:

Är det moms på samfällighetsförening?

Innehållsförteckning:

 1. Är det moms på samfällighetsförening?
 2. Måste en samfällighetsförening betala moms?
 3. När blir samfälligheter momspliktiga?
 4. Hur momsregistrera samfällighetsförening?
 5. Hur beskattas en samfällighetsförening?
 6. När är en verksamhet momspliktig?
 7. Måste föreningar betala moms?
 8. När behöver man inte redovisa moms?
 9. Är Samfällighetsföreningar skattepliktiga?
 10. Hur vet jag om min verksamhet är momspliktig?
 11. Är en förening momspliktig?
 12. Måste man deklarera en samfällighetsförening?
 13. Är föreningar momsbefriade?
 14. Vilka verksamheter är inte momspliktiga?
 15. Är en ideell förening Momsskyldig?

Är det moms på samfällighetsförening?

En vän har sedan 10-15 år tillbaka stora skulder hos Kronofogden. När hon sålde sin lägenhet skänkte hon pengarna till sina barn och betalade aldrig in reavinstskatten. Denna hamnade därför också hos Kronofogden. Nu är den dock betald. Jag förutsätter att det var ett brott från början, men nu när skulden är betald, är brottet också det?

Hej, när din vän betalade reavinstskatten gjorde din vän sig inte fri från eventuella brottsanklagelser. Din vän kan således bli åtalad fastän reavinstskatten nu betalats. I din fråga finns för få uppgifter för att kunna utreda om ett brott har begåtts, men jag ska försöka klargöra vissa saker. Om ett brott skulle vara begått är det upp till Skatteverket att anmäla det till en åklagare varpå din vän blir kontaktad för ett förhör. En viktig sak är att skattebrott preskriberas fem år efter händelsen, vilket skulle innebära att om din vän inte lämnade korrekta uppgifter till Skatteverket i sin deklaration för 2002 så skulle din vän inte idag kunna bli fälld för detta agerande. Det är själva lurandet av Skatteverket som är olagligt i detta och det är den kriminella handlingen. Jag hoppas jag har kunnat ge viss klarhet i frågan. Med vänlig hälsning Mikael Söderman

Måste en samfällighetsförening betala moms?

Bakgrunden är en EU-dom från december 2020. En tysk samfällighetsförening, som försåg både medlemmar och en extern energidistributör med el, ville att båda delarna av verksamheten skulle ses som momspliktig ekonomisk verksamhet. Detta var inte förenligt med nationell lag, men EU-domstolen ansåg att leveransen till medlemmarna mot ersättning var föremål för momsbeskattning.

När blir samfälligheter momspliktiga?

Bakgrunden är en EU-dom från december 2020. En tysk samfällighetsförening, som försåg både medlemmar och en extern energidistributör med el, ville att båda delarna av verksamheten skulle ses som momspliktig ekonomisk verksamhet. Detta var inte förenligt med nationell lag, men EU-domstolen ansåg att leveransen till medlemmarna mot ersättning var föremål för momsbeskattning.

Hur momsregistrera samfällighetsförening?

 • namn på föreningen
 • information om vilken gemensamhetsanläggning som föreningen tar hand om (förvaltar)
 • gemensamhetsanläggningens ändamål
 • styrelsens sammansättning
 • firmatecknare
 • stadgar
 • postadress
 • organisationsnummer

Om du ännu inte har bildat en samfällighetsförening så kan du läsa mer på sidan Bilda en samfällighetsförening.

Din samfällighetsförening ska vara momsregistrerad om den uppför och förvaltar en gemensamhetsanläggning mot att medlemmarna betalar sin andel av kostnaderna för anläggningen.

Läs om moms i en samfällighetsförening på Skatteverkets webbplats (nytt fönster).

Hur beskattas en samfällighetsförening?

Inkomstbeskattningen utgår från principen att en samfällighet är en oskiljaktig del av de fastigheter som är delägare i samfälligheten.

När är en verksamhet momspliktig?

Företag som utnyttjar möjligheten att inte momsregistrera sig ska inte ta ut moms på sin försäljning, men får inte heller dra av moms på sina inköp.

Om ett företag har mycket moms att få tillbaka så kan det vara en fördel att ingå i momssystemet. Då kan företaget välja att registrera sig för moms även om årsomsättningen understiger 80 000 kr (prop. 2021/22:110 s. 5).

Måste föreningar betala moms?

Det finns dock vissa situationer inom ramen för föreningens verksamhet då föreningen måste redovisa moms. Att hyra ut parkeringsplatser till andra än de som bor i fastigheten är till exempel momspliktigt. Det räcker med att ha en enda p-plats för uthyrning för att det ska anses momspliktigt.

Om föreningen har egen anställd personal och de totala lönekostnaderna under året överstiger 300 000 kronor ska föreningen uttagsbeskattas. Det innebär att det ska läggas på moms på tjänster som föreningen så att säga utför åt sig själv. Bakgrunden är att staten jämställer dessa föreningar med dem som anlitar entreprenörer.

