:

Hur länge spara bokföring Skatteverket?

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge spara bokföring Skatteverket?
 2. Vilket års bokföring kan man slänga 2023?
 3. Hur länge behöver man spara bokföring AB?
 4. Vad gör man med gammal bokföring?
 5. Kan man slänga gamla deklarationer?
 6. Vad händer om bokföring försvinner?
 7. Var kan man slänga gamla räkningar?
 8. Hur arkiverar man bokföring?
 9. Måste man låsa bokföringen?
 10. Måste man spara bokföring i pappersform?
 11. Måste man spara betalda fakturor?
 12. Vart kastar man räkningar?
 13. Hur ska man förvara bokföring?
 14. Kan man sköta bokföring själv?
 15. Måste man spara gamla deklarationer?

Hur länge spara bokföring Skatteverket?

Samma arkiveringsregler gäller oavsett om man överför ursprungshandlingen från papper till digital form, eller tvärtom. Om företaget till exempel har tagit emot en faktura via e-post och väljer att skriva ut den för att ha bokföringen i pappersform, ska den digitala ursprungshandlingen (filen som togs emot via e-post) sparas digitalt i minst tre år. Och omvänt, om en pappersfaktura skannas och sparas digitalt, gäller samma sak.

Vilket kvitto ska sparas om man får både e-kvitto och kvitto på papper?

Många gånger får vi kvitton och fakturor både digitalt och på papper, till exempel om vi handlar i en butik som skickar ett e-kvitto och vi samtidigt får ett kvitto på papper. Vilket kvitto ska sparas då? Om man får båda kvittona i nära anslutning till varandra kan man välja vilket kvitto man vill spara. Det underlättar såklart om man väljer samma format i alla liknande situationer och bör isåfall framgå av arkivplanen.

Vilket års bokföring kan man slänga 2023?

Grundprincipen för arkivering av bokföring är att räkenskapsinformation ska förvaras på ett betryggande sätt i Sverige under sju år efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. För ett företag med räkenskapsår första juli till sista juni innebär det att räkenskapsinformationen måste sparas i sju år och sex månader. Räkenskapsinformationen ska bevaras så den är i vanlig läsbar form eller i mikroskrift. Skyldigheten att arkivera information uppstår så fort det finns någon räkenskapsinformation att spara, det vill säga i samband med att den första verifikationen kommer till.

Hur länge behöver man spara bokföring AB?

Grundprincipen för arkivering av bokföring är att räkenskapsinformation ska förvaras på ett betryggande sätt i Sverige under sju år efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. För ett företag med räkenskapsår första juli till sista juni innebär det att räkenskapsinformationen måste sparas i sju år och sex månader. Räkenskapsinformationen ska bevaras så den är i vanlig läsbar form eller i mikroskrift. Skyldigheten att arkivera information uppstår så fort det finns någon räkenskapsinformation att spara, det vill säga i samband med att den första verifikationen kommer till.

Vad gör man med gammal bokföring?

Det händer i alla fall litegrann på arkiveringsfronten. Från den 1 januari 2011 ändrades bokföringslagen så att arkiveringstiden för bokföringsmaterial sänktes från tio till sju år. När sju år har gått från bokslutsdatum kan alltså det årets bokföringsunderlag kastas. Detta gäller räkenskapsinformationen, i korthet alla bokföringsunderlag, avtal, protokoll och allt annat material som är underlag för bokföringen eller behövs för att följa och förstå bokföringen.

Är det bara att rensa då? Nja, dels kan andra regler kräva att du behåller underlagen längre än sju år. Dels är det ibland en bra idé att spara vissa underlag. Exempel kan vara köpebrev för fastigheter, värdepapper och andra större tillgångar.

Kan man slänga gamla deklarationer?

Kvitton

Hur länge skall man spara kvitton? Eftersom man har rätt att reklamera en vara under två år är denna tid lämplig för kvitton på saker man köpt. Även andra kvitton kan vara bra att spara under så lång tid, t.ex på inbetalda räkningar.

Vad händer om bokföring försvinner?

I dag måste företagen bevara ursprungligt räkenskapsmaterial – till exempel anställdas utläggskvitton – även om räkenskapsinformationen har förts över till annan form. Det kan vara överföring till elektronisk form i form av inskannade kvitton med mera. Det är inte tillåtet att förstöra det ursprungliga materialet före det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Utredningen har föreslagit förenklingar i bokföringslagen, som riktar sig mot alla bokföringsskyldiga företag. Dessutom görs några småjusteringar för mikroföretag (SOU 2021:60)Förslagen gör det lättare för företagen i deras administrativa arbete. Denna typ av lagförslag är vi minsann inte bortskämda med. Så man blir ju väldigt glad när de väl kommer.

Var kan man slänga gamla räkningar?

Här har vi samlar svar på de vanligaste frågorna om sopor.

Svar: Nej, allt avfall som du sorterar hanteras separat. Avfallet kan dock innehålla en del oönskade ämnen som inte kan materialåtervinnas. De sorteras ut och energiåtervinns eller deponeras. Det är viktigt att avfallet som återvinns till nya produkter har en hög kvalitet och inte innehåller oönskade ämnen.

Hur arkiverar man bokföring?

Verksamhetens företagsform avgör vem som står ansvarig för att arkiveringen görs på ett korrekt sätt. I en enskild näringsverksamhet är det alltid den fysiska personen som bär ansvar för att arkiveringen av företagets räkenskapsinformation, utrustning och system är lagenlig. Om den enskilda verksamheten sedan överlåts behåller överlåtaren arkiveringsskyldigheten. 

