:

Vilka är de tre Inkomstslagen?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka är de tre Inkomstslagen?
 2. Vad räknas som inkomst från näringsverksamhet?
 3. Vad räknas som näringsverksamhet?
 4. Hur fyller man i inkomst av näringsverksamhet?
 5. Vad är inkomstslaget tjänst?
 6. Vad är skatten på inkomst av näringsverksamhet?
 7. Vad räknas som inkomst av tjänst?
 8. Hur avgränsas inkomstslaget näringsverksamhet?
 9. Vilka kostnader får dras av i en näringsverksamhet?
 10. Är enskild firma och enskild näringsverksamhet samma sak?
 11. När blir hobby näringsverksamhet?
 12. Hur beskattas tjänst?
 13. Vad krävs för näringsverksamhet?
 14. Hur beskattas enskild näringsverksamhet?
 15. Hur mycket skatt enskild näringsverksamhet?

Vilka är de tre Inkomstslagen?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer börja med en kort sammanfattning av hur skatterätten som sådan ser ut. Sedan går jag igenom de aktuella reglerna lite närmare och avslutar med ett råd på hur du kan gå vidare.

Vad räknas som inkomst från näringsverksamhet?

 • Lön före skatt (bruttolön) och andra skattepliktiga inkomster.
 • Semesterersättning
 • Ersättning för obekväm arbetstid
 • Bilersättningar
 • Föräldrapenning
 • Familjehemsföräldrars arvodesdel
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte tas med)
 • Sjukpenning och sjukersättning
 • Arbetslöshetsersättning, arbetsmarknadsstöd och aktivitetsstöd
 • Familjepenning
 • Inkomst av tjänst utomlands (ska inräknas så länge hushållsgemenskap råder även om någon är folkbokförd i annat land)
 • Egen företagare; överskott i inkomstslaget ”näringsverksamhet” enligt inkomstskattelagen.

Vad räknas som näringsverksamhet?

Vid bedömningen av om verksamheten bedrivs självständigt tas särskild hänsyn till vad uppdragsgivaren och uppdragstagaren har avtalat, i vilken omfattning uppdragstagaren är beroende av uppdragsgivaren och i vilken omfattning uppdragstagaren är inordnad i uppdragsgivarens verksamhet.

Hur fyller man i inkomst av näringsverksamhet?

Det finns tre olika inkomstslag, tjänst, kapital och näringsverksamhet.

För att verksamheten ska anses som näringsverksamhet måste den uppfylla tre villkor. Alla villkoren måste vara uppfyllda. Verksamheten ska utmärkas av att den drivs

Vad är inkomstslaget tjänst?

Inkomst av tjänst är ett av inkomstskattelagens tre inkomstslag, de andra två är inkomst av näringsverksamhet och kapital. Endast fysiska personer beskattas i detta inkomstslag.

Beskattning sker vanligen i detta inkomstslag då verksamheten bedrivs varaktigt och med vinstsyfte, men saknar självständighet. Om inkomsten saknar vinstsyfte betraktas det som hobby, och beskattas enligt särskilda regler.

Vad är skatten på inkomst av näringsverksamhet?

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

Resultatet av näringsverksamhet beräknas vid verkställande av inkomstbeskattningen så som denna lag stadgar. Med näringsverksamhet avses rörelse och yrkesutövning.

Vad räknas som inkomst av tjänst?

Avgiften för förskola och fritidshem baseras på inkomsten i ditt hushåll. Som hushåll räknas ensamstående, makar eller sambor. Par som är folkbokförda på samma adress räknas också som ett hushåll, även om barnet inte är gemensamt.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas alla inkomster, bidrag och ersättningar där du betalar skatt, till exempel:

Hur avgränsas inkomstslaget näringsverksamhet?

Näringsverksamhet definieras enligt 13 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) som en förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Dessa krav brukar beskrivas som att verksamheten ska bedrivas självständigt, varaktigt och med vinstsyfte. Uttrycket "självständighet, varaktighet, vinstsyfte" återkommer ofta, och brukar även användas för att beskriva avgränsningen mot inkomstslagen tjänst och kapital.

Den som vill ansöka om F-skattesedel måste uppfylla samtliga tre krav. Läs mer om det i Skatteverkets information om utfärdande och återkallelse av F-skattsedel, M 2009:04

Vilka kostnader får dras av i en näringsverksamhet?

Har du koll på avdragen? Företagarnas guide lotsar dig rätt bland 10 populära avdrag.

→ Denna guide är gammal.  Läs istället Allt om avdrag för företagare här!

Är enskild firma och enskild näringsverksamhet samma sak?

Innan du startar egen firma är det bra att ha en tydlig tanke bakom beslutet. Vissa har en tanke att verksamheten i framtiden ska omvandlas till ett aktiebolag om det går bra, och att det är ett smart sätt att testa företagsidén i en enskild firma. Någon annan tänker sig att den ska inbringa lite extra inkomst vid sidan om sitt ordinarie jobb. För att en verksamhet ska klassas som näringsverksamhet behöver den uppfylla tre krav: den ska vara varaktig, självständig och drivas i vinstsyfte.

