:

Vad är Grönt bidrag?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Grönt bidrag?
 2. Vem kan få Grönt bidrag?
 3. Hur mycket Grönt bidrag kan man få?
 4. Vad krävs för att få Grönt avdrag?
 5. Får man Bidrag för solceller 2023?
 6. Hur mycket skatt för grönt avdrag?
 7. Vem har rätt till grön teknik?
 8. Får man bidrag för solceller 2023?
 9. Hur länge varar grön teknik?
 10. Kan man få både rot och grön teknik?
 11. Kan man få både rotavdrag och grönt avdrag?
 12. Hur betalas grön teknik ut?
 13. Får man bidrag för Laddbox?
 14. Hur länge gäller grönt avdrag?
 15. Hur mycket får man tillbaka på solceller?

Vad är Grönt bidrag?

En enklare bouppteckning utan några större juridiska frågetecken tar uppemot 3 månader att genomföra. Mer komplexa bouppteckningar kan däremot ta betydligt längre tid än så.

Exakt hur lång tid en bouppteckning tar beror på en rad olika faktorer – exempelvis antalet arvtagare, mängden fastigheter eller tillgångar i utlandet. Därför är det svårt att ge ett konkret svar på hur lång tid en bouppteckning tar utan hänsyn till de kringliggande omständigheterna.

En riktlinje är att man inom 3 månader från dödsfallet ska ha hållit en bouppteckningsförrättning. Bouppteckningen ska i sin tur inom en månad från förrättningen skickas in till Skatteverket för registrering. Tar bouppteckningen längre tid än så måste man ansöka om anstånd från Skatteverket.

Vem kan få Grönt bidrag?

En bouppteckning är ett juridiskt dokument som visar vilka tillgångar och skulder en person som avlidit har. Den visar även vilka som är arvingar och testamentstagare (dödsbodelägare).

 • Bouppteckningen fungerar som en ”legitimationshandling” som visar vem som får företräda dödsboet. Den behövs för att dödsboet ska kunna sälja den avlidnes bostad, fastigheter, mark, aktier och värdepapper samt avsluta konton på banken. 
 • Bouppteckningen ska göras inom tre månader och skickas in till Skatteverket för registrering inom fyra månader från dödsdagen. Därmed blir det en offentlig handling.
 • Det är delägarna i dödsboet som ansvarar för att upprätta handlingen. Det brukar vara ett omfattande arbete.
 • Ni kan upprätta bouppteckningen själva, men den måste verifieras av två utomstående förrättningsmän. Vi rekommenderar att anlita en jurist så att det blir rätt – speciellt om den avlidne hade många olika tillgångar och/eller skulder.
 • Dokumentet används som underlag vid arvskiftet. Då fördelas kvarlåtenskapen enligt arvsordningen och eventuellt testamente så att var och en får sin arvslott. Det är därför det är viktigt att det går rätt till.

Hur mycket Grönt bidrag kan man få?

Arvskifteshandlingen är ett skriftligt avtal mellan samtliga dödsbodelägare.  Arvskifteshandlingen görs efter att bouppteckningen är gjord och omfattar den avlidnes samtliga tillgångar och skulder. Arvet fördelas utifrån arvingarnas önskemål samt arvsregler, eventuellt testamente, gåvobrev och andra relevanta handlingar som kan ha betydelse för fördelningen av arvet.

När alla är överens om hur arvet ska fördelas ska samtliga dödsbodelägare underteckna arvskifteshandlingen.

Vad krävs för att få Grönt avdrag?

En bouppteckning kan göras privat. Då ska en av er efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom utses till bouppgivare och lämna uppgifter om dödsboet.

Bouppgivaren ska också utse två utomstående förrättningsmän. Det är två personer som inte på grund av lag eller testamente har rätt till att ärva den avlidna. Förrättningsmännen intygar att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd.

Om ni har bett någon utomstående förvalta dödsboet, exempelvis en boutredningsman eller en testamentsexekutor kan inte samma person agera som förrättningsman.

Får man Bidrag för solceller 2023?

I tabellen nedan kan du se en sammanfattning av villkor för de stöd du kan söka vid en solcellsinvestering. Efter tabellen kan du läsa mer om de olika stöden och hur du söker dem. (För dig som använder en mobil: För att se hela tabellens bredd behöver du använda liggande läge.)

Det statliga stödet för solceller är avslutat. Från den 8 juli 2020 råder stopp för fler ansökningar om stödet. Läs mer på sidan vanliga frågor och svar om investeringsstödet om du skickat in en ansökan om stöd innan ansökningsstoppet men inte fått ett beslut ännu. 

Hur mycket skatt för grönt avdrag?

Att solcellsbidraget inte längre går att ansöka om behöver inte vara dåliga nyheter! Som vi nämnde ovan så ersattes investeringsstödet med grönt avdrag och därför har du fortfarande möjligheten att installera solceller på ditt tak för en lägre kostnad.

Förutom skattereduktion för solceller så berättar vi om vilka avdrag som gäller om du blir en mikroproducent av elektricitet. Du kommer se att med rätt skatteavdrag kan du både spara och tjäna pengar.

