Exempel på fel som kan uppkomma som inte utgör grund för att en tilläggsbouppteckning ska göras:

Vad kontrollerar Skatteverket i en bouppteckning?

Den avlidnas tillgångar på dödsdagen ska antecknas i bouppteckningen (20 kap. 4 § första stycket ÄB).

Om den avlidna var gift ska båda makarnas tillgångar antecknas och värderas var för sig (20 kap. 4 § andra stycket ÄB och KRNJ 2009-10-01, mål nr 1491-09). Det är den efterlevande makans eller makens tillgångar på den avlidnas dödsdag som ska antecknas.

Om den avlidna eller den efterlevande makan eller maken hade enskild egendom ska den antecknas för sig i bouppteckningen. Det ska framgå att egendomen är enskild och på vilken grund (20 kap. 4 § andra stycket ÄB). Om det finns ett äktenskapsförord ska det alltid bifogas bouppteckningen (20 kap. 5 § första stycket ÄB). Om egendomen är enskild på någon annan grund än ett äktenskapsförord, bör den handlingen skickas in till Skatteverket tillsammans med bouppteckningen, men det är inget krav.

Om det finns en sådan rättighet som enligt 10 kap. 3 § ÄktB ska vara undantagen från bodelning ska detta antecknas i bouppteckningen (20 kap. 4 § andra stycket ÄB).

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

Juridik vid dödsfall

Får man tömma lägenhet innan bouppteckning om man frågat dödsbodelägarna,?

Vad händer om man inte gör en bouppteckning?

Trots att det finns en bouppteckningsskyldighet kommer det ibland inte in någon bouppteckning. Då ska Skatteverket se till att en bouppteckning förrättas och lämnas in om inte en dödsboanmälan lämnats in.

När det finns en bouppteckningsskyldighet ska Skatteverket se till att en bouppteckning förrättas och lämnas in till Skatteverket (20 kap. 9 § första stycket ÄB). Läs mer om bouppteckningsskyldigheten på sidan När ska en bouppteckning förrättas?

Vad händer om man missar något i bouppteckning?

En tilläggsbouppteckning utgör, som ordet antyder, en komplettering till en inlämnad bouppteckning. Detta aktualiseras när det dyker upp tillgångar som av någon anledning inte tagits med i den ursprungliga bouppteckningen. Frågor? Du når Lavendla på 0770 – 33 90 70.

Det är ärvdabalken som innehåller de regler och krav som finns för upprättande av tilläggsbouppteckning. Detta ska förrättas en om en ny tillgång eller skuld upptäcks efter bouppteckningsförrättningen eller om något annat fel blir känt. Tilläggsbouppteckning med rättelse eller tillägg ska ske inom en månad och tidsperioden startar från den dag tillgången, skulden eller felet upptäcktes.

Vilka problem kan uppstå vid bouppteckning?

10 maj, 2022

I samband med att en anhörig avlider behöver man göra en bouppteckning. Svårt tycker många och det är lätt att göra fel, men nu finns en ny tjänst som hjälper till att göra rätt. Arne Larsson är en av juristerna bakom den digitala tjänsten bouppteckna.se. Han har över 30 års erfarenhet som jurist och reder ut de vanligaste frågorna som ställs och misstagen som görs.

Får man sälja saker från ett dödsbo innan bouppteckning?

Juridik vid dödsfall

Min man avled 16/2 i år.vi ha en gemensam skuld på en husvagn som min man står registrerad på. Min man har tre barn sedan tidigare äktenskap. Vi är alla dödsbodelägare. Om vi alla är överens om att vagnen ska säljas kan vi göra det innan bouppteckningen och inte ta med den i bouppteckning. I så fall vad krävs .Det är jag makan som har hand om dödsboet. I annat fall om den skall tas upp i bouppteckningen Hur gör vi då?

Är man skyldig att städa ett dödsbo?

En närståendes bortgång innebär oftast en stor påfrestning. Dels ska man hantera det emotionella och sorgearbetet, men även praktiska detaljer i dödsboet måste ordnas upp. Här ger vi svar på flera vanliga frågor gällande den bortgångnes boende.

Vem kontaktar värden när en hyresgäst har dött? Sker det automatiskt? – Nej, det sker inte automatiskt. Du bör kontakta hyresvärden.

Måste alla Dödsbodelägare skriva på bouppteckning?

När någon har avlidit måste man göra en bouppteckning. Nedan finner du 10 av de mest grundläggande sakerna du bör känna till om bouppteckningsarbetet.

Den person som har mest insyn över den avlidnes ekonomi – vanligtvis efterlevande make/maka/partner eller sambo – har ansvaret att bouppteckningen blir utförd. Om det är oklart vem som är närmast anhörig, så är det dödsbodelägarna tillsammans som har ansvaret för att bouppteckningen utförs.

Får man köra en bil som tillhör ett dödsbo?

Juridik vid dödsfall

Min pappa gick bort för ett tag sedan och hade bland annat en bil som han ägde när han dog. Bouppteckningen har inte varit ännu. Min fråga är. Kan hans fru sätta bilen på sig innan bouppteckningen är klar och om jag är särkullbarn äger inte jag halva bilen då?

Hur lång tid tar det mellan bouppteckning och arvskifte?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arvskifte finns i Ärvdabalken (1958:637).

Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?

En förrättning är ett sammanträde (möte) där man bl.a. går igenom den avlidnas tillgångar och skulder, och i förekommande fall den efterlevande makens eller makans tillgångar och skulder. Alla berörda ska vara kallade till eller närvarande vid förrättningen. Ibland är ett dödsbo så omfattande att det behövs flera förrättningar.

Om man har antecknat flera förrättningar men inte har kallat alla till samtliga datum anser Skatteverket att det är den sista och avslutande förrättningsdagen som ska antecknas som förrättningsdag i bouppteckningen. Det är den förrättningen som alla ska ha kallats till eller varit närvarande vid (Skatteverkets ställningstagande Kallelser till och godkännande av bouppteckning). Det betyder att om det förekommit flera förrättningsdagar i ett ärende ska samtliga som ska vara kallade till dessa förrättningar ha varit kallade till eller ha varit närvarande vid den sista och avslutande förrättningsdagen.

Vad sätter man för värde på bohag vid bouppteckning?

Marknadsvärdet, eller det verkliga värdet, bör alltid användas i en bouppteckning. Om dödsboet föredrar det, får dock en fastighets taxeringsvärde och ett fåmansföretags substansvärde användas. Om marknadsvärdet har använts får uppgift om latent skatteskuld antecknas och värderas för berörda egendomsslag.