:

Hur bokför man minskning av lager?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man minskning av lager?
 2. Hur bokföra nedskrivning av lager?
 3. Hur bokförs en korrekt korrigering av lagervärdet?
 4. Hur bokför man Lagerförändring?
 5. Är nedskrivning avdragsgill?
 6. Hur gör man en nedskrivning?
 7. Måste man göra Inkuransavdrag på lager?
 8. När är 97 %- regeln tillåten vid beräkning av lagervärdet?
 9. Är lager en anläggningstillgång?
 10. Hur fungerar nedskrivning?
 11. När ska nedskrivning göras?
 12. När ska man göra en nedskrivning?
 13. Hur bokför jag lager?
 14. Vart redovisas nedskrivning av varulager?
 15. Måste man ha Inkuransavdrag på lager?

Hur bokför man minskning av lager?

En redovisningsenhet som har varor i lager (varulager) måste göra en lagerinventering och en lagervärdering per balansdagen för att kunna beräkna redovisningsperiodens kostnad för sålda varor.

En kostnad motsvaras av det verkliga värdet av förbrukade resurser och utnyttjade tjänster under en redovisningsperiod. Varor som finns kvar i lager vid redovisningsperiodens slut är inte förbrukade och skall därför inte redovisas som en kostnad utan som en tillgång. En lagerinventering och lagervärdering vid redovisningsperiodens slut innebär att redovisningsperiodens kostnader matchas mot intäkterna i resultaträkningen.

Hur bokföra nedskrivning av lager?

Lagret omfattar i första hand de varor som finns i företagets fysiska lager. Varorna på lagret kan vara råvaror, byggmaterial, handskvaror etc. – kort sagt, det är allt material och alla varor i lagret som måste säljas.

Delar av lagret kan dock också finnas någon annanstans än på lagrets hyllor. Ett exempel på detta kan vara varor du har köpt som levereras någon annanstans än på företagets huvudadress. Även om artiklarna inte finns på dina fysiska lagerhyllor ännu, kan de fortfarande vara en del av ditt lager.

Artiklar som visas och säljs hos en partner, men som ditt företag fortfarande äger, är vanligtvis fortfarande en del av ditt lager. Därför är det viktigt att kunna hålla en översikt över vilka artiklar som tillhör ditt lager – särskilt när inte alla artiklar är fysiskt tillgängliga.

Hur bokförs en korrekt korrigering av lagervärdet?

Vilket datum vill ni stämma av ert Lager mot er bokföring? Detta kan vara dagens datum, eller ett tidigare, exempelvis ett månadsskifte eller årsskifte. Man kan inte använda ett datum före aktiveringen av Fortnox Lager.

Hur bokför man Lagerförändring?

En redovisningsenhet som har varor i lager (varulager) måste göra en lagerinventering och en lagervärdering per balansdagen för att kunna beräkna redovisningsperiodens kostnad för sålda varor.

En kostnad motsvaras av det verkliga värdet av förbrukade resurser och utnyttjade tjänster under en redovisningsperiod. Varor som finns kvar i lager vid redovisningsperiodens slut är inte förbrukade och skall därför inte redovisas som en kostnad utan som en tillgång. En lagerinventering och lagervärdering vid redovisningsperiodens slut innebär att redovisningsperiodens kostnader matchas mot intäkterna i resultaträkningen.

Är nedskrivning avdragsgill?

Utgångspunkten är att redovisningen som är upprättad enligt god redovisningssed kan ligga till grund för beskattningen när det gäller beskattningstidpunkten. I de delar där redovisningsreglerna inte stämmer överens med skattereglerna, eller uttryckt på ett annat sätt inom områden där det finns särskilda skatteregler, behöver det redovisningsmässiga resultatet justeras för att få fram det resultat som ska ligga till grund för beskattningen. Några områden där det finns särskilda skattemässiga regler är representation där det finns en avdragsbegränsning skattemässigt. Även regleringen om näringsbetingade andelar är särskilda skattemässiga regler. Men exemplen är naturligtvis många fler. Det innebär att när det finns särskilda skatteregler behöver man göra en justering i deklarationen. Om en bokförd kostnad inte är avdragsgill ska man redovisa en positiv post under skattemässiga justeringar och på motsatt sätt ska man redovisa en avdragspost om intäkten inte är skattepliktig.