För själva installationen av solceller ges ett avdrag på högst 20 procent* - vilket dras av, av installatören, för arbete och material. Maxbeloppet som du totalt kan nyttja ligger på 50 000 kr per år. Är ni två som äger huset tillsammans kan ni båda få avdrag, alltså ett skatteavdrag på MAX 100 000 kr per år!

*OBS! Det egentliga värdet blir exakt 19,40% då resekostnader och projektering inte är avdragsgilla kostnader.

Vem har rätt till grön teknik?

Tillbaka

Hur lång tid tar det innan hela dödsboavvecklingen är klar? Vilka delar måste genomföras innan arvet kan fördelas?

Får man bidrag för solceller 2023?

Om du väljer att installera batteri till din solcellanläggning får du göra ett avdrag på hela 50% på arbets- och materialkostnaden. Detta gäller även laddboxar. Då batterier fortfarande är väldigt dyra kan man dock ganska snabbt komma upp i maxavdraget 50 000 kronor per person och år, det kan då vara bra att flera i hushållet kan utnyttja avdraget för att kunna få ”rabatten” på hela ditt batteri/system.

Hur länge varar grön teknik?

Enkelt för­kla­rat kan man säga att lösöre är fy­sis­ka ägo­de­lar som går att flytta. Man kan tänka att lösöre inte sitter fast i huset eller marken. Ex­em­pel på lösöre är:

 • Möbler, pors­lin och heme­lektro­nik
 • Kläder, böcker och andra per­son­li­ga ägo­de­lar
 • Ma­ski­ner och verk­tyg
 • Skul­debrev, sedlar och mynt
 • Bil, cykel och andra fordon

Saker som inte räknas som lösöre: är pengar på ett bank­kon­to, aktier och rät­tig­he­ter. Inte heller det som är fast egen­dom så som hus eller tomt. 

Lösöre är inte rik­ti­gt samma sak som lös egen­dom men lösöre är en sorts lös egen­dom. 

I be­grep­pet lös egen­dom ingår alltså lösöre men även sådant som inte är fy­sis­ka saker, till ex­em­pel pengar, vär­de­pap­per, hy­res­rätt, rät­tig­he­ter och fod­ring­ar. Där­e­mot ingår inte fast egen­dom.

Fast egen­dom kan ses som mot­sat­sen till lös egen­dom. 

Kan man få både rot och grön teknik?

Klicka här för att registrera dig i Efterlevanderegistret.

Innan en utbetalning kan göras ska en bouppteckning och ett arvskifte göras. När detta är klart är betalningen redo att skickas till samtliga arvingar. För att processen ska gå snabbt till är det bra att du har fått kontakt med en duktig aktör som hjälper er med bouppteckningen.

Kan man få både rotavdrag och grönt avdrag?

Arvskifteshandlingen är ett skriftligt avtal mellan samtliga dödsbodelägare.  Arvskifteshandlingen görs efter att bouppteckningen är gjord och omfattar den avlidnes samtliga tillgångar och skulder. Arvet fördelas utifrån arvingarnas önskemål samt arvsregler, eventuellt testamente, gåvobrev och andra relevanta handlingar som kan ha betydelse för fördelningen av arvet.

När alla är överens om hur arvet ska fördelas ska samtliga dödsbodelägare underteckna arvskifteshandlingen.

Hur betalas grön teknik ut?

Tidigare fanns det möjlighet att få bidrag för installation av solceller (20% av kostnaden). Ett problem var dock att de anslagna pengarna i regel inte räckte till, trots att regeringen de senaste åren mer än fördubblat anslagen. Ansökningarna hamnade därför på hög hos länsstyrelsen, som betalade ut bidrag i takt med att de fick nya anslag. Ibland fick de som söker vänta till nästa års budget, ibland till och med till nästnästa års budget.

Om man investerade i en solcellsanläggning behövde man ligga ute med pengarna för bidragsdelen under väldigt lång tid. Man behövde alltså initialt lyckas finansiera hela investeringen, och sedan tålmodigt vänta på bidraget.

Får man bidrag för Laddbox?

Övrigt/annat

Kan en gymnasieelev skriva sig/folkbokföra sig hos anhöriga, till exempel mor-/farföräldrar eller äldre vuxna syskon eller måste man i den åldern vara folkbokförd på samma adress som en av föräldrarna?

Hur länge gäller grönt avdrag?

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

Det är olagligt att folkboföra sig på fel adress

Hur mycket får man tillbaka på solceller?

Gör du ingen flyttanmälan eller inte bor på adressen som står i Skatteverkets register, kan det innebära folkbokföringsbrott. Det kan ge både böter och i värsta fall fängelse. Folkbokföringslagen skärptes 2018. Tidigare var det inte straffbart att skriva in sig på en annan adress än där man bor.

Du kan enbart vara folkbokförd på en adress i taget. Bor du på flera ställen samtidigt så kallas det för dubbel bosättning. Då ska du bo på respektive plats minst en sjundedel av din tid.

Om du uppfyller kriterierna för dubbel bosättning avgör Skatteverket vilken adress du ska vara folkbokförd på. Beslutet baseras på var du har ditt jobb, din familj och dina studier, bland annat.