:

Var hittar jag mitt äktenskapsförord?

Innehållsförteckning:

 1. Var hittar jag mitt äktenskapsförord?
 2. Vad innebär ett äktenskapsförord?
 3. När gäller inte ett äktenskapsförord?
 4. Hur gör man ett äktenskapsförord?
 5. Vad är skillnad på testamente och äktenskapsförord?
 6. Vad händer om man skiljer sig utan äktenskapsförord?
 7. Vem kan bevittna äktenskapsförord?
 8. Hur länge gäller ett äktenskapsförord?
 9. Hur fungerar äktenskapsförord vid dödsfall?
 10. Vad händer om man inte har äktenskapsförord?
 11. Vem ärver om det finns äktenskapsförord?
 12. Vem får huset när man skiljer sig?
 13. Har man rätt till hälften när man skiljer sig?
 14. Kan man ta bort äktenskapsförord?
 15. Vem äger huset vid dödsfall?

Var hittar jag mitt äktenskapsförord?

Äktenskapsförord måste registreras för att vara giltiga. Registrering sker hos Skatteverket där vissa uppgifter måste finnas med i ansökan. I samband med att äktenskapsförordet registreras förs det in en uppgift om detta i äktenskapsregistret, som också sköts av Skatteverket. Har du ytterligare funderingar kring äktenskapsförord och registrering? Du når oss på 0770-33 90 70 eller via kontaktformuläret längre ned. 

Nedan video sammanfattar det mest centrala om äktenskapsförord, under en minut.

Vad innebär ett äktenskapsförord?

Två grundläggande begrepp vilka du måste förstå innebörden av är giftorättsgods och enskild egendom. All egendom i ett äktenskap är antingen giftorättsgods eller enskild egendom. Det finns inte några andra alternativ.

Vem av makarna som äger egendomen eller om de äger egendomen gemensamt har inte någon betydelse för om egendomen är giftorättsgods eller enskild egendom.

Utgångspunkten i ett äktenskap är att all egendom är giftorättsgods. Egendom som normalt skulle vara giftorättsgods kan enligt äktenskapsbalken 7 kap 2 § göras till enskild egendom på något av följande sätt: 

När gäller inte ett äktenskapsförord?

Äktenskapsförord är ett avtal som skrivs mellan två makar eller blivande makar. I äktenskapsförordet bestämmer ni vilken egendom som ska vara enskild egendom och giftorättsgods. Hur egendom “klassas” är viktigt för hur egendomen kommer fördelas vid en eventuell framtida skilsmässa.

Utan ett äktenskapsförord ska ni nämligen dela på allt ni äger om ni skiljer er. Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni istället bestämma en annan fördelning av era tillgångar.

Hur gör man ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan makar som reglerar vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Enskild egendom är det som bara tillhör dig och som inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning, till exempel vid skilsmässa. Om ni inte skriver ett äktenskapsförord blir i princip all egendom, även det ni ägde före äktenskapet, giftorättsgods och delas lika vid eventuell skilsmässa. Formkraven på ett äktenskapsförord är inte lika stränga som för ett testamente, men det måste vara skriftligt, undertecknat av makarna och registrerat hos Skatteverket, som sköter äktenskapsregistret.

Det finns inga blanketter eftersom äktenskapsförordet kan se ut på olika sätt. Därför kan det vara bra att kontakta en familjejurist för att få hjälp med att skriva av avtalet. Avtalet kan skrivas när som helst – både inför och under äktenskapet. Det går alltid att ändra avtalet, men kom ihåg att varje gång ni skriver ett nytt måste ni registrera det hos Skatteverket. Läs mer på skatteverket.se

Vad är skillnad på testamente och äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan makar som reglerar vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Enskild egendom är det som bara tillhör dig och som inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning, till exempel vid skilsmässa. Om ni inte skriver ett äktenskapsförord blir i princip all egendom, även det ni ägde före äktenskapet, giftorättsgods och delas lika vid eventuell skilsmässa. Formkraven på ett äktenskapsförord är inte lika stränga som för ett testamente, men det måste vara skriftligt, undertecknat av makarna och registrerat hos Skatteverket, som sköter äktenskapsregistret.

