:

Kan arbetsgivare betala boende?

Innehållsförteckning:

 1. Kan arbetsgivare betala boende?
 2. Vilket värde tas upp för den anställde som bostadsförmån?
 3. Vilka regler gäller för tjänstebostad?
 4. Kan en omfattande representation påverka Bostadsförmånen för en anställd?
 5. Hur stor del av lönen ska gå till boende?
 6. Hur stor del av ens inkomst ska gå till boende?
 7. Får man bo på sitt jobb?
 8. Får arbetsgivaren bjuda på frukost?
 9. Får företag hyra lägenhet?
 10. Hur mycket får man bjuda sina anställda på?
 11. Vad får man bjuda personalen på?
 12. Hur mycket ska man ha kvar att leva på när hyran är betald?
 13. Vad är rimligt att leva på i månaden?
 14. Får man sova på ett kontor?
 15. Får man sova på arbetsplatsen?

Kan arbetsgivare betala boende?

En tjänsteresa som omfattar max tre månader ger dig rätt till ett schablonbelopp som är 240 kronor (inkomståret 2021) i dagtraktamente utan att din arbetsgivare måste betala några arbetsgivaravgifter. 

För tjänsteresa utomlands finns det i stället bestämda normalbelopp per land. Det bör noteras att när en tjänsteresa pågått i mer än tre månader gäller ytterligare reducerade belopp.

Om du ordnar med eget boende under en tjänsteresa kan din arbetsgivare betala ut ett skattefritt nattraktamente istället för att betala logikostnaderna. Med natt menas kl 00.00–06.00. Det högsta skattefria nattraktamente vid tjänsteresor inom Sverige är 120 kr per natt (inkomståret 2021). Och för nattraktamente utomlands gäller hälften av schablonbeloppet för respektive land.

Vilket värde tas upp för den anställde som bostadsförmån?

Förmånsbeskattning är när en anställd får en eller flera förmåner genom sitt jobb som han eller hon måste betala skatt för.

 Lästips: Bilförmån, vad är det? Förmånsbeskattning av bil

All form av ersättning för arbete som den anställde får i annat än kontanter och som bekostar en privat levnadskostnad, utgör enligt Skatteverket förmåner (på engelska benefits). Exempel på sådana förmåner kan vara jobbmobil, tjänstebil eller motionsförmåner. Förmåner på jobbet är som huvudregel skattepliktiga, men en del viktiga undantag finns.

En skattepliktig förmån ska normalt värderas till sitt marknadsvärde, vilket ska motsvara vad den anställde hade fått betala om den köpt förmånen på den lokala orten. Detta kallas förmånsgrundande pris eller förmånsgrundande belopp. I vissa fall beräknas den skattepliktiga förmånens storlek efter schabloner, till exempel för kost- och bilförmån.

Om den anställde betalar med sina beskattade pengar till arbetsgivaren för att få en skattepliktig förmån, ska förmånens värde sättas ned med det belopp som den anställde betalat.

Förenklat kan man säga ett förmånsvärde motsvarar den besparing den anställde gör genom att få förmånen genom jobbet jämfört med att köpa den privat. Det är denna mellanskillnad som kan bli skattepliktig. Vi brukar kalla det för den uteblivna privata levnadskostnaden.

Fastän det är den anställde som förmånsbeskattas, är det arbetsgivaren som betalar in förmånsskatten åt den anställde till Skatteverket. Förmånen registreras på den anställdes lönespecifikation och ökar den anställdes skatt. Dessutom ökar underlaget för arbetsgivaravgiften, som ju är arbetsgivarens kostnad.

Vilka regler gäller för tjänstebostad?

När en arbetsgivare bekostar en bostad åt en anställd, oavsett om det är fullt ut eller delvis, så uppkommer en skattepliktig förmån. Arbetsgivaren är skyldig att betala sociala avgifter på förmånsvärdet och innehålla preliminärskatt samt redovisa detta korrekt på AGI rätt månad.

Permanentbostaden värderas till marknadsvärdet Förmån av en permanentbostad som den anställde får på grund av sin anställning eller uppdrag är en skattepliktig förmån. ... Detta innebär att förmånen ska värderas till vad det normalt hade kostat för den anställde att själv hyra bostaden utan arbetsgivarens medverkan.

Kan en omfattande representation påverka Bostadsförmånen för en anställd?

I propositionen behandlas vissa frågor inom inkomstbeskattningen. Frå-gorna rör i huvudsak inkomstslaget tjänst.

Vad avser värdering av bostadsförmån föreslås att förmånen även ifortsättningen skall värderas till hyrespriset på orten. Bostadensförmånsvärde skall, i likhet med vad som gäller i dag, bestämmas medhänsyn till att tjänstebostaden kan vara större än vad den skattskyldigesoch hans eller hennes familjs bostad annars normalt skulle ha varit. Ar-betsgivaren skall på kontrolluppgiften ange om bostaden är belägen påsmåhusenhet.

