:

Är det tull på helgen?

Innehållsförteckning:

 1. Är det tull på helgen?
 2. När är det tullavgift?
 3. Vilka tider gäller trängselskatt i Göteborg?
 4. Hur lång tid har man på sig att betala trängselskatt?
 5. Varför fastnar paket i tullen?
 6. Hur kan man undvika tull?
 7. Hur slipper man tullavgift?
 8. Vad händer om ett paket fastnar i tullen?
 9. Får utländska bilar betala trängselskatt?
 10. Vilka bilar behöver inte betala trängselskatt?
 11. Hur slipper man betala trängselskatt?
 12. Hur kan man undvika trängselskatt?
 13. Varför tar tullen så lång tid?
 14. Vad händer om man blir tagen av tullen?
 15. Vad stoppas i tullen?

Är det tull på helgen?

Ring till oss om du har frågor om handel och tullregler, har tekniska problem eller behöver komma i kontakt med vår växel.

Frågor om inreseregler till Sverige besvaras av Polismyndigheten. Frågor om paket besvaras av transportören. Men behöver du prata med oss om paket måste du först be transportören om ett tull-id innan du ringer oss.

När är det tullavgift?

Här hittar du information om vilka dagar trängselskatt inte tas ut i Stockholm.

Trängselskatt tas normalt ut under vardagar, måndag till fredag.

Vilka tider gäller trängselskatt i Göteborg?

För att bli ett stödparti åt Socialdemokraterna i riksdagen efter valet 2002 krävde Miljöpartiet att trängselskatt skulle införas i Stockholm. I den kommunala valrörelsen i Stockholm, hade dock Socialdemokraterna lovat att trängselskatten inte skulle införas. Det hela slutade med att ledaren för arbetarekommunen i Stockholm, Annika Billström, tvingades bryta sitt ord och acceptera ett införande av trängselskatt.

Inför valet 2006 hade Vänsterpartiet och Miljöpartiet lokalt i Göteborg tagit ställning för trängselskatt. De borgerliga partierna var emot medan Socialdemokraterna var delade, men "väldigt, väldigt tveksamma".[5] Socialdemokraterna i Göteborg hade en överenskommelse med Vänsterpartiet och Miljöpartiet om att trängselskatt inte skulle införas under den kommande mandatperioden 2006-2010,[6] men när Miljöpartiet nationellt tog med trängselskatt i Göteborg som en punkt i sitt valmanifest gick det lokala S-distriktet ut och krävde en folkomröstning i samband med valet. Enligt en artikel distribuerad av TT den 28 januari 2006 var Socialdemokraterna i Göteborgs krav på en folkomröstning att se som ett "skydd mot överkörning av partiledningen", något som man från S-distriktet öppet medgav.[7]

Hur lång tid har man på sig att betala trängselskatt?

Infrastrukturavgift är en avgift som tas ut för att finansiera bygget av en ny bro eller tunnel. Det innebär att den som använder bron eller tunneln är med och betalar för den. När infrastrukturen är färdigbetald tas avgiften bort. Broavgift kallas här den infrastrukturavgift som tas ut för färd över en bro.

Systemet med trängselskatt används i Stockholm och Göteborg. Syftet med trängselskatt är att minska trängseln, förbättra miljön och bidra till att finansiera infrastruktursatsningar.

Trängselskatt tas ut enligt lagen om trängselskatt. Lagen anger betalstationers placering, storlek på trängselskatt och när trängselskatt ska tas ut. Riksdagen beslutar om trängselskatt.

När du kör ditt fordon genom en betalstation tas en bild av fordonets registreringsskylt av ett automatiserat system. Bilden skickas till Transportstyrelsen där fordonet identifieras.

Varför fastnar paket i tullen?

Ja, mitt paket har varit hos tullen en dag nu innan de släppte det, gud vet vad de har gjort med det och vad jag får betala....

Jag tror det är mycket bättre att skicka från privatperson i USA är att det står BRIDESAVE på kartongen. En anledning till att jag åkte dit, om det ej var stickprovskontroll, kan vara att mitt paket är försäkrat till högre värde än standardförsändelser. De har väl ett särskilt mottagandesätt för rek och försäkrade försändelser och då får ju de paketen blickarna på sig.

Hur kan man undvika tull?

