:

Hur gör man en Underprisöverlåtelse?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man en Underprisöverlåtelse?
 2. Hur beskattas Underprisöverlåtelse?
 3. Vad är en kvalificerad Underprisöverlåtelse?
 4. Vad är underpris?
 5. Får man sälja en aktie till underpris?
 6. Hur mycket skatt betalar man på periodiseringsfond?
 7. Hur mycket skatt betalar man på vinsten vid försäljning av hus?
 8. Vilka är ej skattepliktiga intäkter?
 9. Vad är skattemässigt värde fastighet?
 10. När är en andel kvalificerad?
 11. Får man sälja fastighet till underpris?
 12. Vad händer om man köper en fastighet under taxeringsvärdet?
 13. Får man sälja aktier till vilket pris man vill?
 14. Kan jag sälja mina aktier till vem jag vill?
 15. Hur mycket får man sätta av till periodiseringsfond AB?

Hur gör man en Underprisöverlåtelse?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag att utgå ifrån att du inte bor i fastigheten som du kommer att sälja, det är därmed en näringsfastighet och dom räknas alltid till inkomstslaget näringsverksamhet i inkomstskattelagen (13:1 IL).

Hur beskattas Underprisöverlåtelse?

none id="readability-page-1" class="page">

I 23 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) finns bestämmelser om beskattningen vid underprisöverlåtelser i inkomstslaget näringsverksamhet.

Vad är en kvalificerad Underprisöverlåtelse?

none id="readability-page-1" class="page">

I 23 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) finns bestämmelser om beskattningen vid underprisöverlåtelser i inkomstslaget näringsverksamhet.

Vad är underpris?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om inkomstskatt finns i inkomstskattelagen.

Får man sälja en aktie till underpris?

För att kunna besvara frågan kring hur mycket skatt som ska betalas vid försäljning av ett företag bör begreppet fåmansföretag först redas ut.

Fåmansbolag är ett aktiebolag där maximalt fyra personer eller färre äger mer än 50 % av rösterna inom företaget. Speciella skatteregler gäller för fåmansföretag enligt Skatteverket. Dessa regler gäller för delägarna beskattning, inte själva bolagets. Dessa speciella regler har tagits fram för att delägarna i ett fåmansföretag ska beskattas på liknande sätt som anställda när det kommer till deras inkomster från arbete.

När ett fåmansbolag ska säljas ska vinsten från försäljningen beskattas som en inkomst av tjänst. Denna skattesats för inkomst av tjänst kan uppgå till maximalt 52 %. När skatten ska fastställas vid försäljning av ett fåmansbolag har Skatteverkets blankett K10 en central roll och även gränsbeloppet som avgör hur stor lågbeskattad utdelning som kan tas ut. Om det finns ett gränsbelopp, inklusive ett sparat utdelningsutrymme, enligt blankett K10 ska den vinst som motsvaras av årets gränsbelopp, inklusive sparat utdelningsutrymme, beskattas som kapitalinkomst och inte som inkomst av tjänst. Då blir skattesatsen 20 % istället för de tidigare nämnda 52%. Den resterande vinsten som överstiger gränsbeloppet ska beskattas i inkomstslaget tjänst upp till ett visst takbelopp. Utdelning över takbeloppet beskattas återigen som inkomst av kapital med 30 % enligt Skatteverket.

De så kallade 3:12 reglerna reglerar hur investeringar i ett fåmansbolag ska beskattas. Dessa regler fastställer hur stor del av en avkastning från en utdelning, kapitalvinst eller investering som får benämnas som kapitalinkomst och hur stor del som måste tas upp som inkomst från arbete. Skattesatsintervallet sträcker sig från 36,5 till 62,3 %, med inkluderande bolagsskatt. 3:12 reglerna har en viktig betydelse för näringslivet då ungefär hälften inom privat sektor omfattas av detta regelverk. Små och växande företag är viktiga för ett lands ekonomiska tillväxt. Reglerna avgör hur lönsamma de investeringar som görs i dessa små och växande företag blir.

Initialt var 3:12 reglerna enbart begränsande. Syftet med dem var att ägare som också arbetade i sina bolag inte endast ska ha sin utdelning beskattad utifrån kapitalinkomst utan även tvingas dela upp den i tjänsteinkomst också, vilket har högre beskattningssatser. Sedan år 2006 har regelverket lättats upp lite för att främja sysselsättning och företagande, då det är ett risktagande att driva och äga mindre företag. Kapitalskattesatsen har bland annat sänkts från 30 % till 20 %.

