:

När kommer nästa fastighetstaxering?

Innehållsförteckning:

 1. När kommer nästa fastighetstaxering?
 2. Vad är en fastighetstaxering?
 3. Var hittar jag min fastighetstaxering?
 4. Vem bestämmer taxeringsvärdet?
 5. Hur ofta är det fastighetstaxering?
 6. Vad händer om man inte lämnar in Fastighetsdeklaration?
 7. När kommer taxeringsvärdet 2023?
 8. När kommer Fastighetsdeklarationen 2023?
 9. Vad händer om man har fel taxeringsvärde?
 10. Kan man sänka taxeringsvärdet?
 11. När är nästa fastighetstaxering för småhus?
 12. Kan man sälja en fastighet under taxeringsvärdet?
 13. Vad händer om man säljer under taxeringsvärdet?
 14. Vad ska Skatteverket granska 2023?
 15. Kan man köpa ett hus under taxeringsvärde?

När kommer nästa fastighetstaxering?

Det har skett en kraftig uppgång av huspriserna över tid, framför allt under pandemin. Efter Rysslands invasion av Ukraina förra året började huspriserna sjunka under 2022. Sedan har nedgången fortsatt i år. Men den prisnedgång som sker 2023 kommer inte att påverka taxeringsvärdena nästa år utan slår igenom först vid den fastighetstaxering som görs 2027.

Det beror på att det finns en eftersläpning i systemet. Taxeringsvärdena 2024 ska spegla den genomsnittliga prisnivån två år före taxeringsåret, alltså prisnivån för bostäder år 2022. Det betyder att nedgången under 2022 delvis kommer att slå igenom, men den prisnedgång som sker i år kommer inte att påverka taxeringsvärdena överhuvudtaget.

- Det gör att den kommunala fastighetsavgiften för de som ligger under taket kommer att beräknas på ett taxeringsvärde som är ”för högt”, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarna.

Vad är en fastighetstaxering?

Som fastighetsägare kan det vara en utmaning att ha koll på fastighetstaxeringen. Alla fastigheter är föremål för allmän fastighetstaxering vart sjätte år och vissa fastigheter är föremål för en förenklad fastighetstaxering som också sker vart sjätte år (mitt emellan de allmänna taxeringarna). Däremellan kan det bli aktuellt med särskild fastighetstaxering. Ett korrekt taxeringsvärde påverkar inte bara uttaget av fastighetsskatt/-avgift, utan även en rad andra faktorer. Den 8 mars är sista dag att deklarera. Här reder vår skatterådgivare Sora Schnürer ut vad som gäller och hur du ska agera.

En fastighet kan taxeras vid allmän fastighetstaxering, förenklad fastighetstaxering och särskild fastighetstaxering. Vilket år allmän fastighetstaxering inträffar beror på vilken slags fastighet det rör sig om. Hyreshusenheter, industrienheter och specialenheter taxerades exempelvis 2019 vid allmän fastighetstaxering och därefter vart sjätte år. Förenklad fastighetstaxering infaller tre år efter att en allmän fastighetstaxering för vissa fastigheter, exempelvis hyreshusenheter, småhusenheter och lantbruksenheter. Under hösten 2021 ska alltså fastighetsdeklarationerna för den förenklade fastighetstaxeringen 2022 lämnas in för hyreshus om inte anstånd med inlämnandet har beviljats. Snart är det alltså dags att börja planera för detta!

Var hittar jag min fastighetstaxering?

Ett taxeringsvärde är ett samlat värde av en fastighet. Det kan vara både ett tomtvärde och ett byggnadsvärde beroende på hur ägarförhållandena ser ut. Taxeringsvärdet ligger till grund för hur mycket fastighetsskatt eller fastighetsavgift du ska betala. Ju högre taxeringsvärde desto högre avgift. Men äger du ett hus som har ett taxeringsvärde över 1 060 000 kronor betalar du ändå inte mer än takbeloppet för fastighetsavgiften, vilket för inkomståret 2020 är 8 349 kronor för småhus.

Taxeringsvärdet på din fastighet kan också ha betydelse om du behöver ta ett banklån och vill ha din fastighet som säkerhet. Ditt försäkringsbolag kan också titta på taxeringsvärdet om du råkar ut för en skada på huset och de behöver räkna på ersättning. Dessutom använder kommunen taxeringsvärdet när de ska beräkna tomträttsavgälder. Och det används i vissa fall som underlag vid friköp av tomträtter, samt vid en fastighetsvärdering.

