:

Vad är en oriktig uppgift?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en oriktig uppgift?
 2. När ska skattetillägg inte tas ut?
 3. Hur betalar man skattetillägg?
 4. Är skattetillägg avdragsgillt?
 5. När kan man få skattetillägg?
 6. Vad händer om man lämnar felaktiga uppgifter till Skatteverket?
 7. Är skattetillägg en avgift?
 8. Hur bokför man skattetillägg?
 9. Hur ska skattetillägg bokföras?
 10. Vad händer om man uppger fel i deklarationen?
 11. Vad händer om man blir granskad av Skatteverket?
 12. Vad räknas som skattefusk?
 13. Är skattetillägg ett brott?
 14. Vad bokförs på 6992?
 15. När infördes skattetillägg?

Vad är en oriktig uppgift?

I skatteförfarandelagen framgår det vad som avses med en oriktig uppgift. För att kunna bedöma om det i ett enskilt fall har lämnats en oriktig uppgift måste man ta hänsyn till ett antal omständigheter.

När ska skattetillägg inte tas ut?

Enligt nu gällande bestämmelser får skattetillägg inte tas ut om den uppgiftsskyldige på eget initiativ har rättat en oriktig uppgift. I propositionen föreslås att Skatteverket i vissa fall ska kunna ta ut skattetillägg vid sådana rättelser. En rättelse ska inte anses vara på eget initiativ om Skatteverket har informerat om att verket ska genomföra en generell kontroll, rättelsen har en koppling till den generella kontrollen och rättelsen görs först två månader efter utgången av den månad då Skatteverket informerade om den generella kontrollen. I ett sådant fall får skattetillägg tas ut. Enskilda kan således inom en viss tid göra en rättelse med anledning av Skatteverkets information om en generell kontroll utan att drabbas av skattetillägg. Vid rättelser efter tidsfristen får dock skattetillägg tas ut. Syftet med förslaget är att minska skattefusk och skatteundandragande.

En motsvarande reglering föreslås avseende ansvar för brott enligt skattebrottslagen (1971:69).

I propositionen föreslås ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244) och skattebrottslagen.

I budgetpropositionen för 2018 aviserar regeringen att bestämmelsen om att skattetillägg inte får tas ut vid rättelser på eget initiativ bör ses över. Vidare framgår att om det är lämpligt bör skattetillägg kunna tas ut vid rättelser efter det att Skatteverket har informerat om myndighetens generella kontrollaktioner. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 augusti 2018 (prop. 2017/18:1 Förslag till statens budget, finansplan m.m. s. 228 och avsnitt 6.30).

Inom Finansdepartementet har promemorian Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ tagits fram med förslag till författningsreglering. En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 1. Promemorians lagförslag finns i bilaga 2. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. Remissvaren finns tillgängliga i ärendet (Fi2017/04219/S3).

Skattepolitikens främsta syfte är att finansiera den gemensamma välfärden, olika samhällsfunktioner och andra offentliga utgifter. Skatterna ska tas ut på ett sätt som är förenligt med de övergripande målen för regeringens ekonomiska politik. Skattepolitiken ska vid sidan om att säkra goda och stabila skatteintäkter även skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt och hög sysselsättning, ett rättvist fördelat välstånd samt bidra till ett miljömässigt och socialt hållbart samhälle.

För att skattepolitiken på ett effektivt sätt ska kunna stödja den ekonomiska politiken bör skattepolitiken utformas enligt ett antal vägledande principer. Medborgarna och företagen ska ha ett högt förtroende för skattesystemet. Skatter ska tas ut på ett rättssäkert sätt. Ett högt förtroende är nödvändigt för att skatterna långsiktigt ska kunna finansiera den gemensamma välfärden, olika samhällsfunktioner och andra offentliga utgifter. För att stärka legitimiteten ska reglerna bl.a. vara generella och tydliga. Dessutom krävs åtgärder för att bl.a. bekämpa skattefusk och skatteundandraganden (prop. 2014/15:100 s. 104 och 105).

I skatteförfarandelagen (2011:1244), förkortad SFL, finns flera skyldigheter om att lämna uppgifter till Skatteverket, t.ex. skyldighet att lämna inkomstdeklaration och skyldighet att lämna skattedeklaration. Uppgiftsskyldigheten är en central beståndsdel i skattesystemet. Vårt

Hur betalar man skattetillägg?