Hur mycket skatt betalar man på periodiseringsfond?

Vad är periodiseringsfond? Det är en vanlig fråga vi får och det verkar vara ett svårt begrepp att förstå. Det är inte helt enkelt och ett vanligt missförstånd är att en periodiseringsfond är faktiska pengar på ett konto. En periodiseringsfond är bara en skattemässig justering av företagets slutliga resultat och inget som syns annat än i bokföringen och deklarationen. Låt oss titta närmare på vad en periodiseringsfond är.

En periodiseringsfond är som sagt en skattemässig justering av årets slutgiltiga resultat innan skatt. När året är slut och allt är sammanräknat i en resultaträkning så har man ett slutgiltigt resultat. Av detta resultat kan man i bokföringen flytta en viss del till balansräkningen. Och därmed inte räkna med den delen när man ska beräkna årets skatt. Det du gör är alltså att du lyfter bort en del av resultatet från beskattning. Du får därmed en lägre skatt att betala för perioden.

Hur mycket skatt betalar man på vinsten vid försäljning av hus?

Skatten vid bostadsförsäljning är 22 procent av vinsten. Det första du måste göra är därför att beräkna din vinst eller förlust. Det här beräknas olika för bostadsrätter respektive villa och småhus.

Med hjälp av våra kalkylatorer kan du beräkna beskattningen vid försäljning av bostadsrätt respektive villa/småhus. Olika faktorer påverkar den slutgiltiga skatten beroende på vilken typ av bostad du säljer. Kalkylatorerna fungerar tyvärr inte om du gjort förlust på bostaden.

Hur beskattningen räknas ut för vinst och för förlust förklaras närmare längre ner på sidan. Där kan du också läsa om vilka avdrag som kan bli aktuella.

Den vinst som du har gjort på försäljningen ska kvoteras till 22/30 om det är en privatbostadsfastighet. Det innebär att endast tjugotvå trettiondelar tas upp till beskattning. Den delen beskattas sedan med 30 procent. Det ger en effektiv skatt på 22 procent (30 procent * 22/30 = 22 procent).

Exempel: Daniel säljer en bostadsrätt som han har bott i de senaste 3 åren. Han köpte bostadsrätten för 200 000 kronor och har inte reparerat den under de åren han bott där. Försäljningspriset uppgår till 300 000 kr, vilket innebär att han har gjort 100 000 kr i vinst. Denna summa ska då kvoteras till 22/30, kvar blir då (100 000 * 22/30) = 73 333. På denna summa ska Daniel därefter betala 30 % i skatt vilket blir (30 % * 73 333) = 22 000.

Vilka är ej skattepliktiga intäkter?

Vad som är avdragsgilla och ej avdragsgilla kostnader är inte helt enkelt att hålla reda på, men vi ska försöka reda ut begreppen så gott vi kan!

Att något är avdragsgillt innebär på det stora hela att du får ta upp affärshändelsen i din bokföring. Dvs öka kostnaderna i bolaget, minska vinsten och framförallt minska skatten. Bortsett från några undantag är de mesta avdragsgillt och innefattar alltså de kostnader som reducerar ens skattemässiga resultat. En av de viktigaste grundpelarna för att kostnaden ska vara avdragsgill är att den ska ha en direkt koppling till bolaget. För att vara helt säker på om det man ska bokföra är avdragsgillt eller ej kan det alltid vara bra att kontrollera med Skatteverket då det är de som kommer avgöra vad som gäller i slutändan. Ett exempel på kostnader som är avdragsgilla är kontorsmaterial, serviceavgifter, tjänstebil och tjänsteresor, trängselskatt och företagsförsäkring.

Vad är skattemässigt värde fastighet?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det skattemässiga restvärdet innebär ofta ett lägre värde än det så kallade planenliga restvärdet. Planenlig avskrivning innebär att en tillgång skrivs av linjärt. Det vill säga med lika mycket varje år utifrån dess ekonomiska livslängd. Ett exempel är om ett företag köper en maskin med en livslängd på fem år för 100 000, då ska 20 000 kostnadsföras varje år som planenlig avskrivning. Det medför att det planenliga restvärdet enligt exemplet ovan är 80 000 efter ett år och 60 000 efter 2 år och så vidare.

