:

Vad gäller vid dubbel bosättning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gäller vid dubbel bosättning?
 2. Får man ha dubbel bosättning?
 3. Hur anmäler man dubbelt boende?
 4. Var fyller man i dubbel bosättning?
 5. Hur fungerar avdrag för dubbelt boende?
 6. Vad gäller vid arbete på annan ort?
 7. Kan man ha två olika adresser?
 8. Hur deklarerar man hemresor?
 9. Hur mycket avdrag kan man göra?
 10. Hur långt hemifrån för traktamente?
 11. Kan man göra avdrag utan kvitton?
 12. Vad händer om man inte bor där man är skriven?
 13. Varför har man en särskild adress?
 14. Hur mycket får man i milersättning 2023?
 15. När får man göra avdrag för hemresor?

Vad gäller vid dubbel bosättning?

 • Omställningspension hos Pensionsmyndigheten
 • Läs om vad som gäller för anställda inom kommuner och regioner hos KPA pension
 • Läs om vad som gäller för statligt anställda, eller tidigare statligt anställda hos SPV
 • Läs om vad som gäller för privatanställda tjänstemän hos Alecta
 • Läs om vad som gäller för privanställda arbetare hos Fora
 • Information om försäkring vid dödsfall hos AFA Försäkring
 • Det finns praktiskt information för efterlevande på Efterlevandeguiden

Får man ha dubbel bosättning?

Vi använder kakor (cookies) som på olika sätt gör det lättare att använda våra sidor och för att vi ska förstå hur webbplatsen används.

Hur anmäler man dubbelt boende?

Hur mycket skatt du behöver betala på din pension är individuellt, men generellt ser det ut så här:

 • När du tar ut din allmänna pension betalar du skatt på den precis som du gör på lön. Pensionsmyndigheten drar den kommunalskatt som gäller i den kommun där du bor.
 • När det gäller tjänstepensionen drar de flesta pensionsbolag automatiskt 30 procent vid utbetalning.
 • Du som har sparat privat till din pension via en kapitalförsäkring eller ISK, har redan betalat skatt genom den årliga schablonskatten. Då tillkommer alltså ingen extra skatt när pensionen betalas ut. Får du däremot pension från ett individuellt pensionssparkonto (IPS), eller en privat pensionsförsäkring, drar de flesta pensionsbolag automatiskt 30 procent vid utbetalning.

Var fyller man i dubbel bosättning?

Ja, om det är en fond- eller depåförsäkring. Då kan du från och med den 1 juli 2022 flytta en privat pensionsförsäkring oavsett när den är tecknad.

Däremot är det inte säkert att du får flytta en privat pensionsförsäkring med traditionell förvaltning och som är tecknad före 2007. Då är det upp till pensionsbolaget att avgöra om du får flytta eller inte.

Hur fungerar avdrag för dubbelt boende?

Skatterätten i dess nuvarande form reglerar tre typer av inkomstslag. Dessa tre typer är (i) näringsverksamhet, (ii) kapital samt (iii) tjänst. Av dessa tre typer är regleringen av inkomstslaget näringsverksamhet det överlägset mest omfattande regelverket och i många aspekter även det mest komplicerade. Anledningen till detta är delvis att regleringen måste ta hänsyn till de faktiska förutsättningarna för både små enskilda näringsidkare och multinationella giganter. Samtidigt präglas regelverket för näringsverksamhet av en hel del detaljbestämmelser som endast avser en viss typ av företagande eller en viss typ av transaktioner.

I denna artikel tänkte vi presentera grundtanken och konceptet av hur näringsverksamhet beskattas. Vi kommer att ha ett särskilt fokus på just aktiebolag. Denna artikel är inte på något sätt uttömmande. Rådfråga alltid en sakkunnig innan ni vidtar någon rättshandling eller har någon fråga. Sammanfattning finns längst ned.

Vad gäller vid arbete på annan ort?

är att den utövas på fritiden av hobbyidkaren själv och att vinstsyfte saknas.

Hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt, fiske, hästsport och kulturell verksamhet är exempel på möjliga hobbyverksamheter. Det handlar om något som

Kan man ha två olika adresser?

Att man får tjäna 30 000 kr innan man behöver börja skatta syftar på att det ska ses som hobbyverksamhet innan man når den gränsen. Det är dock ett påstående som inte har någon anknytning till lagtext eller gällande praxis. Det som avgör om något är hobby eller näring är nämligen syftet med själva arbetet som görs. Är syftet att det du gör ska generera vinst, ja då är det näringsverksamhet oavsett vad du gör och det ska finnas ett företag från första kronan du säljer något. Så skatteplikten träder in direkt om syftet är att du ska generera vinst med det du gör. Är syftet istället för att du gör något du tycker är roligt på fritiden, exempelvis kanske sticka. Ja då skulle du kunna sälja din halsduk för en symbolisk summa utan att det anses som näringsverksamhet. Observera dock här att om du hävdar att du tycker det är roligt att driva en e-handel på nätet lite på din fritid så räknas det inte till hobby. Ett exempel som e-handel räknas alltid som att det har ett vinstsyfte i denna typ av fall, så du kan inte avgöra syftet själv. Det finns vissa grunder att faktiskt hålla sig till.

