:

Hur mycket skatt betalar man på räntekonto?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket skatt betalar man på räntekonto?
 2. Är det skatt på sparkonto med ränta?
 3. Är ränteinkomster skattepliktiga?
 4. Hur mycket skatt betalar man på ett sparkonto?
 5. När ska kvarskatt betalas för att slippa ränta?
 6. Hur många har 100 000 på banken?
 7. Vilka ränteintäkter är skattefria?
 8. Hur ofta ska en Ränteförmån beskattas?
 9. Kan man dra av ränta på deklarationen?
 10. Hur fungerar ett räntekonto?
 11. När skall Kvarskatten betalas 2023?
 12. Varför får pensionärer kvarskatt?
 13. När är man rik i Sverige?
 14. Hur många har över 1 miljon på banken?
 15. Vilken bank ger bäst ränta på sparkonto?

Hur mycket skatt betalar man på räntekonto?

Den 1 augusti 2023 höjdes den låga kostnadsräntan från 3,75 procent till 5 procent, och den höga kostnadsräntan från 18,75 procent till 20 procent. Intäktsräntan på belopp som är innestående på skattekontot höjdes från 1,6875 procent till 2,25 procent.

Basräntan på skattekontot som fastställs av Skatteverket är 5 procent från och med 1 augusti 2023. Den beräknas till 125 procent av den genomsnittliga säljräntan på sexmånaders statsskuldväxlar under tiden från och med den 16 i en månad till och med den 15 i månaden efter. Räntorna kan därför komma att ändras ytterligare under året. Basräntan är alltid lägst 1,25 procent.

Från den 1 augusti 2023 är intäktsräntan 2,25 procent. När basräntan är högre än 1,25 procent blir intäktsräntan 45 procent av basräntan.

Är det skatt på sparkonto med ränta?

Hos Nordiska sparar du både säkert och smart till några av marknadens mest fördelaktiga villkor. Vi erbjuder fasträntekonton med löptider mellan 1-5 år. Självklart omfattas ditt sparande av den statliga insättningsgarantin.

Nordax vann årets sparränta 2018! Öppna ett sparkonto enkelt och tryggt med bra ränta och fria uttag hos Nordax. Börja spara redan idag för framtida idéer, projekt eller äventyr.

Spara enkelt, ingen bindningstid, fria uttag, insättningsgaranti, trygg sparform med god ränta. Digital ansökan i 4 steg.

Erik Penser Bank erbjuder tryggt sparande genom sina fastränteplaceringar med statlig insättningsgaranti. Ingen öppningsavgift, årsavgift eller annan fast avgift.

Insättningsgarantin täcker upp till 1 050 000 kronor per kund och institut. Erik Penser Bank erbjuder sparkonto under eget namn samt genom sparprodukten Rocker. Skulle du ha två eller fler konton hos både Erik Penser Bank och Rocker läggs beloppen samman och omfattas av den maximala gränsen på 1 050 000 kronor.

Brocc är en modern och digital marknadsplats där konsumenter kan mötas direkt för att utbyta finansiella tjänster. Det är en enkel, trygg och smart lösning utan dyra mellanhänder som skapar bättre och mer rättvisa villkor. Brocc är ett svenskägt företag lanserat 2016 och är registrerat som Betalningsinstitut med tillstånd från Finansinspektionen att förmedla krediter och betalningar.

Bank Norwegian säljer enkla, standardiserade inlåning- och utlåningsprodukter via internet. Vi ska, med hjälp av teknologi och innovation, förse våra kunder med de bästa lösningarna för köp och användning av finansiella tjänster över internet.

Är ränteinkomster skattepliktiga?

Banker och kreditinstitut lämnar kontrolluppgift på den ränta som du fått under inkomståret. Räntan på bankkonto och liknande tillgodoräknas den 31 december. Räntan anses disponibel denna dag och ska därför tas upp i den deklaration som du lämnar året därpå. Skattesatsen är 30 procent.

Hur mycket skatt betalar man på ett sparkonto?

Hur mycket skatt får jag betala på mitt sparande på ett investeringssparkonto?

Skatten på ditt investeringssparkonto ska beräknas utifrån ett så kallat kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beräknas varje år och är en fjärdedel av summan av:

När ska kvarskatt betalas för att slippa ränta?

Undvik kostnadsränta och förseningsavgifter - viktiga datum för privatpersoner inför inkomstdeklarationen!