Nya regler om värdering av bilförmån trädde i kraft den 1 januari 1997.I propositionen tas vissa följdfrågor till reglerna upp. Det föreslås att för-mån av fritt drivmedel skall anses åtnjuten först månaden efter det attdrivmedlet har kommit den skattskyldige till godo. Dessutom föreslås attvärdet av drivmedelsförmån skall anges särskilt på kontrolluppgiften.

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

Hur stor del av lönen ska gå till boende?

26 mars 2019 kl 14:41

Nyheter Mer än en fjärdedel av våra utgifter lägger vi svenskar på vårt boende. Faktum är att Sverige är bland de länder i EU där invånarna spenderar störst andel på boende.

Hur stor del av ens inkomst ska gå till boende?

När bopriserna ligger så pass högt som idag blir boendet lätt en gökunge i boet. Det tränger undan vad du får kvar att lägga på annat. Vad är då rimligt att du lägger på ditt boende? Ibland pratas det om att man kan tänka i procentandelar. Till exempel skulle det kunna vara 30% till boende, 30% till mat, 30% till annat och 10% till sparande.

Men förutsättningarna varierar så mycket. Var du bor, om ni är flera i hushållet, vilken inkomst du har, hur mycket pengar du vill ha att röra dig med i övrigt och att du kanske behöver ha bil? Allt detta spelar roll och ger olika svar. En generell tumregel kanske inte finns. Men låt oss titta närmare på olika exempel och hur det ser ut i verkligheten. Häng med här och tänk dig in i dina egna förutsättningar!

Får man bo på sitt jobb?

Om du har ett arbetstillstånd och vill fortsätta arbeta efter att ditt tillstånd har gått ut ska du ansöka om att förlänga ditt arbetstillstånd. Om du har haft tillstånd som arbetstagare i sex månader eller mer och ansöker innan ditt nuvarande tillstånd går ut har du rätt att fortsätta arbeta i väntan på beslut.

När du ansöker om förlängt arbetstillstånd kontrollerar Migrationsverket att villkoren för arbetstillstånd har varit uppfyllda under alla dina tidigare tillståndsperioder. För att ansökan ska bli komplett behöver du därför skicka in inkomstuppgifter från Skatteverket för hela den tid du har arbetat i Sverige.

Om du har haft arbetstillstånd måste du ha haft tillstånd i sex månader eller mer för att få fortsätta arbeta i väntan på beslut. Om du byter arbetsgivare eller yrke, och lämnar in en ny ansökan om arbetstillstånd innan ditt tidigare tillstånd går ut, kan du börja arbeta innan du har fått ditt beslut oavsett hur lång tid du har haft arbetstillstånd i Sverige.

För att du ska kunna förlänga ditt arbetstillstånd måste du ha arbetat på den anställningen du fick tillstånd för, din lön och övriga anställningsvillkor ska ha varit minst i nivå med kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Du ska även ha arbetat i sådan omfattning att din lön har kommit upp i minst 13 000 kronor i månaden före skatt. Villkoren ska ha varit uppfyllda under hela den tid som du har haft arbetstillstånd i Sverige.

Du måste också ha omfattats av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring under hela den tid du har haft arbetstillstånd i Sverige.

När du ansöker om förlängt arbetstillstånd kommer du att behöva visa att villkoren för arbetstillståndet har varit uppfyllda under hela tiden du har haft arbetstillstånd i Sverige. Du ska även visa att du har en anställning där villkoren för arbetstillstånd är uppfyllda. Det gör du genom att bifoga ditt anställningsavtal till din ansökan.

Får arbetsgivaren bjuda på frukost?

Kost som en anställd får tack vare sin anställning ska alltid beskattas, oavsett om det är arbetsgivaren eller någon annan som betalar.

Det finns dock vissa undantag då förmån av fri kost kan vara skattefri. Det gäller:

Får företag hyra lägenhet?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om din uthyrningsverksamhet av lägenheter påverkas av de lagändringar som gjordes i den hyresrättsliga regleringen nyligen. Reglerna om hyra hittar du i Jordabalken 12 kap (JB 12 kap).

Hur mycket får man bjuda sina anställda på?

Att fika är ett svenskt fenomen som tagit världen med storm. Och oh boy, vad vi älskar fika. Eller GGG (Glädje Gemenskap Gott), som vi brukar kalla det här på Pleo. 

Fikastunden är själva kärnan i varje välfungerande organisation. En rykande het kopp kaffe, en uppiggande rawboll (eller kanelbulle för den delen) och några trevliga kollegor att spendera en helt oproduktiv kvart av arbetsdagen med – det är vad vi kallar arbetslivskvalitet.