Ofta är det ekonomiavdelningen eller logistikavdelningen som jobbar med tullfrågor på små till medelstora företag. När tullfrågor inte är huvudsysslan, är det lätt att bara ”köra på” och missa att de ofta med små medel kan spara mellan 2-15 procent av inköpskostnaden på tullavgifter.

- Om du inte har koll, betalar du onödigt mycket tull. Har du koll kan du slippa det genom att söka rätt tillstånd eller kunna frihandelsreglerna. Ibland kan det löna sig att köpa dyrare varor från Tyskland än billiga från Kina, på grund av frihandelsavtal. EU-tillverkade produkter kan bli lönsammare i slutändan. Folk brukar haja till när de förstår att en produkt kan bli tullfri, säger Kristian.  

Att utbilda sig är en enkel åtgärd för att få mer koll på läget. Små kunskaper gör stor skillnad. Det kan Kristian vittna om.

Hur slipper man tullavgift?

När en skattepliktig bil passerar en betalstation för trängselskatt inträder skattskyldighet.

Det är den som äger bilen vid tillfället då bilen passerar betalstationen som ska betala skatt. Som ägare anses den som är, eller bör vara, upptagen i vägtrafikregistret som ägare för bilen. För en bil som används med stöd av saluvagnslicens, den som har licensen. Som ägare anses även den som är upptagen i ett utländskt register motsvarande vägtrafikregistret eller, om innehavare finns registrerad i det utländska registret, innehavaren.

 • Läs om saluvagnslicens på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Samtliga passager som görs med en viss bil under en kalendermånad sammanställs av Transportstyrelsen till ett beslut som skickas till den skattskyldige månaden därefter. Först när skattebeslutet är fattat kan du betala in skatten.

Betalningen ska finnas på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast den sista dagen i månaden efter den månad som skattebeslutet fattades.

Den som är skattskyldig ansvarar för att skatten blir betald i rätt tid även om han eller hon inte får något inbetalningskort från Transportstyrelsen. Om skatten inte betalas i tid tas det ut en tilläggsavgift på 500 kronor.

Vad händer om ett paket fastnar i tullen?

Försändelser omhändertas för att säkerställa att de uppfyller tullbestämmelserna för export eller import. Det kan bero på obefintliga eller ofullständiga dokument, att klareringsanvisningar inväntas eller på att myndigheterna kan behöva mer information för att klarera varorna. Tills vi kan ge all information till myndigheterna kan vi inte bearbeta försändelser för klarering (om du inte har valt att använda ett eget tullombud.)

Om ditt paket hålls kvar i tullen kontaktar FedEx dig för mer information.

Får utländska bilar betala trängselskatt?

Publicerad 13 jul 2015 kl 10.01, uppdaterad 21 apr 2016 kl 17.51

Sedan årsskiftet ska även utlandsregistrerade bilar betala trängselskatt i Sverige. Nästan två miljoner gånger har sådana bilar passerat vägtullarna i Göteborg under årets fem första månader. Men bara 95 000 har fått en faktura att betala.

Vilka bilar behöver inte betala trängselskatt?

I propositionen lämnas ett förslag till en lag om trängselskatt. Lagen är utformad så att den kan tillämpas i olika tätorter, men kommer inledningsvis endast att tillämpas vid passage av vissa angivna betalstationer i Stockholms innerstad. Skatteplikt skall gälla för sådan bil som enligt definition i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, är införd i vägtrafikregistret eller som brukas med stöd av saluvagnslicens.

Skattskyldig är ägaren av bilen. Skattskyldigheten inträder när bil brukas vid passage av en betalstation. Bil, vars ägare är undantagen från skattskyldighet enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, liksom bil som är antecknad som utryckningsfordon i vägtrafikregistret, taxibilar samt buss med en totalvikt av minst 14 ton, omfattas inte av skatteplikt.

Undantag från skatteplikt medges för bil som person, som har beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrade, anger i särskild ansökan, liksom medges för bil med en totalvikt som understiger 14 ton och som används för färdtjänst. Undantag för mindre förorenande bilar, dvs. sådana bilar som är utrustade med teknik för drift med elektricitet, alkohol eller med annan gas än gasol, införs när EG-kommissionen har lämnat ett godkännande om sådan skattelättnad enligt bestämmelserna om statligt stöd.