En enskild firma, även kallad enskild näringsverksamhet, är en företagsform där ägaren och företaget är samma person. Startar du en enskild firma, så är det alltså du som privatperson som både äger och har ansvar. Företagets organisationsnummer är samma som ditt personnummer.

Det är enkelt att både starta och registrera en enskild firma. Att låta det ligga vilande om du inte vill sjösätta projektet riktigt än, är också enklare jämfört med andra företagsformer.

 • Det är en kort startsträcka för att komma igång.
 • Du behöver inte investera några pengar.
 • Du kan smygstarta företagsstarten samtidigt som du är anställd.
 • Det kräver relativt lite administration.

Till skillnad från aktiebolag så är en enskild firma inte en juridisk person. Som tidigare nämnt, så är det du som privatperson som har ansvar för företaget, vilket också innebär att det är du personligen som kan bli skuldsatt om firman drar på sig skulder. Om du tror att det kommer uppstå stora skulder i verksamheten kan det vara värt att starta ett aktiebolag istället, just för att minska risken för dig som privatperson.

I ett aktiebolag så krävs det att du går in med ett aktiekapital på minst 25 000 kr. Något sådant krav finns inte för enskilt företag. I tabellen nedan kan du se mer i detalj vad skillnaderna är mellan de två företagsformerna.  

När blir hobby näringsverksamhet?

 • Om du får överskott från din hobbyverksamhet, det vill säga att du tjänar pengar på den, ska du betala skatt. Du ska då också betala egenavgifter på överskottet.
 • Du behöver inte deklarera en hobbyverksamhet som gått med underskott (förlust) men du måste spara alla underlag för verksamheten.
 • Om du inte får någon vinst och det blir underskott ett år får du spara det och dra av det från eventuellt kommande överskott av samma hobbyverksamhet de fem följande åren.
 • Du får bara göra avdrag för de utgifter som hör till hobbyverksamheten och som du har betalat under inkomståret.

Skattereglerna om hobbyverksamhet kan bara användas om verksamheten inte ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet eller i inkomstslaget kapital.

Hur beskattas tjänst?

Högsta för­valt­nings­dom­sto­len fin­ner att sty­rel­se­ar­vode skall beskat­tas som inkomst av tjänst och inte som inkomst av närings­verk­sam­het. I den här ana­ly­sen tit­tar JP Info­nets expert Ste­fan Ols­son när­mare på Högsta för­valt­nings­dom­sto­lens avgö­rande.

Högsta för­valt­nings­dom­sto­len (HFD) har flera rätts­fall fast­sla­git att sty­rel­se­ar­vode till sty­rel­se­le­da­mö­ter i ett aktie­bo­lags sty­relse skall beskat­tas av sty­rel­se­le­da­mo­ten som fysisk per­son och inte tas upp som intäkt i ett aktie­bo­lag, som ägs av den skatt­skyl­dige. Det har såle­des inte varit möj­ligt att ”sätta sig på bolag” avse­ende arvo­den från upp­drag som sty­rel­se­le­da­mot.

Vad krävs för näringsverksamhet?

En näringsverksamhet drivs av en näringsidkare och ska vara självständig, varaktig och ha ett uttalat vinstsyfte.

En näringsverksamhet är en verksamhet av ekonomisk art. Den drivs yrkesmässigt och självständigt av en näringsidkare. Tre krav ska vara uppfyllda för att verksamheten ska klassas som näringsverksamhet. Det ska vara en självständig verksamhet. Den ska ha ett uttalat vinstsyfte och den ska ha en varaktighet. Med självständighet menas att verksamheten drivs som en egen verksamhet, inte att du är anställd för att utföra ett arbete. Med vinstsyfte menas att den ska drivas med vinst även om det inte alltid uppfylls och med varaktighet menas att den ska drivas regelbundet under en längre period. Uppfylls inte dessa tre krav är det en hobbyverksamhet eller en uppdragsinkomst.

Hur beskattas enskild näringsverksamhet?

I Sverige finns det runt 800 000 företagare som driver enskild firma, trots det är det många som inte vet vilka skatteregler som gäller för enskild firma och de flesta skatteexperter är också inriktade på aktiebolag. Urban Rydin, skattechef på skogsfastighetskonsulten Ludvig & Co, är dock specialiserad på skatter för enskild firma och svarar här på några frågor.

Först och främst, hur uppstår ett resultat i enskild firma? Du startar din verksamhet och får intäkter för uppdrag som du fakturerar och du har även lite kostnader. Intäkterna minus kostnaderna blir ditt resultat och det är det du som utgångspunkt skattar för om du inte använder dig av de planeringsinstrument som skattereglerna fullt lagligt ger.

Hur mycket skatt enskild näringsverksamhet?

I den här artikeln tittar vi på skattereglerna för enskild firma, dvs vilken skatt du betalar som enskild näringsidkare, och tipsar om åtgärder för att sänka skatten. 

All din enskilda näringsverksamhet betraktas som en och samma verksamhet. Detta betyder att överskott och underskott från olika verksamheter automatiskt kvittas mot varandra både när det gäller skatten och socialavgifterna.