:

Måste jag göra förenklat årsbokslut?

Innehållsförteckning:

 1. Måste jag göra förenklat årsbokslut?
 2. Vad menas med jag har tillämpat reglerna om förenklat årsbokslut?
 3. Vilka företag behöver inte göra årsbokslut?
 4. Vad händer om man inte gör bokslut?
 5. När ska man lämna in förenklat årsbokslut?
 6. Vilka får göra förenklat årsbokslut?
 7. Hur vet jag om jag har förenklat bokslut?
 8. Måste alla företag lämna in årsredovisning?
 9. Vad är ett förenklat årsbokslut?
 10. Kan man göra bokslut själv?
 11. Vad är skillnaden mellan årsbokslut och förenklat årsbokslut?
 12. Vad är förenklat uppgiftslämnande?
 13. Hur fyller man i förenklat årsbokslut?
 14. Vad kostar ett bokslut enskild firma?
 15. Vad är det för skillnad på årsbokslut och årsredovisning?

Måste jag göra förenklat årsbokslut?

Alla företag ska varje år göra ett bokslut. Men vad innebär det egentligen? Vi reder ut begreppet och ger dig svar på tre vanliga och viktiga frågor. 

Alla företag, både enskilda firmor och aktiebolag, ska efter ett räkenskapsår göra ett bokslut. Det är en sammanställning av bokföringen, det vill säga de affärshändelser som bokförts under året, det som berättar hur det gått för företaget och hur ekonomin ser ut vid räkenskapsårets slut. Det är sedan bokslutet som ligger till grund för hur mycket skatt företaget ska betala. 

Vad menas med jag har tillämpat reglerna om förenklat årsbokslut?

En fysisk person som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldig för denna. Bokföringsskyldigheten innebär att en enskild näringsidkare ska följa bokföringslagen och BFN:s normgivning. Detta innebär bl.a. att

Regler om löpande bokföring, verifikationer och arkivering m.m. finns i BFN:s vägledning Bokföring.

Vilka företag behöver inte göra årsbokslut?

Ja, föreningar och stiftelser som inte är bokföringsskyldiga får frivilligt upprätta ett årsbokslut. Ideella föreningar och registrerade trossamfund kan i stället frivilligt upprätta ett förenklat årsbokslut om intäkterna normalt uppgår till högst tre miljoner kronor.

Ett årsbokslut ska upprättas enligt reglerna i bokföringslagen och BFN:s K-regelverk Årsbokslut. Det ska bestå av en resultaträkning, en balansräkning och ytterligare upplysningar.

Vad händer om man inte gör bokslut?

I alla firmor, aktiebolag och föreningar görs bokslut varje år. Här berättar vi vad bokslut är och tipsar om hur du gör bokslut snabbare och enklare. För både proffs och nybörjare!

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags eller en organisations bokföring vid räkenskapsårets slut.

När ska man lämna in förenklat årsbokslut?

Under maj månad (datum varierar från år till år) ska du som har ett litet företag ha lämnat inkomstdeklarationen för ditt företag. Det sker ofta i samband med att du lämnar in din egen deklaration. Men redan i januari/februari någon gång börjar det bli dags att bokföra klart föregående år för dig som har ett vanligt räkenskapsår som bokslutsår. Du som har brutet räkenskapsår har lite andra datum att ta hänsyn till.

Att bokföra klart föregående räkenskapsår inför deklaration innebär att du har bokfört alla händelser från föregående år och lämnat in momsen. Momsen brukar vara den stora pucken med att göra klart året.

Som enskild firma kan du göra ett så kallat förenklat årsbokslut, vilket du även kan göra i ett aktiebolag om din omsättning är mindre än tre miljoner kronor (vilket den ofta är i ett nystartat och litet aktiebolag).

Vilka får göra förenklat årsbokslut?

Enskilda näringsidkare med en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor får välja att avsluta den löpande bokföringen vid räkenskapsårets slut med att göra ett förenklat årsbokslut istället för ett vanligt årsbokslut. Bokslutet ska upprättas enligt ett speciellt upp­ställningsschema som Bokföringsnämnden har utarbetat.

Det förenklade årsbokslutet består av balansrapport och resultatrapport och detta ska ligga till grund för inkomstdeklarationen. Här går vi igenom de olika delarna i det förenklade årsbokslutet.

Hur vet jag om jag har förenklat bokslut?

Enskilda näringsidkare med en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor får välja att avsluta den löpande bokföringen vid räkenskapsårets slut med att göra ett förenklat årsbokslut istället för ett vanligt årsbokslut. Bokslutet ska upprättas enligt ett speciellt upp­ställningsschema som Bokföringsnämnden har utarbetat.

Det förenklade årsbokslutet består av balansrapport och resultatrapport och detta ska ligga till grund för inkomstdeklarationen. Här går vi igenom de olika delarna i det förenklade årsbokslutet.

Måste alla företag lämna in årsredovisning?

 • Årsbokslut för enskild näringsverksamhet
 • Årsredovisning för aktiebolag
 • Årsbokslut eller årsredovisning för handelsbolag eller kommanditbolag
 • Årsredovisning för ekonomisk förening

Vad är ett förenklat årsbokslut?

Under maj månad (datum varierar från år till år) ska du som har ett litet företag ha lämnat inkomstdeklarationen för ditt företag. Det sker ofta i samband med att du lämnar in din egen deklaration. Men redan i januari/februari någon gång börjar det bli dags att bokföra klart föregående år för dig som har ett vanligt räkenskapsår som bokslutsår. Du som har brutet räkenskapsår har lite andra datum att ta hänsyn till.

