:

Vilken adress har dödsboet?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken adress har dödsboet?
 2. Hur skriver man adressen till ett dödsbo?
 3. Hur länge kan ett dödsbo äga en fastighet?
 4. Hur Adressändrar man dödsbo?
 5. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 6. Vem betalar räkningar i ett dödsbo?
 7. Kan ett dödsbo ge bort en fastighet?
 8. Vem äger fastigheten vid dödsfall?
 9. Vem får röra ett dödsbo?
 10. Får man köra en bil som tillhör ett dödsbo?
 11. Vem får tömma ett dödsbo?
 12. Hur länge kan ett dödsbo betala räkningar?
 13. Vem äger fastigheten dödsbo?
 14. Vem äger huset vid dödsfall?
 15. Måste dödsbo ha lagfart?

Vilken adress har dödsboet?

När en person dör övergår alla ägodelar, avtal och skulder till ett så kallat dödsbo. Företrädare för dödsboet är dödsbodelägarna. Vem som är dödsbodelägare framgår av bouppteckningen som ska vara registrerad hos Skatteverket.

I väntan på bouppteckningen kan någon tillfälligt ta hand om och vårda egendomen, till exempel den som har bott tillsammans med den avlidne.

Hur skriver man adressen till ett dödsbo?

Samma dag som en person dör övergår det som personen ägde, avtal och skulder till ett dödsbo. Ett dödsbo upphör när arvskiftet är klart, det vill säga när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna.

När en anhörig dör, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Undersök om den avlidna har skrivit ett testamente där det står om en särskild person ska vara testamentsexekutor. En testamentsexekutor har rätt att sköta hela eller delar av dödsboet istället för dödsbodelägare. Om det inte finns en testamentsexekutor har dödsbodelägare själv ansvar att sköta dödsboet eller utse en person som ska göra det.

Hur länge kan ett dödsbo äga en fastighet?

Om den avlidna ägde en fastighet den 1 januari året då dödsfallet inträffade, ska dödsboet betala fastighetsavgift för hela detta år och deklarera underlaget för avgiften året därpå. Detsamma gäller för en fastighet med fastighetsskatt. Om det sker ett ägarbyte, till exempel att någon ärver fastigheten eller att den säljs, är det viktigt att den nya ägaren söker lagfart hos Lantmäteriet. Den avlidna kommer annars att stå kvar som ägare i Skatteverkets register trots att det är fel, och dödsboet som den som ska betala fastighetsavgift eller fastighetsskatt.

Hur Adressändrar man dödsbo?

Det går från första början att i bouppteckningshandlingen eller i MinSkatt anmäla dödsboets postadress samtidigt som bouppteckningshandlingen skickas. Efter detta ska delägarna i dödsboet själv se till att dödsboets adressuppgifter är uppdaterade i Skatteförvaltningens uppgifter.

Om dödsboets kontaktperson gör en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som gäller hens personliga adress, uppdateras dödsboets adressuppgifter nödvändigtvis inte hos Skatteförvaltningen via den.

Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

Har en nära anhörig nyligen gått bort har du troligtvis hört om dödsbo. Efter ett dödsfall måste du som har mist en make, maka, förälder eller sambo ta hand om begravning, ekonomi, bouppteckning, arvskifte och mycket annat. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad ett dödsbo är, vem som tar hand om dödsboet, vilka som tillhör dödsboet och mycket mer.

När en person dör så övergår det personens tillgångar och skulder till dödsboet. Ett dödsbo är en juridisk person som upphör när själva arvskiftet är klart. Det innebär att man först och främst ska dela upp eventuella tillgångar mellan arvingar och testamentstagare till den avlidne. Med andra ord kan man säga att dödsboet sköter den här fördelningen.

Vem betalar räkningar i ett dödsbo?

När en person dör övergår alla tillgångar och skulder som personen hade till ett dödsbo. 

Här hittar du grundläggande information om dödsbon och om hur du gör med kontakten med banker och försäkringsbolag, frågor som vi är specialiserade på.

Mer omfattande information om dödsbon kan du bland annat hitta hos Skatteverket och i Efterlevandeguiden. Behöver du hjälp med att ta hand om ett dödsbo eller har frågor som gäller bouppteckningar och arvskiften med mera kan du behöva kontakta en jurist som arbetar med arvsfrågor.

Kan ett dödsbo ge bort en fastighet?

I Sverige går det inte att ärva den avlidnes skulder efter ett dödsfall. Därför kommer barn aldrig att ärva skulder från sina föräldrar och inte heller kommer efterlevande make/maka att ärva sin avlidne partners skulder. Det som sker är att den avlidnes tillgångar och skulder samlas i ett dödsbo.

I vissa fall hamnar inga pengar i dödsboet, vilket blir när den avlidnes skulder är högre än tillgångarna. När det inte finns tillräckligt med pengar i dödsboet för att finansiera begravning och bouppteckning, kan socialförvaltningen bistå med en  dödsboanmälan och ekonomiskt bistånd till begravningen.