Inför den kommande deklarationssäsongen vill vi göra dig uppmärksam på följande viktiga datum:

Hur många har 100 000 på banken?

SBAB: En av tio hushåll uppger att de har mer än 1 miljon kronor i banksparande. En stor majoritet har mer än 100 000 kronor. Samtidigt har 7 procent av alla hushåll mindre än 10 000 kronor på banken.

Sedan förmögenhetsstatistiken togs bort är det svårt att via officiell statistik bilda sig en uppfattning om fördelningen av hushållens totala finansiella sparande och specifikt banksparande. SBAB har därför via Sifo Kantar frågat drygt 1800 hushåll om hur stort banksparande de har på ett eller flera bankkonton.

Vilka ränteintäkter är skattefria?

Det finns ingen legal definition över begreppet ränta. Normalt menar man den avgift som en låntagare betalar till en långivare som är beräknad utifrån storleken på lånet och lånets löptid. Både räntor på lånefordringar (reverser, banktillgodohavanden, obligationer m.m.) och räntor på andra slag av fordringar t.ex. skadestånd hänförs hit (41 kap. 1 § andra stycket IL och RÅ 1994 ref. 21). Skillnaden mellan emissionspriset och inlösenbeloppet på diskonteringspapper och nollkupongare utgör ränta.

Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att när ersättningen som låntagaren får betala till långivaren har bestämts till att motsvara den säkerhetsmarginal, bestämd i procent, som parterna kommit överens om vid avtalstillfället kan den anses utgöra en avdragsgill ränteutgift för låntagaren (HFD 2021 ref. 30). Det är Skatteverkets uppfattning att motsvarande del ska tas upp som en ränteintäkt av långivaren (Skatteverkets rättsfallskommenter HFD, mål nr 6072-20 – Återbetalning av lån med ett högre/lägre belopp än det ursprungliga lånebeloppet).

Det är den som får ränteinkomsten som ersättning för en utlåning som är skattskyldig för ränteinkomsten. Vanligtvis är det långivaren (borgenären) som är skattskyldig. Skulle långivaren ha överlåtit sin fordran till någon annan är det till den nya borgenären som låntagaren betalar räntan när den förfaller. Försäljning av rätt till ränta beskattas också som inkomst av kapital.

Hur ofta ska en Ränteförmån beskattas?

Om du får en rabatt eller en bonus för visad kundtrohet, där arbetsgivaren har betalat för de varor eller tjänster som ger rätt till rabatten, blir det en skattepliktig förmån om du använder rabatten privat. Det kan förekomma till exempel inom flyg- och hotellbranschen.

Kan man dra av ränta på deklarationen?

Den ränta som betalats på ett bostadslån kan i allmänhet dras av i beskattningen antingen delvis eller i sin helhet. Avdraget av räntor på bostadslån beror på i hurdan användning bostaden är.

Om du har tagit ett lån för din första bostad ska du läsa om ränteavdrag för första bostad.

Du kan dra en del av räntorna på bostadslån i beskattningen om du har tagit lånet för att förvärva familjens stadigvarande bostad eller för totalrenovering av den. Bostaden kan vara ett egnahemshus eller en bostadslägenhet. Observera att ränteavdraget för bostadslån har minskat stegvis från och med år 2012. I beskattningen för 2022 är ränteavdraget för bostadslån 5 procent. Från och med 2023 kan räntorna på bostadslån inte längre dras av i beskattningen.

De avdragsgilla räntorna dras i första hand av från kapitalinkomsterna. Om du inte har kapitalinkomster eller de är mindre än dina avdragsgilla räntor uppstår ett underskott. Av detta underskott räknas 30 % som en underskottsgottgörelse som dras av från skatterna på dina förvärvsinkomster.

Hur fungerar ett räntekonto?

Ränteexempel Om du sätter in 600 000 kronor på sparkontot blir räntesatserna följande:

 • På de första 150 000 får du 1,90 % i ränta. 
 • På behållningen som är från 150 001 och 500 000 är räntesatsen 2,00 %. I detta fall blir det 350 000 kronor som kommer att få denna räntesats. 
 • På det som är över 500 000 kronor får du 2,25 % i ränta. I detta fall blir det 100 000 kronor.

Du som kund kommer behålla samma kontonummer, räntevillkor och eventuellt eget namn på kontot. Alla tillhörande tjänster, till exempel månadssparande, kommer även att fortsätta att fungera på precis samma sätt som tidigare.

I samband med namnändringen uppdaterar vi de allmänna villkoren.