Vem bestämmer taxeringsvärdet?

Vi genomför inte några värderingar utanför den egna förrättningsverksamheten. För beställning av värderingsuppdrag hänvisar vi till externa aktörer.

Två situationer kan särskiljas: Värdering av hela fastigheter till exempel inför fastighetsöverlåtelser, samt ersättning vid intrång i skogs- och jordbruksmark i samband med dragning av till exempel ledningar, vägar och järnvägar.

Hur ofta är det fastighetstaxering?

Hur ofta taxeras fastigheter?

Du ska betala 0,4 % av tomtens taxeringsvärde i fastighetsskatt. Så länge som tomten är obebyggd, har det ingen betydelse för skatten om den är avsedd att bebyggas med bostäder eller lokaler.

Vad händer om man inte lämnar in Fastighetsdeklaration?

Om du äger en fastighet får du en fastighetsdeklaration vart tredje eller sjätte år. Ifall det har skett större förändringar på fastigheten eller om den är nybildad kan du däremellan få en särskild fastighetstaxering.

Fastighetsdeklarationen används för att beräkna taxeringsvärdet.  Taxeringsvärdet utgör bland annat underlag för vilken fastighetsskatt eller fastighetsavgift du ska betala. 

När kommer taxeringsvärdet 2023?

I dag den 12 september öppnar fastighetstaxeringen. Från och med 2023 får närmare 360 000 lantbruksfastigheter nya taxeringsvärden. Sedan 2020 års taxering beräknas taxeringsvärdena öka med i snitt 24 procent, med stora variationer mellan fastigheter och mellan olika delar av landet.

– De förändrade taxeringsvärdena speglar de tre senaste årens prisutveckling. Genomsnittligt ökar värdena mest i Stockholm med 29 procent, medan de ökar minst i Kalmar med 17 procent. Värdet på skog stiger med 18 procent och värdet på jordbruk ökar med 21 procent. Samtidigt ökar värdet på bostadsbyggnader med 31 procent, säger Jan Berghök, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, i ett pressmeddelande.

När kommer Fastighetsdeklarationen 2023?

Under februari pågår 2023 års särskilda fastighetstaxering (SFT 2023). I den särskilda fastighetstaxeringen ska alla fastigheter som fått en ändrad taxeringstyp, ändrat skatteförhållande, ny bebyggelse eller ombyggnad för en kostnad på över 1 miljon kronor deklareras. Deklarationerna för den särskilda fastighetstaxeringen 2023 ska inlämnas senast den 6 mars.

Många berörda fastighetsägare har redan fått deklarationsblanketterna från Skatteverket för SFT 2023. Vårt råd är att ta fram relevant information, som till exempel föregående års taxeringsbeslut, ytuppgifter, hyresnivå för 2020 och nedlagda kostnader/utgifter, samt se över om det finns några säregna förhållanden inom fastigheten.

Vad händer om man har fel taxeringsvärde?

Var en fastighet ligger har stor betydelse för värdet. Det beror på att prisnivåerna för fastigheter skiljer sig åt mellan olika områden. Inom fastighetstaxeringen delar man därför in landet i olika geografiskt avgränsade områden, så kallade värdeområden. Inom varje värdeområde fastställer vi värdenivåer så att de är lika för alla jämförbara fastigheter inom området. Det finns separata värdenivåer för de olika byggnadskategorierna friliggande småhus, radhus och kedjehus, parhus med flera.

Inom ett värdeområde kan Skatteverket även fastställa att det typiskt sett råder särskilda förutsättningar vid värderingen. Till exempel kan ett värdeområde ha bildats bara för de fastigheter som ligger utefter en hårt trafikerad väg och som alla är påverkade av buller och andra störningar från trafiken. Värderingen inom det området är därmed redan från början gjord med hänsyn till trafikstörningarna. Du som fastighetsägare i ett sådant område behöver därför inte själv begära att ditt taxeringsvärde justeras ner av det skälet.

Kan man sänka taxeringsvärdet?

Den allmänna fastighetstaxeringen görs vart sjätte år och innebär att alla fastighetstyper förutom småhus (villor) och lantbruk får nya taxeringsvärden. En tumregel är att taxeringsvärdet för en fastighet ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet två år innan taxering. I vissa situationer kan det finnas undantag och vara lägre även om det fortfarande är rättvisande.