Hur deklarerar man hemresor?

En hobbyverksamhet är en hobby som genererar vissa inkomster. För att räknas som hobbyverksamhet måste verksamheten utövas utan vinstsyfte av den så kallade hobbyidkaren på fritiden vid sidan av en annan sysselsättning.

Det kan vara svårt att veta var gränsen går mellan hobby- och näringsverksamhet. Därför måste man i många fall titta på helheten och göra en bedömning utifrån alla förutsättningar som verksamheten har.

Det här är några av de saker som skiljer hobbyverksamhet från företag:

Hur mycket avdrag kan man göra?

är att den utövas på fritiden av hobbyidkaren själv och att vinstsyfte saknas.

Hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt, fiske, hästsport och kulturell verksamhet är exempel på möjliga hobbyverksamheter. Det handlar om något som

Hur långt hemifrån för traktamente?

Skattesystemet i Finland delar i regel in inkomster i tre olika förvärvskällor enligt tillämpningsområdena för lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (NärSkL, näringsskattelagen), inkomstskattelagen för gårdsbruk (GårdsSkL) och inkomstskattelagen (ISkL). Beloppet av skattepliktig inkomst beräknas separat för varje förvärvskälla. Också förvärvskällans förluster fastställs separat för varje förvärvskälla och dras av från förvärvskällans inkomster under de tio följande åren allteftersom inkomst uppkommer. 

Tillämpningsområdena för de ovan nämnda lagarna har till och med skatteåret 2019 bestämts endast på basis av karaktären av den skattskyldiges verksamhet oberoende av den skattskyldiges juridiska form. Sålunda har exempelvis tillämpandet av näringsskattelagen förutsatt att den skattskyldige bedriver sådan näringsverksamhet som avses i 1 § i näringsskattelagen.

Tillämpningsområdet för näringsskattelagen ändras från och med skatteåret 2020 så att den beskattningsbara inkomsten för vissa samfund beräknas enligt näringsskattelagen oberoende av karaktären av verksamheten som samfundet bedriver. Jordbrukets resultat beskattas dock efter lagändringen fortfarande enligt GårdsSkL. Avsikten med ändringen av tillämpningsområdet för näringsskattelagen är sålunda att för en del av samfunden slopa förvärvskällan för annan verksamhet, dvs. den personliga förvärvskällan, som beskattas enligt inkomstskattelagen.

Näringsskattelagens tillämpningsområde bestäms beroende på den skattskyldiges juridiska form antingen på basis av karaktären på den verksamhet som den skattskyldige bedriver eller direkt på basis av samfundets form oberoende av verksamhetens karaktär.

Vid beskattningen av samfund som omfattas av slopandet av indelningen i förvärvskällor tillämpas näringsskattelagen på all verksamhet med undantag för jordbruk. För andra skattskyldigas del förutsätter tillämpandet av näringsskattelagen att den skattskyldige bedriver sådan näringsverksamhet som avses i näringsskattelagen.

Vid beskattningen av utländska samfund bestäms tillämpningsområdet för näringsskattelagen på samma grunder som i beskattningen av motsvarande inhemska samfund.  Beskattningen av utländska samfund behandlas noggrannare i Skatteförvaltningens anvisning Inkomstbeskattning av utländska samfund i Finland − Rörelseinkomst och andra inkomster för ett utländskt samfund från Finland.

Kan man göra avdrag utan kvitton?

Vid prövningen av om näringsverksamhet föreligger kan det bli aktuellt att beakta längre perioder än de beskattningsår som är uppe till bedömning.

Enligt Skatteverkets uppfattning bör man alltid ta hänsyn till hur verksamheten har utvecklats under tiden efter det år prövningen avser (jämför t.ex. RÅ 1987 ref. 56, KRNG 2007-04-20, mål nr 626–630-06 och KRNJ 2008-10-14, mål nr 1115-08).

I ett fall i Högsta Förvaltningsdomstolen gällde frågan om en konstnärligt bedriven verksamhet skulle anses utgöra näringsverksamhet. Målet avsåg 1983 års taxering. I sin bedömning tog Högsta förvaltningsdomstolen även hänsyn till hur verksamheten hade bedrivits under beskattningsåren 1980 t.o.m. 1984 (RÅ 1987 ref. 56).

Vad händer om man inte bor där man är skriven?

