:

Kan man rätta sin deklaration?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man rätta sin deklaration?
 2. Hur vet jag om min deklaration är rätt?
 3. Hur noga granskar Skatteverket min deklaration?
 4. Hur begär man omprövning av deklaration?
 5. Hur gör man en rättelse till Skatteverket?
 6. Vad ska man göra om deklarationen inte stämmer?
 7. Vad händer om man blir granskad av Skatteverket?
 8. Hur kontrollerar man att deklarationen stämmer?
 9. Hur många år bakåt kan Skatteverket granska?
 10. Hur länge kan man begära omprövning av deklaration?
 11. Hur skriver man en rättelse?
 12. Hur gör man en självrättelse?
 13. Vad räknas som ändring i deklarationen?
 14. Vad händer om man ljuger för Skatteverket?
 15. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Kan man rätta sin deklaration?

Ja, du kan göra ändringar i en deklaration som du har skickat in. Du kan göra ändringar upp till sex år efter inkomståret. Det innebär att du under 2023 kan göra ändringar som gäller inkomståret 2017 eller senare.

Har du ännu inte fått slutskattebeskedet kan du logga in i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 och skicka in deklarationen på nytt efter att du gjort ändringen. Har du redan fått slutskattebeskedet kallas det för att du begär en omprövning. Hur du ska göra beror på vilket inkomstår som ändringen gäller.

Hur vet jag om min deklaration är rätt?

 • När kommer min deklaration?
 • Jag har inte fått min inkomstdeklaration. Vad ska jag göra?
 • Var kan jag få tag på min deklaration som pdf?
 • Hur får jag en utskrift av mina deklarationsuppgifter, bilagor, skatteuträkning och kvittens?
 • Hur får jag en pappersdeklaration?
 • Jag behöver anstånd med att lämna deklarationen, hur gör jag?
 • Hur gör jag om det saknas eller finns en felaktig uppgift i min deklaration?
 • Jag har inte fått någon uppgift om min inkomst från min arbetsgivare eller pensionsutbetalare. Vad gör jag?
 • Vad innebär en schablonintäkt?
 • Jag har skaffat en digital brevlåda, hur deklarerar jag?
 • Kan jag deklarera digitalt från utlandet?
 • Varför kan jag inte deklarera i e-tjänsten med min e-legitimation?
 • Varför har jag inte fått några koder?
 • Mina koder fungerar inte att deklarera med, vad ska jag göra?
 • Kan jag låta någon annan lämna digital inkomstdeklaration åt mig?
 • Ska mitt barn lämna in en deklaration?
 • Vem ska skriva under deklarationen för barn under 18 år och hur lämnar man in den?
 • Hur gör jag om jag har fått uppmaning att redovisa försäljning av en fastighet i år, fast jag redovisade försäljningen förra året?  
 • Hur kan jag kontrollera om min deklaration har kommit in till Skatteverket?
 • Kan jag göra ändringar i min deklaration efter att jag lämnat in den?
 • Jag har fått ett meddelande om ändrade uppgifter från Skatteverket, behöver jag göra någonting?

Hur noga granskar Skatteverket min deklaration?

Hyresinkomster, intäkter via e-handel, installation av grön teknik och vissa rut-tjänster. Det är områdena som Skatteverket kommer granska extra noga under 2021.

Varje år tar Skatteverket ut prioriterade områden som myndigheten anser är extra viktiga att granska närmare. Här hittar du vilka områden som valts ut i år.

Hur begär man omprövning av deklaration?

En begäran om omprövning ska vara skriftlig (66 kap. 6 § första stycket SFL). Det innebär att det går bra med ett vanligt brev eller e-post. En begäran om omprövning kan alltså inte initieras muntligen, men väl kompletteras på det sättet.

Framställningen ska innehålla uppgifter om den enskildas identitet och den information som behövs för att Skatteverket ska kunna komma i kontakt med honom eller henne (19 § första stycket FL).

Skatteverket har en omfattande serviceskyldighet och för enskilda som har svårt att uttrycka sig i skrift bör Skatteverket vid behov ge vägledning när skrivelsen ska upprättas. Är det fråga om en begäran om omprövning som uppenbarligen ska bifallas är det inget som hindrar att Skatteverket gör rättelsen på eget initiativ (prop. 1989/90:74 s. 301).

Hur gör man en rättelse till Skatteverket?

Skatteverket får rätta ett beslut som innehåller ett uppenbart fel till följd av ett skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende, s.k. förbiseendefel (36 § FL). Det spelar ingen roll om det är Skatteverket som orsakat felet eller om det t.ex. beror på att parten lämnat felaktiga uppgifter.

Det ska observeras att det är fråga om en möjlighet för Skatteverket att göra en rättelse, inte en skyldighet. Skatteverket bör dock utnyttja möjligheten att rätta ett fel när det kan förutses ha en praktisk betydelse för parten. Om en part uttryckligen begär en rättelse ska Skatteverket i normalfallet göra den begärda rättelsen, även om det är ett bagatellartat fel som verket inte själv ansett sig behöva göra. Ett bagatellartat fel kan vara en felstavning av namn (prop. 2016/17:180 s. 226 f.).

Även andra kan tänkas uppmärksamma Skatteverket på fel, t.ex. en överinstans.

Vad ska man göra om deklarationen inte stämmer?

Det går att skapa förenklat årsbokslut i de allra flesta bokföringsprogram och det ska sedan sparas i sju år. Det är viktigt att stämma av årets bokföring så att allt stämmer. Om inte bokföringen stämmer blir bokslutet felaktigt. Därför måste du gå tillbaka i bokföringen och korrigera det som är fel. Det kan vara bra att ta hjälp av en redovisningskonsult som stämmer av din bokföring. Men kontrollera några saker extra noga:

• Kontrollera att programmets konton för egna uttag och egna insättningar var nollställda vid beskattningsårets ingång, den 1 januari. Annars måste du manuellt föra in saldot 0.

• Om du redovisar moms en gång per år måste du också kontrollera att programmets konton för Ingående moms samt Utgående moms 6 procent och/eller Utgående moms 25 procent var nollställda vid beskattningsårets ingång, den 1 januari.

Vad händer om man blir granskad av Skatteverket?

01 / 06 / 16Aktuellt Coelis jurist

I korthet går det till så att när Skatteverket har fått in deklarationerna väljs ett visst antal deklarationer ut för granskning. Detta sker genom att Skatteverket maskinellt gör ett urval utifrån frågeparametrar som kan indikera att det är något konstigt med deklarationen. Det kan exempelvis vara att utgifter för tjänsteresor överstiger en viss procent av löneinkomsterna eller att avdrag för räntekostnader verkar orimligt hög i förhållande till den skattskyldiges inkomster. Utöver detta gör Skatteverket varje år riktade kontroller mot vissa företeelser som de bedömer behöver utredas extra noga. Detta innebär att endast ett mindre antal av de inlämnade deklarationerna blir fysiskt granskade av en handläggare.

Hur kontrollerar man att deklarationen stämmer?

 • När kommer min deklaration?
 • Jag har inte fått min inkomstdeklaration. Vad ska jag göra?
 • Var kan jag få tag på min deklaration som pdf?
 • Hur får jag en utskrift av mina deklarationsuppgifter, bilagor, skatteuträkning och kvittens?
 • Hur får jag en pappersdeklaration?
 • Jag behöver anstånd med att lämna deklarationen, hur gör jag?
 • Hur gör jag om det saknas eller finns en felaktig uppgift i min deklaration?
 • Jag har inte fått någon uppgift om min inkomst från min arbetsgivare eller pensionsutbetalare. Vad gör jag?
 • Vad innebär en schablonintäkt?
 • Jag har skaffat en digital brevlåda, hur deklarerar jag?
 • Kan jag deklarera digitalt från utlandet?
 • Varför kan jag inte deklarera i e-tjänsten med min e-legitimation?
 • Varför har jag inte fått några koder?
 • Mina koder fungerar inte att deklarera med, vad ska jag göra?
 • Kan jag låta någon annan lämna digital inkomstdeklaration åt mig?
 • Ska mitt barn lämna in en deklaration?
 • Vem ska skriva under deklarationen för barn under 18 år och hur lämnar man in den?
 • Hur gör jag om jag har fått uppmaning att redovisa försäljning av en fastighet i år, fast jag redovisade försäljningen förra året?  
 • Hur kan jag kontrollera om min deklaration har kommit in till Skatteverket?
 • Kan jag göra ändringar i min deklaration efter att jag lämnat in den?
 • Jag har fått ett meddelande om ändrade uppgifter från Skatteverket, behöver jag göra någonting?

Hur många år bakåt kan Skatteverket granska?