I en juridisk person är det den juridiska personen som sådan som är ansvarig för arkiveringen av räkenskaperna. Den som bär det yttersta ansvaret är den eller de fysiska personer som är ansvariga för att bokföringsskyldigheten fullgörs, exempelvis VD, styrelsen eller den som faktiskt har hanterat arkiveringen. Om bolaget överlåts övergår skyldigheten till de som tar över.

Måste man låsa bokföringen?

Räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det innebär för ett företag med räkenskapsår 1/7-30/6 att räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år och 6 månader. Bestämmelser om hur lång tid bokföringen måste sparas finns i 7 kap. bokföringslagen.

Mer information om vad räkenskapsinformation är och hur den ska sparas finns i kapitel 7 och 8 i BFN:s vägledning Bokföring.

Måste man spara bokföring i pappersform?

Tyvärr är svaret fortfarande ja på den frågan. Enligt Bokföringslagen måste man behålla underlag till bokföringen i det skick som man fick det i minst 7 år. I det fall man för över det till ett annat format, som t ex skanna eller fotografera ett papperskvitto, då gäller att man måste spara originalkvittot i 3 år plus det innevarande året. För säkerhets skull bör du spara det i fyra år.

Pappersunderlag som kvitton och fakturor anses utgöra räkenskapsinformation enligt Bokföringslagen (BFL). I BFL regleras hur räkenskapsinformationen ska arkiveras. Enligt BFL får räkenskapsinformation föras över från ett material (till exempel papper) till ett annat (till exempel ett maskinläsbart medium). Det är alltså möjligt att genom skanning överföra den i pappersform mottagna räkenskapsinformationen till elektronisk form. Den mottagna handlingen (pappersdokumentet) får dock förstöras först från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Måste man spara betalda fakturor?

HejsanHur länge måste jag spara räkningar? Ex elräkning mmOch kvitton?Hälsningar Johan

Hej! Räkningar eller fakturor visar ju inte att man gjort någon betalning. Jag antar att de kan kastas, eller finns det situationer när räkningar och fakturor bör sparas?

Vart kastar man räkningar?

Tidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad och andra trycksaker – allt kan återvinnas.

I återvinningsbehållare för tidningar och returpapper lägger du dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger (postorder-, telefon- och resekataloger), reklamblad, broschyrer, kontorspapper, skriv- och ritpapper och pocketböcker. Allt kan återvinnas.

Hur ska man förvara bokföring?

Hur länge man måste spara bokföring kommer vi till. Men på vilket sätt ska det spara? I lagen står det (7 kap BFL) att du ska förvara räkenskapsinformation varaktigt och lättåtkomligt. Att du ska förvara den i Sverige och på ett betryggande och överskådligt vis. Det betyder i praktiken att du ska förvara den på ett sådant vis att det inte riskerar att förstöras.

Det är upp till var och en att tolka detta. Vissa tolkar det som att det kan sitta i en pärm på kontoret medans andra menar att man måste förvara den i ett brandsäkert skåp. Med lite eftertanke så bör kravet på ett brandsäkert skåp vara lite i överkant. Om det var normen skulle det krylla av brandsäkra skåp i Sverige.

Däremot bör man kanske tänka till lite när man förvarar sin bokföring. Att förvara sin fysiska bokföring i en kartong i källaren hemma hos mamma där det ibland blir översvämning på våren kanske inte är så klokt. Inte heller kanske hemma på vinden där det ofta springer råttor. Med lite sunt förnuft kommer man långt.

Ok, men vad är det då som du ska spara? Vad säger lagen? Ja, det är faktiskt en hel del saker. Till att börja med så är det grundbokföring och huvudbokföring. I dagens samhälle finns detta i det system som du arbetar i så som Fortnox eller Visma till exempel. Även sidoordnad bokföring räknas som räkenskapsinformation. Sidoordnad bokföringen kan till exempel vara ett register på inventarier, kundfordringar och leverantörsskulder. Detta i form av ett anläggningsregister och reskontror.

Sen är såklart alla verifikationer räkenskapsinformation. Verifikationer är det som dokumenterar en affärshändelse. Till exempel när du skapar en faktura. Då skapas ett verifikat i bokföringen som dokumentation för den affärshändelsen. Det är verifikatet. Detta lagras också i ditt bokföringssystem.

Sen är det nog det som de flesta tänker på. Underlagen till verifikationerna. Alltså handlingar som verifikationerna hänvisar till. Det är här den stora volymen av underlag ligger. Ett kvitton, en faktura eller liknande. Allt detta räknas som räkenskapsinformation och faller därmed inom ramen för vad du måste spara.

Kan man sköta bokföring själv?

Att välja bokföringsprogram kan upplevas som en djungel och det är inte alltid så lätt att veta vad du behöver. För en del kanske bokföring är nytt och då blir det extra svårt att veta vilket bokföringsprogram som passar just dig. Men viktigt att veta är att du som driver företag alltid måste bokföra dina bankhändelser – antingen bokföra själv eller via en redovisningsbyrå.

Måste man spara gamla deklarationer?

 Det mesta i räkningsväg kan man slänga, i alla fall om man använder sig av internetbankens tjänster. I de flesta internetbanker kan man se vad man har betalt ett eller två år tillbaka i tiden.

 - Men behöver man ett utdrag på äldre betalning får man ofta betala extra för det – mellan 50 och 150 kronor i de flesta fall. Kolla med din bank, säger Hallin.