:

Vad är inte enskild egendom?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är inte enskild egendom?
 2. Hur vet man om en fastighet är enskild egendom?
 3. Vad är enskild egendom vid dödsfall?
 4. Vad räknas som enskild egendom vid skilsmässa?
 5. Måste man registrera enskild egendom?
 6. Kan halva huset vara enskild egendom?
 7. Vad menas med enskild egendom i bouppteckning?
 8. Kan man ha pengar som enskild egendom?
 9. Vad händer med enskild egendom vid arv?
 10. Är sommarstuga enskild egendom?
 11. Kan ärvda pengar vara enskild egendom?
 12. Kan man skriva enskild egendom själv?
 13. Är en bil enskild egendom?
 14. Kan man göra bankkonto till enskild egendom?

Vad är inte enskild egendom?

Enskild egendom är sådant som bestämts inte ska delas genom villkor i äktenskapsförord, testamente, gåvobrev eller försäkring, om makarna skiljer sig. Ingenting kan automatiskt vara enskild egendom, utan detta måste bestämmas av antingen makarna själva eller av den som har gett eller testamenterat något till någon av makarna. 

Vid en skilsmässa har var och en dock rätt att behålla kläder, presenter och andra personliga tillhörigheter av mindre värde. Dyrbara hobbyartiklar som till exempel en omfattande kamera- eller golfutrustning ingår däremot i en bodelning. 

Hur vet man om en fastighet är enskild egendom?

Makar kan ha två typer av egendom, nämligen enskild egendom som inte ingår i bodelning och giftorättsgods som ingår i delningen. Om du har båda typerna av egendom när det blir dags för bodelning är det viktigt du kan särsklija dem, för att veta vad som ska ingå i delning eller inte.

Självklart inträffar det ofta att den som äger både enskild egendom och giftorättsgods har blandat ihop de två tillgångsslagen. Ett vanligt exempel är när en arvinge tar emot sitt arv till ett konto där det redan finns tillgångar (giftorättsgods) sedan tidigare.

En sådan insättning innebär inte per automatik att den enskilda egendomen direkt utsläcks. Så länge du kan visa vad som är enskild egendom behåller den sin karaktär. Däremot kommer transaktioner på kontot över tid att försvåra särskiljandet av de två typerna av egendom.

Vad är enskild egendom vid dödsfall?

Sådan egendom som, till följd av att den uppfyller något av villkoren i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken, inte ingår i en bodelning.

Dit hör bl.a egendom som på grund av äktenskapsförord eller förbehåll i testamente eller gåvobrev tillhör den ena parten som dennes enskilda egendom i ett äktenskap eller ett registrerat partnerskap. Om en viss egendom trätt i en annan egendoms ställe, exempelvis pengar från försäljning av den enskilda egendomen, blir den nya egendomen (pengarna) också enskild egendom. Avkastning från enskild egendom, exempelvis utdelning på aktier, blir däremot giftorättsgods om inget annat föreskrivits i samband med att egendomen gjordes enskild.

Vad räknas som enskild egendom vid skilsmässa?

 • Ansökan om skilsmässa – vilket formellt kallas äktenskapsskillnad – ska göras vid den lokala tingsrätten. Skilsmässan går igenom först efter sex månaders betänketid. Om båda parter är eniga och det heller inte finns barn under 16 år behövs dock ingen betänketid.
 • Efter äktenskapet upplösts enligt föregående punkt ska i normalfallet en bodelning ske. Bodelningen omfattar det så kallade giftorättsgodset. Giftorättsgods är som huvudregel den egendom som inte är någon av makarnas enskilda egendom. Giftorättsgodset omfattar dock inte kläder och en del annat som har stark personlig karaktär.
 • Makarnas giftorättsgods ska, med avdrag för skulder, delas lika. Fördelningen av giftorättsgodset ska dokumenteras i ett så kallat bodelningsavtal, som ska skrivas under av båda makarna. Det är möjligt att genomföra en bodelning även under bestående äktenskap.
 • Du hittar all juridisk rådgivning på samma plats – nära dig.

  Måste man registrera enskild egendom?

