:

Är Samfällighetsavgift avdragsgill?

Innehållsförteckning:

 1. Är Samfällighetsavgift avdragsgill?
 2. Är det moms på Samfällighetsavgift?
 3. När blir samfälligheter momspliktiga?
 4. Hur momsregistrera samfällighetsförening?
 5. Hur beskattas samfälligheter?
 6. Är det moms på medlemsavgift?
 7. När behöver man inte redovisa moms?
 8. Hur bokföra samfällighet?
 9. Är det moms på samfällighetsförening?
 10. Hur vet jag om min verksamhet är momspliktig?
 11. Är medlemsavgifter momspliktiga?
 12. Vilka verksamheter är inte momspliktiga?
 13. Hur vet man om en verksamhet är momspliktig?
 14. Hur beskattas en samfällighetsförening?
 15. Måste en samfällighet ha en årsredovisning?

Är Samfällighetsavgift avdragsgill?

Att förlora en älskad är en känslosam upplevelse och därmed är det ofrånkomligt att undvika administrativa uppgifter. Bouppteckningen är en sådan uppgift, och att få professionell hjälp kan lätta bördan. Men hur mycket kostar en bouppteckning egentligen? Och vad innebär det att överlåta denna process till en begravningsbyrå? Låt oss belysa dessa frågor och försöka ge dig lite klarhet.

Bouppteckning – en kort överblick

Är det moms på Samfällighetsavgift?

Juridik vid dödsfall

Om min man skriver på en fullmakt där han avstår från att närvara vid sin fars bouppteckning: vad ger han då modern, den avlidnes fru, för rättigheter. Mvh

När blir samfälligheter momspliktiga?

Moms i samfällighetsföreningen gäller alla samfällighetsföreningar med en årsomsättning över 80.000 kronor. Det betyder att många av landets samfällighetsföreningar måste både momsregistrera sig och reda ut hur mycket föreningen ska betala i moms. Samtidigt kan samfällighetsföreningen numera dra av moms på sina kostnader. 

Fram tills alldeles nyligen har samfällighetsföreningar legat utanför momssystemet, det är därför vi har publicerat ett ställningstagande i frågan, eftersom Skatteverkets ändrar sin linje och gör en anpassning till EU-rätten, säger Pia Kjell, rättslig expert i momsfrågor på skatteverket, och fortsätter: 

Hur momsregistrera samfällighetsförening?

Boupp­teck­ning­en ska upp­rät­tas inom tre må­na­der från döds­da­gen. Boupp­teck­ning­en ska skic­kas till Skat­te­ver­ket inom en månad från att boupp­teck­ning­en upp­rät­ta­des.

Om döds­bo­de­lä­gar­na märker att det kommer ta längre tid än vad som är tillå­tet att skicka in boupp­teck­ning­en kan de ansöka om an­stånd hos Skat­te­ver­ket.

När boupp­teck­ning­en kommit till skat­te­ver­ket kon­trol­le­rar skat­te­ver­ket att all in­for­ma­tion som behövs finns med. Om någon upp­gift fattas kan Skat­te­ver­ket be om kom­plet­te­ring, annars re­gi­stre­ras boupp­teck­ning­en av hand­läg­ga­ren.

Hur beskattas samfälligheter?

Samfälld förmån är en i inkomstbeskattningen använd beteckning för vissa självständiga sammanslutningar som förvaltar gemensamma områden eller andra rättigheter relaterade till användning av fastigheter. Enligt 5 § i inkomstskattelagen (ISkL) är samfällda förmåner samfällda skogar, väglag, fiskelag och skifteslag samt andra med dessa jämförbara konsortier.  Andra jämförbara konsortier som avses i ISkL 5 § kan vara till exempel delägarlag enligt lagen om samfälligheter och dikningssammanslutningar enligt vattenlagen. Även fiske- och skifteslag som uttryckligen nämns i ISkL 5 § är delägarlag som avses i lagen om samfälligheter. För samfällda skogar, väglag och dikningssammanslutningar finns separata speciallagar (lagen om samfällda skogar, lagen om enskilda vägar och vattenlagen).

Delägare i samfällda förmåner är de fastighetsägare, vars fastigheter har andel i en samfällighet. I allmänhet blir personer delägare i samfällda förmåner genom att anskaffa en fastighet med en andel i en samfälld skog eller vägrätt eller rätt till samfälligheter. Delägarskap kan också uppstå om en lägenhet eller en del av en lägenhet ansluts till en samfälld förmån.