Under år 1990–2004 har vid beskattningen av aktiebolag och deras aktieägare tillämpats systemet med gottgörelse för bolagsskatt för att undanröja dubbelbeskattningen på den vinst (dividend) som aktiebolaget delat ut. Dubbelbeskattningen har undanröjts vid aktieägarnas beskattning. Detta har gjorts så att den bolagsskatt som bolaget betalat på den utdelade vinsten har räknats som betalning av den inkomstskatt som aktieägaren åläggs att betala vid sin egen beskattning.

Bestämmelser om systemet med gottgörelse för bolagsskatt ingick i lagen om gottgörelse för bolagsskatt (1232/1988). Gottgörelse för bolagsskatt anslöt sig till en dividend som erhållits under skatteåret 2004 eller tidigare. Hos samfundskunder kan gottgörelser för bolagsskatt räknas till godo också efter skatteåret 2004 i form av oanvända gottgörelser. Enligt lagen om upphävande av lagen om gottgörelse för bolagsskatt (725/2004) ska sådana oanvända gottgörelser som uppkommit senast under skatteåret 2004 dras av från inkomstskatter som påförts för senare skatteår, dock inte för längre tid än tio skatteår.

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat beslut HFD 25.6.2007 l. 1695 som gäller beaktande av gottgörelse för bolagsskatt vid uträkning av skattetillägg. I fallet lades den skattskyldiges odeklarerade dividendinkomster till hans inkomst genom efterbeskattningar.  Enligt beslutet kunde skattetillägg räknas ut endast på den skatt som återstod obetald efter att gottgörelse för bolagsskatt dragits av, då beloppet av skatt som återstod att betala hos den skattskyldige genom efterbeskattningar var lägre på grund av systemet med gottgörelse för bolagsskatt än den kalkylmässiga skatten.

Är skattetillägg avdragsgillt?

Om du har lämnat en oriktig uppgift till ledning för beskattningen i exempelvis en inkomstdeklaration eller en skattedeklaration kan du bli skyldig att betala skattetillägg.

När kan man få skattetillägg?

En oriktig uppgift kan exempelvis handla om att du gör avdrag för en utgift som du inte haft eller att du låter bli att deklarera en inkomst. En oriktig uppgift kan lämnas i exempelvis en inkomstdeklaration eller i en skattedeklaration. Har du lämnat en oriktig uppgift kan du bli skyldig att betala skattetillägg. 

Skönsbeskattning kan ske i två situationer: antingen till följd av att skatten inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt till följd av felaktigheter i deklarationen, eller till följd av att du helt enkelt inte lämnat in någon inkomst- eller skattedeklaration.

Vad händer om man lämnar felaktiga uppgifter till Skatteverket?

Om du inte sköter bokföringen i din näringsverksamhet, kan det få till följd att det uppstår en fara för att till exempel Skatteverkets skattekontroll försvåras.

Är skattetillägg en avgift?

Om du har lämnat en oriktig uppgift till ledning för beskattningen i exempelvis en inkomstdeklaration eller en skattedeklaration kan du bli skyldig att betala skattetillägg.

Hur bokför man skattetillägg?

Du kan bli tvungen att betala skattetillägg om du lämnar en oriktig uppgift i deklarationen. Skattetillägget är 40% av den inkomstskatt och 20% av den moms eller de arbetsgivaravgifter som undanhållits.

Skattetillägget är inte avdragsgillt.

Hur ska skattetillägg bokföras?

Förseningsavgifter och skattetillägg som en redovisningsenhet betalar till skatteverket på grund av slarv eller medvetet fusk är inte skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen.

Skatteverket kan ta ut en förseningsavgift om en redovisningsenhet lämnar in en deklaration för sent, om innehållet i en lämnad deklaration är bristfälligt eller om en redovisningsenhet inte har fullföljt ett föreläggande inom en viss tid. Med deklaration avses inkomstdeklaration, skattedeklaration för moms, skattedeklaration för arbetsgivare, punktskattedeklaration och periodisk sammanställning (kvartalsredovisning). Förseningsavgiften är 1 000 SEK och en enskild deklaration kan ge förseningsavgifter vid maximalt 3 tillfällen.

Vad händer om man uppger fel i deklarationen?

Skicka in en begäran om omprövning till Skatteverket. Det kan använda blanketten Begäran om omprövning (SKV 6891) eller skriva ett brev. Glöm inte att skriva under begäran.

Du bör även bifoga underlag som visar hur du kommit fram till de belopp du redovisar, exempelvis en K4 bilaga och årssammandrag för varje aktuellt år.

Vad händer om man blir granskad av Skatteverket?