 • Med make/maka krävs äktenskapsförord för att slippa dela egendom vid eventuell bodelning. Genom ett äktenskapsförord kan makarna föreskriva att egendom ska vara enskild.
 • För att skydda egendom man ger bort i gåva krävs ett gåvobrev med villkor om enskild egendom.
 • För att skydda egendom som någon får genom arv krävs ett testamente som innehåller krav om att egendom ska vara enskild.
 • Ring oss på eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

  Kan halva huset vara enskild egendom?

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

  Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

  Vad menas med enskild egendom i bouppteckning?

  Vid bouppteckningsförrättningen upprättas en bouppteckningshandling (tidigare bouppteckningsinstrument). I den samlas uppgifterna om den avlidna personens tillgångar och skulder samt arvingar.

  Arvingar, alltså delägare i dödsboet, är den avlidna personens barn eller barnbarn samt universaltestamentstagare. Också änkan eller änklingen (den efterlevande maken eller makan) är delägare i dödsboet tills egendomen har avvittrats (boet delats). Om det inte finns några bröstarvingar är änkan eller änklingen ensam delägare i dödsboet. Om det inte finns någon änka eller änkling är delägarna den avlidna personens

  I regel är det änkan eller änklingen eller ett barn som arrangerar bouppteckningen – den som bäst känner till den avlidna personens förmögenhet.

  Till exempel banker, advokatbyråer och rättshjälpsbyråer upprättar bouppteckningar. De samlar också på dina vägnar ihop alla de dokument över den avlidna personens tillgångar och skulder som behövs vid bouppteckningsförrättningen.

  Om du upprättar bouppteckningshandlingen själv ska du se till att du har tillgång till alla uppgifter och dokument.

  Kan man ha pengar som enskild egendom?

  När du gifter dig blir allt det du och din part­ner äger gif­to­rätts­gods. Rent prak­tiskt in­ne­bär det att om ni skil­jer er samt vid döds­fall delas allt lika. Det gäller även för det som ni står som ensam ägare för, så som till ex­em­pel ett spar­kon­to i ditt namn, pengar som du ärvt, din bo­stads­rätt eller kanske ett hus som du äger till­sam­mans med släkt.

  Genom att göra något till en­skild egen­dom i ett äk­ten­skaps­för­ord räknas det inte längre som gif­to­rätts­gods. Det blir då helt ditt och du be­hö­ver inte dela det med din part­ner om ni se­pa­re­rar. Med ett äk­ten­skaps­för­ord kan du skydda något som du äger, men det kan också an­vän­das för att ni ska bli mer eko­no­miskt jäm­ställ­da som makar och kunna fatta egna eko­no­mis­ka beslut under äk­ten­ska­pet.  

  💡 Fö­re­ta­ga­re och gift? Då be­hö­ver du ett äk­ten­skaps­för­ord. 

  Det går att göra pengar till en­skild egen­dom i ett äk­ten­skaps­för­ord. Du kan ex­em­pel­vis skriva att en viss summa pengar på ett visst konto är en­skild egen­dom, men för­ut­sätt­ning­ar­na kan snabbt ändras och for­mu­le­ring­en kanske då inte stäm­mer längre. Här finns en vanlig pro­ble­ma­tik.

  Pengar som tas upp i äk­ten­skaps­för­ord måste gå att iden­ti­fi­e­ra och bör inte blan­das ihop med andra pengar. Ex­em­pel­vis bör du helst ha peng­ar­na åt­skil­da på ett se­pa­rat konto och inte heller sätta in eller ta ut andra pengar. Det kan då bli svårt att avgöra om peng­ar­na som an­vän­des var av en­skild egen­dom eller av de andra peng­ar­na.

  Detta kan dock vara svårt att ef­ter­le­va. Vi re­kom­men­de­rar därför starkt att ni istäl­let gör all egen­dom till en­skild. Det blir då tyd­li­ga­re vad som gäller.  

  Vad händer med enskild egendom vid arv?