Läs de uppdaterade allmänna villkoren (pdf, 520 KB)Öppnas i nytt fönster

När skall Kvarskatten betalas 2023?

Du ska betala skatten inom 90 dagar från att du får ditt slutskattebesked. Datumet står på slutskattebeskedet. De flesta som har skatt att betala ska göra det senast den 12 september 2023. Om vi ändrar något i din deklaration får du ditt slutskattebesked tillsammans med ändringsbeslutet.

Skatteverket drar pengarna från ditt skattekonto på förfallodagen, om vi inte gjorde det vid uttaget av ditt slutskattebesked. Du kan välja att betala skatten innan. Fördelen är att du blir färdig med din deklaration och du kan också undvika att behöva betala kostnadsränta på skatten.

Den 1 augusti 2023 höjdes den låga kostnadsräntan från 3,75 procent till 5 procent. Samtidigt höjdes den höga kostnadsräntan från 18,75 procent till 20 procent.

Varför får pensionärer kvarskatt?

Är du pensionär? Då är sannolikheten hög att du någon gång kommer behöva betala kvarskatt på din pension. Kanske har du redan råkat ut för denna obehagliga överraskning? Vi ger dig tipsen som gör att du slipper kvarskatt.

Du är inte ensam, drygt fyra av tio pensionärer måste betala restskatt i år enligt en färsk rapport från Nordea och värst brukar det blir för nyblivna pensionärer.

När är man rik i Sverige?

Om man är rik eller inte beror på vem du frågar. Förr kallade man ofta förmögna människor för miljonärer och för de allra flesta är en miljon kronor fortfarande mycket pengar. Men idag räcker inte pengarna till lika mycket som de gjorde tidigare. Om man kan leva på sin förmögenhet under en längre tid är ett annat sätt att avgöra om en person är rik eller inte. 

Att vara rik kan också definieras utifrån möjligheten att leva det liv man vill. Vill du till exempel kunna resa utomlands flera gånger per år eller äga flera boenden? Eller känner du dig rik så länge du har tak över huvudet och din familj och vänner nära?

Det finns flera olika sätt att bygga en förmögenhet, exempelvis genom att ha en hög lön, driva eget, göra flera lyckade bostadsaffärer eller ärva pengar. För dig som vill satsa på ett eget sparande ligger hemligheten i att göra det regelbundet och på lång sikt. Rent konkret innebär det att du bör  

 • börja spara på en gång 
 • spara regelbundet
 • diversifiera ditt sparande.

Hur många har över 1 miljon på banken?

Nedan bedömer jag som de viktigaste punkterna som är väl värda att komma ihåg.

Denna artikel berör eller kan beröra information om att placera pengar i finansiella instrument. Historiskt har ett långsiktigt sparande enligt forskningen varit ett bra sätt att få sina pengar att växa. Det finns mycket som talar för att det kommer vara så även i framtiden, men ingen kan förutsäga framtiden och det finns tyvärr inga garantier.

Allt sparande innebär en risk och du kan både tjäna och förlora pengar. I värsta fall är det inte ens säkert att du får tillbaka pengarna du satt in. Därför vill vi, för undvikande av missförstånd, påminna om att:

 • investeringar kan och kommer i perioder att både öka och minska i värde,
 • i värsta fall kan du förlora det hela placerade kapitalet,
 • investera därför aldrig mer än du har råd att förlora,
 • historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning,
 • det är viktigt att själv sätter dig in i det som du investerar i och inte investerar i något du inte förstår, och
 • ta kontakt med en oberoende finansiell rådgivare (lista här) om du är osäker och vill ha tips kring din egen personliga situation.

I RikaTillsammans-forumet finns det en specifik tråd där vi diskuterar det här avsnittet. Där kan du läsa andras kommentarer och funderingar till avsnittet samt naturligtvis dela med dig av dina egna.

I forumet kan du även ställa en fråga, få svar, hjälpa andra och träffa likasinnade. Välkommen. 🙂

Precis som vanligt så kan du lyssna på hela den här artikeln som ett poddavsnitt via din poddspelare. Avsnittet finns där poddar finns t.ex. iTunes, Acast, Spotify eller SoundCloud. Du kan även titta på den tillhörande videon via Youtube.

Vilken bank ger bäst ränta på sparkonto?

I det nya räntelandskapet lockar sparräntor som ibland når över 3 procent.

Samtidigt gäller det att se upp för två vanliga räntefällor, inflationen och storbankernas undermåliga räntevillkor.