Du kan göra en självrättelse upp till sex år bakåt i tiden. Under 2023 kan du alltså rätta uppgifter från och med inkomstår 2017.

Om du under inkomståren 2012 – 2016 kan ha gjort dig skyldig till grovt skattebrott bör du rätta även dessa år. Det kan du göra genom att skicka ett brev till Skatteverket. Under rubriken ”Upplysningar om äldre år” informerar du om tillgångar och inkomster under inkomståren 2012-2016. Då undviker du en eventuell anmälan om grovt skattebrott, där preskriptionstiden är 10 år.

På Rättslig vägledning finns mer information om rättelse på eget initiativ.

Om du gör en rättelse efter att du har anledning att tro att Skatteverket har upptäckt, eller kommer att upptäcka den oriktiga uppgift som du lämnat, finns det grund för att ta ut skattetillägg eller i vissa fall göra en brottsanmälan.

Exempel på situationer där det är för sent att själv rätta uppgifterna för att slippa skattetillägg:

 • Skatteverket har ställt en fråga till dig där vi begärt mer upplysningar om den oriktiga uppgiften
 • Skatteverket har startat en revision

Hur länge kan man begära omprövning av deklaration?

Har du upptäckt att du fyllt i fel siffror och behöver rätta en inkomstdeklaration för ditt aktiebolag? Då kan du göra en självrättelse och skicka in de riktiga uppgifter till Skatteverket, vi kommer nedan att beskriva hur du går tillväga.

Om Skatteverket inte har beslutat om den slutliga skatten kan du skicka in en komplettering på dina ändringar. Om deklarationen istället redan är fastställd behöver du begära omprövning. För att begära omprövning fyller du i blanketten ”Begäran om omprövning (SKV 6891)” alternativet skriver ett brev som ska innehålla namn, organisationsnummer, att du rättar ett tidigare fel, vilket inkomstår som skall rättas samt underlag till rättelsen. Ofta önskar skatteverket också att du bifogar sidan S samt förstasidan av den rättade inkomstdeklarationen. Blanketten eller brevet med underlag skickar du sedan till ditt skattekontor.

Hur skriver man en rättelse?

Bestämmelserna om självrättelse finns i 49 kap 10 § skatteförfarandelagen. Där framgår att skattetillägg inte får tas ut om den uppgiftsskyldige på eget initiativ har rättat den oriktiga uppgifter eller informerat om att skatteavdrag inte har gjorts.

Det finns en liknande formulering i skattebrottslagen. Den innebär att om man på eget initiativ (självrättelse) rättar de felaktiga uppgifter man lämnat, så slipper man sanktioner, vilket innebär att man inte kan blir dömd för skattebrott.

Hur gör man en självrättelse?

Tidigare har det varit möjligt att göra rättelsen av inkomstdeklarationen inom sex år efter inkomståret. När man själv anmält felet har man sluppit både skattetillägg och brottsanmälan.

Men från 1 augusti har spelreglerna ändrats. Skatteverket kommer framöver att informera om generella kontroller på specifika områden. Den som vill göra en självrättelse inom området i fråga har två månader på sig efter att information om kontrollen har gått ut. Sedan är det för sent att slippa påföljder.

– Missar man deadline finns det alltså risk att drabbas av skattetillägg eller bli anmäld för skattebrott, konstaterar Peter Berg.

Vad räknas som ändring i deklarationen?

Om du eller din make inte gjorde några ändringar i skattedeklarationen förblir det beskattningsbeslut, det beskattningsintyg och de giroblanketter för kvarskatt som du fick i våras i kraft. Då får du inte ett nytt beskattningsbeslut per post på hösten.

Vad händer om man ljuger för Skatteverket?

Skattebrottslagen är generellt tillämplig på sådant som benämns som skatt (1 § SkBrL) För att en avgift som inte betecknas som skatt ska ingå i lagens tillämpningsområde krävs att det i varje enskild författning direkt anges att skattebrottslagen är tillämplig. Exempel på en sådan bestämmelse finns i 4 kap. 2 § SAL.

I den inledande bestämmelsen framgår även att skattebrottslagen inte ska tillämpas i följande fall:

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Hur kan jag kontrollera vilket mottagarkonto som är registrerat för mig?

Om du har deklarerat med säkerhetskoder kan du logga in i e‑tjänsten Inkomstdeklaration 1 och kontrollera uppgifterna om mottagarkonto under menyalternativet Bankkonto.