:

Var registreras ett äktenskapsförord?

Innehållsförteckning:

 1. Var registreras ett äktenskapsförord?
 2. Var hittar jag mitt äktenskapsförord?
 3. Hur lång tid tar det att registrera äktenskapsförord?
 4. När börjar ett äktenskapsförord att gälla?
 5. Kan man se sitt äktenskapsförord?
 6. Är äktenskapsförord offentliga?
 7. Hur länge gäller ett äktenskapsförord?
 8. När syns det att man är skild på Skatteverket?
 9. Vad krävs för att äktenskapsförord ska vara giltigt?
 10. Vad gäller för äktenskapsförord?
 11. Vem ärver om det finns äktenskapsförord?
 12. Kan man se andras äktenskapsförord?
 13. Vad gäller vid äktenskapsförord?
 14. Måste man förnya äktenskapsförord?
 15. Kan man se om någon är gift eller skild?

Var registreras ett äktenskapsförord?

K10-blanketten är en bilaga du som ägare till kvalificerade andelar i ett fåmansbolag lämnar in till Skatteverket tillsammans med din inkomstdeklaration. Ett fåmansbolag är (bland annat) ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre personer äger mer än 50% av rösterna för samtliga andelar i bolaget.

K10-blanketten kan i vissa situationer vara extra komplicerad och kräva att du tar hjälp av experter för att blanketten ska bli rätt ifylld. Exempelvis kan det röra sig om att det har kommit in nya delägare, att någon delägare har lösts ut eller att bolaget har förvärvat ett annat bolag.

Låt våra experter hjälpa dig med din deklaration!

Du som ska fylla i K10-blanketten är ägare till kvalificerade andelar i fåmansbolag. Att det ska vara ”kvalificerade” andelar innebär att du själv, eller närstående, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren, ska ha varit ”verksam i betydande omfattning” i bolaget.

En person ska alltid anses verksam i betydande omfattning om hans eller hennes arbetsinsatser har stor betydelse för vinstgenereringen i företaget.

Om du INTE är verksam i betydande omfattning i bolaget (och inte heller någon närstående) är andelarna du äger “okvalificerade”.

Utdelning och vinst vid försäljning av okvalificerade andelar beskattas då med 25%. Observera att det kan finnas situationer då andelarna i bolaget ändå är kvalificerade om du eller närstående är verksam i betydande omfattning i ett annat bolag. 

Var hittar jag mitt äktenskapsförord?

I propositionen föreslås tre ändringar i de särskilda skatteregler som gäller för vissa andelsägare i fåmansföretag, de s.k. 3:12-reglerna, samt en ändring i reglerna om beskattningen i inkomstslaget tjänst vid underprisöverlåtelser.

Två av förslagen innebär att det inte genom olika bolagskonstruktioner skall vara möjligt att kringgå 3:12-reglerna. Det ena förslaget innebär att regelsystemet görs tillämpligt dels om andelsägaren själv eller genom någon närstående är eller har varit verksam i ett fåmanshandelsbolag i vilket fåmansföretaget äger andelar, dels i de fall en andelsägare i ett fåmansföretag är eller har varit verksam i betydande omfattning i ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet som fåmansföretaget. Vid bedömningen av om ett handelsbolag är fåmansägt skall delägarna anses som en enda delägare om de själva eller genom någon närstående är eller under något av de fem föregående beskattningsåren har varit verksamma i företaget i betydande omfattning.

Det andra förslaget i denna del innebär att den särskilda definitionen av fåmansföretag som gäller i 3:12-systemet, dvs. att delägare och närstående till delägare som varit verksamma i betydande omfattning i företaget anses som en enda delägare, skall tillämpas även på andelsägarna respektive deras närstående i exempelvis ett moderföretag i de fall verksamheten helt eller delvis bedrivs i ett eller flera dotterföretag.

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

Inom Finansdepartementet har utarbetats en promemoria med förslag till ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag (Fi2001/438) och en promemoria med förslag till ändring i reglerna om beskattningen vid underprisöverlåtelser (Fi2001/437). Promemoriornas lagförslag finns i bilagorna 1 och 2. Promemoriorna har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilagorna 3 och 4. Sammanställningar av remissyttrandena finns tillgängliga i lagstiftningsärendena (dnr Fi2001/437 respektive Fi2001/438).

Regeringen lämnade den 1 februari 2001 en skrivelse (Skr. 2000/01:64) till riksdagen med meddelande om kommande förslag om ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag samt i reglerna om underprisöverlåtelser. I skrivelsen aviserades tre ändringar i de särskilda skatteregler som gäller för vissa andelsägare i fåmansföretag, de s.k. 3:12-reglerna, samt en ändring i reglerna om beskattning i inkomstslaget tjänst vid underprisöverlåtelser. Regeringen föreslog med stöd av 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen att de kommande förslagen tillämpas på utdelningar på och avyttringar av andelar i fåmansföretag samt på underprisöverlåtelser fr.o.m. dagen efter avlämnande av skrivelsen, dvs. fr.o.m. den 2 februari 2001. I denna proposition lämnas förslag till en lagreglering med utgångspunkt i skrivelsen och promemoriorna.