Och finns det egentligen någon stund på dagen du är så laddad för effektivt jobb som efter fikarasten? Den där kvarten betalar sig snabbt.

Det kan vara snårigt när du är ute och söker svar på hur du bokför fika korrekt enligt Skatteverkets regler. Bokmärk det här blogginlägget så kan du återkomma för faktakoll när du vill. 

Eller så besöker du Skatteverket. Det beror lite på vilken typ av person du är – den som vill ha svar på det viktigaste direkt, eller den som gärna går igenom spaltmeter efter spaltmeter av information för att verkligen kunna vara säker på att ingenting missas. Vi gillar båda typerna.

Vad får man bjuda personalen på?

Det måste finnas ett omedelbart samband mellan representationen och den verksamhet som företaget bedriver för att kostnaderna ska kunna betraktas som avdragsgilla. Det gäller både tidpunkten och platsen för representationen och vilka personer den riktar sig mot.

Avdragsrätten för representationsmåltider (lunch, middag, supé och annan förtäring) slopades 1 januari 2017. Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde kan dock fortfarande vara avdragsgill, läs mer om detta nedan.

Hur mycket ska man ha kvar att leva på när hyran är betald?

För godkännande krävs det att den sökandes inkomst står i proportion till den aktuella lägenhetens hyresnivå.

När hyran är betald ska den sökande ha ett bestämt belopp kvar. Beloppet motsvarar Kronofogdens normalbelopp. Från 1 januari 2023 är beloppet 5 717 kr för en ensamstående vuxen och vid sammanräknad inkomst 9 445 kr.

Vid sammanräkning av inkomst behöver huvudsökande uppnå minst 4 723 kr, medboende behöver uppfylla resterande belopp. Om huvudsökande och medboende är gifta eller redan står tillsammans på samma tillsvidare hyresavtal/gemensamt ägande idag, behöver den sammanlagda inkomsten nå minst 9445 kr efter skatt och hyra. För att sammanräkna sin inkomst krävs även att medboende varit skriven på samma adress som sökande i 12 månader, stått som medboende hos Bostadsförmedlingen i 12 månader eller att medboende säger upp nuvarande hyresavtal eller säljer sitt nuvarande ägda boende.

Om den sökande tidigare innehaft förstahandskontrakt krävs goda boendereferenser, vilket innebär att den sökande ska ha betalt hyra i tid de senaste sex månaderna. Sökande ska inte ha varit störande de senaste 12 månaderna samt skött sin lägenhet. Har den sökande blivit avhyst på grund av hyresskuld kan hen prövas som hyresgäst tidigast ett år efter att det tidigare hyresavtalet upphört. Den eventuella hyresskuld som finns skall vara betald innan prövning sker. Om avhysningen avsåg störningar i boendet kan prövningen ske tidigast tre år efter det att det tidigare hyresförhållandet upphört.

Om sökande eller medboende har en hyresbostad krävs att hyresavtalet sägs upp. Om sökande äger en bostadsrätt eller villa krävs ett förmedlingsuppdrag med mäklare för försäljning av boendet. Bilaga om att avyttra bostaden tecknas i samband med hyresavtalet.

Vad är rimligt att leva på i månaden?

Begreppet existensminimum används för att beskriva det belopp en person som genomgår skuldsanering via Kronofogden får att leva på varje månad. Det är det lägsta belopp ett hushåll behöver för att klara sig (sin existens) och ska bland annat täcka boendekostnader, mat, försäkringar och telefonabonnemang. Existensminimum är inte officiellt begrepp och används inte heller av myndigheter. Kronofogden refererar istället till det så kallade förbehållsbeloppet och det är också detta begrepp som står i lagboken.

Om du inte kan betala dina skulder riskerar du att ditt ärende hamnar hos kronofogden. Om du fortfarande inte betalar kommer nu Kronofogden utfärdas ett betalningsföreläggande och besluta om utmätning. Om du har lön kommer de att göra löneutmätning. Det betyder i praktiken att Kronofogden tar din lön, utöver förbehållsbeloppet, och ger dem till fordringsägarna (den/de företag du är skyldig pengar). Om du genomgår skuldsanering förbinder du dig att leva på existensminimum i fem år eller tills skulderna är återbetalda.

Får man sova på ett kontor?

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är det alltid ägaren och användaren som tillsammans har det fulla ansvaret för att byggnadens, verksamhetens och organisationens brandskydd är av så kallad skälig omfattning.

Fördelningen av ansvaret mellan parterna måste vara tydlig. Både ägare och användare ska ha kunskap om det byggnadstekniska brandskyddet och förstå hur de olika brandsäkerhetsåtgärderna fungerar tillsammans.

En fördelning av ansvaret kan se ut så här:

Får man sova på arbetsplatsen?

HallandMånga kan ta en tupplur på jobbet eller till och med sova över hela natten. Men få riskerar att tvingas betala extra sömnskatt.