:

Vad krävs för att få skyddade uppgifter?

Innehållsförteckning:

 1. Vad krävs för att få skyddade uppgifter?
 2. Hur länge kan man ha skyddad identitet?
 3. Vad kan man inte göra med skyddad identitet?
 4. Har alla poliser skyddad identitet?
 5. Vem beviljar skyddad identitet?
 6. Kan man se om någon har skyddad identitet?
 7. Kan man ha BankID om man har skyddad identitet?
 8. Kan man ha Swish om man har skyddad identitet?
 9. Hur får man skyddad identitet på Swish?
 10. Hur många lever med skyddad identitet?
 11. Vad kan man använda istället för ID-kort?
 12. Hur vet man om en person har skyddad identitet?
 13. Får man nytt personnummer vid skyddad identitet?
 14. Hur identifierar man sig utan körkort?
 15. När gäller inte körkort som ID-handling?

Vad krävs för att få skyddade uppgifter?

När man får skyddade personuppgifter flyttar man. Man byter skola och får inte berätta för sina gamla kompisar vart man har flyttat. Ibland måste man även byta namn. Om situationen är väldigt farlig kan man inte ha någon kontakt alls med sina gamla kompisar, sina gamla lärare eller sina släktingar. Om man har kontakt med dem finns det en risk att man inte längre är skyddad.

De flesta barn och ungdomar som har skyddade personuppgifter bor med minst en av sina föräldrar, men det finns också de som måste lämna hela sin familj. Då får de oftast bo hos en annan familj. Det kallas för ett familjehem.

Hur länge kan man ha skyddad identitet?

Vad krävs för att få skyddade personuppgifter? Och hur gör jag för att få det? 

Du kan få skyddade personuppgifter, eller skyddad identitet som det också kallas, om du eller någon i din familj är utsatt för ett allvarligt hot. Du kan till exempel få det om du är hotad av en partner, någon i familjen eller släkten, ett kriminellt gäng eller av någon du vittnat mot i en rättegång. 

Vad kan man inte göra med skyddad identitet?

Skyddad identitet kan behövas när du är utsatt för våld och hot. Det finns tre olika typer av skyddade personuppgifter. Här kan du läsa mer.

Har alla poliser skyddad identitet?

Du kan till exempel behöva skyddade personuppgifter om du är hotad och därför inte vill att andra ska veta var du bor.

Vem beviljar skyddad identitet?

Skyddad folkbokföring ger ett starkare skydd än sekretessmarkering. När du har en markering för skyddad folkbokföring får du vara folkbokförd i den gamla kommunen trots att du har flyttat därifrån, eller i en annan kommun som du inte har haft någon anknytning till. De gamla adressuppgifterna tas bort och den nya adressen registreras inte i folkbokföringen, och sprids därmed aldrig till andra myndigheter. En adress till Skatteverket registreras dit du får din post.

Uppgifterna om att du har skyddad folkbokföring skickas till andra myndigheter och annan samhällsservice som du har kontakt med, till exempel sjukvården, Försäkringskassan och kommunen. Det betyder att dessa instanser kan se att du har skyddad folkbokföring.

Kan man se om någon har skyddad identitet?

Du kan till exempel behöva skyddade personuppgifter om du är hotad och därför inte vill att andra ska veta var du bor.

Kan man ha BankID om man har skyddad identitet?

Vi använder oss av BankID för en trygg och säker inloggning. BankID är en e-legitimation som du använder för att identifiera dig på internet, till exempel hos din bank, hos Försäkringskassan eller CSN.

Kan man ha Swish om man har skyddad identitet?

Om du har en sekretessmarkering är dina personliga uppgifter i databasen hos Skatteverket och andra myndigheter markerade med sekretess vilket innebär att de ska vara försiktiga med att lämna ut uppgifterna. Det är som en hemlighetsstämpel på dina papper. Vanligtvis är allas personuppgifter, så som namn, personnummer och adress offentliga (öppna för allmänheten) och alla har tillgång till dem, men inte om man har en sekretessmarkering. Vid en sekretessmarkering ska Skatteverket och andra myndigheter pröva om uppgifterna kan lämnas ut utan att du riskerar att råka illa ut.

Sekretessmarkering kan du ansöka om hos Skatteverket och det brukar omprövas en gång om året. Exempel på när man kan få sekretessmarkering är om man är utsatt för våld eller hot. Det brukar krävas intyg från socialtjänst eller polis.

Hur får man skyddad identitet på Swish?

Om du har en sekretessmarkering är dina personliga uppgifter i databasen hos Skatteverket och andra myndigheter markerade med sekretess vilket innebär att de ska vara försiktiga med att lämna ut uppgifterna. Det är som en hemlighetsstämpel på dina papper. Vanligtvis är allas personuppgifter, så som namn, personnummer och adress offentliga (öppna för allmänheten) och alla har tillgång till dem, men inte om man har en sekretessmarkering. Vid en sekretessmarkering ska Skatteverket och andra myndigheter pröva om uppgifterna kan lämnas ut utan att du riskerar att råka illa ut.

Sekretessmarkering kan du ansöka om hos Skatteverket och det brukar omprövas en gång om året. Exempel på när man kan få sekretessmarkering är om man är utsatt för våld eller hot. Det brukar krävas intyg från socialtjänst eller polis.

Hur många lever med skyddad identitet?