Riksskatteverket har i januari 2001 hos Finansdepartementet begärt vissa ändringar i skattereglerna om försäljning av värdepapper. Förslagen har utarbetats av en arbetsgrupp inom verket. Denna arbetsgrupp har haft Riksskatteverkets uppdrag att föreslå förändringar av de materiella reglerna för beräkning av kapitalvinst och kapitalförlust. Syftet är att det skall bli enklare för småsparare att deklarera försäljningar av värdepapper. Arbetsgruppen lämnade i januari 2001 en slutrapport (dnr 362–01/100). I detta ärende behandlas ett av förslagen, nämligen att det enhetliga uppskovssystemet vid andelsbyten frångås och ersätts med två parallella regelsystem. Projektets lagförslag i denna del finns i bilaga 5. Förslaget har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 6. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i lagstiftningsärendet (dnr Fi2001/208). Synpunkter har härefter under hand inhämtats från Riksskatteverket.

Hur lång tid tar det att registrera äktenskapsförord?

Reglerna gäller för inkomståret 2023. Beloppen och procentsatserna ändras varje år. Utdelning och kapitalvinst på kvalificerade aktier i fåmansföretag deklarerar du på blankett K10.

Utdelningen från dina aktier kan komma att beskattas i både inkomstslagen kapital och tjänst. Utdelning upp till en viss gräns beskattas i inkomstslaget kapital med 20 procent (30 procent på 2/3 av utdelningen). Den del som överstiger denna gräns (som kallas gränsbeloppet) beskattas i inkomstslaget tjänst.

När börjar ett äktenskapsförord att gälla?

Aktier är andelar i ett aktiebolag. Aktiebolag kan vara privata eller publika. Ett börsnoterat aktiebolag är publikt. Det innebär att allmänheten har möjlighet att köpa aktier i det publika aktiebolaget. Privata aktiebolag är inte börsnoterade, vilket innebär att enbart ett begränsat antal personer kan äga aktier i aktiebolaget.

Ett privat aktiebolag kan bli bildat med 25 000 kr i aktiekapital. Ett publikt aktiebolag måste ha 500 000 kr i aktiekapital för att bli bildat.

Kan man se sitt äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord upprättas för att göra viss eller all egendom till enskild i ett äktenskap. Som exempel kan tas då makar vill göra ärvd egendom till enskild eller när makar vill hålla sina respektive förmögenheter åtskilda. Vid en eventuell separation kommer makarna då att behålla vad var och en äger.

Äktenskapsförord kan upprättas i samband med att man ingår äktenskap eller under äktenskapet. Äktenskapsförord måste registreras vid Skatteverket. Det är lämpligt att man ser över sitt äktenskapsförord med jämna mellanrum. Vi hjälper er gärna med rådgivning och upprättande av äktenskapsförord.

Är äktenskapsförord offentliga?

Avtalen ger goda möjligheter för reallöneökningar redan från och med det andra avtalsåret. De ligger även på en nivå som gynnar Sveriges konkurrenskraft.

Hur din löneökning kommer att bli 2023 går inte att svara på. Har du kollektivavtal har du rätt till ett lönesamtal med din chef där du kan påverka din löneutveckling.

Hur länge gäller ett äktenskapsförord?

Delägare i ett fåmansföretag kan själva välja mellan att göra uttag från det egna företaget i form av lön eller utdelning. Här följer de särskilda skatteregler som gäller för utdelning från fåmansföretag.

Vid utdelning på kvalificerade andelar i fåmansföretag gäller speciella regler (de så kallade 3:12-reglerna) som i vissa fall innebär att utdelning som överstiger så kallad normalutdelning ska beskattas i inkomstslaget tjänst. Det är inga socialavgifter på tjänstebeskattad utdelning.

När syns det att man är skild på Skatteverket?

Om du som fysisk person (privatperson) säljer ditt fåmansföretag och dina

så skall en viss del av vinsten beskattas i inkomstslaget tjänst och en viss del i inkomstslaget kapital. Detta i enlighet med de så kallade 3:12-reglerna. Du använder blankett K10 för att deklarera försäljningen.

Vad krävs för att äktenskapsförord ska vara giltigt?

Om du har gått med ekonomisk vinst vid din bostadsförsäljning kan det vara en god idé att ansöka om uppskov hos Skatteverket. Med uppskov menas att man skjuter fram betalningen av skatten. Numera utan kostnad. Dock kan regelverket kring uppskov upplevas som snårigt – varför Mäklarringen här reder ut hur du som säljare kan tänka kring skatter och deklaration.

Skatteverkets riktlinjer

Vad gäller för äktenskapsförord?

För att du ska kunna få uppskov med beskattning av vinsten, måste uppskovsbeloppet vara minst 50 000 kronor. Om ni är två eller flera som äger en bostaden tillsammans, behöver uppskovsbeloppet vara minst 50 000 kronor per delägare.