Enligt ISkL 18 § 1 mom. beskattas samfällda förmåner som särskilda skattskyldiga. En samfälld förmån är således skyldig att betala skatt på sina inkomster. Som skattepliktig inkomst för delägarna i en samfälld förmån betraktas inte den andel som har erhållits av den samfällda förmånens inkomst (ISkL 18 § 2 mom.). En samfälld förmåns förluster delas inte heller mellan delägarna, utan de avdras från den samfällda förmånens inkomst.

En samfälld förmån är en särskild skattskyldig i beskattningen, och den beskattas på samma sätt oberoende av om den betraktas som en privaträttslig juridisk person eller inte. Juridiska personer är till exempel ett delägarlag för ett konstituerat och registrerat samfällt område eller en samfälld skog och ett väglag. Till exempel ett icke konstituerat delägarlag för samfällda områden är inte en juridisk person.

Är det moms på medlemsavgift?

En bouppteckning måste inte göras av dyra jurister. Enkla fall klarar du lätt själv – och sparar tusenlappar på köpet.

En person kan ha flera roller i en bouppteckning. Ett barn till den avlidna kan till exempel vara både bouppgivare, döds­bodelägare och ingivare.

Bouppgivare: Den som bäst känner till dödsboet, det vill säga vilka skulder och tillgångar som finns.

Dödsbodelägare: De som ärver direkt från dödsboet.

När behöver man inte redovisa moms?

Du kan vara registrerad för att deklarera momsen en gång per år, varje kvartal eller varje månad. Momsen ska vara inbetald på skattekontot hos Skatteverket samma dag som momsdeklarationen ska vara inlämnad. Datumet finns förifyllt på momsdeklarationen och där framgår det om företaget ska deklarera helårsvis, kvartalsvis eller månadsvis.

Hur bokföra samfällighet?

När en person går bort lämnar han eller hon saker efter sig. Det kan exempelvis vara ett hus, möbler eller pengar på ett bankkonto. Sådana saker kallas för kvarlåtenskap.

Vanligtvis delar den avlidnes anhöriga upp kvarlåtenskapen mellan sig. Men innan arvet kan delas ut behöver tillgångar och skulder kartläggas.

Det kallas för bouppteckning. Och en bouppteckning är alltså en kartläggning av vad en person hade för tillgångar och skulder vid sin bortgång. Samt vilka som ska ärva personen.

 • Det hela startar med ett frivilligt möte där alla arvtagare kan delta. Under mötet listas den avlidnes tillgångar och skulder. Dessutom fastställer man vilka som har rätt att ärva och vem som ska företräda dödsboet.
 • Den som företräder dödsboet kallas för bouppgivare. Det är bouppgivarens ansvar att alla tillgångar och skulder listas på ett korrekt sätt. Så att kvarlåtenskapen efter den avlidne blir korrekt fördelad när bouppteckningen är registrerad och klar.
 • När allt är klart skickas bouppteckningen in till Skatteverket tillsammans med övriga relevanta dokument. Det måste göras inom fyra månader från dödsdagen.
 • Ja, en bouppteckning måste upprättas senaste fyra månader efter dödsfallet.

  I undantagsfall kan däremot socialförvaltningen bestämma att en så kallad dödsboanmälan ska genomföras. Men det förutsätter att den som avlidit har mycket små tillgångar.

  En bouppteckning innehåller många delar som är reglerade i lag.

  Exempelvis måste arvtagare kallas till bouppteckningsmöte. Dessutom är det bra om två vittnen är med som intygar att allt gått rätt till. Vittnena måste vara oberoende och kallas för förrättningsmän.

  Eftersom själva bouppteckningen är en genomgång av skulder och tillgångar är det även viktigt att ha med så mycket information som möjligt. Det kan vara en fastighetsbeteckning, uppgifter om bankkonton och aktieinnehav.

  Är det moms på samfällighetsförening?

  Det finns inga formella krav på hur en ansökan om registrering av en bouppteckning ska se ut, utan ansökan sker helt enkelt genom att bouppteckningen lämnas in till Skatteverket. Skatteverket handlägger sedan bouppteckningen genom att i tur och ordning

  • kontrollera den
  • begära komplettering om en uppgift saknas
  • registrera den och förse den med ett bevis om detta
  • skicka originalhandlingarna till ingivaren och spara en bestyrkt kopia.

  Hur vet jag om min verksamhet är momspliktig?

  Med denna blankett kan man beställa en kopia av bouppteckning och vid behov av dess bilagor som finns arkiverade hos Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen arkiverar bouppteckningar och bilagorna i elektroniskt format.

  Bouppteckningen och dess bilagor är sekretesslagda handlingar. Av bouppteckningen och dess bilagor kan dock kopior lämnas ut till bl.a. personer som behöver uppgifter ur handlingarna för att kunna sköta sina skyldigheter eller ta vara på sina intressen eller rättigheter.

