:

Vad är ett fåmansbolag?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett fåmansbolag?
 2. Vad är kvalificerade andelar i fåmansbolag?
 3. När måste man äga aktier för att få utdelning fåmansbolag?
 4. Hur beskattas fåmansbolag?
 5. Hur mycket utdelning fåmansbolag?
 6. Vilka har rätt till utdelning i fåmansbolag?
 7. Vad menas med 3 12 regeln?
 8. Måste man ta ut lön för att få utdelning?
 9. Är utdelning skattefritt?
 10. Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?
 11. Hur mycket måste man tjäna för att ta utdelning?
 12. Hur mycket utdelning till 20% skatt?
 13. Är det bättre att ta utdelning än lön?
 14. Kan man ta ut utdelning utan att ta ut lön?
 15. Är utdelning bättre än lön?

Vad är ett fåmansbolag?

Ett fåmansbolag är enligt sin definition ett aktiebolag med maximalt fyra delägare som gemensamt äger mer än hälften av aktierna och därmed rösterna i företaget. Det finns ofta speciella regler för fåmansföretag, varpå det är viktigt att ha koll på vad ett fåmansbolag egentligen är.

Skatteverket hänvisar till huvudregeln, men det finns också ett annat sätt att definiera vad som är ett fåmansbolag. Specialregeln är ett annat sätt och då är antalet delägare inte relevant.

Vad är kvalificerade andelar i fåmansbolag?

Syftet med reglerna i 57 kap. IL är att förhindra att inkomster som egentligen är arbetsinkomster behandlas som kapital­inkomster vid beskattningen. Det innebär att det endast är moti­verat att tillämpa reglerna om andelsägaren eller någon närstående till denna är eller har varit verksam i betydande omfatt­ning i ett fåmansföretag. I så fall benämns andelen i företaget ”kvalifi­cerad andel” (57 kap. 4 § IL).

I 57 kap. 4 § första stycket IL anges under vilka förutsättningar en andel i ett fåmansföretag ska anses vara kvalificerad. Om kriterierna i någon av följande punkter är uppfyllda anses andelen vara kvalificerad:

 • Andelsägaren eller någon närstående till denna under beskatt­ningsåret eller något av de fem föregående beskattnings­åren varit verksam i betydande omfattning i företaget,
 • En särskild reglering för ägarskiften mellan närstående gäller från den 1 juli 2019 för överlåtelser till närstående som görs efter den 30 juni 2019. Regleringen är gjord genom ett tillägg i 57 kap. 4 och 5 §§ IL samt att en ny paragraf, 57 kap. 4 a IL, införts.

  Syftet med regelförändringarna är att så långt det är möjligt ska avyttringar av kvalificerade andelar beskattas på ett likformigt sätt oberoende av om andelarna säljs till en extern köpare eller till någon inom närståendekretsen. Regelförändringen innebär att det införs ett undantag till regeln om samma eller likartad verksamhet vid ägarskiften mellan närstående. Med de nya reglerna skapas en möjlighet för de som indirekt säljer sina andelar till närstående att deras andelar efter en karenstid på fem år kan ses som okvalificerade andelar. Detta var tidigare inte möjligt när verksamheten bedrivits vidare av en närstående.

  De nya bestämmelserna tar sikte på situationer när någon annan närstående till andelsägaren än andelsägarens make är verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet som det fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag andelsägaren äger direkt eller indirekt. För att undantaget ska vara tillämpligt ska ett antal villkor vara uppfyllda och samtliga dessa villkor måste vara uppfyllda för att undantaget ska vara tillämpligt (57 kap. 4 a § IL).

  När måste man äga aktier för att få utdelning fåmansbolag?

  Utdelning innebär att du kan fördela en del företagets vinst som utdelning till dess ägare. Utdelning kan ofta komplettera ägaren/ägarnas lön, och är lägre beskattad än vad en löneutbetalning är. Men det finns vissa krav för att du skall kunna ta ut utdelning i ett fåmansbolag. Grundregeln är att:

  Du äger minst 4% av aktiebolaget vid ingången av året du betalar ut utdelningen. Skall du ta ut utdelning för 2021 behöver du alltså ha ägt aktierna senast 31 december 2020. Det skall vara maximalt fyra delägare som kontrollerar minst hälften av rösterna i företaget.