När är en andel kvalificerad?

En andel på vilken utdelning och kapitalvinst ska beskattas enligt de särskilda reglerna för beskattning av delägare i fåmansföretag och fåmansägda handelsbolag.

Får man sälja fastighet till underpris?

Försäljningen kommer att ses som ett så kallat blandat fång, vilket innebär att en del ses som en försäljning och den andra delen ses som en gåva.

Vad händer om man köper en fastighet under taxeringsvärdet?

För att gåva av fastighet rent skattemässigt ska räknas som gåva krävs att eventuell betalning understiger fastighetens taxeringsvärde (för det år som överlåtelsen sker). Om betalningen är lika hög eller högre än fastighetens taxeringsvärde räknas nämligen hela överlåtelsen som ett köp. (Om marknadsvärdet är lägre än taxeringsvärdet görs jämförelsen med marknadsvärdet istället.) 

Om fastigheten saknar taxeringsvärde kan Skatteverket fastställa ett jämförelsevärde som ni kan använda. Om fastigheten har förändrats i stor omfattning – t ex om skog avverkats eller en byggnad rivits eller omavstyckning skett – ska man jämföra med det taxeringsvärde som skulle ha gällt med hänsyn till fastighetens förändring.

Får man sälja aktier till vilket pris man vill?

 • Du behöver pengarna till annat än aktieinvesteringar
 • Du tror inte längre på den aktien du vill sälja

Den första är rätt enkel och hör starkt ihop med anledningen till varför du en gång köpte dina aktier. Du hade kanske ett tydligt sparmål och nu är det dags att realisera detta målet. Exempelvis att köpa bostad, ta ut pensionen, genomföra en större resa eller något annat du sparat till. Enda rådet där är att från start ha ett mål som sträcker sig över flera år. Aktiemarknaden är volatil på kort sikt och är därmed mer lämplig att spara på en längre tidshorisont. När det väl är dags att använda pengarna för konsumtion så är det enkelt att sälja, för detta var ju din ambition från början.

Den andra anledningen, att sälja när du inte längre “tror på aktien” kräver mer förklaring och ett robust förhållningssätt för att lyckas med.

När man väl gjort sin analys av ett bolag och bestämt sig för att köpa är det få som också satt en säljkurs eller åtminstone satt rimliga kriterier för att sälja av. Mitt råd är att när du köper en aktie, ska du alltid ha en målkurs, som ska motsvara en nivå då du anser att aktien är övervärderad. Förslagsvis kan du sätta en målkurs för 3-5 års sikt och har du sedan uppnått hela eller delar av vinsten tidigare, säljer du av och gör en ny analys. Alternativt att du reviderar den målkursen.

Poängen är att ha redan innan du köper en uppfattning om när det inte längre är värt att äga aktien. Detta är sällan så enkelt som en prisnivå. Då aktiepriset är en spegling av företag du investerat i är det mer relevant att kolla på företaget. Försök bygg en uppfattning om när företaget inte längre rör sig i rätt riktigt, för då kan det vara läge att sälja.

Kan jag sälja mina aktier till vem jag vill?

När du inte längre tror på en aktie kan det förstås också vara läge att sälja. Men hur avgör du om en aktie förtjänar din fortsatta tillit? Anledningarna till att man slutar tro på en aktie kan vara många, men det finns vissa principer du kan ta hjälp av för att komma fram till om du fortfarande tror på aktien eller inte.

Hur mycket får man sätta av till periodiseringsfond AB?

Tjänsten är till för redovisningsbyråer som ansvarar för:

Tjänsten är till för dig som hjälper andra med hela Inkomstdeklaration 1, som ska lämnas av:

 • fysiska personer (privatpersoner)
 • personer som har enskild näringsverksamhet
 • delägare i fåmansföretag, handelsbolag och kommanditbolag
 • dödsbon.

Du kan filöverföra hela Inkomstdeklaration 1 och 2, det vill säga deklarationens första sida, bilagor och eventuella övriga upplysningar. Deklarationen skrivs sedan under på Mina sidor av kunden, behörig firmatecknare eller deklarationsombud.