  Är medlemsavgifter momspliktiga?

  Allmännyttiga ideella föreningar som inte är skyldiga att betala inkomstskatt för näringsverksamhet är heller inte skyldiga att deklarera och betala moms på sin försäljning. Ni ska då inte ta ut moms vid försäljning av varor och tjänster och får inte heller dra av moms på inköp för er verksamhet. Om ni felaktigt tar ut moms på till exempel reklam, annonser, sponsring m.m. har köparen ingen rätt att göra avdrag för den felaktigt debiterade momsen. Ni ska ändå redovisa momsen i en särskild skattedeklaration.

  Om ni däremot blir betalningsskyldiga att betala inkomstskatt för näringsverksamhet och självständigt bedriver ekonomisk verksamhet, ska ni också deklarera och betala moms på momspliktig försäljning av varor och tjänster. Ni får då också dra av moms på inköp för den momspliktiga delen av verksamheten.

  Ideella föreningar som inte är allmännyttiga och självständigt bedriver ekonomisk verksamhet är betalningskyldiga för moms på samma villkor som andra näringsidkare.

  Vilka verksamheter är inte momspliktiga?

  En julgåva till anställda kan vara allt från ett lyxigt bäddset till ett paket med doftljus. Du kan också skänka gåvokort, som anställda kan använda för att själv välja ut en personlig gåva eller skänka en summa till välgörenhet. Ja, julklappen till personalen kan numera bestå av nästan vad som helst – men det får inte vara en gåva i rena pengar.

  Detta gäller för julgåva från företag till anställda:

   Kostnaden för julklappar till anställda är avdragsgill för arbetsgivaren om värdet inte överstiger 500 kronor inklusive moms. Arbetsgivaren måste ge julgåvan till alla anställda eller till en större grupp av anställda för att reglerna om skattefrihet ska gälla. Även en företagare som är ensam anställd i sitt aktiebolag får ta emot en skattefri julgåva. Du som har enskild firma kan ge dina anställda skattefria julgåvor men får inte avdrag för kostnader om du ger en julgåva till dig själv. Du som har enskild firma kan inte göra avdrag för egna personalfester.

  Julgåvor till anställda är endast skattefria om värdet inte överstiger 500 kronor inklusive moms. I det värdet inräknas inte fraktkostnader eller administrativa kostnader. En gåva med högre värde blir skattepliktig från första kronan. För att julgåvan ska vara avdragsgill får den inte bestå av kontanter, check eller postväxel. Värdepapper och julgåva i form av presentkort, som inte kan bytas mot pengar, kan vara skattefria.

  Om du på begäran av en anställd, i stället för julgåva, väljer att skänka pengar till ideell verksamhet, är en sådan gåva inte avdragsgill – varken som lönekostnad eller gåva. I stället beskattas den anställde för gåvans värde som för lön.

  Om du som företagare däremot för egen del bestämmer dig för att skänka pengar till välgörenhet i stället för att ge julklappar behöver dina anställda inte skatta men du får inte heller göra avdrag för julgåvor.

  Hur vet man om en verksamhet är momspliktig?

  Julgåvor till anställda är skattefria för de anställda om värdet inte överstiger 500 kronor inklusive moms. I gåvans värde räknas inte dina kostnader för administration och transporter av gåvorna in.

  Hur beskattas en samfällighetsförening?

  Information om kurser  Till varje kurs finns ett anmälningsformulär som du använder för att anmäla dig till utbildningen. När din anmälan har skickats får du ett e-postmeddelande som bekräftar att vi registrerat din anmälan. Du kan anmäla flera deltagare till samma kurs. Ange eventuella uppgifter om märkning vid fakturering i rutan för Övrigt. Vid frågor om din bokning av kurser eller annan kundaktivitet kontakta [email protected]

  Praktisk information Våra kurser hålls via plattformen Univid. Koppla upp dig någon minut innan så att kursen kan starta på utsatt tid.

  Måste en samfällighet ha en årsredovisning?

  För att julgåvor ska vara skattefria för både den anställde och arbetsgivaren, får julklappen högst kosta 500 kronor inklusive moms och ska lämnas till alla anställda i företaget. Företaget får då lyfta hela momsen samt dra av hela kostnaden som en personalkostnad. Det är alltså priset på julklappen som säljs i affären eller på nätet som inte får överstiga 500 kronor. Fraktkostnader som tillkommer räknas inte med.

  Gåvor som lämnas i pengar eller gåvor som kan bytas ut mot pengar räknas inte som skattefria julgåvor. 

  Presentkort som inte kan bytas ut mot pengar fungerar alldeles utmärkt.