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

Regeringen beslutade den 14 december 2000 att tillkalla en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppgift att lämna förslag på insatser som förbättrar transportsystemet inom Stockholms län, men också transportmöjligheterna mellan Stockholm och övriga Mälardalen, övriga landet samt internationellt. Kommitténs arbete skulle syfta till att utveckla transportsystemet på ett för regionen och hela landet miljömässigt, socialt och samhällsekonomiskt hållbart sätt (dir. 2000:96). Kommittén antog namnet Stockholmsberedningen.

Sedan regeringen i bl.a. budgetpropositionen för 2002 (prop. 2001/02:1) aviserat ett tilläggsuppdrag till Stockholmsberedningen, med innebörden att utreda frågan om användning av trängselavgifter i trafiken, beslutade regeringen om tilläggsdirektiv den 14 mars 2002 (dir. 2002:3). Enligt direktiven skulle Stockholmsberedningen utreda frågan om hur användning av trängselavgifter i trafiken skulle kunna genomföras. I uppdraget ingick att belysa vilka förutsättningar som skall vara uppfyllda för att det skall vara möjligt att införa ett avgiftssystem. I direktiven refererades till att det i budgetpropositionen för 2002 framhölls att om kommuner eller regioner efter beslut av en ”betydande” majoritet gör framställan om att införa trängselavgifter som ett led i en bredare strategi för att komma till rätta med trafikens trängsel- och miljöproblem, kommer regeringen att bereda frågan. I direktiven framhölls vidare, som bakgrund till uppdraget, att ett sätt att hantera både miljö- och trängselproblem handlar om att påverka efterfrågan på transporter och att det kan ske exempelvis med någon form av trängselavgifter. Det anges vidare att avgiftsintäkterna kan användas till att finansiera kapacitetsförstärkningar inom exempelvis kollektivtrafiken i den aktuella regionen. En delredovisning skulle lämnas senast den 31 december 2002 och uppdraget skulle redovisas senast den 1 juni 2003.

Enligt ytterligare tilläggsdirektiv (dir. 2003:5) förlängdes utredningstiden för delredovisningen av uppdraget om trängselavgifter till senast den 14 mars 2003.

Huvudsyftet med att ta ut pålagor i vägtrafiken är i regel antingen att finansiera infrastrukturåtgärder eller att styra trafiken.

I utlandet har det sedan länge funnits avgiftssystem för finansiering av infrastrukturprojekt som motorvägar, broar och tunnlar. I Sverige är det enligt 29 § väglagen (1971:948) möjligt att finansiera nya vägar med särskilda avgifter. Sådana avgifter tas för närvarande ut för att finansiera den fasta förbindelsen över Öresund.

I Sverige har det endast sparsamt förekommit att avgifter eller skatt tas ut i direkt anslutning till användningen av en väg. Det viktigaste exemplet från senare tid är det avgiftsuttag som sker vid passagen av den fasta förbindelsen över Öresund. Ett system med trängselskatt – som i likhet med t.ex. en vägavgift skall tas ut i direkt anslutning till nyttjandet av vägar inom ett visst område – är således något nytt. Detta innebär att det bör ställas höga krav på att skattesystemet är så enkelt och okomplicerat som möjligt, utan att de förväntade effekterna för den skull uteblir. Nedan behandlas närmare de förutsättningar som bör vara uppfyllda för att en god acceptans av systemet skall uppnås.

Enligt 8 kap. 3 § regeringsformen (RF) meddelas föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna, som gäller åligganden för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, genom lag. Sådana föreskrifter är bland andra föreskrifter om skatt till staten och om belastande avgifter, ”tvångsavgifter”.

Enligt 8 kap. 7 § första stycket RF kan regeringen, utan hinder av 3 §, efter bemyndigande i lag genom förordning meddela föreskrifter som avser bl.a. trafik. Det delegeringsbara området omfattar inte föreskrifter om skatt, men väl avgifter.

Hur slipper man betala trängselskatt?

När en skattepliktig bil passerar en betalstation för trängselskatt inträder skattskyldighet.

