:

När blir tjänsteanteckning allmän handling?

Innehållsförteckning:

 1. När blir tjänsteanteckning allmän handling?
 2. Vad ska en tjänsteanteckning innehålla?
 3. Hur ser en tjänsteanteckning ut?
 4. Vilka handlingar är inte allmänna?
 5. Vad är skillnaden på offentlig handling och allmän handling?
 6. Vad krävs för att en handling ska vara allmän?
 7. Är minnesanteckningar allmänna handlingar?
 8. Vad är en allmän handling?
 9. När är en handling förvarad hos en myndighet?
 10. Vad är det för skillnad på en allmän och offentlig handling?
 11. Vad krävs för att en handling ska räknas som allmän?
 12. Vad krävs för att det ska vara en allmän handling?
 13. Får man vara anonym när man begär ut en allmän handling?
 14. Vilken är skillnaden mellan offentlig och allmän handling?
 15. Vad är det för skillnad på minnesanteckningar och protokoll?

När blir tjänsteanteckning allmän handling?

(2010)

Allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter baseras på grundlagsskyddade regler i tryckfrihetsförordningens 2:a kapitel. Dessa regler kallas i dagligt tal offentlighetsprincipen.

Vad ska en tjänsteanteckning innehålla?

En myndighet är skyldig att anteckna alla uppgifter som den inte har fått skriftligt – uppgifter som den har fått ”på annat sätt än genom en handling” – och som kan ha betydelse för utgången i ärendet (15 § FL). Stadgandet ska ses som ett komplement till reglerna i 14 § FL om muntlig handläggning. Att de antecknas är också nödvändigt för att trygga parters rätt att få del av uppgifter enligt 16 § och 17 § FL.

Anteckningsskyldigheten är begränsad till ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild. Detta utesluter givetvis inte att även andra uppgifter än sådana som har hämtats in vid myndighetsutövning kan behöva dokumenteras.

Hur ser en tjänsteanteckning ut?

En tjänsteanteckning är en skriftlig och daterad anteckning som en tjänsteman gör hos en myndighet eller kommun. I en tjänsteanteckning dokumenterar tjänstemannen iakttagelser, muntlig information, diskussionsresultat eller överenskommelser. [1] Syftet är bland annat att uppfylla kraven i den svenska förvaltningslagens 27 § om att muntliga uppgifter som har betydelse för ett ärende ska antecknas.[2] En tjänsteanteckning diarieförs i regel.

Vilka handlingar är inte allmänna?

En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, sms, video- och bandupptagningar, kartor och bilder med mera.

En handling kan vara allmän eller inte allmän. Exempel på handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Enligt lagen är en handling allmän när den förvaras hos kommunen och har kommit in till kommunen eller när den har upprättats där. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

Vad är skillnaden på offentlig handling och allmän handling?

Handlingar är allt som innehåller information av något slag: texter, bilder eller information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator eller på ett USB-minne. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Säkerhetskopior anses inte vara allmänna handlingar, liksom exempelvis minnesanteckningar och utkast till beslut. Bestämmelser om rätten att få ta del av allmänna handlingar finns i tryckfrihetförordningen.

Vad krävs för att en handling ska vara allmän?

En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga.

Sekretess kan gälla till skydd för allmänna intressen som exempelvis att förebygga brott eller för att skydda enskilda människor och företag. I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess.

Är minnesanteckningar allmänna handlingar?

Handlingar är allt som innehåller information av något slag: texter, bilder eller information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator eller på ett USB-minne. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Säkerhetskopior anses inte vara allmänna handlingar, liksom exempelvis minnesanteckningar och utkast till beslut. Bestämmelser om rätten att få ta del av allmänna handlingar finns i tryckfrihetförordningen.

Vad är en allmän handling?

Handlingsoffentligheten är en del av offentlighetsprincipen. Genom handlingsoffentligheten ges allmänheten rätt att ta del av allmänna handlingar. Rättigheten omfattar bara allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. En handling blir allmän genom att den antingen kommer in till en myndighet eller upprättas av myndigheten. Handlingen måste också vara förvarad hos myndigheten.

När är en handling förvarad hos en myndighet?

En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten är en allmän handling.

Handlingen kan vara en bild, skrift eller i någon digital form. Det senare kallas upptagning i lagtexten.

Vad är det för skillnad på en allmän och offentlig handling?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad som utgör en allmän handling och vad skillnaden mellan en offentlig och allmän handling är.

Vad krävs för att en handling ska räknas som allmän?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer dela upp din fråga i tre delar. Detta eftersom det kan vara bra att ha klart för sig vad en handling är innan vi går in på vad som gör att en handling ska räknas som allmän eller inte. Avslutningsvis svarar jag på din fråga vilken roll det spelar att motparten är från en myndighet.

Vad krävs för att det ska vara en allmän handling?

Handlingsoffentligheten är en del av offentlighetsprincipen. Genom handlingsoffentligheten ges allmänheten rätt att ta del av allmänna handlingar. Rättigheten omfattar bara allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. En handling blir allmän genom att den antingen kommer in till en myndighet eller upprättas av myndigheten. Handlingen måste också vara förvarad hos myndigheten.

Får man vara anonym när man begär ut en allmän handling?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om man har rätt att vara anonym när man begär ut allmänna handlingar eller om man kan ta reda på vem som begärt ut en sådan. Allmänna handlingar regleras i Tryckfrihetsförordningen (TF).

Vilken är skillnaden mellan offentlig och allmän handling?

En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd enligt  Offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den medborgare som så önskar.

Om du som medborgare skickar in en fråga via synpunktsformuläret registreras den som en allmän handling i Göteborgs Stad. Allmänna handlingar som är offentliga är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete. 

Vad är det för skillnad på minnesanteckningar och protokoll?

En handling som skapas hos en myndighet kan sägas bli allmän handling när den har fått sin slutliga utformning. En handling anses upprättad hos en myndighet i följande fall (2 kap. 7 § TF):

 • när myndigheten sänder iväg (expedierar) handlingen
 • om den inte expedieras – när det ärende som handlingen hör till är slutbehandlat
 • om den inte hör till ett bestämt ärende – när handlingen har justerats eller färdigställts på annat sätt.