:

Hur deklarerar man ekonomisk förening?

Innehållsförteckning:

 1. Hur deklarerar man ekonomisk förening?
 2. När ska man deklarera ekonomisk förening?
 3. Hur deklarerar man förening?
 4. Hur beskattas en ekonomisk förening?
 5. Hur fördelas resultatet i en ekonomisk förening?
 6. Måste ekonomisk förening lämna årsredovisning?
 7. Vad händer om en förening inte deklarerar?
 8. Måste en förening deklarera?
 9. Hur fördelas vinsten i en ekonomisk förening?
 10. Får en ekonomisk förening gå med vinst?
 11. Är årets resultat samma som vinst?
 12. Hur ska man deklarera?
 13. Vad händer om jag inte deklarera?
 14. Får ekonomisk förening dra av moms?
 15. Måste ekonomisk förening skicka in årsredovisning?

Hur deklarerar man ekonomisk förening?

Nu kommer bara en inlämningstidpunkt gälla för företag och föreningar oavsett om man lämnar inkomstdeklarationen 2-4 digitalt eller på papper. Anledningen till förändringen är att Skatteverket har begränsningar i de digitala tjänster som riktar sig till företag som ska lämna inkomstdeklaration. En inlämningstidpunkt kommer att införas vid olika tidpunkter för inkomstdeklaration 2-4. Det innebär att företagen får en extra månad i de fall de lämnat in deklarationen i papper mot tidigare. Skatteverket accepterar dessa inlämningstidpunkter trots att inte lagen medger det.

För inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar och stiftelser och inkomstdeklaration 4 Handelsbolag och kommanditbolag gäller ett gemensamt datum för deklarationsinlämningen oavsett inlämningssätt från och med bokslutsdag januari-april 2022 (P1 2022). Deklarationsdatum för dessa var den 1 december 2022. Resterande datum för inlämningen av deklarationen under 2023 är:

När ska man deklarera ekonomisk förening?

I föreningar finns möjlighet att spara ett underskott i verksamheten framåt i tiden. Underskottet förs in i nästa års deklaration och minskar nästa års resultat

. Täcker inte nästa års vinst den sparade förlusten, får förlusten sparas tills den är helt avdragen.

Hur deklarerar man förening?

Bolagsskatten är den skatt som föreningen betalar för sin vinst

Om en medlem är anställd av föreningen får medlemmen lön. Lönen beskattas på samma sätt som för andra anställda, genom att föreningen betalar arbetsgivaravgifter och drar preliminär A-skatt

Hur beskattas en ekonomisk förening?

When you visit our websites, we store cookies on your browser to collect information. The information collected might relate to you, your preferences or your device, and is mostly used to make the sites work as you expect them to and to provide a more personalized web experience. However, you can choose not to allow certain types of cookies, which may impact your experience of the sites and the services we are able to offer. Click on the different category headings to find out more and change our default settings according to your preference. Please refresh the web page or navigate to another page on the site to apply your changes. You cannot opt-out of our strictly necessary cookies as they are deployed in order to ensure the proper functioning of our website (such as prompting the cookie banner and remembering your settings, to log into your account, to redirect you when you log out, etc.). For more information about the first and third party cookies used please follow this link: ITHAKA Cookie Policy

These cookies are necessary for our websites to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. Some may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of our sites will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.

Hur fördelas resultatet i en ekonomisk förening?

När det är dags att välja bolagsform brukar det bli ett svårt val för många nyföretagare. För vissa kan det vara väldigt uppenbart vilken bolagsform man ska välja men för andra är det lite svårare.

Att välja bolagsform behöver inte vara kopplad till vilken företagserfarenhet man har. Andra faktorer har större betydelse. Ett par av dessa faktorer är helt enkelt vilken verksamhet som ska bedrivas, hur ägarstrukturen ska se ut eller vilket juridiska ansvar som ska bäras. 

Måste ekonomisk förening lämna årsredovisning?

En ekonomisk förening är bokföringsskyldig och ska följa bokföringslagen, årsredovisningslagen och BFN:s normgivning. Det innebär bl.a. att

Regler om löpande bokföring, verifikationer och arkivering m.m. finns i BFN:s vägledning Bokföring.

Vad händer om en förening inte deklarerar?

Om du lämnar in deklarationen för sent kan verksamheten behöva betala förseningsavgift. Skulle det bli aktuellt med förseningsavgift skickar vi ett "Förslag till beslut om förseningsavgift” till verksamhetens adress. Tycker du att det är fel av oss att ta ut förseningsavgift kan du svara på förslaget och förklara varför.

För ideella föreningar, stiftelser och trossamfund är en förseningsavgift 1 250 kronor.