Det är den som äger bilen vid tillfället då bilen passerar betalstationen som ska betala skatt. Som ägare anses den som är, eller bör vara, upptagen i vägtrafikregistret som ägare för bilen. För en bil som används med stöd av saluvagnslicens, den som har licensen. Som ägare anses även den som är upptagen i ett utländskt register motsvarande vägtrafikregistret eller, om innehavare finns registrerad i det utländska registret, innehavaren.

 • Läs om saluvagnslicens på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Samtliga passager som görs med en viss bil under en kalendermånad sammanställs av Transportstyrelsen till ett beslut som skickas till den skattskyldige månaden därefter. Först när skattebeslutet är fattat kan du betala in skatten.

Betalningen ska finnas på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast den sista dagen i månaden efter den månad som skattebeslutet fattades.

Den som är skattskyldig ansvarar för att skatten blir betald i rätt tid även om han eller hon inte får något inbetalningskort från Transportstyrelsen. Om skatten inte betalas i tid tas det ut en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hur kan man undvika trängselskatt?

Den som kör bil så här års märker att registreringsskylten snabbt kan bli igensnöad. Smuts, slask och snö lägger sig över skylten och döljer registreringsnumret.

Att åka runt med dolt registreringsnummer är förbjudet och kan resultera i böter, men i praktiken kan det vara svårt att hålla skylten helt ren även för den som åker korta sträckor.

Varför tar tullen så lång tid?

När en försändelse är märkt med ”under importbehandling” eller "held by Customs" innebär det att försändelsen finns på Postnords egen avdelning för registrering av avgifter. Då kan inte Tullverket hjälpa dig. Under perioder med stor arbetsbelastning kan det ta flera veckor innan försändelsen når dig som kund.

För att kunna spåra din saknade försändelse behöver Postnord det inlämningsnummer som avsändaren fick när den skickade paketet.

Läs mer om paket och brevförsändelser på Postnords webbplats.

Vad händer om man blir tagen av tullen?

Fått brev från tullverket.

Tullverket har beslagtagit batong i postförsändelse från utlandet. Tulldeklarationen innehöll oriktiga uppgifter om varan. Införsel av batong kräver tillstånd. Batong togs i beslag med stöd av 22 parag andra stycket lagen 2000:1225 om straff för smuggling. Det misstänkta smugglingsbrottet enligt 3 parag andra stycket bedöms som ringa enligt 4 parag samma lag. Varan vars värde uppskattas till mindre än en tiondel av gällande basbelopp kommer förklaras förverkad med stöd av 3 parag fjärde stycket lagen 1986:1009 om förfarandet i vissa fall vid förverkande egendom. Beslutet om ververkande delges avsändaren genom kungörelsedelgivning enligt 4 parag samma lag. batongen har förstörts genom beslut av tullåklagare med stöd av 24 parag andra stycket 1-3 smugglinglagen.

Vad stoppas i tullen?

Handla i annat land heter rubriken på Tullverkets hemsida. Jag läser och ser att ankommer man från land utanför EU så är gränsen för tullfria varor 4300 kr om man kommer in i Sverige med flyg och 3000 kr på annat inresesätt. Det nämns inte vilka varor det gäller så jag tolkar det som att det gäller allt som förs in. För att vara säker på att jag har förstått rätt och få mer information väljer att också skicka en fråga till Tullverket. Redan dagen efter dimper det ner ett svar i min inkorg; imponerande.

Frågan: Jag ser att ni skriver att om man handlar varor på semestern för mer än 4300/3000 kr utanför EU så ska de förtullas. Gäller detta också kläder, skor, smink etc? Beräknas i så fall värdet utifrån det pris man faktiskt har betalat på eventuell rea (och som står på kvittot) eller från det ursprungliga fulla priset som varan var värt?

Svaret: Värdet för varor du får ha med dig från länder utanför EU utan att betala avgifter för dem gäller för alla varor du köper förutom ransonen av alkohol och tobak som du kan ha med dig. Om du handlar varor för mer än 4300 kr och du kommer med flyg från ett land utanför EU är det bra om du har med dig kvitton på de varor du köpt annars tar vi reda på vad en liknande vara kostar i Sverige och tar ut avgifter efter det. Handlar du t ex enbart en enda vara som låt säga är värd 5000 kr så kan du inte dra av 4300 kr och sedan betala avgifter på det överskridande beloppet utan då betalar du avgifter på hela.