  När du/ni sedan skall ta ut utdelning ur ert fåmansbolag behöver ni också räkna ut ert utdelningsutrymme. Utdelningsutrymmet delas upp mellan utdelningsutrymmet i år och så kallat sparat utdelningsutrymme.

  Varje år har du som delägare ett visst utdelningsutrymme. Det räknas ut genom att använda antingen huvudregeln eller förenklingsregeln. Vill du ha hjälp att räkna fram det utdelningsutrymme som skapats i företaget under 2021 och som kan användas för utdelning som betalas ut under 2022 så finns en räknesnurra i artikeln utdelning i ditt aktiebolag.

  Vilken regel som gäller beror på vilka förutsättningar du har för att ta ut utdelning ur företaget.

  Hur beskattas fåmansbolag?

  • HuvudregelDina aktier är kvalificerade om du eller någon närstående äger aktier i bolaget samt har varit verksam i företaget i betydande omfattning under den senaste femårsperioden.
  • SpecialregelDina aktier anses även vara kvalificerade om du eller någon närstående under femårsperioden före försäljningen varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag i vilket bolaget äger aktier.
  • Undantag Dina aktier är inte kvalificerade om det finns ägare som varken är närstående eller verksamma i företaget, med innehav uppgående till minst 30 procent (utomståenderegeln). Aktierna är heller inte kvalificerade om du kan åberopa särskilda omständigheter eller att vare sig du eller någon närstående har haft sådana uppgifter att det har haft betydelse för vinstgenereringen för företaget och att marknadsmässig lön har betalts.

  Hur mycket utdelning fåmansbolag?

  Gränsbelopp beräknat enligt förenklingsregeln utgår ifrån en schablon motsvarande 2,75 inkomstbasbelopp. För utdelning 2023 uppgår gränsbeloppet enligt förenklingsregeln till 195 250 kronor, oavsett löneuttag.

  Notera att förenklingsregeln bara kan nyttjas i ett bolag och att schablonbeloppet beräknas utifrån ägarens andel i bolaget. Är ni flera ägare till ett bolag så fördelas schablonbeloppet utifrån ägarandel.

  Vilka har rätt till utdelning i fåmansbolag?

  Jag har andelar i två fåmansbolag. Från ena bolaget är kapitalbeskattad utdelning endast möjligt med schablonbelopp. Inte heller i det andra bolaget kan lönesummeregeln utnyttjas i år. Men sparat belopp för kapitalbeskattad utdelning grundat på tidigare utdelningsberäkningar baserat på lönesummeregeln är ett miljonbelopp. Kan ägaren ta utdelning enligt schablonreglen från ena bolaget och utdelning "från det sparade beloppet" från det andra? Behöver jag skilja ut vad som är lönebaserat av det sparade beloppet för kapitalbeskattad utdelning i ett bolag?

  Ja, ägaren kan ta emot utdelning från båda bolagen och få hela eller del av utdelningen beskattad som inkomst av kapital.

  Vad menas med 3 12 regeln?

  Reglerna gäller för inkomståret 2022. Beloppen och procentsatserna ändras varje år. Utdelning och kapitalvinst på kvalificerade aktier i fåmansföretag deklarerar du på blankett K10.

  Utdelningen från dina aktier kan komma att beskattas i både inkomstslagen kapital och tjänst. Utdelning upp till en viss gräns beskattas i inkomstslaget kapital med 20 procent (30 procent på 2/3 av utdelningen). Den del som överstiger denna gräns (som kallas gränsbeloppet) beskattas i inkomstslaget tjänst.

  Måste man ta ut lön för att få utdelning?

  • Skapa en gratis offertförfrågan på dorunner.se.
  • Jämför och välj bland flera leverantörer. Du får upp till 5 offerter.
  • Få jobbet utfört av ett kvalitetssäkrat proffs.

  ”Vad som är mest fördelaktigt ur ett ekonomiskt perspektiv beror på din situation; hur hög lön du har och hur du tänker kring pension och andra sociala förmåner”.

  Den allmänna tumregeln är att du bör ta ut lön om du hamnar under gränsen för statlig inkomstskatt. Då är det fördelaktigt att ta ut lön från bolaget. När i månaden eller på året du tar ut lön spelar ingen roll, det står dig fritt att välja själv. Som vi tidigare nämnt ligger lönen till grund för viktiga sociala förmåner och ersättningar och därför är det viktigt att lönenivån är rimlig. Det ger en trygghet som utdelning inte ger.

  Även denna tumregel har förstås undantag; har du till exempel kort tid kvar till pensionen kan situationen se annorlunda ut. På Skatteverkets webbplats kan du alltid läsa mer och där hittar du också de senaste siffrorna.

  När man pratar om lön och brytpunkt syftar man på gränsen för statlig inkomstskatt. När du tar ut lön från ditt aktiebolag ligger brytpunkten år 2021 på 537 200 kronor. Därefter betalar du ytterligare 20 procent i statlig inkomstskatt.

  Är utdelning skattefritt?

  UNICEF Sverige och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

  Besöksstatistik Marknadsföring

  Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?

  Om du bara säljer tjänster mot ersättning ett fåtal gånger per år ska du inte redovisa mervärdesskatt, moms. Om du regelbundet säljer tjänster mot ersättning kan du bli skyldig att redovisa moms om ersättningen exklusive moms överstiger 80 000 kronor.

  Skattesatsen är oftast 25 procent. Då är momsen 20 procent av det pris som kunden betalar. Vissa branscher är undantagna från moms och vissa branscher har lägre skattesats.

  Hur mycket måste man tjäna för att ta utdelning?

  Fråga: Jag undrar hur mycket utdelning jag kan ta ut ur mitt företag enligt fåmansföretagsreglerna?

  Svar från juristen: Du vill förmodligen bara ta ut så mycket utdelning att det beskattas som inkomst av kapital. Utdelning från fåmansföretag upp till en viss nivå beskattas som inkomst av kapital med 20 procent i skatt och utdelning därutöver som inkomst av tjänst med 30–58 procent i skatt.

  Hur mycket utdelning till 20% skatt?

  3:12-reglerna styr hur du som delägare i fåmansföretag blir beskattad på den utdelning som du tar ut ur bolaget. 3:12-reglerna styr även beskattningen av en eventuell kapitalvinst vid försäljning av bolaget.

  Delägare i fåmansaktiebolag i vilket ägaren eller närstående till denne är verksamma.

  Är det bättre att ta utdelning än lön?

  Ska du välja att ta ut lön eller utdelning från ditt aktiebolag? Några av landets ledande skatteexperter hjälper dig att välja rätt.

  En stor del av landets företagare har möjlighet att dela ut vinst med extra låg kapitalskatt. Med 22 procent i bolagsskatt och 20 procent i kapitalskatt blir det ett frestande alternativ som ofta ger mer i handen än om man tar ut lön.

  Kan man ta ut utdelning utan att ta ut lön?

  Jag funderar på att starta ett aktiebolag och bedriva konsultverksamhet med mig själv som 100-procentig ägare och fakturerande konsult. Är det lagligt att ta ut fakturerade konsultarvoden som utdelning i samband med årsbokslutet i stället för ”månadslön”? /Joakim

  Är utdelning bättre än lön?

  Äger du aktier i ett fåmansföretag som går med vinst har du i huvudsak två olika alternativ för att plocka ut ersättning från bolaget – utdelning och lön. Vad du väljer kommer bland annat påverka hur mycket skatt du får betala samt din framtida pension, varpå det kan vara viktigt att fundera igenom beslutet noga. Svaret på vilket alternativ som är mest fördelaktigt är inte svart eller vitt, utan det är flera olika aspekter som behöver vägas in. Vi går igenom de två alternativen på djupet så att du enklare kan anpassa ersättningen efter just din situation.

  Den stora skillnaden mellan att plocka ut ersättning i form av utdelning eller lön ligger i beskattningen samt i olika tryggheter och förmåner. Utdelning är möjligt att plocka ut lågbeskattat upp till en viss gräns, ett så kallat gränsbelopp, till en skattesats på 20%. Hur stort gränsbeloppet är varierar och bestäms av 3:12-reglerna, som är ett regelverk för hur ägare av fåmansföretag blir beskattade vid utdelning och kapitalvinst från det egna bolaget.