 • En privatbostad är ett småhus (till exempel villa eller radhus), en ägarlägenhet eller en bostadsrätt där du och dina närstående har använt mer än halva ytan till permanent- eller fritidsboende. Har småhuset två bostäder räcker det att ni har använt 40 procent av ytan till permanent- eller fritidsboende.
 • Bostadsrätten ska vara en andel i ett privatbostadsföretag (en så kallad äkta bostadsrätt) den 1 januari försäljningsåret. Är bostadsföretaget oäkta den 1 januari, måste det ha blivit ett privatbostadsföretag när du och köparen skriver på köpekontraktet för att det ska vara möjligt att begära uppskov.

Har du sålt en andelslägenhet kan du inte få uppskov. Ett andelshus är ett hyreshus.

Vem ärver om det finns äktenskapsförord?

Kalkylatorn hjälper dig att räkna ut hur stor del av din vinst du kan skjuta upp och hur mycket som måste beskattas.

Tänk på att vinst + eventuellt gammalt uppskov uppgå till minst 50 000 kr för att uppskov skall kunna göras.

Tänk även på att uppskovstaket är på 3 miljoner kr per bostad. Om den nya bostaden ägs ihop med någon annan måste du alltså ta hänsyn till att ni totalt kan göra uppskov på max 3 miljoner kr per bostad.

Att göra uppskov betyder att du väntar med att betala vinstskatten på försäljning av en bostad. I stället för att betala in hela skatten direkt kan du skjuta upp det till ett senare tillfälle. Du kan skjuta upp vinsten ända fram tills du dör så länge du uppfyller reglerna för uppskov. Du kan begära uppskov hos Skatteverket när du deklarerar försäljningen av en bostad, vilket alltså blir året efter att du sålt din bostad.

Att göra uppskov innebär inte att du slipper betala skatten utan att du skjuter fram betalningenEtt uppskov räknas alltså som en skatteskuld. Sedan uppskovsräntan togs bort får man dock ha den skatteskulden helt räntefritt vilket såklart är mycket fördelaktigt.

Kan man se andras äktenskapsförord?

De flesta makar har inte äktenskapsförord, och de som funderar på att upprätta ett sådant bör först noga göra klart för sig vad de vill uppnå med äktenskapsförordet innan de skrider till verket. Många vill uppnå något av följande med sina äktenskapsförord:

Det kan också finnas andra skäl, men dessa är vanligast.

Vad gäller vid äktenskapsförord?

Du betalar den årliga skatten på ditt nuvarande bostadsuppskov till och med inkomståret 2020, som du deklarerar 2021. Sedan upphör den.

Skatten tas ut genom en schablonintäkt som Skatteverket fyller i, i din inkomstdeklaration. Schablonintäkten är en kapitalinkomst.

Måste man förnya äktenskapsförord?

Om en reavinst uppstår vid försäljning av en bostad kan antingen skatt betalas direkt, via kommande års deklaration, eller uppskov utnyttjas. Oavsett är skatten på 22 % av vinsten. Skillnaden är alltså om hela skattebeloppet betalas eller om hela, alternativt delar av, beloppet skjuts upp (uppskov).

Den primära fördelen med uppskov är att större köpkraft ges eftersom någon skatt inte betalas vid försäljnings- och köptillfället. Det skapar en mer rörlighet på bostadsmarknaden vilket gynnar samhället i stort. 

Istället för att exempelvis betala 120 000 kronor i skatt, vid en vinst efter försäljning, sker uppskov av vinstbeloppet och summan kan användas vid köp av ny bostad. Därmed behöver lägre lånesumma tecknas och räntekostnaden blir lägre. 

Kan man se om någon är gift eller skild?

Kalkylatorn hjälper dig att räkna ut hur stor del av din vinst du kan skjuta upp och hur mycket som måste beskattas.

Tänk på att vinst + eventuellt gammalt uppskov uppgå till minst 50 000 kr för att uppskov skall kunna göras.

Tänk även på att uppskovstaket är på 3 miljoner kr per bostad. Om den nya bostaden ägs ihop med någon annan måste du alltså ta hänsyn till att ni totalt kan göra uppskov på max 3 miljoner kr per bostad.

Att göra uppskov betyder att du väntar med att betala vinstskatten på försäljning av en bostad. I stället för att betala in hela skatten direkt kan du skjuta upp det till ett senare tillfälle. Du kan skjuta upp vinsten ända fram tills du dör så länge du uppfyller reglerna för uppskov. Du kan begära uppskov hos Skatteverket när du deklarerar försäljningen av en bostad, vilket alltså blir året efter att du sålt din bostad.

Att göra uppskov innebär inte att du slipper betala skatten utan att du skjuter fram betalningenEtt uppskov räknas alltså som en skatteskuld. Sedan uppskovsräntan togs bort får man dock ha den skatteskulden helt räntefritt vilket såklart är mycket fördelaktigt.