 • Med make/maka krävs äktenskapsförord för att slippa dela egendom vid eventuell bodelning. Genom ett äktenskapsförord kan makarna föreskriva att egendom ska vara enskild.
 • För att skydda egendom man ger bort i gåva krävs ett gåvobrev med villkor om enskild egendom.
 • För att skydda egendom som någon får genom arv krävs ett testamente som innehåller krav om att egendom ska vara enskild.
 • Ring oss på eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

  Är sommarstuga enskild egendom?

  Hej och tack för din fråga,

  Det finns olika sätt att göra detta på. Ett alternativ är att man gör en bodelning under äktenskapet eller att man upprättar en gåva mellan er makar.

  Kan ärvda pengar vara enskild egendom?

  Enskild egendom är egendom som ska hållas utanför en bodelning. En bodelning ska alltid ske när en make eller maka dör eller när man skiljer sig. Om man inte kan visa att viss egendom är enskild kommer den inte att betraktas som enskild vid bodelningen.

  Kan man skriva enskild egendom själv?

  Har du en betydligt högre inkomst än din make kommer du sannolikt att bygga upp en viss förmögenhet över tiden. Även om du kanske inte bygger upp en förmögenhet kommer du kunna bygga upp en hygglig ekonomisk buffert. Detta blir betydligt svårare för din make, i vart fall om ni delar någorlunda lika på de gemensamma utgifterna och du hanterar dina pengar någorlunda sparsamt.

  Anser du att det är rimligt att ni vid en skilsmässa, t ex om din make funnit en ny livskamrat och flyttat till varmare breddgrader, ska dela på dina sparade pengar behöver du inte bekymra dig om att skriva ett äktenskapsförord. Tycker du å andra sidan att ett sådant scenario inte låter särskilt attraktivt bör du fundera på att skriva ett äktenskapsförord.

  Har du redan en förmögenhet och denna inte är enskild egendom (genom föreskrift i samband med gåva eller arv) ska förmögenheten delas lika mellan dig och din make om ni i framtiden skulle skilja er. När väl skilsmässan är ett faktum kommer du sannolikt anse att det är helt orimligt att din make ska få hälften av din förmögenhet när detta var tillgångar som du hade redan innan ni gifte er. Men tyvärr kommer inte någon att lyssna på dig. All egendom som är giftorättsgods ska som huvudregel delas lika mellan makarna vid en skilsmässa. Detta gäller oavsett om tillgångarna består av bankmedel eller annan egendom som t ex möbler eller en fastighet.

  Vill du inte att din make ska ha rätt till hälften av din förmögenhet måste du ingå ett äktenskapsförord och därigenom göra egendomen till enskild egendom. Detta bör du dessutom göra innan ni gifter er. När ni väl har gift er kanske din make inte är särskilt intresserad av att skriva ett äktenskapsförord och utan hans medverkan blir det inte något äktenskapsförord.

  Är en bil enskild egendom?

  Flytta isär, skilja sig & separera

  Hej, Jag och min man har separerat och ska troligen skilja oss. För ett tag sedan skrev vi ett äktenskapsförord som säger att samtliga tillgångar och framtida förvärv är enskilt. Vi köpte en bil för 3 år sedan som står på mig och där lånet nästan är detsamma som värdet. Min man har mkt skulder. Kan han tvinga mig att sälja bilen trots att den knappt är värd mer än vad skulden är? Eller är bilen min pga äktenskapsförordet?

  Kan man göra bankkonto till enskild egendom?

  Makar kan ha två typer av egendom, nämligen enskild egendom som inte ingår i bodelning och giftorättsgods som ingår i delningen. Om du har båda typerna av egendom när det blir dags för bodelning är det viktigt du kan särsklija dem, för att veta vad som ska ingå i delning eller inte.

  Självklart inträffar det ofta att den som äger både enskild egendom och giftorättsgods har blandat ihop de två tillgångsslagen. Ett vanligt exempel är när en arvinge tar emot sitt arv till ett konto där det redan finns tillgångar (giftorättsgods) sedan tidigare.

  En sådan insättning innebär inte per automatik att den enskilda egendomen direkt utsläcks. Så länge du kan visa vad som är enskild egendom behåller den sin karaktär. Däremot kommer transaktioner på kontot över tid att försvåra särskiljandet av de två typerna av egendom.