Föreningen måste även lägga på moms när den

När behöver man inte redovisa moms?

Har du ett en beräknad omsättning på högst 1 miljoner kronor, rekommenderar Skatteverket att du redovisar din moms en gång per beskattningsår. Du får även redovisa kvartalsvis eller månadsvis, om du hellre skulle vilja det. Årsmoms används i allmänhet av små- eller mikroföretag som har en låg omsättning varje månad.

Fördelen med att redovisa moms en gång per år är självklart att du slipper lämna in en momsredovisning så ofta. Nackdelen är att det kan vara svårt att hålla reda på vad som hände i början av året. Det blir lite knepigare att komma ihåg vad som hände i början av momsperioden helt enkelt.

Att redovisa moms årsvis innebär också att momsinbetalningen sker endast en gång per år. Det är ju skönt, då slipper du tänka på det så ofta. Men kom ihåg – du behöver ha koll på att du har tillräckligt med kapital på kontot i slutet av redovisningsperioden för att betala in momsen.

Om du har en beräknad omsättning mellan 1-40 miljoner kronor rekommenderar Skatteverket att du redovisa moms kvartalsvis. Du får även välja att redovisa månadsvis, men du får inte redovisa årsvis när din beräknade omsättning överstiger 1 miljon kronor.

När du redovisar moms kvartalsvis går du alltid enligt kvartalen jan-mars, april-juni, juli-september och oktober-december, oavsett om du har ett brutet räkenskapsår eller inte.

Att ha kvartalsmoms och brutet räkenskapsår kan ibland vara lite krångligt, speciellt om bokslutsdatumet (sista dagen på ditt räkenskapsår) är i mitten av ett kvartal. Du behöver då föra in momsen som en ingående balans i nästkommande räkenskapsår. Av den anledningen tycker i varjefall vi på supporten att det är enklare att ha månadsmoms, även fast du får redovisa endast per kvartal.

Är Samfällighetsföreningar skattepliktiga?

Skatteverket har i ett tidigare ställningstagande angett att samfällighetsföreningar som uppför och förvaltar gemensamhetsanläggningar mot ersättning bedriver en självständig ekonomisk verksamhet. Det innebär, enligt Skatteverket, att samfällighetsföreningar som tillhandahåller varor och/eller tjänster till sina medlemmar gör detta i egenskap av en beskattningsbar person, varför moms ska beläggas på ersättningen från medlemmarna.

Skatteverket har nu publicerat tre förtydliganden med koppling till sitt tidigare ställningstagande. I förtydligandena anges följande:

Hur vet jag om min verksamhet är momspliktig?

Om företaget bedriver affärsverksamhet genom försäljning av varor eller tjänster är företaget i regel momsskyldigt och ska anmäla sig till momsregistret. I vissa fall är det frivilligt att anmäla sig till momsregistret exempelvis då det är fråga om företag med liten omsättning. Dessutom finns det verksamhet som inte omfattas av momsbeskattningen. Företaget kan inte registrera sig i momsregistret för sådan verksamhet. 

 • Företag med liten omsättning 
 • Verksamhet som inte omfattas av momsbeskanttingen.

Registret över momsskyldiga är Skatteförvaltningens register. Där finns uppgifter samlade om momsskyldiga företag.

Är en förening momspliktig?

Det finns dock vissa situationer inom ramen för föreningens verksamhet då föreningen måste redovisa moms. Att hyra ut parkeringsplatser till andra än de som bor i fastigheten är till exempel momspliktigt. Det räcker med att ha en enda p-plats för uthyrning för att det ska anses momspliktigt.

Om föreningen har egen anställd personal och de totala lönekostnaderna under året överstiger 300 000 kronor ska föreningen uttagsbeskattas. Det innebär att det ska läggas på moms på tjänster som föreningen så att säga utför åt sig själv. Bakgrunden är att staten jämställer dessa föreningar med dem som anlitar entreprenörer.

Föreningen måste även lägga på moms när den

Måste man deklarera en samfällighetsförening?

I Sverige är det lag på att alla bostadsrättsföreningar ska lämna in en inkomstdeklaration. Det finns både så kallade äkta och oäkta bostadsrättsföreningar, och dessa skiljer sig åt på vissa väsentliga punkter. Även vilande föreningar som ännu inte äger någon fastighet behöver lämna in en inkomstdeklaration även om det blir en så kallad nolldeklaration.  Lämnas inte deklarationen in i tid tillkommer det en avgift för det.

Båda dessa typer av föreningar är hur som helst alltid bokföringsskyldiga och därmed också tvungna att redovisa inkomster, skatter och avdrag. Men för den som deklarerar gäller det först och främst att ta reda på om föreningen är äkta eller oäkta.  Och hur görs då detta?

Är föreningar momsbefriade?