Om det däremot finns pengar i dödsboet, men ett begränsat belopp, behöver vissa kostnader prioriteras. Efter att de prioriterade kostnaderna betalats kan dödsboet som sista utväg behöva sättas i konkurs. 

Vem äger fastigheten vid dödsfall?

Om den avlidna ägde en fastighet den 1 januari året då dödsfallet inträffade, ska dödsboet betala fastighetsavgift för hela detta år och deklarera underlaget för avgiften året därpå. Detsamma gäller för en fastighet med fastighetsskatt. Om det sker ett ägarbyte, till exempel att någon ärver fastigheten eller att den säljs, är det viktigt att den nya ägaren söker lagfart hos Lantmäteriet. Den avlidna kommer annars att stå kvar som ägare i Skatteverkets register trots att det är fel, och dödsboet som den som ska betala fastighetsavgift eller fastighetsskatt.

Vem får röra ett dödsbo?

De efterlevande som tar hand om dödsboet kallas dödsbodelägare. Dödsbodelägarna sköter dödsboet gemensamt. Det betyder att de behöver vara överens om vad som ska göras, till exempel betala räkningar, avsluta autogiron, avsluta ett konto eller sälja värdepapper.

Det kan vara praktiskt att en av dödsbodelägarna representerar dödsboet, till exempel vid kontakter med banken, men då måste han eller hon ha fått en fullmakt från alla övriga dödsbodelägare. Exempel på fullmakter finns hos Efterlevandeguiden. Flera banker har också fullmaktsmallar.

Får man köra en bil som tillhör ett dödsbo?

Dödsboets delägare bestämmer tillsammans om egendom som innehas av dödsboet.

Om äganderätten till ett fordon har övergått till ett dödsbo behöver detta inte anmälas till trafik- och transportregistret. En registeranmälan ska dock göras inom sju dagar från det att äganderätten till fordonet har övergått från dödsboet till den nya ägaren.

Vem får tömma ett dödsbo?

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

För att besvara din fråga kommer jag främst att använda mig av ärvdabalkens (ÄB) bestämmelser. 

Hur länge kan ett dödsbo betala räkningar?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Vem äger fastigheten dödsbo?

 • Ansök via e-tjänst eller per post
 • Om du har rätt till del av ett dödsbo som ska sälja eller ge bort en fastighet
 • Vilka handlingar behöver finnas med i ansökan?
 • Ta del av Efterlevandeguiden
 • Frågor och svar

Vem äger huset vid dödsfall?

När ni gifter er blir all er egen­dom gif­to­rätts­gods. Det in­ne­bär att när äk­ten­ska­pet upphör ska värdet av allt gif­to­rätts­gods delas lika mellan er. 

Med ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni göra egen­dom till en­skild egen­dom. En­skild egen­dom ska inte delas lika mellan er vid skils­mäs­sa eller döds­fall. 

I äk­ten­skaps­för­or­det skri­ver ni att all egen­dom eller endast viss ut­pe­kad egen­dom ska vara en­skild egen­dom. Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni själva be­stäm­ma det ni tycker är mest rätt­vist för er båda.

Den som ärver dig enligt lag kommer fort­fa­ran­de att ärva dig, även om ni har ett äk­ten­skaps­för­ord. Ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar inte när eller om en ef­ter­le­van­de make ärver.

I ex­emp­let ovan kommer den ef­ter­le­van­de maken ärva som­mar­hu­set om inte annat skri­vets i tes­ta­men­te. Det gäller avsett om ni skri­vit ett äk­ten­skaps­för­ord eller inte.

Ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar alltså inte vem som ärver, men där­e­mot värdet av den egen­dom som ar­ving­ar­na har rätt till. Äk­ten­skaps­för­or­det på­ver­kar vad som ör den av­lid­nes egen­dom.

Utan äk­ten­skaps­för­ord delas all egen­dom 50/50 mellan er. Den av­lid­na per­so­nens ar­ving­ar har rätt till 50% av all egen­dom. 

Med äk­ten­skaps­för­ord delas er egen­dom enligt vad ni har be­stämt i för­or­det. Den av­lid­nes ar­ving­ar har rätt till all egen­dom som är den av­lid­nes en­skil­da egen­dom enligt äk­ten­skaps­för­or­det och hälf­ten av ma­kar­nas gif­to­rätts­gods.

Måste dödsbo ha lagfart?

I ett dödsbo kan det finnas flera dödsbodelägare och om fastigheten ska säljas eller ges bort i gåva måste dödsboet först registrera lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav. Det är lantmäteriet som beviljar lagfarten efter inskickad ansökan. Samtliga dödsbodelägarna måste även skriva under en köpe- eller gåvobevis för dödsboets räkning.

För att kunna registrera lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav ska dödsboet skicka in: