:

När har direktiv direkt effekt?

Innehållsförteckning:

 1. När har direktiv direkt effekt?
 2. Vad innebär direkt tillämplighet?
 3. Vad innebär det för en svensk myndighet att EU rätt har direkt effekt?
 4. Vad innebär principen om direkt effekt hur tillämpas den i horisontella respektive vertikala situationer skiljer sig tillämpningen åt om ja varför?
 5. Vad innebär ett direktiv?
 6. Vad menas med ett direktiv?
 7. Vilka EU rättsakter är direkt tillämpliga?
 8. Vad menas med indirekt effekt?
 9. Vad är skillnaden mellan ett EU-direktiv och en EU-förordning?
 10. Har EU stadgan direkt effekt?
 11. Vad är skillnaden mellan ett EU direktiv och en EU förordning?
 12. Vem beslutar om direktiv?
 13. Vad består direktiv av?
 14. När träder ett EU-direktiv i kraft?
 15. Vad är skillnaden mellan förordningar och direktiv?

När har direktiv direkt effekt?

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Principen om direkt effekt tillåter privatpersoner att direkt åberopa en europeisk bestämmelse i en nationell eller europeisk domstol. Denna princip rör bara vissa av EU:s rättsakter. Den är också underställd flera villkor.

Vad innebär direkt tillämplighet?

EU har utfärdat flera direktiv på mätteknikens område.

I direktiven ställs krav på mätinstrument, färdigförpackningar och vilka måttenheter som får användas. Syftet med EU-direktiven är att underlätta den fria rörligheten av tillförlitliga mätare inom EU.

I Sverige är det Swedac som utfärdar föreskrifter om måttenheter, mätningar och mätdon. Swedac utfärdar de föreskrifter som är nödvändiga för att uppfylla kraven från EU.

Vad innebär det för en svensk myndighet att EU rätt har direkt effekt?

Naturvårdsverkets EU-arbete sker huvudsakligen inom Europeiska kommissionens expertgrupper och genomförandekommittéer. Vi bistår också Miljödepartementet i ministerrådets arbetsgrupper samt deltar i nätverk och informella grupper.

Expertgrupperna bistår kommissionen i beredningen och utarbetandet av förslag till lagstiftning, i första hand direktiv och förordningar. Naturvårdsverket deltar i expertgruppernas arbete huvudsakligen inom områdena luft, vatten, avfall och buller.

Vad innebär principen om direkt effekt hur tillämpas den i horisontella respektive vertikala situationer skiljer sig tillämpningen åt om ja varför?

man kan se att delade befogenheter handlar om att EU eller unionen har delad kompentens i den ordning som gäller för flertalet samarbetsområden inom EU och framstår som huvudregeln. Man kan se att EU har en delad kompentens med medlemsstaterna. Man kan se att områden som har delad befogenhet är bland annat den inre marknaden, jordbruk, miljöskydd, energi, transporter och områden med frihet, säkerhet samt rättvisa. Utgångspunkten i delad befogenhet är att medlemsstaterna får utöva sin befogenhet i den mån och den mån som EU inte utövar sin eller har beslutat att inte längre utöva sin. Om EU tar sin kompetens i anspråk man se att medlemsstaterna förlorar sin kompetens så långt unionens lagstiftat på området, men finns de ingen lag på de området kan man se att medlemsstaterna själva får avgöra hur en situation ska tolkas. Här kan man se att medlemsstaterna kan styra i de områden om inte EU har en lagstiftning där eller en påbörjad stiftning inom det området. Så vissa områden har man mer frihet inom och andra mindre, de kan också vara så att friheten försvinner i samband med att EU stiftar nya lagar eller bestämmelser.

exklusiv befogenhet handlar om att EU har exklusiv befogenhet och det innebär enligt artikel 3 FEUF att medlemsstaterna in princip helt har överfört att hanteras på unionsplanet. Alltså att unionen har de större ansvaret och att medlemsstaterna är okej med det, det innebär att medlemsstaterna inte har någon kontroll i det området. Exempelvis kan man se att det finns en exklusiv befogenhet när det gäller tullunionen, EU:s konkurrensregler, bevarandet av havets resurser, den monetära politiken för medlemsstaterna i eurozonen samt den gemensamma handelspolitiken men också slutande av internationella avtal på många olika områden. Man kan alltså se att EU har helt kontroll över dessa områden och att medlemsstaterna inte kan påverka utan bara ska lyda och följa de som är angivet. Man brukar tala om att EU har en spärrverkan.

Vad innebär ett direktiv?

För det finita moduset, se Direktiv (modus).