I tider när företagets placeringar i t.ex. aktier har ökat i värde har redovisningen för kapitaltillgångar inte vållat några bekymmer. De senaste åren har placeringar på börsen minskat i värde och det har blivit aktuellt för många företag att göra nedskrivningar på finansiella anläggningstillgångar i redovisningen. Eftersom finansiella anläggningstillgångar är kapitaltillgångar skattemässigt följer den skattemässiga behandlingen kapitalreglerna i inkomstskattelagen och inte god redovisningssed. Det finns alltså särskilda skattemässiga regler. En nedskrivning av en kapitaltillgång är inte skattemässigt avdragsgill. Därför behöver man göra en skattemässig justering i deklarationen. Man behöver lägga tillbaka nedskrivningen som en positiv post under skattemässiga justeringar. Tyvärr ser vi många fall där man har glömt det och om Skatteverket vid en kontroll upptäcker att nedskrivningen på de finansiella anläggningstillgångarna inte är återförd påförs i dessa fall ett skattetillägg.

Hur gör man en nedskrivning?

Nedskrivning innebär att en anläggningstillgång eller omsättningstillgång (till exempel en fordran) helt eller delvis skrivs bort från balansräkningen och blir en kostnad på resultaträkningen. Man gör en nedskrivning när en tillgång har förlorat i värde så att värdet är mycket lägre än det bokförda värdet. Är nedskrivningen ej längre relevant så bör värdet återföras, dock ej högre än ursprungsvärdet.

Nedskrivning används till exempel när man har en fordring på företag i konkurs, eller efter brand och olyckor.

Måste man göra Inkuransavdrag på lager?

En redovisningsenhet som har varor i lager (varulager) måste göra en lagerinventering och en lagervärdering per balansdagen för att kunna beräkna redovisningsperiodens kostnad för sålda varor.

En kostnad motsvaras av det verkliga värdet av förbrukade resurser och utnyttjade tjänster under en redovisningsperiod. Varor som finns kvar i lager vid redovisningsperiodens slut är inte förbrukade och skall därför inte redovisas som en kostnad utan som en tillgång. En lagerinventering och lagervärdering vid redovisningsperiodens slut innebär att redovisningsperiodens kostnader matchas mot intäkterna i resultaträkningen.

När är 97 %- regeln tillåten vid beräkning av lagervärdet?

Värdeminskning av en vara på grund av slitage eller skada.

Ett lager är ett företags materiella tillgångar som ska säljas eller användas i tillverkningen av varor eller tjänster. Inför ett bokslut ska företag som har lager göra en inventering och värdering av lagret. Denna lagervärdering ska ske enligt ”lägsta värdets princip”, LVP. Företaget jämför då anskaffningsvärdet med det verkliga värdet, det vill säga försäljningsvärdet minus försäljningskostnader. Lagret ska värderas till det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Vid lagervärdering gäller även ”först in, först ut”, FIFO-metoden, vilket innebär antagandet att varor som köpts in först även säljs först och de produkter som finns i lagret vid lagervärderingen är de som köpts in senast. Varornas anskaffningsvärde kan då beräknas efter detta.

Är lager en anläggningstillgång?

Tillgångar i bolaget delas upp i två olika typer – anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Ofta benämns omsättningstillgångar som “andra tillgångar än de som är anläggningstillgångar”. Detta är tillgångar som löpande förbrukas i bolaget, eller också säljs eller omvandlas till likvida medel. Det är värden inom bolaget som kan förbrukas på en kort tid. Exempel på omsättningstillgångar är råvaror, lagervaror, kortvariga placeringar och likvida medel.

Det är omsättningstillgångarna i bolaget som används för att betala de löpande utgifterna och ska finansiera den dagliga verksamheten. Om det handlar om privatekonomi är det omsättningstillgångar i form av exempelvis pengar på banken och som helt enkelt inte är låst i långvariga investeringar.

Hur fungerar nedskrivning?

En anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd att innehas eller brukas stadigvarande (det vill säga i mer än ett år) i en verksamhet. Anläggningstillgångar delas in i immateriella-, materiella- och finansiella anläggningstillgångar. Gränsdragningen mellan dessa olika typer av anläggningstillgångar behandlas inte i detta blogginlägg.