Som anställd betalar du A-skatt och startar du eget företag betalar du F-skatt. Som egenföretagare kan du välja mellan en rad olika bolagsformer, men du som vill satsa litet kan välja att inte starta företag alls utan använda tjänster där företag erbjuder sig att fakturera åt dig. De tar då runt 4-6% av fakturan mot att betala ut summan som blir kvar som lön till dig. 

Du som vill starta upp men ändå behålla din anställning kan vara både betala både A- och F-skatt.

Varför har man en särskild adress?

Swish är en mobilbetalningstjänst som gör det möjligt att skicka och ta emot pengar snabbt och smidigt med hjälp av din mobiltelefon. Genom att koppla ditt bankkonto till Swish-appen kan du enkelt betala och överföra pengar till andra privatpersoner och företag i realtid. Swish har blivit mycket populärt i Sverige och är en bekväm lösning för att göra betalningar varje dag.

Swish ägs gemensamt av de svenska storbankerna, inklusive Nordea, SEB, Handelsbanken, Swedbank och Danske Bank. Genom att samarbeta har bankerna skapat en enhetlig och säker betalningsplattform för sina kunder.

För att skaffa Swish behöver du ha ett svenskt personnummer, ett svenskt mobilnummer och ett bankkonto hos en av de banker som stöder Swish. Ladda ner Swish-appen från App Store (för iPhone) eller Google Play (för Android) och följ instruktionerna för att koppla din mobiltelefon till ditt bankkonto. När du har verifierat ditt mobilnummer kan du börja använda Swish för att skicka och ta emot pengar.

Hur mycket får man i milersättning 2023?

Alla skattskyldiga som betalar allmän pensionsavgift får en skattereduktion med 100 procent av avgiften. Den allmänna pensionsavgiften framgår av slutskattebeskedet.

Obs! Du kan inte få högre skattereduktion än summan av din kommunala inkomstskatt, statliga inkomstskatt, fastighetsskatt och fastighetsavgift. Skattereduktionen får alltså inte räknas av mot till exempel den allmänna pensionsavgiften.

Begravningsavgift betalar alla som är folkbokförda den 1 november året innan inkomståret. Även den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar begravningsavgift. Hur stor avgiften blir bestämmer Svenska kyrkan eller den kommun som har ansvar för begravningsverksamheten.

Fastställd förvärvsinkomst minus grundavdrag och, i förekommande fall, med sjöinkomstavdrag.

Skattefri bilersättningEgen bil: 25 kronor per milFörmånsbil: 12 kronor per mil förutom förmånsbilar som drivs helt med el där schablonbeloppet är 9,50 kronor per mil.

För en laddhybridbil som kan drivas både med el och annat drivmedel gäller det högre beloppet, det vill säga 12 kronor per mil.

Beräkning av bilförmånsvärdet för en bil som är skattepliktig enligt vägtrafikskattelagen från den 1 juli 2021.

Exempel. En ny bil med nybilspris 200 000 kronor har extrautrustning värderad till 22 000 kronor. Bilförmånen ska då beräknas utifrån att bilens nybilspris 222 000 kronor (200 000+22 000). Bilens fordonsskatt är 4 050 kronor.

15 225 kronor (0,29 × prisbasbeloppet 52 500 kronor)5 234 kronor (2,358 procent av nybilspriset på 222 000 kronor)28 860 kronor (13 procent av nybilspriset på 222 000 kronor)4 050 kronor (Fordonsskatt)= 53 369 kronor (Förmånsvärde)

Bostadsförmån värderas till hyrespriset på orten. Förmån av fritt garage ingår inte i begreppet bostadsförmån. Sådan förmån värderas särskilt till marknadsvärdet.

Vid värderingen av bostadsförmån tar man hänsyn till bostadens storlek och standard, hur den används, under vilka omständigheter bostadsförmånen åtnjuts - om det till exempel är en tjänstebostad - samt hyresnivån på orten eller i kringliggande orter. Skatteverket lämnar varje år rekommendationer för hur man beräknar förmånsvärdet.

Vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgift beräknas förmånsvärdet enligt ett schablonvärde per kvadratmeter bostadsyta.

I inkomstdeklarationen ska värdet av bostadsförmån för den anställde istället alltid beräknas efter marknadsvärdet på orten (inte schablonvärdet). Det innebär att den anställde kan behöva ändra det förtryckta beloppet vid lön, förmåner med mera.

Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20 procent), före grundavdrag.

Brytpunkten är 613 900 kronor för dig som inte fyllt 66 år vid inkomstårets ingång.Brytpunkten är 683 200 kronor för dig som fyllt 66 år vid inkomstårets ingång.

Avdrag för måltider den första månaden, 78 kronor per dag.Utgifter för logi, faktisk kostnad för boendet.

När får man göra avdrag för hemresor?

...är att en enskild firma är kopplad till dig som person och registreras på ditt personnummer, medan ett aktiebolag är en egen juridisk person med ett unikt organisationsnummer.