:

Hur får man ett gårdsnamn?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man ett gårdsnamn?
 2. Kan man byta namn på sin gård?
 3. Vad betyder gårdsnamn?
 4. Vad kostar namnbyte Skatteverket?
 5. Vad är det för skillnad på tilltalsnamn och förnamn?
 6. Varför ska man ha ett namn?
 7. Hur lång tid tar det för Skatteverket att registrera namn?
 8. Var anmäler man namnbyte?
 9. Måste man ha ett tilltalsnamn?
 10. Hur registrerar man sitt tilltalsnamn?
 11. Vilka namn får man inte ha?
 12. Kan man lägga till von i sitt namn?
 13. Vad händer om man inte anmäler namn?
 14. När måste man registrera namn?
 15. Vilka behöver man kontakta vid namnbyte?

Hur får man ett gårdsnamn?

Det finns två mönster för hur personbeteckningar konstrueras med hjälp av gårdsnamn: På den svenska landsbygden placerades gårdsnamnet i regel sist i namnet: Anders i Backen, Kerstin Bengtsdotter vid Dammen, Mor på Torpet. I Dalarna och vissa angränsande områden satte och sätter man dock alltjämt gårdsnamnet före förnamnet. Oftast har det där karaktär och ursprung som genitivbestämning till detta, till exempel Backens Anders, Dammens Kerstin Bengtsdotter. Det förekommer dock även att gårdsnamnet står som genitivlöst attributivt ord, till exempel Grudd Olof Bengtsson, Damm Anna Persdotter.

Hade Lars' far eller farfar exempelvis varit nämndeman (något som gav hög status) kunde han kallas Nämkars Lasse. Om denne Nämkarls Lasse sedan byggde upp en ny gård, så är det troligt att denna gård skulle komma att kallas Nämkarls-Lasses efter honom. Om han hade en dotter eller dotterdotter som hette Brita, kunde hon benämnas Nämkarls-Lasses Brita (Larsdotter).

Efterhand har gårdsnamnen formaliserats, men alltjämt är det vanligt med informella nykonstruktioner efter detta mönster, varvid det ofta förekommer att samma person kan benämnas på olika sätt, och att sättet att benämna en person ofta säger något om i vilken relation talaren står till den omtalade. Om Brita gift sig och flyttat från "Nämkarls-Lasses" till "Karis" i en annan by (Karis-gården heter så antagligen därför att den först brukades av någon som hette Kari), så är det troligt att en person från hennes ursprungsby kommer att fortsätta kalla henne för Nämkarls-Lasses Brita medan de i hennes nya by kommer att kalla henne Karis Brita, också när de talar med varandra om henne. Ett sådant invecklat språkbruk kräver naturligtvis mycket stor personkännedom och kan bara upprätthållas i små orter med mycket stabil demografisk struktur och stark kontinuitet.

Kan man byta namn på sin gård?

s.k. Belägenhetsadress sätts efter en standard. Bestäms av kommunen https://www.lantmateriet.se/sv/Fast.../Lagenhetsregistret/Innehall/Adressuppgifter/

Fastighetens namn är fastighetsbeteckningen. Bestäms av Lantmäteriet. Består av kommunnamn(kommunkod), trakt, block och enhet. Exempel: Gävle Österhamn 1:18.

Vad betyder gårdsnamn?

Kommunen fattar beslut om belägenhetsadresser. Har du frågor om namnet i din adress ska du i första hand vända dig till den kommun där fastigheten är belägen.

Trafikverket ansvarar för uppsättning av geografisk vägvisning utmed det statliga vägnätet. Har du frågor om namnet på en vägskylt ska du i första hand vända dig till Trafikverket.

Vad kostar namnbyte Skatteverket?

Du kan ansöka om att byta till ett nybildat efternamn, alltså ett efternamn som inte redan används.

Fem kriterier för att byta till ett nybildat efternamn:

Vad är det för skillnad på tilltalsnamn och förnamn?

I alla de nordiska länderna regleras personnamn i lag. I den här lagstiftningen finns många likheter, men också tydliga skillnader.