Skicka in en begäran om omprövning till Skatteverket. Det kan använda blanketten Begäran om omprövning (SKV 6891) eller skriva ett brev. Glöm inte att skriva under begäran.

Du bör även bifoga underlag som visar hur du kommit fram till de belopp du redovisar, exempelvis en K4 bilaga och årssammandrag för varje aktuellt år.

Vad räknas som skattefusk?

SFS nr: 1971:69 Departement/myndighet: Finansdepartementet S3 Utfärdad: 1971-04-02 Ändrad: t.o.m. SFS 2022:159 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna lag gäller i fråga om skatt och, om så särskilt föreskrivs, annan avgift till det allmänna som inte betecknas som skatt.

Är skattetillägg ett brott?

Bakgrunden i målet är att en man i tingsrätten dömdes till fängelse för bland annat grovt skattebrott. I hovrätten yrkade mannen att talan skulle avvisas eftersom han ansåg att åtalet stred mot Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga i och med att han tidigare hade påförts skattetillägg för samma oriktiga uppgift. Hovrätten avvisade inte åtalet utan prövade åtalet, men sänkte straffet eftersom det vid straffmätningen togs hänsyn till det tidigare beslutade skattetillägget.

Det som Högsta domstolen (HD) hade att ta ställning var om åtalet skulle avvisas på grund av de tidigare beslutade skattetilläggen. I sitt beslut undanröjde HD den del där hovrätten tidigare prövat åtalet om grovt skattebrott och avvisade målet i den delen. I övrigt avslog HD yrkandena om avvisning.

Vad bokförs på 6992?

för 3 år sedan Uppdaterad

Vår faktura är oftast det första du bokför i ditt nya lagerbolag. Alla poster på vår faktura är avdragsgilla, utom 1900 kr (nybildningskostnaden på Bolagsverket).

När infördes skattetillägg?

Regeringen beslutade den 19 oktober 2016 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över bestämmelserna om beräkning av skattetillägg i skatteförfarandelagen (2011:1244). Rådmannen, numera beredningschefen, Annelie Sjöberg förordnades den 20 oktober 2016 som särskild utredare.

Som sakkunnig förordnades den 20 oktober 2016 ämnesrådet Annica Axén Linderl. Som experter förordnades samma dag skatteexperten Annika Fritsch, skatteexperten Johanna Hållén och rättslige experten Olof Sundin.

Juris doktor och skattechefen Urban Rydin förordnades som expert den 18 maj 2017.

Utredningen har haft i uppdrag att se över bestämmelserna om beräkning av skattetillägg i skatteförfarandelagen (2011:1244), förkortad SFL. Syftet med översynen har varit att förstärka skattetillläggets allmänpreventiva effekt och att göra sanktionssystemet mer legitimt och rättvist.

Det har inte ingått i utredningens uppdrag att se över bestämmelserna om tillämpningsområdet för skattetillägg, förutsättningarna för att ta ut skattetillägg, befrielse från särskilda avgifter eller beslut om skattetillägg, dvs. 49 kap. 2–10 c §§, 51 kap. och 52 kap. 3–8 a §§ SFL.

Regeringen beslutade den 19 oktober 2016 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över bestämmelserna om beräkning av skattetillägg i skatteförfarandelagen (2011:1244) och lämna ett förslag inklusive författningsreglering. Syftet med översynen har enligt utredningsdirektiven varit att förstärka skattetilläggets allmänpreventiva effekt och att göra sanktionssystemet mer legitimt och rättvist.

I utredningens uppdrag har ingått att analysera bestämmelserna om beräkning av skattetillägg. Det har ingått att analysera vilken inverkan utformningen av bestämmelserna har haft på skattetilläggets allmänpreventiva effekt och hur regelverket uppfattas. Det har även ingått att t.ex. analysera effekten av att skattetillägget beräknas på olika sätt om det är fråga om överskott eller underskott i en näringsverksamhet eller i inkomstslaget tjänst och effekten av att storleken på skattetillägget varierar beroende på vilket inkomstslag som avses, om skattetillägget avser juridiska personer respektive fysiska personer eller dödsbon och vilken skatt som avses. Utifrån analysen har utredningen haft att klarlägga på vilket sätt bestämmelserna om beräkning av skattetillägg bör vara utformade. I enlighet med direktiven har utgångspunkten för förslagen varit att de ska förstärka skattetilläggets allmänpreventiva effekt och att de ska uppfattas som legitima och rättvisa för de enskilda. Reglerna ska vidare vara så enkla, tydliga och lätthanterliga som möjligt, både för enskilda och tillämpande myndigheter.