Det finns inga blanketter eftersom äktenskapsförordet kan se ut på olika sätt. Därför kan det vara bra att kontakta en familjejurist för att få hjälp med att skriva av avtalet. Avtalet kan skrivas när som helst – både inför och under äktenskapet. Det går alltid att ändra avtalet, men kom ihåg att varje gång ni skriver ett nytt måste ni registrera det hos Skatteverket. Läs mer på skatteverket.se

Vad händer om man skiljer sig utan äktenskapsförord?

Vid äktenskap så kommer all egendom som makarna tar med sig in i boet bli det som kallas för giftorättsgods. Det spelar ingen roll om det rör egendom som en make har haft innan äktenskapet och som kanske ärvts från föräldrar och tidigare generationer.

Med ett äktenskapsförord går det att förtydliga att viss egendom är enskild. Då kommer den inte att bli till giftorättsgods. Allt annat som inte finns med i ett äktenskapsförord är alltså giftorättsgods och ägs gemensamt av makarna.

Vem kan bevittna äktenskapsförord?

Om ni skil­jer er utan ett äk­ten­skaps­för­ord ska all er egen­dom delas lika. Oav­sett vem som köpt prylen eller sparat peng­ar­na. Det be­ty­der att ni aldrig har ett eget spa­ran­de ef­tersom den andre har rätt till hälf­ten.

Värdet av ett eget fö­re­tag ska ingå i skils­mäs­san och kan det leda till att din exmake blir de­lä­ga­re eller att du måste sälja fö­re­ta­get om du inte kan köpa ut din make.

Ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar inte ert äk­ten­skap, men är en trygg­het och går snabbt att skriva själv eller till­sam­mans med en jurist. 

Hur länge gäller ett äktenskapsförord?

Jag och min blivande fru ska gifta oss och vi har förstått att vi bör skriva ett äktenskapsförord. Vi vill behålla det som vi äger om vi skiljer oss. Ska vi skriva hur länge vi vill att äktenskapsförordet ska gälla? Hur länge gäller ett äktenskapsförord om vi inte skriver någon tid? Tack för ert svar / Isac

Hur fungerar äktenskapsförord vid dödsfall?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Vad händer om man inte har äktenskapsförord?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan handlar om bodelning vid äktenskapsskillnad (skilsmässa) och det regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

Vem ärver om det finns äktenskapsförord?

Om det finns tillgångar efter den som har dött ärver delägare i dödsboet. I Sverige ärver man inte skulder. Vem som ärver beror på om den döda var gift eller inte och om det finns barn. Ibland kan det finnas äktenskapsförord och testamente som säger att vissa saker ska gå till en särskild person eller organisation. Sambor ärver inte varandra om det inte finns ett testamente.

Kostnaderna för begravningen, transport av kroppen och för räkningar som den döda stod för enskilt ska dödsboet betala innan arvet fördelas. Om skulderna är större än tillgångarna så behöver dödsboet inte betala den skuld som är kvar.

Vem får huset när man skiljer sig?

Flytta isär, skilja sig & separera

Utköp ur hus vid skilsmässa! Vi ska skiljas och äger alltså huset idag ihop. Köptes för 10år sedan för 720 är i dag värt i alla fall 1milj(kanske mer men vi säger 1milj). Lån som finns kvar är 450.

Har man rätt till hälften när man skiljer sig?

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Du hittar regler om skilsmässa och hur egendom delas mellan makar i Äktenskapsbalken (ÄktB), den hittar du här.

Kan man ta bort äktenskapsförord?

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Vem äger huset vid dödsfall?

Sambor har inte au­to­ma­tiskt arvs­rätt. Om ni är sambo och vill ärva varand­ra måste ni skriva ett tes­ta­men­te. Det har ingen be­ty­del­se hur länge ni har bott till­sam­mans, om ni har ge­men­sam­ma barn eller om ni lever som ett gift par. 

Om ni inte har ett tes­ta­men­te ärver ni alltså inte varand­ra och den van­li­ga arvs­ord­ning­en gäller. Det be­ty­der att barn ärver i första hand, och om barn inte finns ärver sam­bons för­äld­rar eller syskon.

Sambo ärver endast om det finns ett tes­ta­men­te. Den ef­ter­le­van­de sambon kan ärva allt om den av­lid­ne sambon inte har barn eller barn­barn.

Om den av­lid­ne har barn eller barn­barn kan dock sambon bara ärva hälf­ten. Den andra hälf­ten är bar­nens lag­lott som de alltid har rätt till enligt lag.