Enligt lag ska alla i Finland, Sverige, Norge och Danmark ha ett förnamn och ett efternamn. I Norge och Danmark kan man dessutom ha så kallade mellannamn. Islänningar använder patronymikon, som bildas utgående från faderns namn, och metronymikon, som bildas utgående från moderns namn, efter sina förnamn. En del islänningar har dessutom efternamn som går i arv.

I den här artikeln reder jag ut huvuddragen för hur förnamn, efternamn, mellannamn, patronymikon och metronymikon regleras i namnlagarna i de nordiska länderna. I lagarna beaktas också personer med utländsk bakgrund, transpersoner och adoptivbarn, men här går jag inte närmare in på de aspekterna.

I alla de nordiska länderna ska var och en ha minst ett förnamn. I Sverige, Norge och Danmark begränsar lagen inte hur många förnamn man kan ha, men i Finland får man inte ha fler än fyra förnamn och på Island inte fler än tre.

I Danmark och på Island finns det listor över godkända förnamn att välja mellan. Det är ändå möjligt att ansöka om att ta ett namn som inte finns på listan. Om namnet godkänns läggs det sedan till listan. I Danmark är det familjedomstolen (familieretshuset) och på Island personnamnskommittén (Mannanafnanefnd) som beslutar om vilka namn som godkänns.

I alla de nordiska länderna ska var och en ha minst ett förnamn.

Enligt namnlagarna i Finland, Sverige, Danmark och på Island får förnamnet inte väcka anstöt eller orsaka olägenhet för namnbäraren. I Norge kan man för det mesta inte ta ett förnamn som används eller tidigare har använts som efternamn, om inte namnet ursprungligen har varit ett förnamn. Inte heller i Finland får man ta ett efternamn eller ett namn som liknar ett efternamn som förnamn (till exempel Korhonen, Björkhage). När det gäller isländska förnamn är det viktigt att det går att böja dem i genitiv på isländska, och att namnet över lag kan anpassas till isländskans struktur och stavning.

När det gäller isländska förnamn är det viktigt att det går att böja dem i genitiv på isländska.

I Finland, Norge och Danmark får män inte bära kvinnonamn och kvinnor inte mansnamn, även om det traditionellt också finns könsneutrala namn i Finland, som Kaino och Rauni. Sällsynta förnamn som ännu inte har etablerats för ett visst kön ses också som könsneutrala.

Varför ska man ha ett namn?

Sedan den 1 juli 2017 finns det en ny namnlag i Sverige. Namnlagen reglerar i Sverige boende svenska medborgaren skyldigheter och rättigheter rörande personnamn. Det fanns tidigare enligt namnlagen tre typer av namn; förnamn, mellannamn och efternamn. I den uppdaterade lagen så har man tagit bort möjligheten att ansökan om mellannamn.

Namnlagen gäller för alla svenska, finska, danska och norska medborgare som bor i Sverige. Är du inte medborgare i ett nordiskt land kan du ändå, om du vill, anmäla namn och byte av namn till Skatteverket enligt svensk lag om du bor i Sverige. Även statslösa personer omfattas av den svenska namnlagen om de bor i Sverige.

Det är dock inte säkert att ett namnbyte som du gör i Sverige godkänns i ditt hemland. Vill du undvika problem med ditt hemlands myndigheter bör du därför, innan du byter namn, ta kontakt med ditt hemlands ambassad och ta reda på vad som gäller.

Hur lång tid tar det för Skatteverket att registrera namn?

Allow the use of cookies from Facebook on this browser?

We use cookies and similar technologies to help provide and improve content on Meta Products. We also use them to provide a safer experience by using information we receive from cookies on and off Facebook, and to provide and improve Meta Products for people who have an account.

Var anmäler man namnbyte?

Från och med den 1 juli 2017 har vi en ny lag om personnamn i Sverige. Den nya lagen har moderniserat och förenklat möjligheterna att välja och byta namn. Det finns heller inga hinder för upprepade byten av förnamn eller efternamn.

Hos Skatteverket kan du ansöka om att få byta förnam eller efternam och du kan också ansöka om namn för nyfödda barn. Det finns olika blanketter för de olika namnändringsansökningarna.

Måste man ha ett tilltalsnamn?

Om du har ett giltigt pass rekommenderar vi i så fall att du bokar resan i det namn som står i ditt pass och gör ett nytt pass efter resan när namnändringen är klar. Du kan också vänta med att skicka in namnansökan till efter resan.