En tumregel är att taxeringsvärdet för en fastighet ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet två år innan taxering.

I år (2019) är det dags för en allmän fastighetstaxering och med tanke på de senaste årens högkonjunktur kommer den innebära kraftigt höjda taxeringsvärden för många fastigheter.

När är nästa fastighetstaxering för småhus?

I år sker en allmän fastighetstaxering för dig som äger en småhusfastighet. 2 november är datumet då uppgifterna ska vara inne hos Skatteverket.

Var tredje år deklareras småhus i en allmän eller förenklad fastighetstaxering. Däremellan kan din fastighet taxeras vid en särskild fastighetstaxering. I år har 2,4 miljoner fastigheter fått ett nytt förslag till taxeringsvärde eller en deklaration per post eller i sin digitala brevlåda.

Kan man sälja en fastighet under taxeringsvärdet?

I Sverige beskattas inte gåvor, men när det kommer till fastigheter är det inte glasklart vad som ska räknas som gåva eller köp. En ren gåva är en gåva som gåvotagaren får helt gratis, men fastigheter kan faktiskt ges i gåva mot viss betalning. 

Ibland kan en fastighet säljas till ett pris under marknadsvärdet. I andra fall kan fastigheten ges bort gratis eller säljas till ett underpris, i utbyte mot att gåvotagaren tar över betalningsansvaret för fastighetens lån. Både köp till underpris och övertagande av lån är en typ av betalning, men ändå kan fastigheten betraktas som en gåva. Hur kommer det sig?

För att avgöra om överlåtelsen av en fastighet är en gåva eller ett köp används huvudsaklighetsprincipen: Om priset som den nya ägaren betalar för fastigheten är mindre än fastighetens taxeringsvärde, behandlas hela överlåtelsen som en gåva. Om priset motsvarar eller överstiger fastighetens taxeringsvärde betraktas hela överlåtelsen som ett köp. 

Vad händer om man säljer under taxeringsvärdet?

Bostad & Fastighet

Jag och min fru ska köpa en fastighet av hennes mor. fastigheten har ett värde av 1.8 miljoner. Vi får köpa den för 300000. Finns det skattetekniska problem med att vi köper fastigheten under vad den är värderad till

Vad ska Skatteverket granska 2023?

För att bestämma nivåerna för de nya riktvärdeangivelserna ska köpen granskas närmare. Syftet med granskningen är att säkerställa att köpen är marknadsmässiga och att uppgifterna om köpen och den ingående egendomen är rättvisande. Köpeskillingarna ska korrigeras för prisutvecklingen och köpen ska även viktas i förhållande till ett nivåår.

Kan man köpa ett hus under taxeringsvärde?

Får köpa hus av min far under taxeringsvärde! Går det, och hur går vi till väga får ge 300000 och taxering ligger på 470000.

Hej, Det går absolut att sälja huset under taxeringsvärdet. Det är alltid fastighetsägaren som bestämmer vem som skall få köpa huset och hur mycket denne vill ha betalt för det. Om din far vill sälja huset för ett pris under marknadsvärdet finns det inga rättsliga hinder i det. I skatterättslig mening kommer det att ses som en gåva eftersom du betalar mindre än vad huset är värt taxeringsmässigt. Det kommer därmed att vara skattefritt för din far (8:2 Inkomstskattelagen). Det man bör tänka på när man köper ett hus under taxeringsvärdet är stämpelskatten. Det är en skatt som åläggs om du hade betalat 85 % eller mer av taxeringsvärdet (i det här fallet mer än 399 500 kr). I så fall hade du varit tvungen att betala en skatt på 1,5 % av ersättningen. Det är dock inte fallet i din fråga, men bör beaktas när man bestämmer ett pris i en situation som eran. Jag tycker att en utomstående besiktningsman bör besiktiga huset för att både du och din far ska vara medveten om husets skick vid försäljningen. Inte bara för att det är din skyldighet som köpare att kontrollera huset, utan även för att minimera framtida oenigheter inom familjen. Det är lätt att man åsidosätter den skyldigheten när man köper ett hus av en familjemedlem som man litar på, men det är bättre att veta hur verkligheten ser ut än att behöva ta en diskussion om ansvar i framtiden. I övrigt fungerar det som ett vanligt husköp med krav på ett skriftligt köpekontrakt osv. Er bank kan säkert hjälpa er om ni har fler frågor om det praktiska genomförandet av husköpet. Lycka till!