I den samhälleliga debatten betraktas icke-vinstdrivande allmännyttiga samfund ofta som aktörer i den så kallade tredje sektorn. Med hjälp av frivilliga bedriver allmännyttiga samfund flera olika slags allmännyttig verksamhet utan att sträva efter vinst. Å andra sidan producerar en del av de allmännyttiga samfunden avgiftsbelagda tjänster för den offentliga sektorn eller marknaden på motsvarande sätt som aktörer i den privata sektorn. Till antalet är största delen av de allmännyttiga samfunden föreningar. En annan betydande grupp av allmännyttiga samfund utgörs av stiftelser.

Allmännyttig verksamhet har befriats både från inkomstskatt för samfund och mervärdesskatt. Befrielsen har genomförts så att mervärdesskattelagen har en direkt hänvisning till inkomstskattelagen vad gäller definitionen av ett allmännyttigt samfund och verksamhet som befriats från mervärdesskatten. Syftet med denna anvisning är att förtydliga situationer som hänför sig till momsbeskattningen av allmännyttiga samfund. Bland annat frivillig ansökan om momsskyldighet i olika situationer har förtydligats med exempel. Anvisningen behandlar även avdrag inom momsbeskattningen samt anskaffning av tjänster och produkter från utlandet, eftersom allmännyttiga samfund ofta har en exceptionell ställning jämfört med företag även i internationella situationer.

Det bör beaktas att begreppen rörelsemässig verksamhet och näringsverksamhet som nämnts i denna anvisning skiljer sig från varandra och ska inte förväxlas med varandra. Med rörelsemässig verksamhet avses rörelsemässig verksamhet enligt mervärdesskattelagen. Näringsverksamhet är ett begrepp i inkomstskattelagen. Vad gäller allmännyttiga samfund har förståelsen av den innehållsliga skillnaden mellan dessa begrepp praktisk betydelse till exempel då ett samfund beslutar att ansöka om frivillig momsskyldighet.

Enligt 1 § i mervärdesskattelagen ska mervärdesskatt betalas på all rörelsemässig verksamhet. Ett allmännyttigt samfund som avses i inkomstskattelagen är emellertid enligt 4 § i mervärdesskattelagen skattskyldigt endast för inkomster av näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen. Därmed gäller den exceptionella bestämmelsen i mervärdesskattelagen med en direkt hänvisning till inkomstskattelagen allmännyttiga samfund. I vissa situationer kan allmännyttiga samfund momsfritt sälja sådana produkter och tjänster som utan den ovannämnda bestämmelsen i 4 § i mervärdesskattelagen skulle vara momspliktiga.

Ett allmännyttigt samfund och inkomst av näringsverksamhet är begrepp i inkomstskattelagen, men de tillämpas även i momsbeskattningen. I denna anvisning går man inte igenom vad ett allmännyttigt samfund är eller vad som utgör inkomst av näringsverksamhet som avses i inkomstskattelagen. Skatteförvaltningen har gett en Beskattningsanvisning för allmännyttiga samfund där det beskrivs när ett samfund är allmännyttigt samt när det är fråga om näringsverksamhet för ett allmännyttigt samfund. Beskattningsanvisningen bör läsas tillsammans med denna anvisning.

Vilka verksamheter är inte momspliktiga?

Om företaget bedriver affärsverksamhet genom försäljning av varor eller tjänster är företaget i regel momsskyldigt och ska anmäla sig till momsregistret. I vissa fall är det frivilligt att anmäla sig till momsregistret exempelvis då det är fråga om företag med liten omsättning. Dessutom finns det verksamhet som inte omfattas av momsbeskattningen. Företaget kan inte registrera sig i momsregistret för sådan verksamhet. 

 • Företag med liten omsättning 
 • Verksamhet som inte omfattas av momsbeskanttingen.

Registret över momsskyldiga är Skatteförvaltningens register. Där finns uppgifter samlade om momsskyldiga företag.

Är en ideell förening Momsskyldig?

Som tidigare nämnt kan ideella föreningar som även bedriver ekonomisk verksamhet behöva redovisa moms för den specifika delen av verksamheten.

Enligt Skatteverket är ”ekonomisk verksamhet” när föreningen producerar eller handlar med varor och tjänster. Detta gäller även jordbruk, gruvdrift eller motsvarande aktiviteter samt utnyttjade av materiella eller immateriella tillgångar för att få ekonomiska intäkter till verksamheten.

Du som har försäljning på högst 30 000 kronor under ett beskattningsår kan välja att vara undantagen från momsskyldighet, även om du normalt sett är att betrakta som skattskyldig.

För att åberopa momsbefrielse krävs dock att beskattningsunderlaget för aktuellt beskattningsår understiger 30 000 kronor samt att beskattningsunderlaget för de föregående två beskattningsåren också understiger 30 000 kronor.

Med beskattningsunderlag menas nettobeloppet som momsen läggs på. Om momssatsen på din försäljning är 25 procent kan du alltså sälja för 37 500 kronor utan att ta ut moms. Med momssats på 12 procent blir försäljningssumman 33 600 kronor och är satsen 6 procent ska försäljningen inte vara högre än 31 800 kronor.