Våldsutsatthet och att leva med skyddade personuppgifter får omfattande konsekvenser för barn. De kan känna ett stort ansvar att upprätthålla skyddet och vara rädda för att till exempel mamma och syskon annars ska råka illa ut. Barnen förstår att de måste undvika situationer där det finns risk att deras skyddade personuppgifter röjs. Det innebär både otrygghet och begränsningar i deras liv. Att delta i fritidsaktiviteter eller ha vänner kan vara svårt. Några av barnen beskriver att det känns som att de ljuger för sina vänner, eftersom de inte kan berätta sitt verkliga namn eller var de bor.

Att behöva flytta på grund av hot eller för att personuppgifter blivit röjda innebär bland annat att bryta upp kamratrelationer. Barnen saknar sina kamrater som de fått lämna bakom sig. De flesta har också fått bryta med släktingar, andra med hela sin familj. Många barn beskriver en känsla av ensamhet.

På grund av domstolsbeslut är många barn tvungna att träffa sina pappor, trots att de uppgett att de inte vill det. Umgänge innebär en stor säkerhetsrisk för både barnet och kvinnan som lever med skyddade personuppgifter. Om ett barn inte vill träffa sin våldsutövande pappa behöver det vägas in i domstolsbeslutet.

Skyddade personuppgifter är ett samlingsbegrepp för åtgärder som kan användas för att skydda personer som riskerar att utsättas för hot, våld eller förföljelse.

Vad kan man använda istället för ID-kort?

Med ditt digitala ID-kort i din BankID-app kan du snart lämna legget hemma. Det digitala ID-kortet är lika tryggt och säkert som ditt Mobila BankID. Ditt BankID finns också kvar och fortsätter fungera precis som vanligt.

Pass och körkort Ditt digitala ID-kort gäller inte som resehandling och går därför inte att använda som ett pass när du åker utomlands. Läs mer om polisens resehandlingar

Ett körkort är en handling för att styrka behörighet att framföra olika typer av motorfordon. När du kör bil är du skyldig att kunna visa ditt körkort eller annan identitetshandling för att genast visa att du är du. Digitalt ID-kort från BankID bör uppfylla detta krav vid en kontroll, men vi avvaktar ännu besked från polisen hur körkortslagen kommer att tillämpas.

Hur vet man om en person har skyddad identitet?

Adress är i regel den upp­gift som är mest skydds­värd, men även andra upp­gif­ter inom folk­bok­fö­ringen kan behöva skyd­das. Det kan till exem­pel handla om upp­gif­ter om anhö­riga och upp­gif­ter som kan röja var per­so­nen eller den­nes anhö­riga kan befinna sig. Upp­gift om namn är ofta skydds­värd. Det kan vara för­ödande för en per­son som har bytt namn i syfte att stärka sitt skydd om det nya nam­net sprids i sam­häl­let. För en del av de per­so­ner som har bytt juri­diskt kön är upp­gif­ter om köns­by­tet käns­liga. De kan då få sek­re­tess­mar­ke­ring för sina per­son­upp­gif­ter. I de fal­len bör man skydda kopp­lingen mel­lan gam­malt och nytt per­son­num­mer, respek­tive gam­malt och nytt för­namn.

När hot­bil­den mot en per­son är myc­ket stark kan per­so­nen få skyd­dad folk­bok­fö­ringenligt folk­bok­fö­rings­la­gen. En mar­ke­ring för skyd­dad folk­bok­fö­ring regi­stre­ras då i folk­bok­fö­rings­da­ta­ba­sen. Per­so­nen är i dessa fall folk­bok­förd på en annan folk­bok­fö­rings­ort än där per­so­nen fak­tiskt är bosatt. Någon bostads­a­dress regi­stre­ras inte utan endast en sär­skild post­a­dress. Den sär­skilda post­a­dres­sen är en box­a­dress som går till ett skat­te­kon­tor.

Får man nytt personnummer vid skyddad identitet?

Personer som är utsatta för hot kan i vissa fall få skyddad identitet – eller skyddade personuppgifter som är den officiella benämningen. Här berättar vi vad det betyder att ha skyddad identitet.

Skyddad identitet kan behövas när en person är utsatt för allvarliga hot och det är enkelt att ta reda på var du bor. Det kan handla om hot från familj eller släkt, en partner, kriminella element som ett gäng eller en eller flera personer som den hotade personen har vittnat mot i rätten.

Hur identifierar man sig utan körkort?

Följande id-handlingar räknas som godkända id-handlingar för att du ska kunna styrka din identitet:

 • id-kort utfärdat av Skatteverket
 • svenskt pass med vinröd pärm
 • svenskt nationellt id-kort
 • svenskt körkort
 • svenskt SIS-märkt id-kort utfärdat av till exempel en bank, ett företag eller en myndighet
 • svenskt tjänstekort utfärdat av en statlig myndighet.

När gäller inte körkort som ID-handling?

Peter Göransson, expert på operativa risker och säkerhet på Bankföreningen

I Sverige utfärdas varje år tre miljoner id-handlingar från fyra olika utfärdare. De största utfärdarna är Transportstyrelsen (körkort) och Polisen (nationellt id-kort och pass) som tillsammans står för omkring 90 procent. Skatteverket (id-kort för folkbokförda) och bankerna (SIS-kort) står för cirka 5 procent vardera. Kraven för att utfärda en id-handling varierar mellan utfärdarna. Möjligheterna att kontrollera id-handlingarna har även varit begränsade.