Om du inte har något giltigt pass eller om ditt pass snart går ut rekommenderar vi att du

1. skaffar ett nytt pass i ditt nuvarande namn2. bokar resan i ditt nuvarande namn3. skickar in ansökan om namnändring efter att du fått ditt nya pass4. skaffar ett nytt pass med ditt nya namn när du kommit hem och namnändringen är klar.

I tjänsten kan du som är över 18 år och har Swish ansöka om följande ändringar:

 • lägga till eller ta bort förnamn
 • ändra stavning på förnamn
 • ändra ordningsföljd mellan dina förnamn
 • ändra ditt tilltalsnamn.

Hur registrerar man sitt tilltalsnamn?

Vill börja med att säga att detta inte är relaterat till något med mitt kön eller liknande.

Jag har alltid tyckt att mitt nuvarande namn inte passar mig. Jag har bara aldrig gillat det.

Vilka namn får man inte ha?

Lucifer. Är enligt Skatteverket olämpligt eftersom det kan antas väcka anstöt och kan leda till obehag för bäraren.

Tholle. Olämpligt som förnamn då det har en innebörd som skulle kunna medföra obehag för bäraren. Ordet tolle är ett etablerat och allmänt känt skånskt dialektord som betyder en klump eller en korv med avföring. Skatteverket har bedömt att även om stavningen av namnet skiljer sig något från ordet är uttalet detsamma.

Kan man lägga till von i sitt namn?

I adliga efternamn som von Numers och af Björkesten ska namnpartikeln skrivas med liten bokstav, oberoende av om namnet kommer först i en mening eller inte. Detta gäller även namn som inleds med de la, de, di, la eller le och vanligen van.

Exempel: von Fersen misstänkte en komplott, tog den andra utgången och vandrade ut på gatan rakt i famnen på pöbeln.

Vad händer om man inte anmäler namn?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett barns förnamn ska anmälas till Skatteverket inom tre månader från födseln (26 § 2 st lagen (2016:1013) om personnamn - här). Om en anmälan inte görs inom denna tid så kan Skatteverket förelägga vårdnadshavare att inom viss tid anmäla barnets förnamn (43 § 1 st). Om vårdnadshavarna underlåter att anmäla barnets förnamn till Skatteverket inom den förelagda tiden, så kan Skatteverket på nytt förelägga vårdnadshavarna att anmäla barnets förnamn, denna gång med påföljd av vite (43 § 2 st).

När måste man registrera namn?

Skatteverket skickar en blankett inom en vecka från att barnet har fötts, efter att födelsen har registrerats i folkbokföringen. Vi skickar blanketten till den som har fött barnet. Du ansöker om både förnamn och efternamn för barnet på samma blankett.

Om du inte ansöker om efternamn inom tre månader från att barnet föddes får barnet samma efternamn som den förälder som har fött barnet.  

Ett förnamn får inte kunna leda till obehag hos den som ska ha det, eller väcka anstöt hos någon annan. Det får inte heller uppfattas som ett efternamn eller vara olämpligt som förnamn av någon annan anledning.

I samband med att du ansöker om förnamn kan du också meddela vilket avnamnen som ska vara barnets tilltalsnamn.

Skatteverket prövar samtliga namn var för sig. Detta innebär att verket kan komma att godkänna ett eller flera namn i en ansökan och samtidigt avslå ett eller flera av de andra sökta namnen. Detta förutsatt att du inte vill att ansökan ska prövas i sin helhet.

Vilka behöver man kontakta vid namnbyte?

Om du har ett giltigt pass rekommenderar vi i så fall att du bokar resan i det namn som står i ditt pass och gör ett nytt pass efter resan när namnändringen är klar. Du kan också vänta med att skicka in namnansökan till efter resan.

Om du inte har något giltigt pass eller om ditt pass snart går ut rekommenderar vi att du

1. skaffar ett nytt pass i ditt nuvarande namn2. bokar resan i ditt nuvarande namn3. skickar in ansökan om namnändring efter att du fått ditt nya pass4. skaffar ett nytt pass med ditt nya namn när du kommit hem och namnändringen är klar.