Måste en förening deklarera?

Nu kommer bara en inlämningstidpunkt gälla för företag och föreningar oavsett om man lämnar inkomstdeklarationen 2-4 digitalt eller på papper. Anledningen till förändringen är att Skatteverket har begränsningar i de digitala tjänster som riktar sig till företag som ska lämna inkomstdeklaration. En inlämningstidpunkt kommer att införas vid olika tidpunkter för inkomstdeklaration 2-4. Det innebär att företagen får en extra månad i de fall de lämnat in deklarationen i papper mot tidigare. Skatteverket accepterar dessa inlämningstidpunkter trots att inte lagen medger det.

För inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar och stiftelser och inkomstdeklaration 4 Handelsbolag och kommanditbolag gäller ett gemensamt datum för deklarationsinlämningen oavsett inlämningssätt från och med bokslutsdag januari-april 2022 (P1 2022). Deklarationsdatum för dessa var den 1 december 2022. Resterande datum för inlämningen av deklarationen under 2023 är:

Hur fördelas vinsten i en ekonomisk förening?

Grunden är att aktieägaren inte har något personligt ansvar för företagets skulder. Bolaget företräds av sin styrelse, som utses av aktieägarna vid bolagsstämma. Bolaget kan också företrädas av eventuell verkställande direktör, som utses av styrelsen.

Om mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat gäller särskilda regler där bolaget riskerar att bli likviderat. För att skydda bolagets långivare bör det egna kapitalet (tillgångarna minus skulderna) vara minst lika stort som aktiekapitalet.

Vi har lagerbolag med 25 000 kr i aktiekapital. Beställ online för snabb hantering, eller kontakta oss för mer information.

I en enskild firma är företagets organisationsnummer samma som ägarens personnummer. Ägaren kallas för egen företagare och är personligt ansvarig för alla företagets skulder.

Får en ekonomisk förening gå med vinst?

Ja! Vinst är en förutsättning för varje företags utveckling och överlevnad. I ett kooperativt företag handlar det ofta om att återinvestera vinsten i verksamheten. Det är medlemmarna/delägarna som avgör hur vinsten ska användas.

Ja! Vinst är en förutsättning för varje företags utveckling och överlevnad. I ett kooperativt företag handlar det ofta om att återinvestera vinsten i verksamheten. Det är medlemmarna/delägarna som avgör hur vinsten ska användas.

Är årets resultat samma som vinst?

Årets resultat är den vinst eller förlust som återstår under ett räkenskapsår efter det att redovisningsenhetens kostnader har dragits av från redovisningsenhetens intäkter.

Årets resultat kan beräknas med hjälp av balansräkningen eller med hjälp av resultaträkningen då eget kapital i balansräkningen är sammankopplat med resultaträkningen. En intäkt i resultaträkningen innebär en ökning av det egna kapitalet i balansräkningen och en kostnad i resultaträkningen innebär en minskning av det egna kapitalet i balansräkningen.

Hur ska man deklarera?

I den här texten kommer du få läsa om hur det svenska skattesystemet fungerar. Du kommer också få läsa om deklaration och hur du gör för att deklarera.

Skatt är en avgift för att betala för offentliga utgifter. Vi betalar skatt på vår inkomst, och på varor och tjänster.

Vad händer om jag inte deklarera?

Du kan bli tvungen att betala en förseningsavgift eller en skatteförhöjning om du

 • deklarerar för sent
 • lämnar skattedeklarationen för sent
 • inte alls lämnar din skattedeklaration
 • inte korrigerar fel på skattedeklarationen 
 • inte deklarerar en skattepliktig inkomst
 • deklarerar en kostnad som avdrag som inte kan dras av i beskattningen.

Observera att den elektroniska skattedeklarationen eller pappersblanketterna ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen!

Får ekonomisk förening dra av moms?

Det finns dock vissa situationer inom ramen för föreningens verksamhet då föreningen måste redovisa moms. Att hyra ut parkeringsplatser till andra än de som bor i fastigheten är till exempel momspliktigt. Det räcker med att ha en enda p-plats för uthyrning för att det ska anses momspliktigt.

Om föreningen har egen anställd personal och de totala lönekostnaderna under året överstiger 300 000 kronor ska föreningen uttagsbeskattas. Det innebär att det ska läggas på moms på tjänster som föreningen så att säga utför åt sig själv. Bakgrunden är att staten jämställer dessa föreningar med dem som anlitar entreprenörer.

Föreningen måste även lägga på moms när den

Måste ekonomisk förening skicka in årsredovisning?

Du hittar mer information om vad som gäller för respektive företagsform under Redovisningsregler/Vad gäller för…

Vad gäller för…