:

När ska K2 lämnas in?

Innehållsförteckning:

 1. När ska K2 lämnas in?
 2. Hur fyller jag i K2?
 3. Vad är blankett K2?
 4. Vad är bilaga K2?
 5. Vilka får redovisa enligt K2?
 6. Vilka noter är tvingande i K2?
 7. Vilka noter måste vara med K2?
 8. Hur vet jag om jag har K2 eller K3?
 9. Måste jag deklarera K4?
 10. Hur deklarerar man slutgiltigt uppskov?
 11. Vad är bilaga K12?
 12. Hur begär man uppskov med deklarationen?
 13. Vilka ska använda K2?
 14. Vad är K2 redovisning?
 15. Vad får aktiveras i K2?
 16. What is a K2 & K3 tax form?
 17. What are the new schedules K-2 and K-3?
 18. Do I need to attach an approval letter to a K2 or K3?
 19. How do I get a K2 visa?

När ska K2 lämnas in?

Inkomstskattedeklaration 2 ska lämnas in senast 2023-07-01 om den lämnas in på papper, eller 2023-08-02 om den lämnas in elektroniskt. Slutar ditt räkenskapsår i en annan månad? Kontrollera om det är något som berör dig. När ska du lämna in din årsredovisning och inkomstskattedeklaration?

Innan du kan göra upp din bokföring måste du först avsluta årets bokslut. Detta innebär att du måste slutföra alla affärstransaktioner fram till räkenskapsårets slut.

Hur fyller jag i K2?

Min kund vill återföra gammal uppskov till beskattning samtidig vill han inte begära slutlig uppskov för sin sålda ersättningsbostad (vinst), han vill helt enkelt skatta för allt, han vill betala skatt på gammal uppskov och på den vinst han gjorde i senaste försäljning.

ska han använda blankett k2 sida 2 avsnitt H för återföring av gammal uppskov eller kanske räcker att fylla i k6 för att deklarera bostadsförsäljning samtidig överföra slutlig uppskov till P.11.???

Vad är blankett K2?

I de flesta fall kan du inte öppna den ifyllnadsbara blanketten i webbläsaren. Du måste ladda ner den och själv spara den på din dator. Öppna den sedan i en pdf-läsare, exempelvis Acrobat Reader. Vissa webbläsare gör detta automatiskt men om det inte fungerar behöver du göra det själv.

Vad är bilaga K2?

Enklaste sättet att deklarera en fastighetsförsäljning liksom ansökan/slutredovisning om uppskov är att använda programmets kalkyler för bostadsförsäljning.

Genom överföring från kalkylerna kan blankett K2 och andra nödvändiga deklarationsblanketter om bostadsförsäljning och uppskov helt och hållet färdigställas av programmet.

Ansökan om preliminärt uppskov sker direkt på blankett K5 (småhus) eller K6 (bostadsrätt) som alltid måste lämnas då själva försäljningen av ursprungsbostaden deklareras.

Även ansökan om slutligt uppskov samma år som försäljningen skett, sker på blankett K5 eller K6.

Vilka får redovisa enligt K2?

Det finns ett antal bolag i Sverige som inte alls har möjlighet att välja regelverket K2. Större bolag måste tillämpa K3. Med större företag menas de som två år i rad uppfyller minst två av följande villkor:

 • Ett medelantal anställda på minst 50 personer
 • Balansomslutning på minst 40 miljoner kronor per år
 • Nettoomsättning på minst 80 miljoner per år

Läs också: 6 genvägar till snabbare och bättre bokslut

Vilka noter är tvingande i K2?

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan? Behöver du hjälp i programmet, vänligen kontakta vår support.Läs hur vi hanterar personuppgifter

Vilka noter måste vara med K2?

ÅRL anger att en rad noter av allmän karaktär ska lämnas i förekommande fall.

Srf konsulternas synpunkter: De allmänna upplysningarna bör begränsas till av företaget tillämpade, övergripande redovisningsprinciper utöver vad som följer av ÅRL.

Principer som berör enskilda poster i resultat- och balansräkningarna bör i stället redovisas i noter för respektive post.

Principerna för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder ska anges. I K2 anges att det räcker med att tala om att K2 tillämpas. Ett företag ska dessutom ange enligt vilka grunder företaget gör avskrivning av sina anläggningstillgångar (specificerat per post i balansräkningen), om företaget har tagit med indirekta tillverkningskostnader vid lagervärderingen samt om företag utfört tjänste- eller entreprenaduppdrag till fast pris enligt huvudregeln eller alternativregeln. Vidare ska företag som fördelar avskrivningen på annat sätt än linjärt lämna upplysning om hur avskrivningen fördelas samt att företag som skriver av en tillgång till ett restvärde ska upplysa om det.

Tillämpas K3 kan följande vara vägledande under denna rubrik.

Är det första gången K3 tillämpas ska upplysning lämnas om det samt om vilka lättnadsregler som tillämpats i kapitel 35.

Om företaget ändrat principer för värdering eller klassificering ska jämförelsebelopp för föregående räkenskapsår räknas om så att jämförelsen blir relevant.

Jämförelsebelopp behöver inte räknas om, om det finns särskilda skäl och om det är förenligt med kraven på överskådlighet, ger en rättvisande bild och följer god redovisningssed. De särskilda skälen ska då redovisas i not.

Mindre företag behöver aldrig räkna om jämförelsetalen, men ska i så fall lämna upplysning i not om detta.

Upplysningar ska, enligt ÅRL, lämnas om det behövs för att ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat.

Srf konsulterna menar att rättvisande bild som huvudregel erhålls om lagar och rekommendationer följs. Av K2 framgår att det allmänna rådet ska tillämpas i sin helhet utan avvikelser.

Det torde med andra ord i praktiken inte vara aktuellt att någon rättvisande bild inte uppstår vid tillämpning av K2. Enligt Srf konsulterna gäller detta även vid tillämpning av K3.

Enligt ÅRL får avvikelse göras från normgivande organs allmänna råd om det krävs för att ge en rättvisande bild. Som nämnts ovan torde det i praktiken inte förekomma mer än i enstaka undantagsfall. Om så ändå sker ska upplysning lämnas.

Enligt ÅRL får även avvikelse göras från ÅRL:s grundläggande redovisningsprinciper, om det krävs för att ge en rättvisande bild. Upplysning ska då lämnas med skälen för avvikelsen och uppgifter om effekt på ställning och resultat. Består avvikelsen i att en kvittning görs, ska företaget även lämna en upplysning om de bruttobelopp som kvittats mot varandra. I K2 anges när avvikelse får göras och hur detta ska behandlas.

Ett moderföretag som också är dotterföretag behöver under vissa omständigheter inte upprätta koncernredovisning. Om koncernredovisning inte avlämnas på dessa grunder ska upplysning lämnas med uppgifter om det moderföretag som upprättar koncernredovisning i vilket detta företag ingår. Dessutom behöver inte moderbolag i mindre koncerner upprätta koncernredovisning.

Dotterföretag ska lämna uppgifter om moderföretag som upprättar koncernredovisning för den minsta koncern (större företag ska även lämna motsvarande upplysningar för moder­företaget i den största koncernen) som företaget ingår i.

Större företag ska enligt lag för varje dotterföretag, intresseföretag, eller ägarintresse i andra företag ange följande: 1. Namn, organisationsnummer, säte och eget kapital. 2. Resultat enligt senaste årsbokslut. 3. Kapitalandel i företaget och rösträttsandel, om den avviker från kapitalandelen. 4. Antalet andelar och bokfört värde för andelarna.

Dessa krav kan frångås om uppgifterna är oväsentliga för erhållande av rättvisande bild. Dispens kan också medges för att utelämna uppgifter om något av de inblandade företagen vållas allvarlig skada.

Uppgifter om eget kapital och resultat får också utelämnas då dotterföretaget omfattas av en av bolaget, eller bolag i ”överkoncern”, upprättad koncernredovisning.

Enligt K3 ska större företag lämna följande upplysningar om rättelse av fel

 • Karaktären på felet
 • Rättelsebeloppet för varje påverkad post i resultaträkning och balansräkning
 • Rättelsebeloppet för varje påverkad post i den ingående balansen

Hur vet jag om jag har K2 eller K3?

K-regelverken ges ut av Bokföringsnämnden och innehåller regler om utformning av årsbokslut och årsredovisning. De behandlar värdering av intäkter, kostnader, tillgångar och skulder. Det finns olika K-regelverk (K1, K2, K3 och K4). K1-regelverket behandlar företag som upprättar förenklade årsbokslut och K4-regelverket behandlar koncernredovisning enligt IFRS (internationella redovisningsstandarder). Detta blogginlägg behandlar de två övriga K-regelverken, nämligen K2 och K3.

K2 (BFNAR 2016:10) och K3 (BFNAR 2012:1) är två olika regelverk för upprättande av årsredovisning. Huvudregeln är att alla icke-noterade företag ska tillämpa K3. Det finns dock företag som istället kan välja att tillämpa K2.

K2 är ett förenklingsregelverk och kan tillämpas av ”mindre företag med enklare förhållanden”. Det framgår av årsredovisningslagen vad som räknas som ett större företag och det går att läsa mer om detta längre ner i blogginlägget. De företag som inte är större blir per automatik att kategorisera som mindre företag.

Moderbolag i en större koncern får inte tillämpa K2.

Vad som menas med enklare förhållanden är svårare att definiera, men K2 bör endast användas om det ger en rättvisande bild av företaget. Det finns till exempel ett förbud mot att redovisa uppskjuten skatt i K2. Om ett företag har stora temporära skillnader och därmed har stora uppskjutna skattefordringar eller uppskjutna skatteskulder kan K2 därför i vissa fall vara olämpligt.

Måste jag deklarera K4?

Skatt på aktier baseras på vilket typ utav konto du har valt att köpa aktier på. Du får alltså betala skatt på dina aktier på olika sätt baserat på vilket konto som du har investerat i aktier på.

Det finns tre olika typer av konto som du som privatperson kan ha dina aktier på.

Det vanligaste är att nybörjare ofta skaffar sig ett AktieFond-konto (AF-konto) och som man börjar handla aktier på, sen inser man att man behöver deklarera sina affärer som man gjort när man handlat med aktier och då kommer du åka på att betala 30% skatt på vinsten för dina aktieaffärer. Inte så kul!

Hur deklarerar man slutgiltigt uppskov?

Skatt på aktier baseras på vilket typ utav konto du har valt att köpa aktier på. Du får alltså betala skatt på dina aktier på olika sätt baserat på vilket konto som du har investerat i aktier på.

Det finns tre olika typer av konto som du som privatperson kan ha dina aktier på.

Det vanligaste är att nybörjare ofta skaffar sig ett AktieFond-konto (AF-konto) och som man börjar handla aktier på, sen inser man att man behöver deklarera sina affärer som man gjort när man handlat med aktier och då kommer du åka på att betala 30% skatt på vinsten för dina aktieaffärer. Inte så kul!

Vad är bilaga K12?

Oftast är uppgifterna för ränta, utdelningar och inlösen av preferensaktier förifyllda i din deklaration om kontrolluppgifter har lämnats in av låntagaren. Du ska däremot kontrollera att de lämnade uppgifterna stämmer, eftersom det är du som i slutändan ansvarar gentemot Skatteverket att din deklaration är korrekt.

Däremot ska amorteringsdelen när ett lån återbetalas inte deklareras. Du behöver heller inte deklarera något i samband med att du lånar ut pengar eller tecknar aktier, utan endast när du får avkastning på ditt investerade kapital.

Hur begär man uppskov med deklarationen?

Du kan enkelt ansöka om anstånd med att lämna inkomstdeklarationen på Mina sidor. Då kan du lämna deklarationen senast den 16 maj istället för den 2 maj. Ansök senast den 2 maj.

Vilka ska använda K2?

K-regelverken ges ut av Bokföringsnämnden och innehåller regler om utformning av årsbokslut och årsredovisning. De behandlar värdering av intäkter, kostnader, tillgångar och skulder. Det finns olika K-regelverk (K1, K2, K3 och K4). K1-regelverket behandlar företag som upprättar förenklade årsbokslut och K4-regelverket behandlar koncernredovisning enligt IFRS (internationella redovisningsstandarder). Detta blogginlägg behandlar de två övriga K-regelverken, nämligen K2 och K3.

K2 (BFNAR 2016:10) och K3 (BFNAR 2012:1) är två olika regelverk för upprättande av årsredovisning. Huvudregeln är att alla icke-noterade företag ska tillämpa K3. Det finns dock företag som istället kan välja att tillämpa K2.

K2 är ett förenklingsregelverk och kan tillämpas av ”mindre företag med enklare förhållanden”. Det framgår av årsredovisningslagen vad som räknas som ett större företag och det går att läsa mer om detta längre ner i blogginlägget. De företag som inte är större blir per automatik att kategorisera som mindre företag.

Moderbolag i en större koncern får inte tillämpa K2.

Vad som menas med enklare förhållanden är svårare att definiera, men K2 bör endast användas om det ger en rättvisande bild av företaget. Det finns till exempel ett förbud mot att redovisa uppskjuten skatt i K2. Om ett företag har stora temporära skillnader och därmed har stora uppskjutna skattefordringar eller uppskjutna skatteskulder kan K2 därför i vissa fall vara olämpligt.

Vad är K2 redovisning?

Alla aktiebolag ska lämna en årsredovisning till Bolagsverket – och K2 och K3 är regelverk som styr hur årets löpande bokföring ska avslutas. Men vilka skillnader finns och vad passar för ert företag? Vi reder ut begreppen.

De flesta aktiebolag som räknas som ett mindre företag kan välja att ta fram årsredovisningen enligt K2, som är ett mer förenklat regelverk. Det är mer ”mallat” än K3. Det gör att det är enklare att upprätta en årsredovisning, samtidigt som det innebär färre valmöjligheter. En förenkling är färre periodiseringar – företaget behöver exempelvis inte periodisera intäkter eller kostnader under 5 000 kronor. Det går också att göra enklare avskrivningar. eftersom man får använda avskrivningstiden fem år på alla typer av inventarier.

Vad får aktiveras i K2?

Som Sveriges ledande redovisningsspecialister bistår vi dig vid kapitalmarknadstransaktioner och bevakar utvecklingen inom redovisning och finansiell rapportering. Vi hjälper dig inom en alltmer komplex regelvärld, såsom IFRS, K3 och K2. Vi arbetar med redovisning och finansiell rapportering vid företagsförvärv, konsolidering, carve-outs, omstrukturering, kapitaltäckning samt CFO-stöd.

Det blir allt viktigare att hålla sig uppdaterad om regelverk kring finansiell rapportering och kapitalmarknadsfrågor. Områden tillkommer, förändras och uppdateras och leder till en alltmer komplex regelvärld. Företag behöver rätt kontroller, processer, verktyg och strategier för att implementera nya redovisningsstandarder, hantera redovisningsförändringar och efterleva reglerna på kapitalmarknaden.

Våra specialister bistår dig med IFRS konverteringar och redovisningsförändringar, extern rapportering (inklusive ESEF/iXBRL-rapportering) och redovisningsfrågor och CFO-support. Vi identifierar möjligheter och utmaningar som ligger i börsnoteringar och hjälper dig igenom hela processen kring upprättande av prospekt och IPO-förberedelser. Du kan även räkna med att hålla dig ständigt uppdaterad, då vi följer utvecklingen inom såväl redovisning och finansiell rapportering som kapitalmarknadsfrågor.  

What is a K2 & K3 tax form?

 • Schedule K-2, Part X (Foreign Partners' Character and Source of Income and Deductions), and Schedule K-3, Part X (Foreign Partner’s Character and Source of Income and Deductions) Note. Certain partners will use the following information to figure and report their U.S. tax liability on Forms 1040-NR and 1120-F, or other applicable forms.

What are the new schedules K-2 and K-3?

 • The new Schedules K-2 and K-3 offer partnerships a standardized format for reporting US international tax information to their partners, including withholding and sourcing details for foreign partners and US international inclusions or foreign attributes relevant for domestic partners.

Do I need to attach an approval letter to a K2 or K3?

 • Be sure to attach the approval letter to a computer-generated Schedule K-2 or K-3. However, if the computer-generated form is identical to the IRS prescribed form, it does not need to go through the approval process, and an attachment is not necessary.

How do I get a K2 visa?

 • The processing for obtaining a K-2 visa can be broken down into 4 basic steps: 1. Filing the Initial Petition (Form I-129F) First, the U.S. citizen fiancé (e) must file Form I-129F. They need only submit one form for their fiancé (e) and the K-2 children. The U.S. citizen sponsor should be sure to follow the USCIS instructions exactly.