Att bokföra klart föregående räkenskapsår inför deklaration innebär att du har bokfört alla händelser från föregående år och lämnat in momsen. Momsen brukar vara den stora pucken med att göra klart året.

Som enskild firma kan du göra ett så kallat förenklat årsbokslut, vilket du även kan göra i ett aktiebolag om din omsättning är mindre än tre miljoner kronor (vilket den ofta är i ett nystartat och litet aktiebolag).

Kan man göra bokslut själv?

Om du driver en näringsverksamhet måste du upprätta en bokföring, vilket betyder att alla företagsformer är bokföringsskyldiga. Det innebär att du som företagare behöver sammanställa årets bokföring efter ditt räkenskapsår är slut. Bokslutet görs för att du ska få en rättvis bild över hur ditt företag har presterat. När du ska skicka in bokslutet beror på vilken bolagsform du har. Kolla in Skatteverkets sida för viktiga datum, för att se när du ska vara klar med ditt bokslut.

Det är bolagsformen och/eller företagets omsättning som avgör vilken typ av bokslut du behöver göra och om den måste skickas in till Bolagsverket. För de flesta med enskild firma räcker det till exempel att upprätta ett förenklat årsbokslut. Det här gäller i olika situationer:

Vad är skillnaden mellan årsbokslut och förenklat årsbokslut?

Vad är ett årsbokslut?Ett årsbokslut ska upprättas av alla företag efter utgången av ett räkenskapsår och utgör en sammanställning av den löpande bokföringen under året. Syftet är att skapa en helhetsbild över hur företaget presterat samt hur situationen ser ut vid räkenskapsårets slut.

Läs också: 5 saker du INTE får glömma inför årsbokslutet

Hur gör man ett årsbokslut? I arbetet upprättas och analyseras balans- och resultaträkningen där tillhörande dokumentation kontrolleras och kompletteras. Slutligen genomförs bokslutstransaktioner som bland annat utgör:

Vad är förenklat uppgiftslämnande?

 • Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen, dir. 2012:35 (pdf 151 kB)

En utredare ska presentera förslag som innebär att uppgifter som lämnas från företagen till statliga myndigheter som regel endast ska behöva lämnas en gång och till ett ställe. De uppgifter som avses är sådana där själva uppgiftslämnandet har sin grund i lag, förordning eller myndighetsföreskrifter. I uppdraget ingår att redovisa bland annat de rättsliga och tekniska förutsättningarna för att skapa ett system där uppgifter kan användas av flera myndigheter och leda till ett informationsutbyte mellan myndigheterna. Bolagsverkets rapport Minskat uppgiftslämnande (AD 62-1047/2008) om hur företagens uppgiftslämnande till statliga myndigheter skulle kunna minska ska ligga till grund för arbetet.Utredarens uppgift är att:

 • lämna förslag på hur samordning, samråd, referensregister, informationsutbyte och tillgång till statistik kan organiseras,
 • lämna förslag på hur ett system för effektivt informationsutbyte mellan myndigheter faktiskt och tekniskt kan utformas,
 • analysera och samordna de uppgifter som företagen lämnar in till statliga myndigheter och som kommer att omfattas av den kartläggning som tretton myndigheter utför enligt ett uppdrag som regeringen lämnade den 20 oktober 2011 (N2011/5884/ENT),
 • analysera de sekretessfrågor som uppkommer i samband med de av utredaren lämnade förslagen och föreslå de författningsändringar som bedöms nödvändiga,
 • analysera de integritetsfrågor som uppstår vid behandling av personuppgifter och föreslå de författningsändringar som bedöms nödvändiga,
 • redovisa vilka samordningsvinster för myndigheter som samordningsfunktionens verksamhet kan ge,
 • redovisa minskningen av de administrativa kostnaderna för företagen och budgetkonsekvenser för myndigheterna, samt
 • ta fram indikatorer för att mäta företagens och myndigheternas minskade kostnader och nyttan med förslaget samt indikatorer för att mäta om företagens irritation över att lämna uppgifter minskar.

Hur fyller man i förenklat årsbokslut?

Ja, det går bra att använda e-tjänsten Förenklat årsbokslut om du bokför enligt faktureringsmetoden.

En viktig skillnad mellan kontantmetoden och faktureringsmetoden är bokföringen av bokslutshändelserna. Det är bara du som bokför enligt kontantmetoden som får bokföra bokslutshändelserna på bokslutsunderlag. Du som bokför enligt faktureringsmetoden bokför i stället bokslutshändelserna på samma sätt som vanliga affärshändelser. I praktiken innebär det att en bokföringsorder (verifikation) upprättas för respektive bokslutshändelse, och därefter bokförs på vanligt sätt i kolumndagboken eller bokföringsprogrammet.

Vad kostar ett bokslut enskild firma?

på högst tre miljoner kronor får upprätta ett förenklat årsbokslut enligt det så kallade K1-regelverket. Om omsättningen är högre måste du upprätta ett vanligt årsbokslut.

Vad är det för skillnad på årsbokslut och årsredovisning?

Bokslutstider brukar vara hektiska tider för företagare. Vi levererar kvalitetssäkrade bokslut och årsredovisningar oavsett storleken på ditt företag.

Ett bokslut är en översikt av ett företags bokföring vid en viss tidpunkt. I grunden utgörs bokslutet av en resultaträkning, en balansräkning och en del tilläggsupplysningar eller noter. Alla företag gör även något kallat periodbokslut under året, antingen kvartalsvis eller månadsvis.