Direktiv är ett styrinstrument som används av en högre instans för att dirigera underlydande myndighet i rätt riktning mot tidigare uppsatta mål. Mer konkret handlar det om preciserade och förtydligade riktlinjer som formuleras i ett dokument som den underlydande myndigheten har att följa. Den förhärskande användningen av direktiv är dock i EU-sammanhang, se därför Europeiska unionens direktiv.

Vad menas med ett direktiv?

Ett direktiv sätter upp vilka mål som medlemsländerna ska uppnå, men länderna får själva bestämma hur det ska gå till. I Sverige införlivas ett direktiv genom lag, förordning eller föreskrifter.

Ett direktiv är en typ av bindande rättsakt som kan antas av Europeiska unionens institutioner. Direktivet är bindande för unionens medlemsstater vad gäller det resultat som ska uppnås, men överlåter åt de nationella myndigheterna att bestämma hur genomförandet ska gå till.

Vilka EU rättsakter är direkt tillämpliga?

Förordningar följer, i likhet med övriga rättsakter, de bestämmelser om utformning som antagits av Publikationsbyrån. Rättsakten består av tre delar: ingressen, artikeldelen och eventuella bilagor.[5] Artikeldelen utgör den normativa delen av rättsakten och är uppdelad i artiklar.[6] En förordning innehåller, till skillnad från övriga rättsakter, en slutbestämmelse med någon av följande formuleringar:[7]

Vad menas med indirekt effekt?

Europeiska unionens domstols dom, van Gend & Loos mot Nederländska skatteförvaltningen – den grundläggande principen om direkt effekt

Europeiska unionens domstols dom, van Gend & Loos mot Nederländska skatteförvaltningen – den grundläggande principen om direkt effekt

Vad är skillnaden mellan ett EU-direktiv och en EU-förordning?

•EU-Förordning, gäller omedelbart i medlemsstaterna

•EU-Direktiv, är bindande. Överförs nationellt till lagstiftningen (gäller ofta miljöskyddet)

Har EU stadgan direkt effekt?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar gå igenom bakgrunden till först EKMR och sedan EU:s rättighetsstadga, samt på vilket sätt de kan användas.

Vad är skillnaden mellan ett EU direktiv och en EU förordning?

En förordning är en bindande rättsakt som alla EU-länder ska tillämpa i sin helhet. När EU:s förordning om slopade roamingavgifter i EU upphörde att gälla 2022 antog parlamentet och rådet en ny förordning för att förtydliga regelverket och se till att EU-länderna har samma roamingregler i ytterligare tio år.

Ett direktiv sätter upp mål som medlemsländerna ska nå, men de får själva bestämma hur det ska gå till. Ett exempel är EU-direktivet om engångsartiklar av plast som ska minska vissa plastprodukters miljöpåverkan, till exempel genom att man minskar eller förbjuder användningen av vissa engångsartiklar av plast som tallrikar, sugrör och muggar.

Vem beslutar om direktiv?

Ett gemensamt namn för EU:s lagar och regler är rättsakter. Alla rättsakter måste höra ihop med en artikel, en paragraf i EU-fördragen eller i andra rättsakter. Det kallas att de måste ha en rättslig grund som visar att EU har rätt att fatta beslut i frågan. Rättsakter som antas av EU:s lagstiftare, det vill säga ministerrådet och Europaparlamentet, är så kallade lagstiftningsakter. Rättsakter som till exempel EU-kommissionen antar är inte lagstiftningsakter.

Vad består direktiv av?

Naturvårdsverkets EU-arbete sker huvudsakligen inom Europeiska kommissionens expertgrupper och genomförandekommittéer. Vi bistår också Miljödepartementet i ministerrådets arbetsgrupper samt deltar i nätverk och informella grupper.

Expertgrupperna bistår kommissionen i beredningen och utarbetandet av förslag till lagstiftning, i första hand direktiv och förordningar. Naturvårdsverket deltar i expertgruppernas arbete huvudsakligen inom områdena luft, vatten, avfall och buller.

När träder ett EU-direktiv i kraft?

Det finns ett antal övergripande EU-rättsakter som sätter ramarna för järnvägsregleringen. Dessa rättsakter tas fram genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet, där kommissionen tar fram ett förslag till rättsakt, som efter förhandlingsarbete beslutas av rådet och parlamentet.

Vad är skillnaden mellan förordningar och direktiv?

Naturvårdsverkets EU-arbete sker huvudsakligen inom Europeiska kommissionens expertgrupper och genomförandekommittéer. Vi bistår också Miljödepartementet i ministerrådets arbetsgrupper samt deltar i nätverk och informella grupper.

Expertgrupperna bistår kommissionen i beredningen och utarbetandet av förslag till lagstiftning, i första hand direktiv och förordningar. Naturvårdsverket deltar i expertgruppernas arbete huvudsakligen inom områdena luft, vatten, avfall och buller.