Om en tillgång har tappat i värde kan en nedskrivning behöva göras. Nedskrivningen innebär att det bokförda värdet på en tillgång minskas ned till ett belopp som motsvarar tillgångens faktiska värde.

När ska nedskrivning göras?

Inom redovisning innebär en nedskrivning att man minskar en anläggningstillgångs bokförda värde ned till ett belopp som motsvarar tillgångens värde.

En nedskrivning får endast göras om värdeminskningen kan antas vara bestående. Om tillgångens värde har gått ned och det inte finns några tecken på att värdet inom en snar framtid kommer att stiga igen, måste man göra en nedskrivning. Kravet är hela tiden att redovisningen ska ge en rättvisande bild. Nedskrivningsreglerna får alltså inte användas för att reglera resultatet.

När ska man göra en nedskrivning?

De grundläggande principerna om hur man redovisar anläggningstillgångar finns i ÅRL. I redovisningsnormgivningen förtydligas när en anläggningstillgång ska tas upp och hur den ska värderas i företaget. Redovisningsnormgivningen preciserar och begränsar i vissa fall bestämmelserna i ÅRL. Läs mer under respektive normgivning nedan.

En av tankarna bakom de redovisningsregler som en enskild näringsidkare ska använda när ett förenklat årsbokslut upprättas är att det bokförda resultatet så långt som möjligt ska överensstämma med det resultat som beskattningen grundar sig på (BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut). Eftersom beskattningsreglerna till viss del har fått genomslagskraft i redovisningsreglerna, gäller olika redovisningsregler beroende på vilken slags anläggningstillgång det handlar om.

Hur bokför jag lager?

Ett varulager utgörs av varor som skall omsättas i en redovisningsenhets normala rörelseverksamhet som innehas utan syfte att stadigvarande brukas under en längre tid.

Vilka varor som ingår i ett varulager beror på en redovisningsenhets verksamhetsbeskrivning och syftet med innehavet av varorna. Syftet med varor som klassificeras som varulager är att de skall omsättas i den normala rörelseverksamheten och därmed inte stadigvarande brukas i rörelseverksamheten. Värdepapper, fastigheter, djur, personbilar och maskiner kan vara varor i lager om syftet med varorna är att de skall omsättas i den normala rörelseverksamheten.

Vart redovisas nedskrivning av varulager?

Varulager är en omsättningstillgång, vilket innebär att avsikten är att det ska omsättas i verksamheten. För att det ska vara varulager krävs även att något av kriterierna nedan är uppfyllt;

 • Det är färdiga varor där avsikten är en försäljning inom den normala verksamheten
 • Omsättningstillgången är under tillverkning för att bli en färdig vara
 • Omsättningstillgången används vid tillverkningen av en färdig vara eller vid tillhandahållandet av en tjänst

Det finns ett antal rubriker som är vanliga i en balansräkning vad gäller varulager. Det handlar främst om råvaror och förnödenheter, varor under tillverkning, färdiga varor och handelsvaror, pågående arbete för annans räkning samt förskott till leverantörer.

Det finns ett flertal frågor att tänka på vid värdering av varulager. En fråga är om post-för-post-värdering eller kollektiv värdering ska användas. Det är även viktigt att ta hänsyn till lägsta värdets princip. Dessa värderingsfrågor beskrivs närmare nedan.

Huvudregeln är att värdering ska ske post för post - att varje vara i varulagret ska värderas för sig.

Måste man ha Inkuransavdrag på lager?

Bestämmelser om hur man värderar lager vid inkomstbeskattningen finns i 17 kap. IL. Bestämmelserna hänvisar i flera fall till redovisningsreglerna i ÅRL.

Med anskaffningsvärde, nettoförsäljningsvärde och återanskaffningsvärde avses detsamma som i 4 kap. 9 § andra–fjärde styckena ÅRL eller i förekommande fall någon av de övriga årsredovisningslagarna (ÅRKL och ÅRFL) (17 kap. 2 § IL). Det innebär att beräkningen av anskaffningsvärdet, nettoförsäljningsvärdet och återanskaffningsvärdet beror på vilken redovisningsnormgivning som företaget tillämpar. Läs mer om värdering av lager enligt god redovisningssed.

Huvudregeln när företaget skattemässigt värderar en lagertillgång är att den inte får tas upp till ett lägre värde än det som är lägst av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet (17 kap. 3 § IL).